ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/346

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-11-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-11-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-11-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διατήρηση της εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από το Υπουργείο Οικονομικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Διατηρείται η εποπτεία από το Υπουργείο Οικονομικών, στα εξής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου: α) Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Ν. 3646/28). β) Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Ν.Δ. 183/46 και Ν. 251/76). γ) Ταμείο Ανταλλάξιμης Περιουσίας και Αποκατάστασης Προσφύγων (Ν.Δ. 3713/57). δ) Ειδικό Ταμείο Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητος Αλκοόλης - Αλκοολούχων Ποτών (Ν. 2964/1922 και Ν. 2127/1993). ε) Βαρβάκειο Ίδρυμα (Ν.Δ. 2562/1953). στ) Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (Α.Ν. 1920/1939). ζ) Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Ν. 2343/1995). Στον Υπουργό Οικονομικών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του έκτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α­/ 30.5.1997).
  • Τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, από τις οποίες προκύπτει ότι, τα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύει το Υπουργείο Οικονομικών, επιτελούν κρατικούς σκοπούς, που συνδέονται άμεσα είτε με τη γενικότερη πολιτική του Υπουργείου, είτε με τη δημόσια περιουσία και τα εθνικά κληροδοτήματα, είτε με την επαγγελματική κατάρτιση των υπαλλήλων του.
  • Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τις αρμοδιότητες των Υφυπουργών αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/20199/5.9.1997 (ΦΕΚ Β­ 801) όπως τροποποιήθηκε με την ΔΙΔΚ/Φ1/23470/20.10.1997 όμοια (ΦΕΚ Β­ 924).
  • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε του Προϋπολογισμού άλλων φορέων (άρθρ. 29 Ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 και αντικ. με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/97 (Α­ 38).
  • Την αριθ. 521/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ1/23470 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ1_23470 1997
ΝΟΜΟΣ 1928/3646 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1928/3646 1928
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις 1995/2343 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2562 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2562 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3713 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3713 1957
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1976/183/46Ν.251 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/183_46Ν_251 1976
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1939/1920 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/1920 1939
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κατάργηση του Ταμείου Ανταλλαξίμου Περιουσίας και Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Τ.Α.Π.Α.Π.). 1998/137 1998