Ίδρυση Δ Παθολογικής Κλινικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση - Αντικείμενο"
1.  
  Ιδρύεται στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Δ Παθολογική Κλινική
2.  
  Η κλινική εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Παθολογίας των ενηλίκων με ιδιαίτερο τομέα ενδιαφέροντος τις Λοιμώξεις και τη θεραπεία τους
3.  
  Η κλινική εντάσσεται στον Τομέα Παθολογίας
4.  
  Στην κλινική οργανώνεται και λειτουργεί Μονάδα Ειδικού Τακτικού Εξωτερικού Ιατρείου Λοιμώξεων
Άρθρο 2 "Αποστολή 1. Η κλινική έχει ως αποστολή: α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Ιατρικής Σχολής καθώς και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών στα αντικείμενα δραστηριότητάς της. β) Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών όταν κ [...]"
2.  
  Το εκπαιδευτικό έργο της κλινικής περιλαμβάνει την εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής, την εκπαίδευση των ειδικευμένων, ειδικευομένων και εξειδικευομένων ιατρών
 1. Η εκπαίδευση των φοιτητών που είναι το πρωταρχικό έργο της κλινικής επιτελείται από το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) της κλινικής υπό την εποπτεία του διευθυντή της με τη συνδρομή άλλων πανεπιστημιακών κλινικών ή και επιστημόνων εφ όσον τούτο κρίνεται αναγκαίο.
 2. Η εκπαίδευση των φοιτητών είναι θεωρητική και πρακτική σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών.
 3. Παράλληλα οι φοιτητές παρακολουθούν τις επιστημονικές δραστηριότητες της κλινικής και της μονάδας της.
 4. Η εκπαίδευση των ειδικευμένων, ειδικευομένων και εξειδικευομένων ιατρών διακρίνεται σε πρακτική και θεωρητική.
 5. Η πρακτική αποσκοπεί στην απόκτηση πείρας στην παθολογική διαγνωστική και διαγνωστική των λοιμώξεων και στη θεραπευτική αγωγή.
 6. Τούτο επιτυγχάνεται με την αποσχόλησή τους στην μονάδα της κλινικής και τη συμμετοχή τους στις εφημερίες της κλινικής.
 7. Ειδικά για τους ειδικευόμενους και εξειδικευόμενους ιατρούς καταρτίζεται πρόγραμμα εκπαίδευσης και άσκησης που περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή τους στο κλινικό έργο (νοσηλεία ασθενών, εξωτερικά ιατρεία, εφημερίες επειγόντων περιστατικών κ.λπ.) Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει κλινικά και θεωρητικά μαθήματα, συζητήσεις ενδιαφερουσών περιπτώσεων, φροντιστιριακές ασκήσεις, σεμινάρια και βιβλιογραφική ενημέρωση.
3.  
  Το κλινικό έργο της κλινικής περιλαμβάνει την περίθαλψη των ασθενών που νοσηλεύονται ή παρακολουθούνται στην κλινική και την μονάδα της και συνυφαίνεται με την πρακτική των φοιτητών και ιατρών. Οι υπηρεσίες της κλινικής είναι διαγνωστικές, εργαστηριακά διερευνητικές και θεραπευτικές.
Άρθρο 3 "α) Μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Ιατρικής Σχολής, που το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και νοσηλευτικά ενδιαφέροντα της κλινικής. β) Ειδικευμένους ειδικευόμενους και εξειδικευόμενους ιατρούς κ [...]"
2.  
  Η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού διέπεται από τις κείμενες κατά κατηγορία προσωπικού διατάξεις
Άρθρο 4
1.  
  Η κλινική διευθύνεται από διευθυντή που είναι μέλος του διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Ιατρικής Σχολής και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992.
2.  
  Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/82 και επιπλέον: Καταρτίζει και υποβάλλει αρμοδίως το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες της κλινικής και μεριμνά για την εφαρμογή τους. Μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του νοσοκομείου, στο οποίο λειτουργεί η κλινική για την παροχή νοσηλευτικού έργου. Μεριμνά για τη στελέχωση της κλινικής με το αναγκαίο προσωπικό. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων. Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων. Εισηγείται τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών και του κινητού εξοπλισμού και υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο.
Άρθρο 5
1.  
  Η κλινική εγκαθίσταται και λειτουργεί σε νοσοκομείο με τη διαδικασία του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 1397/1983 (Α143).
2.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της κλινικής τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών, την παραμονή εργαζομένων σε χώρους όπου πραγματοποιούνται πειραματικές εργασίες. Ο διευθυντής ενημερώνεται για κάθε ερευνητική πειραματική εργασία πριν από τη διεξαγωγή της και καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης οργάνων και χώρων όταν δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό της κλινικής ή ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνητικής πειραματικής εργασίας επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.
4.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές ερευνητικές και νοσηλευτικές δραστηριότητες της κλινικής
Άρθρο 6
1.  
  Έσοδα Τα έσοδα της κλινικής προέρχονται από: α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ) Τις πιστώσεις που διατίθενται από το τμήμα Ιατρικής με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 2083/1992 (Α 159). δ) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και ε) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο για τους σκοπούς της κλινικής.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα Βιβλία"
1.  
  Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την κλινική είναι τα εξής: •Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας •Βαθμολόγιο φοιτητών • Αρχείο ασθενών • Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων • Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους • Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων • Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας • Βιβλίο μεταβολής προσωπικού
2.  
  Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/82 «Για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι. (Α 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» (Α 173). β) του άρθρου 1 περ. ιι του Π.Δ. 55/1996 (Α48).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 18.6.1997).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 - Α 154 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2(α) του Ν. 2469/97 - Α 38).
 • Τις αριθ. 425/1997 και 503/1997 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1397 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996