Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους Οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την οδηγία 94/57/ΕΚ του συμβουλίου της 22 Νοεμβρίου 1994.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 94/57 ΕΚ του Συμβουλίου της 22 Νοεμβρίου 1994 σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών. (L 319/ 12.12.94 Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοιντοτήτων). Το παρόν διάταγμα θεσπίζει μέτρα τα οποία πρέπει να ακολουθούνται από τις αρμόδιες αρχές και τους οργανισμούς που ασχολούνται με την επιθεώρηση, τον έλεγχο και την πιστοποίηση πλοίων με στόχο τη συμμόρφωση προς τις διεθνείς συμβάσεις σχετικά με την ασφάλεια στη θάλασσα και την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης, προωθώντας, ταυτόχρονα, το στόχο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Η διαδικασία αυτή περιλαμβένει την ανάπτυξη και εφαρμογή απαιτήσεων ασφαλείας για το σκάφος, τη μηχανολογική και ηλεκτρολογική, εγκατάσταση και την εγκατάσταση ελέγχου για πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων.
Άρθρο 2 "(Άρθρο 2 της οδηγίας)"
1.  
  ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος νοούνται ως: (α) Πλοίο: Κάθε πλοίο το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων. (β) Επιβατηγό πλοίο: Κάθε πλοίο που έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει περισσότερους από δώδεκα (12) επιβάτες, (γ) Φορτηγό Πλοίο: Κάθε πλοίο που δεν είναι επιβατηγό. (δ) Πλοίο που φέρει σημαία κρότους μέλους: Κάθε πλοίο που είναι νηολογημένο σε ένα κράτος μέλος και φέρει τη σημαία αυτού του κράτους μέλους σύμφωνα με τη νομοθεσία του, συμπεριλαμβανομένων των πλοίων που είναι νηολογημένα στο ΕURΟS, αφότου το νηολόγιο αυτό εγκριθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλοία τα οποία δεν ανταποκρίνονται σ αυτόν τον ορισμό εξομοιώνονται προς πλοία που φέρουν τη σημαία τρίτης χώρας. (ε) Επιθεωρήσεις και έλεγχοι: Οι επιθεωρήσεις και έλεγχοι που είναι υποχρεωτικές βάσει των Διεθνών Συμβάσεων, (στ) Διεθνείς Συμβάσεις: Η Διεθνής Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (ΠΑΑΖΕΟ) 1974 (SΟLΑS), που κυρώθηκε με το Ν. 1045/80 (ΦΕΚ 95Α), η Διεθνής Σύμβαση για τις γραμμές φόρτωσης πλοίων (LL) 1966 που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 391 /68 (ΦΕΚ Α125) και η Διεθνής Σύμβαση για τη αποφυγή της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία (ΜΑRΡΟL) 1973/1978 που κυρώθηκε με το Ν. 1269/82 (ΦΕΚ Α 89) καθώς και τα σχετικά με τις συμβάσεις αυτές πρωτόκολλα και τροποποιήσεις και οι συναφείς κώδικες που έχουν υποχρεωτικά χαρακτήρα σε όλα τα κράτη μέλη και ισχύουν κατά την 22α Νοεμβρίου 1994. (ζ) Οργανισμός: Οι Νηογνώμονες ή άλλοι ιδιωτικοί φορείς που εκτελούν εργασίες αξιολόγησης της ασφάλειας για λογαριασμό μιας Αρχής. (η) Αναγνωρισμένος Οργανισμός: Ο οργανισμός που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος διατάγματος. (θ) Εξουσιοδότηση: Η πράξη με την οποία κράτος μέλος δίνει αρμοδιότητα ή μεταβιβάζει αρμοδιότητα σε αναγνωρισμένο οργανισμό. (ι) Πιστοποιητικό: Πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί από κράτος μέλος ή για λογαριασμό του σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις. (ια) Πιστοποιητικό κλάσης: Έγγραφο το οποίο εκδίδεται από νηογνώμονα και πιστοποιεί την κατασκευαστική και μηχανική καταλληλότητα πλοίου για κάποια συγκεκριμένη χρήση ή υπηρεσία, σύμφωνα με τους κανόνες και κανονισμούς του συγκεκριμένου νηογνώμονα. (ιβ) Πιστοποιητικό ασφάλειας ραδιοεπικοινωνιών φορτηγού πλοίου: Το πιστοποιητικό το οποίο εισάγουν οι τροποποιημένοι κανόνες ραδιοεπικοινωνιών ΠΑΑΖΕΘ 74/78 (SΟLΑS), που υιοθετήθηκαν από τον ΙΜΟ, και το οποίο περιλαμβάνει, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου η οποία λήγει την 1 η Φεβρουαρίου 1999, το Πιστοποιητικό Ασφάλειας Ραδιοτηλεγραφίας Φορτηγού Πλοίου και το Πιστοποιητικό Ασφάλειας Ραδιοτηλεφωνίας Φορτηγού Πλοίου. (ιγ) Τόπος εγκατάστασης: Ο τόπος όπου ευρίσκεται η έδρα, η κεντρική διοίκηση ή η κύρια εγκατάσταση ενός οργανισμού. (ιδ) Υ.Ε.Ν.: Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας που εδρεύει στον Πειραιά. (ιε) Δ.Ε.Ε.Π.: Η Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας που εδρεύει στον Πειραιά. (ιστ) Λιμενικές Αρχές: Τα Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία.
Άρθρο 3 "(Άρθρο 3 της οδηγίας)"
1.  
  Η ΔΕΕΠ είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 187/73 (Α 261), του Ν. 1045/80 (Α 95), του Ν. 1269/82 (Α 89), και του Α.Ν. 391/68 (Α 125) αρμόδια για την εφαρμογή των διατάξεων των διεθνών συμβάσεων, και ειδικότερα εκείνων που αφορούν την επιθεώρηση και τον έλεγχο των πλοίων με Ελληνική σημαία, την έκδοση των προβλεπομένων πιστοποιητικών και πιστοποιητικών απαλλαγής αυτών καθώς και για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του έργου των εξουσιοδοτημένων οργανισμών.
2.  
 1. Για τα πλοία με Ελληνική σημαία μόνο αναγνωρισμένοι από το ΥΕΝ ή άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργανισμοί εξουσιοδοτούνται να αναλαμβάνουν πλήρως ή εν μέρει, τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων που αφορούν πιστοποιητικά, περιλαμβανομένων και εκείνων για την αξιολόγηση της τήρησης του άρθρου 11 του διατάγματος αυτού και, εφόσον χρειάζεται, εκδίδουν ή ανανεώνουν τα σχετικά πιστοποιητικά
 2. Όσον αφορά το πιστοποιητικό ασφαλείας ραδιοεπικοινωνιών φορτηγού πλοίου, οι αναγωρισμένοι οργανισμοί μπορούν να επιθεωρούν φορτηγά πλοία με Ελληνική σημαία και να εκδίδουν το πιο πάνω πιστοποιητικό είτε αυτά φέρουν εξοπλισμό ραδιοτηλεγραφίας ή/και ραδιοτηλεφωνίας είτε ραδιοεξοπλισμό παγκόσμιου συστήματος κινδύνου και ασφαλείας (GΜDSS)
 3. Όσον αφορά επίσης το πιστοποιητικό ασφαλείας ραδιοεπικοινωνιών, τεχνικές εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν ειδικευμένο προσωπικό με τα προσόντα που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Π.Δ. 362/84 (Α 124), μπορούν εφόσον εξουσιοδοτηθούν από το ΥΕΝ να διενεργούν τις προβλεπόμενες από τη Διεθνή Σύμβαση ΠΑΑΖΕΘ 1974 και την εθνική νομοθεσία επιθεωρήσεις τηλεπικοινωνιακού τομέα και να εκδίδουν το πιστοποιητικό ασφαλείαςραδιοεπικοινωνιών φορτηγού πλοίου μόνο για τα φορτηγά πλοία με Ελληνική σημαία που φέρουν εξοπλισμό ροδιοτηλεγραφίας ή/και ραδιοτηλεφωνίας.
 4. Οι εταιρείες που επιλέγονται οφείλουν:
 5. (1) Να επιδεικνύουν προθυμία συνεργασίας με τη ΔΕΕΠ και .τις Λιμενικές Αρχές, όταν πρόκειται για πλοία που έχουν επιθεωρήσει και εφοδιάσει με τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ραδιοεπικοινωνιών προκειμένου ιδίως να διευκολύνεται η αποκατάσταση αναφερομένων ελλείψεων ή άλλων αποκλίσεων και να αναφέρουν τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων που έχουν διενεργήσει για να διαπιστωθεί αν η κατάσταση ενός πλοίου ανταποκρίνεται στις ενδείξεις των πιστοποιητικών ασφαλείας στην Αρχή που ζήτησε την επιθεώρηση και στη ΔΕΕΠ.
  • Να αναστέλλουν την ισχύ των πιστοποιητικών που έχουν εκδόσει, όταν η κατάσταση του πλοίου δεν ανταποκρίνεται προς τις ενδείξεις αυτών ενημερώνοντας τηλεγραφικά τη ΔΕΕΠ. (ιιι) Να υποβάλλουν στη ΔΕΕΠ αντίγραφα των προβλεπομένων σχεδίων και λοιπών στοιχείων των εκθέσεων επιθεωρήσεων και των εκδιδομένων πιστοποιητικών.
  • Η παρεχομένη εξουσιοδότηση στις εν λόγω εταιρείες μπορεί να ανακληθεί σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί από τη ΔΕΕΠ ότι αυτές δεν ανταποκρίνονται επαρκώς και ικανοποιητικά στις απαιτήσεις της εξουσιοδότησης.
  • Τέτοιες περιπτώσεις ενδεικτικά θεωρούνται η πλημμελής ή εσφαλμένη εκτέλεση επιθεωρήσεων από τους επιθεωρητές της εταιρείας, η έκδοση, θεώρηση, παράταση ή ανανέωση πιστοποιητικών χωρίς να πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη επιθεώρηση.
 6. Σε όλες τις περιπτώσεις την πρώτη έκδοση των πιστοποιητικών απαλλαγής την εγκρίνει η ΔΕΕΠ
 7. Οι επιθεωρήσεις των επιβατηγών πλοίων με Ελληνική σημαία και η έκδοση των προβλεπομένων πιστοποιητικών ασφαλείας αυτών ενεργείται από τη ΔΕΕΠ εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπεται διαφορετικά στο διάταγμα αυτό
3.  
  Το παρόν άρθρο δεν αφορά την πιστοποίηση ναυτικού εξοπλισμού ειδικού χαρακτήρα
Άρθρο 4 "(Άρθρο 4 της οδηγίας"
1.  
  Οι οργανισμοί που αναγνωρίζονται πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του παραρτήματος του παρόντος διατάγματος. Κάθε οργανισμός που ζητεί την αναγνώρισή του, πρέπει να υποβάλλει στη ΔΕΕΠ πλήρη στοιχεία και αποδείξεις όσον αφορά τη συμμόρφωσή του προς τα κριτήρια αυτά. Η αναγνώριση γνωστοποιείται με έγγραφο στον οργανισμό που αναγνωρίζεται.
2.  
  Το ΥΕΝ κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη τους οργανισμούς που έχει αναγνωρίσει
3.  
  Το ΥΕΝ μπορεί να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αναγνώριση για τρία έτη οργανισμών που πληρούν όλα τα κριτήρια του παραρτήματος του διατάγματος αυτού εκτός από εκείνα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του τμήματος «ΓΕΝΙΚΑ» του παραρτήματος. Τα αποτελέσματα της ενεργουμένης σύμφωνα με την παράγραφο αυτή αναγνώρισης ενός οργανισμού περιορίζονται στη χώρα. Ο περιορισμός αυτός παύει να ισχύει εφ αποφασισθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η παράταση της αναγνώρισης του οργανισμού.
Άρθρο 5 "(Άρθρο 5 της οδηγίας)"
1.  
  Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του διατάγματος αυτού, το ΥΕΝ δε μπορεί κατ αρχήν να αρνηθεί να εξουσιοδοτήσει οποιονδήποτε από τους αναγνωρισμένους σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του διατάγματος αυτού οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα να αναλάβει τα καθήκοντα αυτά, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 6 και 9 του διατάγματος αυτού. Μπορεί ωστόσο, να περιορίζει τον αριθμό των οργανισμών που εξουσιοδοτεί ανάλογα με τις ανάγκες του, εφόσον συντρέχουν διαφανείς και αντικειμενικοί λόγοι. Το ΥΕΝ όταν διαπιστώσει ότι άλλο κράτος -μέλος περιορίζει τον αριθμό των οργανισμών χωρίς να συντρέχουν διαφανείς και αντικειμενικοί λόγοι μπορεί να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει κατάλληλα μέτρα.
2.  
  Προκειμένου το ΥΕΝ να αποδεχθεί κάποιος οργανισμούς εγκατεστημένου σε τρίτη χώρα να εκτελεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του διατάγματος αυτού ή μέρος των καθηκόντων αυτών, μπορεί να ζητήσει από την εν λόγω τρίτη χώρα αμοιβαία αναγνώριση για εκείνους τους αναγνωρισμένους οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα
Άρθρο 6 "(Άρθρο 6 της οδηγίας)"
1.  
  Το ΥΕΝ καθορίζει τις σχέσεις συνεργασίας του με τους οργανισμούς που ενεργούν για λογαριασμό του, με την υπογραφή επίσημης γραπτής και χωρίς διακρίσεις συμφωνίας στην οποία εκτίθενται τα συγκεκριμένα καθήκοντα και ο ρόλος των οργανισμών. Η πιο πάνω συμφωνία υπογράφεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας ή τον εκπρόσωπο που ορίζεται απ αυτόν και από τον πρόεδρο του υπό εξουσιοδότηση οργανισμού ή τον εκπρόσωπο που ορίζεται απ αυτόν. Το πρότυπο της πιο πάνω συμφωνίας θα πρέπει να δημοσιευθεί το αργότερο σε δέκα μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.
2.  
  Η πιο πάνω συμφωνία περιλαμβάνει:
 1. Διατάξεις οι οποίες εκτίθενται στο προσάρτημα ΙΙ της απόφασης Α. 739 (18) του ΙΜΟ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την εξουσιοδότηση οργανισμών που ενεργούν για λογαριασμό των αρχών, ως έχει κατά την 22α Νοεμβρίου 1994.
 2. διατάξεις για τη δινέργεια περιοδικού ελέγχου από τη ΔΕΕΠ σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων τα οποία οι οργανισμοί αναλαμβάνουν για λογαρισμό του ΥΕΝ
 3. δυνατότητα εκτάκτων και λεπτομερών επιθεωρήσεων των πλοίων,
 4. διατάξεις για τη διαβίβαση βασικών πληροφοριών σχετικά με την κατάταξη των πλοίων του στόλου τους στην κλάση τους, τις μεταβολές κλάσης ή τη διαγραφή πλοίων από την κλάση τους
3.  
  Η συμφωνία περιλαμβάνει την υποχρέωση για τον αναγνωρισμένο οργανισμό να διατηρεί αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. Η απαίτηση αυτή ικανοποιείται με αντιπροσωπεία η οποία έχει νομική προσωπικότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και υπόκειται στη δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων.
4.  
  Η ΔΕΕΠ αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντίγραφα των συμφωνιών που υπογράφονται με οργανισμούς
Άρθρο 7 "(Αρθρο 9 της οδηγίας)"
1.  
  Το ΥΕΝ, σε περίπτωση που κληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 13 της οδηγίας 94/57 Ε.Κ. ανακαλεί την αναγνώριση οργανισμών τους οποίους αυτό έχει αναγνωρίσει σύμφωνα με το άρθρο 4 του διατάγματος αυτού και που έχουν παύσει να πληρούν τα κριτήρια του παραρτήματος του διατάγματος αυτού ανάλογα με την περίπτωση.
2.  
  Το ΥΕΝ μπορεί να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ανάκληση της αναγνώρισης ενός Οργανισμού όταν διαπιστώσει ότι ο οργανισμός αυτός έχει παύσει να πληρεί τα κριτήρια του παραρτήματος του διατάγματος αυτού
Άρθρο 8 "(Άρθρο 10 οδηγίας)"
1.  
  Ανεξάρτητα από τα κριτήρια τα οποία καθορίζονται στο παράρτημα, όταν το ΥΕΝ θεωρήσει ότι δεν είναι πλέον δυνατό κάποιος αναγνωρισμένος οργανισμός να έχει εξουσιοδότηση να εκτελεί για λογαριασμό του τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του διατάγματος αυτού, μπορεί να αναστέλλει τη σχετική εξουσιοδότηση. Στην περίπτωση αυτή, το ΥΕΝ ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη για την απόφασή του, επικαλούμενο τους ουσιαστικούς λόγους που το οδήγησαν σε αυτή. Το ΥΕΝ ενημερώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν η απόφασή του να αναστείλει την εξουσιοδότηση θεωρείται δικαιολογημένη ή όχι σοβαρών κινδύνων για την ασφάλεια ή το περιβάλλον και στην περίπτωση που η απόφασή του δεν θεωρηθεί δικαιλογημένη ανακαλεί την πιό πάνω αναστολή.
Άρθρο 9 "(Άρθρο 11 της οδηγίας)"
1.  
  Το ΥΕΝ ελέγχει το έργο των αναγνωρισμένων οργανισμών που ενεργούν για λογαριασμό του για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 2 του διατάγματος αυτού προκειμένου να διαπιστώνει ότι εκπληρούν πράγματι τα καθήκοντα τα οποία αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο κατά τρόπο ικανοποιητικό και ότι οι οργανισμοί αυτοί πληρούν τα κριτήρια του παραρτήματος του διατάγματος αυτού. Αυτό είναι δυνατό να επιτυγχάνεται με άμεση παρακολούθηση των αναγνωριμένων οργανισμών από τη ΔΕΕΠ ή, στην περίπτωση οργανισμών που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος, με την αντίστοιχη παρακολούθηση των οργανισμών αυτών από την Αρχή του άλλου κράτους μέλους.
2.  
  Το ΥΕΝ εκτελεί αυτό το καθήκον ανά διετία και διαβιβάζει στα άλλα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση των αποτελεσμάτων της εν λόγω παρακολούθησης το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους που ακολουθεί τα έτη για τα οποία πραγαμτοποιήθηκε ο έλεγχος της συμμόρφωσης
3.  
  Στην περίπτωση που το ΥΕΝ επιλέξει, για την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, να βασίζεται στην εκ μέρους άλλου κράτους παρακολούθηση, η έκθεσή του θα υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους που ακολουθεί το έτος για το οποίο πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος της συμμόρφωσης
4.  
  Το ΥΕΝ διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή και τα άλλα κράτη μέλη κάθε πληροφορία σχετική με την αξιολόγηση των επιδόσεων των οργανισμών
Άρθρο 10 "(Άρθρο 12 της οδηγίας)"
1.  
  Κατά την άσκηση των διαιωμάτων επιθεώρησης και των υποχρεώσεών τους κατά τον έλεγχο των πλοίων στους Ελληνικούς λιμένες η ΔΕΕΠ και οι Λιμενικές Αρχές:
 1. Εξασφαλίζουν ότι τα πλοία που φέρουν τη σημαία τρίτων χωρών δεν αντιμεπωπίζονται ευνοϊκότερα απ ότι πλοία που έχουν το δικαίωμα να φέρουν τη σημαία κράτους μέλους.
 2. Το γεγονός ότι, τα πιστοποιητικά του πλοίου και το πιστοποιητικό κλάσης, έχουν εκδοθεί από οργανισμό ο οποίος δεν πληροί τα κριτήρια του παραρτήματος, εξαιρουμένων των οργανισμών που αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 4 του διατάγματος αυτού, αποτελεί ένα από τα πρωταρχικά κριτήρια για την επιλογή πλοίων προς επιθεώρηση.
 3. Σε περίπτωση που τα πλοία δεν πληρούν τα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα, λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα και αναφέρουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και στη Γραμματεία του Μνημονίου Συνεννόησης για τον Ελεγχο των πλοίων, εάν τυχόν επισημάνθηκαν έγκυρα πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί από οργανισμούς που ενεργούν για λογαριασμό του κράτους της σημαίας του πλοίου και αφορούν σε πλοίο το οποίο δεν πληροί τις σχετικές απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων ή οποιαδήποτε παράλειψη πλοίου εφοδιασμένου με έγκυρο πιστοποιητικό κλάσης, εφόσον η παράλειψη αφορά σημεία καλυπτόμενα από το πιστοποιητικό αυτό
2.  
  Το ΥΕΝ τηρεί μητρώο επιδόσεων των οργανισμών που ενεργούν για λογαριασμό των κρατών της σημαίας του πλοίου. Το μητρώο αυτό ενημερώνεται ετησίως και διανέμεται στα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Άρθρο 11 "(Άρθρο 14 της οδηγίας)"
1.  
  Τα με ελληνική σημαία πλοία πρέπει να κατασκευάζονται και συντηρούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις αναγνωρισμένου οργανισμού όσον αφορά στο σκάφος, στη μηχανολογική και στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση και στην εγκατάσταση ελέγχου. Σε κλάση εξουσιοδοτημένου οργανισμού πρέπει να είναι εντεταγμένα:.
 1. τα επιβατηγά πλοία με ελληνική σημαία πάνω από 1500 κ.ο.χ.,.
 2. τα ταχύπλοα ή δυναμικώς υποστηριζόμενα σκάφη:
 3. πάνω από 200 κ.ο.χ. τα οποία αναγνωρίζονται μετά την θέση σε ισχύ του διατάγματος αυτού και.
  • πάνω από 200 κ.ο.χ. και κάτω για τα πέντε πρώτα έτη της κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα.
  • Η Δ.Ε.Ε.Π. μπορεί να εκδίδει πιστοποιητικά για πλοία με Ελληνική σημαία, που δεν είναι εντεταγμένα σε κλάση οργανισμού, εφόσον για την έκδοση του πιστοποιητικού λαμβάνονται υπόψη και εφαρμόζονται εκτός των διατάξεων των Διεθνών Συμβάσεων και της εθνικής νομοθεσίας και οι κανονισμοί ενός αναγνωρισμένου οργανισμού, όσον αφορά στο σκάφος, στη μηχανοηλεκτρολογική εγκατάσταση, και στην εγκατάσταση ελέγχου.
2.  
  Το ΥΕΝ μπορεί να χρησιμοποιεί κανόνες που θεωρεί ισοδυνάμους προς εκείνους ενός αναγνωρισμένου οργανισμού μόνο υπό τον ορό ότι τους κοινοποιεί αμέσως στην Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ, που ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το π.δ. 206/1987 (Α94) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και στα άλλα κράτη μέλη, και υπό τον όρο ότι δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο ενστάσεων άλλου κράτους μέλους ή της Ερωπαϊκής Επιτροπής και δεν έχουν κριθεί ως μη ισοδύναμοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Άρθρο 12
1.  
  Οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί πραγματοποιούν διαβουλεύσεις μεταξύ τους περιοδικά, με σκοπό τη διατήρηση της ισοδυναμίας όσον αφορά τα τεχνικά τους πρότυπα και την εφαρμογή των προτύπων αυτών. Οι ως άνω οργανισμοί υποβάλλουν περιοδικές εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη ΔΕΕΠ σχετικά για κάθε θεμελιώδους σημασίας πρόοδο που σημειώνεται ως προς τα πρότυπα.
2.  
  Οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί οφείλουν να επιδεικνύουν προθυμία συνεργασίας με τη ΔΕΕΠ και τις Λιμενικές Αρχές, όταν πρόκειται για πλοία που είναι εντεταγμένα στην κλάση τους, προκειμένου ιδίως να διευκολύνεται η αποκατάσταση αναφερόμενων ελλείψεων ή άλλων αποκλίσεων
3.  
  Οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί παρέχουν στη ΔΕΕΠ κάθε πληροφορία σχετική με μεταβολές κλάσης ή τη διαγραφή πλοίων με Ελληνική σημαία από την κλάση τους
4.  
  Οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί δεν εκδίδουν πιστοποιητικά για πλοίο με Ελληνική σημαία που έχει διαγραφεί από την κλάση τους ή που αλλάζει κλάση για λόγους ασφαλείας πριν να ζητήσουν τη γνώμη της ΔΕΕΠ προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον απαιτείται πλήρης επιθεώρηση
Άρθρο 13
1.  
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος το πιό κάτω παράρτημα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΕλάχιστα κριτήρια για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 3. Α. ΓΕΝΙΚΑ 1.Ο αναγνωρισμένος οργανισμός πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει ότι διαθέτει εκτεταμένη πείρα σε θέματα σχεδιασμού και κατασκευής εμπορικών πλοίων. 2.Ο οργανισμός πρέπει να διαθέτει στην κλάση του στόλο τουλάχιστον χιλίων (1.000) ωκεανοπόρων πλοίων (άνω των εκατό (100) κοχ) με ολική χωρητικότητά όχι μικρότερη από πέντε (5) εκατομμύρια κοχ. 3.Ο οργανισμός πρέπει να απασχολεί αριθμό μελών τεχνικού προσωπικού ανάλογο προς τον αριθμό των πλοίων των εντεταγμένων στην κλάση του. Για την κάλυψη των απαιτήσεων της παραγράφου 2 απαιτούνται τουλάχιστον εκατό (100) επιθεωρητές αποκλειστικής απασχόλησης. 4.Ο οργανισμός πρέπει να διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα κανόνων και κανονισμών για το σχεδιασμό, την κατασκευή και την περιοδική επιθεώρηση εμπορικών πλοίων, οι οποίοι να δημοσιεύονται και να αναβαθμίζονται συνεχώς, και να βελτιώνονται μέσω προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης. 5.Ο οργανισμός πρέπει να δημοσιεύει σε ετήσια βάση τον κατάλογο των πλοίων που παρακολουθεί. 4.Ο οργανισμός δεν πρέπει να είναι υπό τον έλεγχο πλοιοκτητών ή κατασκευαστών πλοίων, ή άλλων οι οποίοι αναπτύσσουν εμπορική δραστηριότητα στην κατασκευή, στον εξοπλισμό, στην επισκευή ή στην εκμετάλλευση πλοίων. Ο οργανισμός δεν πρέπει να εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, ως προς τις προσόδους του, από μία και μόνη εμπορική επιχείρηση. Β. ΕΙΔΙΚΑ 1.Ο οργανισμός πρέπει να διαθέτει: 1)επαρκές τεχνικό, διοικητικό και ερευνητικό προσωπικό καθώς και προσωπικό υποστήριξης ανάλογο προς τα καθήκοντα και προς τον αριθμό των καταχωρημένων σκαφών και ικανό για την κατάρτιση και εφαρμογή κανόνων και κανονισμών. 2)Παγκόσμια κάλυψη με το αποκλειστικά απασχολούμενο τεχνικό του προσωπικό ή με αποκλειστικά απασχολούμενο τεχνικό προσωπικό άλλων αναγνωρισμένων οργανισμών. 2.Ο οργανισμός πρέπει να διέπεται από κώδικα δεοντολογίας. 3.Στον οργανισμό, η διοίκηση και η διαχείριση πρέπει να ασκούνται κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η εχεμύθεια των πληροφοριών που απαιτούνται από τη ΔΕΕΠ. 4.Ο οργανισμός πρέπει να είναι πρόθυμος να παρέχει προς τη ΔΕΕΠ σχετικές πληροφορίες. 5.Η διοίκηση του οργανισμού πρέπει να καθορίζει και να τεκμηριώνει την πολιτική και τους στόχους του όσον αφορά στην ποιότητα, καθώς και στην προσήλωση του ο αυτή, και να εξασφαλίζει ότι η πολιτική αυτή έχει γίνει κατανοητή, εφαρμόζεται και ακολουθείται σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. 6.Ο οργανισμός πρέπει να αναπτύσσει, εφαρμόζει και διατηρεί αποτελεσματικό εσωτερικό σύστημα ποιότητας με βάση τα κατάλληλα μέρη διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων ποιότητας και σύμφωνα προς τα ΕΝ 45004 (φορείς επιθεώρησης) και ΕΝ 29001, όπως ερμηνεύονται από τις απαιτήσεις του προγράμματος πιστοποίησης για το σύστημα ποιότητας του Διεθνούς Συνδέσμου Νηογνωμόνων (ΙΑCS). Το σύστημα αυτό πρέπει, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζει ότι: 1)Οι κανόνες και οι κανονισμοί του οργανισμού καταρτίζονται και διατηρούνται κατά τρόπο συστηματικό. 2)Οι κανόνες και οι κανονισμοί του οργανισμού τηρούνται. 3)Πληρούνται οι απαιτήσεις του θεσμοθετημένου έργου για το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί ο οργανισμός. 4)Είναι καθορισμένες και τεκμηριωμένες οι αρμοδιότητες, οι εξουσίες και οι σχέσεις του προσωπικού του οποίου η εργασία έχει αντίκτυπο στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει ο οργανισμός. 5)Όλες οι εργασίες εκτελούνται υπό ελεγχόμενες συνθήκες. 6)Υφίσταται σύστημα εποπτείας για τον έλεγχο των πράξεων και των εργασιών των επιθεωρητών και του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού που απασχολείται άμεσα από τον οργανισμό. 7)Οι απαιτήσεις του μείζονος σημασίας θεσμοθετημένου έργου για το οποίο είναι εξουσιοδοτημένος ο οργανισμός εκτελούνται ή επιβλέπονται άμεσα μόνο από τους αποκλειστικής απασχόλησης επιθεωρητές του η μέσω αποκλειστικής απασχόλησης επιθεωρητών άλλων αναγνωρισμένων οργανισμών. 8)Εφαρμόζεται σύστημα ενημέρωσης των επιθεωρητών και συνεχούς βελτίωσης των γνώσεών τους. 9)Τηρούνται μητρώα στα οποία εμφανίζεται η επίτευξη των απαιτήσεων των προτύπων για τα θέματα τα καλυπτόμενα από τις προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του συστήματος ποιότητας, και 10)Ακολουθείται συνολικό σύστημα προγραμματισμένων και τεκμηριωμένων εσωτερικών ελέγχων όσον αφορά στις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ποιότητα, σ όλους τους τόπους εγκατάστασης. 7.Ο οργανισμός πρέπει να αποδεικνύει ότι έχει την ικανότητα: 1)Να αναπτύσσει και να διατηρεί ενημερωμένο ένα πλήρες και επαρκές σύνολο δικών του κανόνων και κανονισμών για το σκάφος, το μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και τον εξοπλισμό ελέγχου, ποιότητας αντίστοιχης εκείνης των διεθνώς αναγνωρισμένων τεχνικών προτύπων βάσει των οποίων είναι δυνατή η έκδοση των πιστοποιητικών της Διεθνούς Σύμβασης ΠΑΑΖΕΘ (SΟLΑS) και των πιστοποιητικών ασφαλείας επιβατηγού πλοίου (όσον αφορά στην επάρκεια κατασκευής του πλοίου και στα ουσιώδη μηχανολογικά συστήματα αυτού) καθώς και των πιστοποιητικών γραμμών φόρτωσης (όσον αφορά στην επάρκεια της αντοχής του πλοίου). 2)Να διενεργεί όλες τις επιθεωρήσεις και ελέγχους που απαιτούνται από τις διεθνείς συμβάσεις για την έκδοση πιστοποιητικών, περιλαμβανομένης και της αξιολόγησης, με τη χρήση ειδικευμένου προσωπικού με τα κατάλληλα προσόντα, της εφαρμογής και της διατήρησης του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας, τόσο στην ξηρά όσο και στα πλοία, που αποτελεί μέρος της πιστοποίησης. 8.Ο οργανισμός, όσον αφορά στο σύστημα ποιότητας που εφαρμόζει, υπόκειται σε πιστοποίηση από ανεξάρτητο σώμα ελεγκτών, αναγνωρισμένο από την αρμόδια Αρχή της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος. 9.Ο οργανισμός, στην κατάρτιση των κανόνων του ή/και των κανονισμών του, πρέπει να επιτρέπει τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΥΕΝ και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.
Άρθρο 14 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί για πλοία με Ελληνική σημαία από εξουσιοδοτημένο οργανισμό πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του διατάγματος αυτού, εφόσον ο εν λόγω Οργανισμός δεν εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, πρέπει να αντικατασταθούν με νέα πιστοποιητικά που θα εκδοθούν από εξουσιοδοτημένους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Οργανισμούς το αργότερο εντός έξη μηνών από την έναρξη ισχύος του διατάγματος αυτού
Άρθρο 15
1.  
  Δύο μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του κειμένου του προτύπου της γραπτής συμφωνίας που προβλέπεται στο άρθρο 6 του παρόντος διατάγματα καταργούνται:
2.  
  Το Π.Δ. 1021/81 (Α 253) «περί τροποποιήσεως του π.δ. 482/80 (Α 133) κλπ».
3.  
  Το Π.Δ. 253/84 (Α 98) «περί τροποποιήσεως του π.δ. 482/80 (Α 133) κλπ».
4.  
  Το Π.Δ. 406/83 (Α 152) «Αντικατάσταση της περιπτ. (β) της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3 του π.δ. 482/80 (Α 133) κλπ».
5.  
  Το Π.Δ. 112/95 (Α 71) «Τροποποίηση του π.δ. 482/80 (Α 133) κλπ».
6.  
  Το Π.Δ. 233/95 (Α 134) «Τροποποίηση του π.δ. 542/ 1984 «εξουσιοδότηση οργάνων για την καταμέτρηση της χωρητικότητας των Ελληνικών πλοίων κλπ» (Α 201).
7.  
  Το άρθρο 5 και η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του π.δ. 542/84 (Α 201) που αντικαταστάθηκε με το π.δ. 56/90 (Α 23).
8.  
  Τα άρθρα 15 και 26, 29 και 45 του π.δ. 399/80 (Α 110) «περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού» «περί γραμμών φορτώσεως των πλοίων».
9.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του π.δ. 479/84 (Α 169) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο Μόνο του π.δ. 167/86 (Α 63).
10.  
  Κάθε άλλη διάταξη που ανάγεται σε θέματα τα οποία ρυθμίζεται από τις διατάξεις αυτού του προεδρικού διατάγματος ή αντίκειται σ αυτές
Άρθρο 16 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει δύο μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του κειμένου του προτύπου της γραπτής συμφωνίας που προβλέπεται στο άρθρο 6 αυτού του διατάγματος. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 και 4 του Ν. 1338/1983 «εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α 34), που τροποποιήθηκε από τα άρθρα 6 του Ν. 1440/1984 (Α70), και του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α 101).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1,25 παρ. 1,39 του Ν.Δ. 187/1973 (Α 261).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Π.Δ. 259/88 (ΦΕΚ 117 Α) «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας».
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137), «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις 322/2.11.95,324/21.3.96 και 326/17.7.96 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
 • Τις 643/95 και 515/96 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1980/1045 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1045 1980
ΝΟΜΟΣ 1982/1269 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1269 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1968/391 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/391 1968
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/399 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/399 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/482 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/482 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/1021 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1021 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/406 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/406 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/253 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/253 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/362 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/362 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/479 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/479 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/542 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/542 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/167 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/167 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/206 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/206 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/259 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/259 1988
. (8) Τροποποΐηση των διατάξεων Π.Δ. 542/1 984 «Εξουσιοδότηση οργάνων για την χαταµέτρηση της χωρητικότητας των Ελληνικών πλοίων, χαθορισµός τελών έκδοσης και τύπος των σχετικών πιστοπουητικών καταµέτρησης» (Α΄ 201), όπως τροποποιήθηκε µε τα Π.Δ. [...]" 1990/56 1990
Τροποποίηση του Π.Δ. 482/1980 «Περί εξουσιοδοτήσεως διεθνώς ανεγνωρισμένων Νηογνωμόνων, Τεχνικών Εταιρειών και λοιπών Οργανισμών, διά τας Επιθεωρήσεις των Ελληνικών πλοίων και έκδοσιν των υπό των οικείων ισχυουσών Διεθνών Συμβάσεων προβλεπομένων πιστ[...]" 1995/112 1995
Τροποποίηση του Π.Δ. 542/1984 «Εξουσιοδότηση οργάνων για την καταμέτρηση της χωρητικότητας των Ελληνικών πλοίων, καθορισμός τελών, έκδοση και τύπος των σχετικών πιστοποιητικών καταμέτρησης» (Α 201), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 56/1990 (Α 23). 1995/233 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση παραρτήματος άρθρου 13 Π.Δ. 32/1997 (Α~ 35) σύμφωνα με την οδηγία 97/58 ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 1997 που αφορά στην τροποποίηση της οδηγίας 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου της 22.11.1994 σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα ε[...]" 1998/90 1998
Καθιέρωση συστήματος υποχρεωτικών επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση τακτικών δρομολογίων από οχηματαγωγά rο-rο πλοία και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη σύμφωνα με την οδηγία 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.1999. 2001/314 2001
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 32/1997 Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους Οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την Οδηγία 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρί[...]" 2001/330 2001
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 32/1997 (Α΄ 35), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα Π.Δ. 90/ 98 (Α΄ 82) και 330/2001 (Α΄ 219), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2001/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.12.2001. 2003/345 2003
Επιθεώρηση των τελικών ελικοφόρων αξόνων και των περιοδικών ελέγχων αεροφυλακίων των εμπορικών πλοίων. 2006/164 2006
Σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την Οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009. 2011/103 2011