ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/330

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-11-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-11-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-11-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 402/1994 «Μέτρα προστασίας από ορισμένες ζωονόσους και ορισμένους ζωονοσογόνους παράγοντες στα ζώα και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης, προκειμένου να αποφευχθούν οι εστίες λοιμώξεων και δηλητηριάσεων που οφείλονται στα τρόφιμα....» (Α 224), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 97/22/ΕΚ του Συμβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Το Π. Δ/γμα 402/1994 (Α 224) τροποποιείται ως εξής: 1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η φράση: καιτην οδηγία 97/22/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 1997 (Ε.Ε. αριθ. L 113 της 30.4.1997 σελ. 9). "
2.  
    Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, η ημερομηνία «31 Μαρτίου» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Μαΐου»
3.  
    Το άρθρο 7 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:
  1. Στην παράγραφο 1, στην εισαγωγική πρόταση, μετά από τις λέξις «1.
  2. Η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας υποβάλλει στην Επιτροπή της Ε.Ε. . . » προστίθενται οι λέξεις «πριν από την 1η Μαρτίου 1998.
  3. Στην παράγραφο 2, στο τέλος, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
  4. «Εν τούτοις, εν αναμονή της επανεξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 15α της οδηγίας 92/117/ΕΟΚ σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, η υποχρεωτική υποβολή προγραμμάτων όσον αφορά τη σαλμονέλα στα πουλερικά αναστέλλεται»
4.  
    Στο άρθρο 9, στην εισαγωγική πρόταση, η ημερομηνία «1η Ιανουαρίου 1994» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η Ιανουαρίου 1998»
5.  
    Στο άρθρο 13, παράγραφος 2, η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 1995» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 1998»
6.  
    Στο Παράρτημα ΙΙΙ, Τμήμα Ι, παρεμβάλλεται στο σημείο Vα που έχει το ακόλουθο κείμενο: «Vα: Μέχρις ότου πραγματοποιηθεί η επανεξέταση που προβλέπεται στο άρθρο 15α της οδηγίας 92/117/ΕΟΚ, οι αρμόδιες Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικές Αρχές μπορούν να παρεκκλίνουν από την υποχρεωτική σφαγή που προβλέπεται στο σημείο V.1 στοιχείο γ) και από την υποχρέωση καταστροφής που προβλέπεται στο σημείο V.1 στοιχείο β), όταν μπορούν να διασφαλίσουν ότι: i) τα μη επωασμένα αυγά που προέρχονται από εγκατάσταση που αναφέρεται στο σημείο V.1 στοιχείο β), διατίθενται στην αγορά μόνον κατόπιν επεξεργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 443/1991 (Α 163), ii) από την εγκατάσταση αυτή δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί καμία μετακίνηση ζώντων πουλερικών -συμπεριλαμβανομένων των νεοσσών μιας ημέρας που προέρχονται από αυτά - εκτός εάν πρόκειται για άμεση σφαγή σύμφωνα με το προαναφερόμενο στοιχείο γ), μέχρι να διαπιστώσουν ότι η λοίμωξη που οφείλεται στην Salmοnella enteritidis ή typhimurium έχει εξαφανιστεί». Στις επιχειρήσεις, στις οποίες η Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή παρέχει τη δυνατότητα παρέκκλισης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν χορηγούνται οι οικονομικές ενισχύσεις του άρθρου 8 του παρόντος».
Άρθρο 2
1.  
    (Άρθρο 2 οδηγίας 97/22/ΕΚ) Έναρξη ισχύος Το παρόν διάταγμα αρχίζει να ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου 1997. Στον Υφυπουργό Γεωργίας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του Ν. 1338/ 1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α 34), όπως η παράγραφος 1 έχει τροποποιηθεί με την διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» (Α 70) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α 101). β) Του άρθρου 20 παράγραφος 1 του Ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α 110), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο μόνο του Α.Ν. της 23/24 Ιανουαρίου 1936 (Α 47). γ) Του άρθρου δευτέρου παράγραφος 2 του Ν. 2077/ 1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη» (Α 136). δ) Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 1 παράγραφος 2α του Ν. 2469/1997 (Α 38).
  • Την 35873/1996 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Δημήτριο Σωτηρλή και Βασίλειο Γερανίδη» (Β 939).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την 474/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/35873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/35873 1996
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1924/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1924/23 1924
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/443 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/443 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία