ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/317

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-11-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-11-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-10-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Γραφείου Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1ο
1.  
  Ιδρύεται Γραφείο Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.) στο Γραφείο Συνδέσμου της Ελλάδος με έδρα τα Σκόπια και περιφέρεια την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.
Άρθρο 2ο
1.  
  Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από αυτό καταργείται
Άρθρο 3ο
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2297/1995 «Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες διατάξεις». β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 τ.Α~) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154 τ.Α~) και το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 τ.Α~).
 • Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Εθν. Οικονομίας με αριθ. 34001/ΔΙΟΕ 1957/9.10.1996, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 937 Β/14.10.1996).
 • Από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 36.700.000 δραχμών περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος. Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται με τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα με ισόποση μείωση του ειδικού φορέα 13/130 ΚΑΕ 5184 του Υπουργείου, ύψους 36.700.000 δρχ. περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος με αντίστοιχη αύξηση του ειδικού φορέα 13/130, για την οποία έχει εκδοθεί η απόφαση αριθ. 130023/9.6.97 του Υπουργού Οικονομικών. Για δε τα επόμενα οικονομικά έτη η δαπάνη αυτή θα ανέρχεται σε 43.100.000 δρχ. περίπου και θα καλύπτεται με την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στον ειδικό φορέα 13/130 και στους οικείους ΚΑΕ.
 • Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με αριθ. 1107147/1239/0006Α/ 4.10.1996, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 922 Β/7.10.1996).
 • Τη γνωμοδότηση με αριθμ. 184/1997 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών, και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/34001/ΔΙΟΕ1957 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/34001_ΔΙΟΕ1957 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/130023 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/130023 1997
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες διατάξεις. 1995/2297 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία