ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/318

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-11-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-11-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-10-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση θέσεων μονίμων υπαλλήλων του Κλάδου Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1ο
1.  
  Οι οργανικές θέσεις του βαθμού Γενικού Συμβούλου Ο.Ε.Υ. του Κλάδου Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων αυξάνονται κατά μία (1).
Άρθρο 2ο
1.  
  Οι οργανικές θέσεις του βαθμού Συμβούλου Ο.Ε.Υ. του κλάδου Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων αυξάνονται κατά πέντε (5).
Άρθρο 3ο
1.  
  Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από αυτό καταργείται
Άρθρο 4ο
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Του άρθρου 2 παρ. 3 και 4 του Ν. 2297/1995 «Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες διατάξεις» (Α~ 50).
 • Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (Α~ 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
 • Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α~ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154), και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 Α~ 38).
 • Από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 59.850.000 δραχμών περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 178.000.000 δραχμές περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.
 • Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται με τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα με ισόποση μείωση του ειδικού φορέα 13/130 ΚΑΕ 5184 του Υπουργείου ύψους 59.850.000 δρχ. και αντίστοιχη αύξηση του ειδικού φορέα 13/130 ΚΑΕ 0211, 0221, 0223, 0224, 0225, 0229, 0232, 0237, 0233, 0241, 0264, για την οποία έχει εκδοθεί η απόφαση αριθ. 2043728/31.7.97 του Υπουργού Οικονομικών. Για δε τα επόμενα οικονομικά έτη η δαπάνη αυτή καλύπτεται με την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στον ειδικό φορέα 13/130 και στους οικείους ΚΑΕ.
 • Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Εθνικής Οικονομίας με αριθ. 34001./ΔΙΟΕ 1957/ 9.10.1996, ΦΕΚ 937 Β~/14.10.1996 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας».
 • Την αριθ. 1107147/1239/0006Α/ 4.10.96 (ΦΕΚ 922/Β/ 7.10.96) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Τη 46/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες διατάξεις. 1995/2297 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία