ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/340

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-11-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-11-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-11-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός τόπου εκτός έδρας συνεδριάσεως του Β τμήματος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το Β Τμήμα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου μπορεί να συνεδριάζει εκτός από τη Θεσσαλονίκη και στην Ξάνθη
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Το άρθρο 168 παρ. 2 εδάφιο β του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2287/95 (ΦΕΚ Α 20/95).
  • Την υπ αριθ. 387/97 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
  • Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α 154/92).
  • Το υπ αριθ. 420/95 Προεδρικό Διάταγμα, «Καθορισμός τόπου εκτός έδρας συνεδριάσεως του Β τμήματος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου» (ΦΕΚ Α 242/95).
  • Την υπ αριθ. Φ.454.2/298093/Σ.739/31.8.95 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Χωρισμός του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου σε Τμήματα» (ΦΕΚ Β 777/95).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/454.2/298093/Σ.739 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/454_2_298093_Σ_739 1995
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Κύρωση του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. 1995/2287 1995
Καθορισμός τόπου εκτός έδρας συνεδριάσεως του Β Τμήματος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. 1995/420 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία