ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/320

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-11-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-11-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-10-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Άδειες αλιείας με το αλιευτικό εργαλείο ζαργανόδιχτο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Απαγορεύεται εφεξής η χορήγηση αδειών αλιείας με το αλιευτικό εργαλείο ζαργανόδιχτο σε αλιευτικά σκάφη
2.  
    Όλες οι άδειες αλιείας με το αλιευτικό εργαλείο ζαργανόδιχτο που έχουν ήδη χορηγηθεί σε αλιευτικά σκάφη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Β.Δ. 666/1966 «περί αδειών αλιευτικών σκαφών» (Α~ 160) παύουν να ισχύουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 1998.
3.  
    Μετά την 31η Δεκεμβρίου 1998 καταργούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 526/1988 «Αλιεία με το αλιευτικό εργαλείο ζαργανόδιχτο» (Α~ 237). Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 10 του Ν.Δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ» (Α~ 27), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1740/1987 «Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηματισμών, ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (Α~ 221) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2040/1992 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (Α~ 70). β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α~ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση του Ν. 1721/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α~ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α~ 33).
  • Την 191/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας.
  • Την 481/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-11-07 Άδειες αλιείας με το αλιευτικό εργαλείο ζαργανόδιχτο.
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/224
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1721 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1721 1987
ΝΟΜΟΣ 1987/1740 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1740 1987
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. 1992/2040 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/420 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/420 1970
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία