ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/322

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-11-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-11-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-11-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διαδικασία εντάξεως έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα του τομέα ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, η εφαρμογή και η διαχείριση των οποίων έχει ανατεθεί σε ενδιάμεσο φορέα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
2.  
  Η ένταξη έργων του ιδιωτικού τομέα στα ανωτέρω προγράμματα και η έγκριση της χρηματοδότησής τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων και γνωμοδότηση της Κύριας Επιτροπής Αξιολόγησης της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.
3.  
  Περίληψη της πρόσκλησης δημοσιεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή από τον Ενδιάμεσο Φορέα σε δύο (2) ημερήσιες πολιτικές και δύο (2) οικονομικές εφημερίδες με πανελλήνια κυκλοφορία. Η πρόσκληση περιλαμβάνει ιδίως το αντικείμενο και τον προϋπολογισμό του προγράμματος ή του τμήματός του, την προθεσμία υποβολής προτάσεων, τους όρους συμμετοχής και τα υποβλητέα δικαιολογητικά, καθώς και τον τρόπο χρηματοδότησης.
4.  
  Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων και ο τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων καθορίζονται στην πρόσκληση για την υποβολή των προτάσεων της προηγουμένης παραγράφου. Οι προτάσεις αξιολογούνται σύμφωνα με τη διαδικασία, που περιγράφεται στην παρ. 5 του παρόντος. Η διαδικασία αυτή εξειδικεύεται περαιτέρω με σχετική Υπουργική Απόφαση.
5.  
  Τη συνολική ευθύνη για τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την κατοχύρωση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων φέρει η Κύρια Επιτροπή Αξιολόγησης (ΚΕΑ). Η διαδικασία αξιολόγησης υποστηρίζεται πλήρως από το Μηχανογραφικό Σύστημα Αξιολόγησης του προγράμματος και σχετικά έντυπα. Μετά τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων, ο ενδιάμεσος φορέας προχωρεί σε προκαταρκτική μηχανογραφική επεξεργασία τους. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της επεξεργασίας ο ενδιάμεσος φορέας παραδίδει όλες τις προτάσεις κλειστές στην ΚΕΑ. Η αξιολόγηση διενεργείται κατά στάδια, ως εξής: 1ο στάδιο: Εξέταση της τυπικής πληρότητας της πρότασης: Το στάδιο αυτό διενεργείται από τον Ενδιάμεσο Φορέα, με την εποπτεία μελών της ΚΕΑ και παρουσία εποπτών αξιολόγησης. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει τον έλεγχο της καταλληλότητας του επενδυτή όσον αφορά τη νομική μορφή του, τη συμμόρφωση του προϋπολογισμού της πρότασης προς τα επιτρεπτά κατώτατα και ανώτατα όρια και τον έλεγχο της ύπαρξης των απαραίτητων δικαιολογητικών και αδειών, σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην πρόσκληση. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συντάσσεται πρακτικό. Η ΚΕΑ αποφασίζει την απόρριψη και μη περαιτέρω αξιολόγηση των προτάσεων που δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Στην περίπτωση που η ΚΕΑ κρίνει ότι, για ορισμένες προτάσεις, οι ελλείψεις είναι επουσιώδεις, καλεί τους προτείνοντες να συμπληρώσουν το φάκελο εντός ορισμένου χρόνου. 2ο στάδιο: Χρηματοοικονομική αξιολόγηση των προτεινόντων φορέων: Το στάδιο αυτό της αξιολόγησης πραγματοποιείται από στελέχη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που είναι ειδικοί χρηματοοικονομικοί εμπειρογνώμονες και προτείνονται από τα ιδρύματα αυτά κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που το Υπουργείο Ανάπτυξης δημοσιεύει σε 2 ημερήσιες και 2 οικονομικές εφημερίδες. Τα στελέχη αυτά ορίζονται αξιολογητές με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης. Κάθε πρόταση αξιολογείται από δύο διαφορετικούς αξιολογητές που επιλέγονται με τυχαία κατανομή από το Μηχανογραφικό Σύστημα Αξιολόγησης. Η διαδικασία αξιολόγησης του σταδίου όπως ισχύει με το άρθρο 1 παρ. 4 του παρόντος, ολοκληρώνεται με το χαρακτηρισμό κάθε πρότασης ως κατάλληλης ή ακατάλληλης. Σε περίπτωση διαφωνίας των δύο εμπειρογνωμόνων ως προς το χαρακτηρισμό της πρότασης, η πρόταση ανατίθεται σε τρίτο χρηματοοικονομικό εμπειρογνώμονα, οπότε οριστικοποιείται η σχετική αξιολόγηση. Η ΚΕΑ με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και σε οριακές περιπτώσεις κατόπιν τεκμηριωμένης γραπτής εισήγησης του προέδρου της έχει τη δυνατότητα κατά το στάδιο αυτό να ζητήσει διευκρινίσεις από τον επενδυτή με τη συμμετοχή των αξιολογητών της πρότασης. Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού, και με βάση τα αποτελέσματα της χρηματοοικονομικής αξιολόγησης, η ΚΕΑ αποφασίζει την απόρριψη και μη περαιτέρω αξιολόγηση των προτάσεων που δεν πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και συντάσσει σχετικό πρακτικό. 3ο στάδιο: Τεχνικοοικονομική αξιολόγηση: Στο στάδιο αυτό αξιολογείται η πρόταση με βάση τα κριτήρια που περιγράφονται στον οδηγό ενεργειακών επενδύσεων και στη σχετική πρόσκληση. Κάθε πρόταση εξετάζεται από δύο διαφορετικούς προαξιολογητές, που επιλέγονται τυχαία από το Μητρώο Προαξιολογητών του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσω του Μηχανογραφικού Συστήματος Αξιολόγησης. Η εγγραφή στο Μητρώο γίνεται μετά από σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται, μια φορά κάθε έτος, τουλάχιστον σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες με πανελλήνια κυκλοφορία. Με την πρόσκληση καθορίζονται τα κριτήρια εγγραφής στο Μητρώο, ο τρόπος και τα όργανα εγγραφής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Κάθε πρόταση αξιολογείται από δύο διαφορετικούς προαξιολογητές που επιλέγονται με τυχαία κατανομή από το Μηχανογραφικό Σύστημα Αξιολόγησης. Σε περίπτωση μικτών ή πολύπλοκων προτάσεων η ΚΕΑ μπορεί να αποφασίζει τη διάσπασή τους σε επί μέρους κατηγορίες επενδύσεων, όπως αυτές προβλέπονται στην πρόσκληση. Ως τελική βαθμολογία αυτού του σταδίου λαμβάνεται ο μέσος όρος των βαθμολογιών των δύο προαξιολογητών. Αν οι δύο βαθμολογίες αποκλίνουν μεταξύ τους περισσότερο από μία (1) μονάδα ή οι προτάσεις προϋπολογισμού των δύο προαξιολογητών αποκλίνουν περισσότερο από 20% της πρότασης μικρότερου προϋπολογισμού, η πρόταση εξετάζεται και από τρίτο προαξιολογητή, που επιλέγεται τυχαία, με τον ίδιο τρόπο. Στην περίπτωση αυτή, και εφ όσον οι βαθμολογίες των δύο εκ των τριών προαξιολογητών που ευρίσκονται πλησιέστερα μεταξύ τους αποκλίνουν μεταξύ τους λιγότερο από δύο (2) μονάδες και οι δύο πλησιέστερα ευρισκόμενοι προτεινόμενοι προϋπολογισμοί διαφέρουν λιγότερο από 20% του χαμηλότερου εκ των δύο, λαμβάνεται ως τελική βαθμολογία ο μέσος όρος των δύο εν λόγω βαθμολογιών και ως πρόταση προϋπολογισμού ο μέσος όρος των δύο εν λόγω προϋπολογισμών. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΚΕΑ με τεκμηριωμένη εισήγηση του προέδρου της και ομοφώνως διαμορφώνει τη συνολική βαθμολογία και τον προϋπολογισμό της πρότασης. Τα έντυπα που συμπληρώνονται από τους προαξιολογητές αυτού του σταδίου παραδίνονται στην ΚΕΑ, η οποία τα διαβιβάζει στη Γραμματεία της για τον υπολογισμό των τιμών και βαθμών των αντικειμενικών κριτηρίων που πραγματοποιείται από το Μηχανογραφικό Σύστημα Αξιολόγησης. 4ο στάδιο: Έλεγχος βιωσιμότητας: Στο στάδιο αυτό ελέγχεται η βιωσιμότητα της επένδυσης με χρηματοοικονομικά κριτήρια. Ο έλεγχος αυτός γίνεται από την ίδια ομάδα εμπειρογνωμόνων που διενεργεί το δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης. Για κάθε πρόταση ορίζεται τυχαία ένας αξιολογητής, διαφορετικός από αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν κατά το δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης της ίδιας πρότασης. Ο αξιολογητής έχει στη διάθεση του τα σχόλια των εμπειρογνωμόνων του τρίτου σταδίου και τις προτάσεις τους επί του προϋπολογισμού της επένδυσης, αλλά όχι την προταθείσα βαθμολογία της πρότασης. Ο αξιολογητής συμπληρώνει στη συνέχεια και παραδίδει στη ΚΕΑ έντυπο της χρηματοοικονομικής αξιολόγησης, που περιλαμβάνει γνωμάτευση επί της βιωσιμότητας ή μη της επένδυσης και τεκμηρίωση αυτής της γνωμάτευσης. Με βάση τα αποτελέσματα του σταδίου αυτού οι επενδυτικές προτάσεις κατανέμονται σε βιώσιμες και μη βιώσιμες. Η ΚΕΑ με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και σε οριακές περιπτώσεις κατόπιν τεκμηριωμένης γραπτής εισήγησης του προέδρου της έχει τη δυνατότητα κατά το στάδιο αυτό να ζητήσει διευκρινίσεις από τον επενδυτή με τη συμμετοχή του αξιολογητή της πρότασης. 5ο στάδιο: Τελική αξιολόγηση από την Κύρια Επιτροπή Αξιολόγησης: Η ΚΕΑ, στο τελικό στάδιο της αξιολόγησης, έχει στη διάθεσή της τα αποτελέσματα του 2ου, 3ου και 4ου σταδίου. Από το Μηχανογραφικό Σύστημα Αξιολόγησης, οι βιώσιμες προτάσεις κατατάσσονται κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά ανά υποκατηγορία επενδύσεων η οποία προκύπτει από τη βαθμολόγηση στο 3ο στάδιο. Στη συνέχεια η ΚΕΑ ορίζει το κατώτατο όριο βαθμολογίας για κάθε επιλέξιμη υποκατηγορία επενδύσεων με βάση την ποιότητα γενικά των προτάσεων και τους διαθέσιμους πόρους και διαμορφώνει μία τελική πρόταση προϋπολογισμού για κάθε εγκεκριμένη πρόταση, με βάση τις σχετικές προτάσεις και γνωμοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης. Ο Υπουργός αποφασίζει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθει η γνωμοδότηση σε αυτόν. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής, οι προτάσεις των ενδιαφερομένων για τις οποίες η ΚΕΑ έχει γνωμοδοτήσει θετικά θεωρούνται εγκριθείσες κατά τη σειρά κατατάξεώς τους από αυτή.
6.  
  Τα αποτελέσματα που προκύπτουν μετά τη λήξη κάθε σταδίου αξιολόγησης ανακοινώνονται στους ενδιαφερόμενους
7.  
  Η ΚΕΑ συγκροτείται για ένα ή περισσότερα μέτρα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, είναι επταμελής και δύναται να αποτελείται από υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του Ν. 2190/94, έναν εκπρόσωπο του ενδιάμεσου φορέα και εξειδικευμένους επιστήμονες και εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα. Με την απόφαση συγκρότησης δύναται να ορίζεται ο Πρόεδρος της ΚΕΑ, η γραμματειακή υποστήριξη καθώς και επόπτες και συντονιστές αξιολόγησης. Η αμοιβή των ανωτέρω καθορίζεται στην απόφαση συγκρότησης, βαρύνει τον ενδιάμεσο φορέα και η καταβολή της αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη διαχείρισης.
8.  
  Τα μέλη των οργάνων αξιολόγησης δεν πρέπει να είναι σύμβουλοι, εταίροι ή μέτοχοι ή μέλη των οργάνων διοικήσεως των ενδιαφερομένων που έχουν υποβάλει προτάσεις, δεν πρέπει να έχουν σχέση συγγένειας ή άλλη ικανή ναεγείρει υποψίεςπροσωποληψίας με συμβούλους, μετόχους, εταίρους ή μέλη των οργάνων διοίκησης των ενδιαφερομένων και δεν πρέπει να έχουν συμμετάσχει στην εκπόνηση των τυχόν απαιτούμενων μελετών. Επίσης, οι ανωτέρω είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με τα άρθρα 6 και επ. του ν. 1738/1987 (ΦΕΚ Α 200). 9. Μεταξύ του ενδιάμεσου φορέα και του ενδιαφερόμενου του οποίου η πρόταση εγκρίθηκε καταρτίζεται σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει ιδίως σαφή περιγραφή του προς εκτέλεση έργου σε φάσεις, το χρονοδιάγραμμα, το συνολικό προϋπολογισμό, τον τρόπο και τις πηγές χρηματοδότησής του, τον τρόπο ελέγχου κ.λπ. ».
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα. 4 Νοεμβρίου 1997 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4 εδ. α) και γ) του Ν. 2244/1994 (ΦΕΚ Α168) «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλα συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 17 παρ. 2 του Ν. 2308/15.6.95 (ΦΕΚ Α 114).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1960/91 (ΦΕΚ Α 123) «Διατάξεις για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές και τη διαχείριση προγραμμάτων της ΕΟΚ».
 • Το Π.Δ/μα υπ αριθ. 98/1996 (ΦΕΚ Α 77) «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιάμεσους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα, καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων».
 • Το γεγονός, ότι δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό (άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85, Α 158, όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92, Α 154, και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97, Α 38).
 • Τη με αριθμό 507/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1738 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1738 1987
ΝΟΜΟΣ 1991/1960 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1960 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις. 1.α) Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από οποιαδήποτε πηγή, καθώ[...]" 1994/2244 1994
Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικό βιβλία και άλλες διατάξεις. 1995/2308 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1996/Δ/ΜΑΥΠΑΡΙΘ.98 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/Δ_ΜΑΥΠΑΡΙΘ_98 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία