ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/33

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-03-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-03-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-02-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις διατάξεων του Κεφ. Β του π.δ. 170/1996 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α 131).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Στο Κεφάλαιο Β «Κανονισμός Μεταθέσεων» του Π.Δ. 170/1996 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:"
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγρ. 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η συνολική υπηρετούσα δύναμη σε προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος κατανέμεται, τον Δεκέμβριο εκάστου έτους, στις λειτουργούσες Υπηρεσίες αυτού με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης με υποχρεωτική πρόβλεψη όμοιας δύναμης σε όμοιας Τάξης ανεξάρτητους Σταθμούς, τόσο στο σύνολο όσο και κατά βαθμούς στους αξιωματικούς και με την υποχρέωση για τους υπαλλήλους από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω όπως στις μάχιμες Υπηρεσίες τουλάχιστον το 1/5 και το 1/3 της δύναμης να είναι αντίστοιχα απόφοιτοι παραγωγικής Σχολής και οδηγοί πυροσβεστικών οχημάτων
2.  
  Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγρ. 3 του άρθρου 11 προστίθεται φράση ως εξής: Και δεν έχουν δηλώσει την πόλη στην οποία υπηρετούν ως πόλη συμφερόντων
3.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγρ. 3 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής: Μεταθέσεις από και προς τον τόπο συμφερόντων του υπαλλήλου για πόλη ή από πόλη που απέχει λιγότερο από 50 χιλιόμετρα καθώς και μεταθέσεις για οπουδήποτε, εφόσον αυτές διήρκεσαν λιγότερο από έξι (6) μήνες και ο υπάλληλος επέστρεψε στον τόπο των συμφερόντων του, δεν διακόπτουν το χρόνο του πρώτου εδαφίου της παρούσας
4.  
  Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 13 προστίθεται η φράση: «ή για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφών με τις δραστηριότητες του Πυροσβεστικού Σώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής»
5.  
  Στην παραγρ. 3 του άρθρου 17 προστίθεται φράση ως εξής: συγκρινόμενοι μεταξύ τους με βάση τα μόρια που διαθέτουν, εκείνων που διαθέτουν τα λιγότερα μόρια μετατιθεμένων στις Υπηρεσίες της παραγρ. 6 του άρθρου 11 του παρόντος .
6.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγρ. 2 (δ) του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής: Δεν θεωρείται μετάθεση για τον υπολογισμό μορίων για την περίπτωση αυτή και την προηγούμενη (γ), μετάθεση που διήρκησε λιγότερο από έξι (6) μήνες
7.  
  Στην αρχή της παραγρ. 4 του άρθρου 18 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 4 Οι τοποθετήσεις των εξερχομένων από το Τμήματα Αρχιπυροσβεστών και Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας θεωρούνται μεταθέσεις για τον υπολογισμό μορίων των περιπτώσεων (γ) και (δ) του παρόντος άρθρου, εκτός εκείνων προς την πόλη στην οποία υπηρετούσαν πριν την εισαγωγή τους στα Τμήματα αυτά
8.  
  Η παραγρ. 2 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, μπορεί να μεταθέτει από οποιαδήποτε Υπηρεσία και αν υπηρετούν, Αξιωματικούς προκειμένου να τοποθετηθούν· στο Γραφείο Υπουργού Δημόσιας Τάξης κατά το άρθρο 7 (α) του π.δ. 123/1992 (Α 56), στο τμήμα του Πυροσβεστικού Σώματος στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Υπασπιστές του Αρχηγού και Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Για τον αρχαιότερο από τους Αξιωματικούς που τοποθετούνται στο Τμήμα του Πυροσβεστικού Σώματος στο Υπουργείο, τον Αξιωματικό που τοποθετείται στο Γραφείο Υπουργού και τους Υπασπιστές Αρχηγού και Υπαρχηγού, για όσο χρόνο υπηρετούν στις θέσεις αυτές, δεν ισχύει ο κανονισμός Μεταθέσεων, μετά δε από την θέση τους αυτή επανέρχονται στην Υπηρεσία από την οποία προήλθαν, αν εξακολουθεί να υπάρχει σ αυτή θέση του βαθμού τους, διαφορετικά μετατίθενται κατά τις επόμενες τακτικές μεταθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού». 9 Στο άρθρο 21 προστίθεται παραγρ. 6 ως εξής «6 Οι μετακινήσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων μέχρι και το βαθμό του Υπουργού προς τις Ε.Μ.Α.Κ. επιτρέπεται μόνον εφόσον η ηλικία τους είναι μέχρι και 35 ετών προηγουμένων υποχρεωτικά αυτών που έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία σε Ειδικές Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων και είναι κάτοχοι πτυχίου υποβρύχιου καταστροφέα ή αλεξιπτωτιστή άλλως αυτών που έχουν υπηρετήσει μόνον σε Ειδικές Μονάδες. 10 Η παραγρ. 4 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής «4 Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εκτός των διατάξεων των άρθρων 10, 11 παραγρ. 7, 12, 13, 14, 16 και 19 δεν έχουν εφαρμογή για τους αξιωματικούς που φέρουν το βαθμό του Αντιπυράρχου, οι οποίοι υπηρετούν υποχρεωτικά σε οργανικές θέσεις του βαθμού τους Για τους αξιωματικούς που φέρουν το βαθμό του Πυράρχου και Αρχιπυράρχου έχουν εφαρμογή μόνο οι διατάξεις του άρθρου 10 και 19 παραγρ. 1 και 2 του παρόντος κανονισμού .
Άρθρο 2
1.  
  Για τους Πυροσβέστες που θα εξέλθουν από το Τμήμα Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το έτος 1997 δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 170/1996. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • α. Της παραγράφου 1, εδάφιο στ και θ, του άρθρου 11 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/ 1986. β. Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» και άλλες διατάξεις» (Α 49). γ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154). δ. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51). ε. Του Π.Δ. 108/1994 «Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α 82).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 35/1997 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 8/1991 «Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α5) και άλλες διατάξεις. 1992/123 1992
Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1994/108 1994
Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 1996/170 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αντικατάσταση του Κεφαλαίου Α’ του Π.Δ. 170/1996 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α’ 131) και άλλες ρυθμίσεις. 1997/240 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 170/1996 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 131)». 1998/150 1998
Ρύθμιση θεμάτων κάλυψης θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Π.Σ. και άλλες διατάξεις. 2002/145 2002
Ρύθμιση θεμάτων των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών και άλλες διατάξεις. 2003/168 2003
Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων του Κεφαλαίου Β του π.δ. 170/1996 «Κανονισμός μεταθέσεων» (Α΄ 131). 2005/86 2005
Κάλυψη κενών θέσεων Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων του Κλάδου Πληροφορικής του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις. 2007/132 2007