ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/337

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-11-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-11-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-11-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναβάθμιση Γραφείου Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας σε Γραφείο Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το Γραφείο Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων που αναφέρεται στο άρθρο 1, παρ. 4β του Ν. 2297/95 (ΦΕΚ 50 τ.Α), αναβαθμίζεται σε Γραφείο Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και λειτουργεί στην Πρεσβεία Βελιγραδίου με έδρα τη Βελιγράδι και Περιφέρεια Αρμοδιότητας την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας. Στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2297/1995 «Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 50). β. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 τ.Α) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154 τ.Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Νόμου 2469/97 (ΦΕΚ 38 τ. Α).
  • Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Εθν. Οικονομίας με αριθ. 34001. ΔΙΟΕ 1957/9.10.1996, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 937 τ.Β/14.10.96).
  • Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.96 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους ΥφυπουργούςΟικονομικών» (ΦΕΚ 922/Β/7.10.96).
  • Τη γνωμοδότηση με αριθμ. 447/1997 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και των Υφυπουργών Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες διατάξεις. 1995/2297 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997