Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των Κλινικών Χειρουργικής και Οφθαλμολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πανεπιστημίου Πατρών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αντικείμενο"
1.  
  Η Κλινική Χειρουργικής και η Κλινική Οφθαλμολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών που προβλέπεται από το Π.Δ. 789/1980 (Α 194) εξυπηρετούν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στα εξής επιστημονικά αντικείμενα: α. Η Κλινική Χειρουργικής εξυπηρετεί εκπαιδευτικές ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στα αντικείμενα της Γενικής Χειρουργικής, ιδίως δε τα χειρουργικά νοσήματα, την αιτιολογία, παθογένεια, παθοφυσιολογία και θεραπευτική των, την τεχνική της εξέτασης του ασθενούς που πάσχει από χειρουργικό νόσημα, ως και την τεχνική των διαφόρων εγχειρητικών μεθόδων. β. Η Κλινική Οφθαλμολογίας εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στο αντικείμενο της Οφθαλμολογίας ιδίως δε σε ότι αφορά την εξέταση και αντιμετώπιση των νοσημάτων των οφθαλμών, την αντιμετώπιση παθήσεων με Lazer, την εφαρμογή εξεταστικών μεθόδων και γενικότερα την παθολογία του οφθαλμού.
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Κάθε κλινική έχει ως αποστολή: α. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του τμήματος Ιατρικής καθώς και των άλλων τμημάτων του πανεπιστημίου στα θέματα με τα οποία ασχολείται, σύμφωνα με το άρθρο 1. β. Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή, που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται. γ. Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών, καθώς και άλλων λειτουργών, των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών. δ. Την άσκηση προληπτικής ιατρικής περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς με νοσήματα όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος. ε. Την εκτέλεση κλινικών και πειραματικών ερευνητικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και ζ. Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της κλινικής.
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Κάθε κλινική στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από το διευθυντή και τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού του τμήματος Ιατρικής που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της κλινικής. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με ειδικευμένους και ειδικευόμενους ιατρούς στα επί μέρους αντικείμενα της οικείας κλινικής. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη του Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού, νοσηλευτές, και λοιπό προσωπικό που τοποθετείται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Η τοποθέτηση των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού και των μελών του ειδικού διοικητικού και τεχνικού προσωπικού γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992, ενώ των υπολοίπων μελών με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του οργανισμού του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, στο οποίο έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν οι κλινικές, σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας Πρόνοιας αριθμ. Α 3β/οικ. 10683/1988 (Β 515).
Άρθρο 4
1.  
  Κάθε κλινική διευθύνεται αντίστοιχα από μέλος Δ.Ε.Π. του τμήματος Ιατρικής που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/92 (Α 159).
2.  
  Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: η κατάρτιση και εισήγηση στα αρμόδια όργανα του τμήματος του προγράμματος λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες της κλινικής και η μέριμνα για την υλοποίησή του, η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του νοσοκομείου, στο οποίο λειτουργεί η κλινική για την παροχή νοσηλευτικού έργου, η διαχείριση κάθε εσόδου, η μέριμνα για τη στελέχωση, την κατανομή των πόρων, τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων, τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών και του κινητού εξοπλισμού και η μέριμνα για την υπογραφή κάθε εγγράφου.
Άρθρο 5 "Εγκατάσταση - Λειτουργία"
1.  
  Χώρος εγκατάστασης κάθε κλινικής είναι ο χώρος που παραχωρείται για τη διεξαγωγή του διδακτικού - ερευνητικού και νοσηλευτικού τους έργου. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο της κλινικής.
2.  
  Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του πανεπιστημίου
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της κλινικής και τη χρησιμοποίηση των οργάνων και υλικών τους. Για κάθε ερευνητική εργασία ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή της και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής της την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό της κλινικής ή σε ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων εκπαίδευση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνητικής εργασίας επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές ερευνητικές και νοσηλευτικές δραστηριότητες της κλινικής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν. 1268/ 1932.
Άρθρο 6 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα κάθε κλινικής, προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων. β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Τις πιστώσεις που διατίθενται στο τμήμα Ιατρικής με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (ε) του Ν. 2083/1992 (Α 159). δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο πανεπιστήμιο Πατρών για τους σκοπούς κάθε κλινικής.
Άρθρο 7 "Βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες κάθε κλινικής τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: -Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας -Βαθμολογία φοιτητών. -Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. -Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. -Κατάλογος επιστημονικών οργάνων. -Αρχείο ασθενών. -Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας. -Βιβλίο μεταβολών του προσωπικού. -Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/82 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών» (Α 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48, παρ. 2 του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 173).
 • Του άρθρου 1 περιπτ. ΙΙ του Π.Δ. 55/1996 (Α 48).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδριάσεις 250η/21.12.1994, και 267η/14.11.95).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (άρθρο 29Α του 1558/85 όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2489/97 (Α 38).
 • Την 334/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1932/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1932/1268 1932
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Κύρωση Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών- Μελών τους, αφ ενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφ ετέρου. 1997/2489 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/789 1980
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία