ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/331

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-11-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-11-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-11-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 412/1994 (Α 232) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 95/71/ΕΚ του Συμβουλίου».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με το παρόν διάταγμα τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 412/1994 (Α 232) και σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 95/71/ΕΚ του Συμβουλίου (Ε.Ε. αριθ. L. 332 σελ. 40 της 30.12.1995).
Άρθρο 2
1.  
  α) Το άρθρο 16 παράγραφος 7, πρώτο εδάφιο του Προεδρικού Διατάγματος 412/1994 «Για την έγκριση ίδρυσης. . .εξής δικαιολογητικά» αντικαθίσταται ως εξής: Για την έγκριση Ίδρυσης των εγκαταστάσεων κατά την έννοια της παραγράφου 14 του άρθρου 11 του παρόντος διατάγματος καθώς και για τις ιχθυόσκαλες και τις αγορές χονδρικής πώλησης απαιτούνται από τους ενδιαφερόμενους τα εξής δικαιολογητικά:» β) Το άρθρο 16 παράγραφος 7 περίπτωση η) δεύτερο και τρίτο εδάφιο του Προεδρικού Διατάγματος 412/1994 «Η έγκριση ίδρυσης. . μονάδων διατάξεις» αντικαθίστανται ως εξής «Η έγκριση ίδρυσης της εγκατάστασης, του πλοίου εργοστασίου, της ιχθυόσκαλας και αγοράς χονδρικής πώλησης χορηγείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη Ύστερα από την ολοκλήρωση της κατασκευής της εγκατάστασης, του πλοίου εργοστασίου, της ιχθυόσκαλας και αγοράς χονδρικής πώλησης, χορηγείται η άδεια λειτουργίας με απόφαση του οικείου Νομάρχη κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου προς τη Νομαρχιακή Κτηνιατρική Υπηρεσία, χωρίς κατά τα λοιπά να θίγονται οι γενικές περί χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανικών μονάδων διατάξεις .
Άρθρο 3 "Το Παράρτημα Β του Προεδρικού Διατάγματος 412/1994 (Α 232) τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Στο Κεφάλαιο Ι τμήμα ΙΙ, το σημείο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:«
2.  
  Στο Κεφάλαιο ΙV, σημείο Ι.3, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Τα φιλέτα και οι φέτες δεν πρέπει να παραμένουν επάνω στα τραπέζια εργασίας μετά την παρέλευση του χρόνου που απαιτείται για την παρασκευή τους και πρέπει να προστατεύονται από μολύνσεις, με την κατάλληλη συσκευασία.».
3.  
  Στο κεφάλαιο ΙV τμήμα ΙV, το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Τα νωπά, τα κατεψυγμένα ή τα αποψυγμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη μεταποίηση, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα τμήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος κεφαλαίου»
4.  
  Στο κεφάλαιο ΙV σημείο iν.4.δ), το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:«.
 1. λαμβάνονται δείγματα της ημερήσιας παραγωγής σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της σφράγισης, η κάθε άλλου μέσου ερμητικού κλεισίματος.».
5.  
  Οι εργασίες μεταποίησης των αλιευτικών προϊόντων που διενεργούνται επί του σκάφους πρέπει να πραγματοποιούνται υπό τις προδιαγραφές υγιεινής, οι οποίες ορίζονται στο κεφάλαιο ΙV, σημεία ΙΙ.2, ΙΙ.3, ΙV και V του παρόντος Παραρτήματος.».
6.  
  Στο κεφάλαιο V σημείο ΙΙ.3.Α.β) δεύτερο εδάφιο, η πρώτη φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Τα όρια αυτά εφαρμόζονται στους ιχθύς των ακολούθων οικογενιεών: Scοmbridae, Clupeidae, Εngraulidae, Cοryphaenidae.
7.  
  Το κεφάλαιο VΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 1118/1981 (Α 273), πρέπει να είναι δυνατόν να προσδιορίζεται από τη σήμανση ή από τα συνοδευτικά έγγραφα, για τους σκοπούς της επιθεώρησης, η καταγωγή των αλιευτικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες στη συσκευασία ή, σε περίπτωση που το προϊόν δεν είναι συσκευασμένο, στα συνοδευτικά έγγραφα: - η χώρα αποστολής, η οποία είναι δυνατόν να αναγράφεται είτε ολογράφως, είτε με τα αρχικά της, με κεφάλαια, δηλαδή για την Κοινότητα, με τα γράμματα: Β - DΚ - D- ΕL - Ε - F- ΙRL -Ι - L - ΝL - ΑΤ - Ρ - FΙ - SΕ - UΚ, η αναγνώριση της εγκατάστασης ή του αλιευτικού πλοίου-εργοστασίου από τον αριθμό επίσημης έγκρισης, ή, σε περίπτωση διάθεσης στην αγορά από ένα σκάφος με καταψυκτικά μηχανήματα που εμπίπτει στο Παράρτημα Δ σημείο 7 του παρόντος διατάγματος, από το αναγνωριστικό αριθμό του σκάφους, ή, σε περίπτωση διάθεσης στην αγορά από ιχθυόσκαλα ή από αγορά χονδρικής πώλησης από τον αριθμό καταχώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του παρόντος διατάγματος, - ένα από τα ακόλουθα σήματα: CΕ - ΕC- ΕG - ΕΚ - ΕF -ΕΥ. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι εξόχως ευανάγνωστα και συγκεντρωμένα σε εμφανές μέρος στο εξωτερικό της συσκευασίας, χωρίς να είναι αναγκαίο να ανοιχθεί η εν λόγω συσκευασία».
Άρθρο 4 "(άρθρο 2 Οδηγίας 95/71/ΕΚ)"
1.  
  Έναρξη ισχύος Το παρόν διάταγμα αρχίζει να ισχύει από 1ης Ιουλίου 1997. Στο Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2, και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α 34), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» (Α 70). β) Του άρθρου 20 παράγραφος 1 του Ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α 110), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο μόνο του Α.Ν. της 23/24 Ιανουαρίου 1936 (Α 47). γ) Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α 38).
 • Την Α.Π. 358731/15.10.1996 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Δημήτριο Σωτηρλή και Βασίλειο Γερανίδη» (Β 939/15.10.1996).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 467/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/358731 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/358731 1996
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1924/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1924/23 1924
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/1118 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1118 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1994/412 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/412 1994