Σύστημα μεταθέσεων των υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Καπνού (Ε.Ο.Κ.) με αντικειμενικά κριτήρια.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων"
1.  
  Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Καπνού (Ε.Ο.Κ.) ενεργούνται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια του άρθρου 3 του παρόντος σε κενές οργανικές θέσεις σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 2 του ν. 2247/94.
2.  
  Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων διενεργούνται βάσει του αθροίσματος των μονάδων που συγκεντρώνουν ανάλογα με τα εφαρμοζόμενα στην περίπτωσή τους κριτήρια
Άρθρο 2 "Κατηγορίες μεταθέσεων Οι ανωτέρω μεταθέσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:"
1.  
  Μεταθέσεις με αίτηση του υπαλλήλου για τους κατωτέρω λόγους :
 1. Υγείας
 2. Συνυπηρέτησης
 3. Σπουδών
 4. Αμοιβαίων μεταθέσεων
2.  
  Μεταθέσεις χωρίς αίτηση του υπαλλήλου
Άρθρο 3 "Κριτήρια μεταθέσεων και συντελεστές βαρύτητας (μόρια) αυτών"
1.  
  Για τις μεταθέσεις του άρθρου 1 του παρόντος λαμβάνονται υπόψη τα κατωτερω κριτήρια, που αξιολογούνται με ανάλογους συντελεστές βαρύτητας (μόρια) ως ακολούθως:
 1. Ο συνολικός χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του υπαλλήλου, που υπολογίζεται για τη συμπλήρωση τριακονταπενταετίας, ο οποίος αξιολογείται με συντελεστή 1 για κάθε έτος υπηρεσίας.
 2. Ζώνης.
 3. Χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των έξι (6) μηνών υπολογίζεται ως πλήρες έτος, ενώ χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) ημερών υπολογίζεται ως πλήρης μήνας.
 4. Χρόνος μικρότερος των δεκαπέντε (15) ημερών δεν λαμβάνεται υπόψη.
 5. Ο χρόνος υπηρεσίας κατά περιοχή.
 6. Για την εφαρμογή του κριτηρίου αυτού οι πόλεις των Νομών της Χώρας, όπου εδρεύουν οι υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Καπνού, κατανέμονται, ανάλογα με τις συνθήκες διαβίωσης κάθε πόλης, στις κατωτέρω ζώνες :
 7. 1) Ζώνη Α­.
 8. Αθήνα (περιοχή τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης), Θεσσαλονίκη.
 9. 2) Ζώνη Β­.
 10. Λαγκαδάς, Κατερίνη, Βέροια, Βόλος, Λάρισα, Καβάλα.
 11. 3) Ζώνη Γ­.
 12. Ναύπλιο, Κιλκίς, Σέρρες, Λαμία, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Ιωάννινα.
 13. 4) Ζώνη Δ­.
 14. Ελευθερούπολη, Χρυσούπολη, Ζαγκλιβέρι, Αιγίνιο, Γιαννιτσά.
 15. 5) Ζώνη Ε­.
 16. Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Σοχός, Αριδαία, Αξιούπολη, Νιγρίτα, Κοζάνη, Ελασσόνα, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Άρτα.
 17. 6) Ζώνη ΣΤ­.
 18. Κομοτηνή, Ξάνθη, Ροδολείβος, Νέα Ζίχνη, Πτολεμαίδα, Αταλάντη Αμφίκλεια, Αμφιλοχία.
 19. 7) Ζώνη Ζ­.
 20. Σιδηρόκαστρο, Νεάπολη Βοίου, Γρεβενά, Γαβαλού, Αστακός.
 21. Η υπηρεσία του υπαλλήλου στις ανωτέρω πόλεις αξιολογείται με τους ακόλουθους συντελεστές :.
 22. Η οικογενειακή κατάσταση, η οποία αξιολογείται με συντελεστή τρία (3) για το σύζυγο, τρία (3) για το πρώτο τέκνο και πέντε (5) για κάθε επόμενο ανήλικο τέκνο ή τέκνο που σπουδάζει σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του (άρθρο 2, παρ. 2 του Ν. 2247/94).
 23. Ζώνης.
 24. Ως τέκνα,για τον υπολογισμό μορίων, θεωρούνται και τα άγαμα τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 25. Η ηλικία των ετών 40 και άνω του υπαλλήλου.
 26. Για την εφαρμογή του κριτηρίου αυτού λαμβάνεται υπόψη η ηλικία των ετών 40, 41-50, 51-60, η οποία αξιολογείται με τους συντελεστές ένα (1), δύο (2) και τρία (3) αντίστοιχα (άρθρο 2, παρ. 2 του Ν. 2247/94).
 27. Για τον υπολογισμό της ηλικίας στα κριτήρια γ­ και δ­ ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 31 Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
 28. Η συνυπηρέτηση, η οποία αξιολογείται με συντελεστή εννέα (9) και λαμβάνεται υπόψη αν ο άλλος σύζυγος υπηρετεί στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α, ή άλλο φορέα του δημόσιου τομέα ή κατά την τελευταία διετία εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ή είναι επαγγελματίας.
 29. Ζώνης.
 30. Η απαιτούμενη διετία πρέπει να έχει συμηληρωθεί την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της κατάρτισης του πίνακα μεταθέσεων.
 31. Η εντοπιότητα.
 32. Ζώνης.
 33. Στη μετάθεση με αίτηση ως εντοπιότητα νοείται η καταγωγή του υπαλλήλου ή του άλλου συζύγου από περιοχή του νομού στην οποία ζητεί να μετατεθεί ή όπου οι σύζυγοι έχουν τη μόνιμη κατοικία τους επί μία τουλάχιστον δεκαετία, εφόσον η απόσταση του τόπου στον οποίο ο υπάλληλος υπηρετεί από τον τόπο στον οποίο επιθυμεί να μετατεθεί υπερβαίνει τα εβδομήντα (70) χιλιόμετρα.
 34. Στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος υποχρεούται να υπηρετήσει συνεχώς για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών στη θέση του τόπου που επιθυμεί να μετατεθεί.
 35. Στη μετάθεση χωρίς αίτηση ως εντοπιότητα νοείται η καταγωγή του υπαλλήλου ή του άλλου συζύγου από περιοχή του νομού στην οποία υπηρετεί ή όπου οι σύζυγοι έχουν τη μόνιμη κατοικία τους επί μία τουλάχιστον δεκαετία, εφόσον η απόσταση του τόπου στον οποίο ο υπάλληλος υπηρετεί από τον τόπο στον οποίο ενεργείται η μετάθεσή του, υπερβαίνει τα εβδομήντα (70) χιλιόμετρα.
 36. Ως αποδεικτικό στοιχείο, για μεν την καταγωγή απαιτείται πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, για δε την κατοικία βεβαίωση της οικείας αστυνομικής αρχής.
 37. επτά (7) για κάθε έτος υπηρεσίσς στις πόλεις της Ζ­.
 38. Ζώνης.
 39. Χρόνος υπηρεσίας μέχρι και επτά (7) μηνών αξιολογείται με το μισό του οικείου συντελεστή.
 40. Χρόνος μεγαλύτερος των επτά (7) μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος.
 41. Ο υπολογισμός του χρόνου γίνεται με βάση την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
 42. Ο χρόνος υπηρεσίας σε κάθε υπηρεσιακή μονάδα υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στην μονάδα αυτή μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης του υπαλλήλου απ’αυτήν.
2.  
  Για προϋπηρεσίες που έχουν αναγνωρισθεί ή θα αναγνωρισθούν μέχρι την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για μεταθέσεις και οι οποίες προσμετρώνται για τη συμπλήρωση πραγματικής 35ετούς δημόσιας υπηρεσίας του υπαλλήλου τα χορηγούμενα μόρια καθορίζονται σύμφωνα με τα μόρια που αντιστοιχούν στην πλησιέστερη υπηρεσιακή μονάδα του Εθνικού Οργανισμού Καπνού
3.  
  Ο χρόνος υπηρεσίας υπαλλήλου σε μονάδες του εξωτερικού αξιολογείται με το συντελεστή που προβλέπεται για τη ζώνη Α­ της περίπτωσης β­ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
4.  
  Υπάλληλοι που αποσπώνται σε υπηρεσίες του εσωτερικού ή τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λαμβάνουν τα μόρια της πόλης στην οποία εδρεύει η υπηρεσία που αποσπώνται ή γίνεται η εκπαίδευση ή τα μόρια που αντιστοιχούν στην πόλη που βρίσκεται η πλησιέστερη υπηρεσιακή μονάδα του Ε.Ο.Κ.
5.  
  Στις μεταθέσεις με αίτηση ο υπάλληλος που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο άθροισμα μορίων, σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια και τους συντελεστές, προηγείται των λοιπών υπαλλήλων που ζητούν μετάθεση για την ίδια θέση. Στις μεταθέσεις χωρίς αίτηση, ο υπάλληλος που συγκεντρώνει το μικρότερο άθροισμα μορίων, σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια., προηγείται των λοιπών υπαλλήλων.
Άρθρο 4 "Μεταθέσεις για λόγους υγείας"
1.  
  Υπάλληλος που ο ίδιος ή σύζυγος ή άγαμο τέκνο του πάσχει από κάποιο από τα δυσίατα νοσήματα που αναφέρονται στο άρθρο 109 του Π.Δ. 611/77 (ΦΕΚ 198/τ.Α/1977) «Υπαλληλικός Κώδικας» ή από νόσο η οποία απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή αιμοκάθαρση, μετατίθεται κατά προτεραιότητα μετά από αιτησή του που υποβάλλεται οποτεδήποτε, ανεξάρτητα από το άθροισμα μορίων που συγκεντρώνει ο υπάλληλος. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι υπάλληλοι της κατηγορίας αυτής που ζητούν μετάθεση για τις ίδιες θέσεις είναι περισσότεροι από τον αριθμό των κενών οργανικών θέσεων, προηγούνται οι υπάλληλοι που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο άθροισμα μορίων.
2.  
  Η αίτηση συνοδεύεται από κοινή γνωμάτευση Δ/ντή και Επιμελητή Κλινικής Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος για το είδος της νόσου και βεβαίωση - γνωμάτευση της οικείας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ότι στο νομό που υπηρετεί ο υπάλληλος δεν υπάρχει κατάλληλη μονάδα Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύμστος για την αντιμετώπιση της νόσου
Άρθρο 5 "Μεταθέσεις για συνυπηρέτηση"
1.  
  Μετάθεση υπαλλήλου για συνυπηρέτηση επιτρέπεται όταν ο ή η σύζυγός του υπηρετεί ή εργάζεται με οποιαδήποτε σχέση σε φορέα του δημόσιου τομέα ή είναι άμισθος δημόσιος υπάλληλος ή λειτουργός ή επαγγελματίας ή εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις ο ή η σύζυγος του υπαλλήλου απαιτείται να εργάζεται για δύο τουλάχιστον έτη στο νομό, για τον οποίο ζητείται η μετάθεση. Η συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα ή του ασφαλιστικού φορέα ή του αρμόδιου Επιμελητηρίου.
Άρθρο 6 "Μεταθέσεις για λόγους οπουδών"
1.  
  Οι μεταθέσεις της κατηγορίας αυτής γίνονται σε κενές οργανικές θέσεις, με αίτηση του υπαλλήλου, λόγω φοιτήσεως του ιδίου σε σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), προς απόκτηση πρώτου πτυχίου σπουδών
2.  
  Οι αιτήσεις των υπαλλήλων για μετάθεση λόγω σπουδών υποβάλλονται εντός του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους εισαγωγής στη σχολή και εξετάζονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο τον Οκτώβριο, με βάση το συνολικό αριθμό των μορίων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος
3.  
  Η διάρκεια της μεταθέσεως του υπαλλήλου για λόγους σπουδών δεν μπορεί να παραταθεί για διάστημα μεγαλύτερο των ετών φοίτησης, όπως αυτά προβλέπονται για κάθε σχολή συν ένα
Άρθρο 7 "Αμοιβαίες Μεταθέσεις"
1.  
  Αμοιβαίες μεταθέσεις υπαλλήλων του ιδίου κλάδου και ειδικότητας κατόπιν αιτήσεώς τους, για την ανταλλαγή των θέσεών τους, επιτρέπονται εφόσον δεν έχει υποβληθεί αίτηση άλλων υπαλλήλων με μεγαλύτερο άθροισμα μορίων για τις ίδιες θέσεις
Άρθρο 8 "Διαδικασία μεταθέσεων"
1.  
  Για τη διενέργεια των μεταθέσεων του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος, η αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού του Ε.Ο.Κ. καταρτίζει εντός του μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους τους κατωτέρω πίνακες:.
 1. Πίνακες κενών οργανικών θέσεων Οι πίνακες αυτοί περιλαμβάνουν τις κενές οργανικές θέσεις κατά κλάδο μονίμου προσωπικού κάθε υπηρεσιακής οργανικής μονάδας του Ε.Ο.Κ. Ως κενές θέσεις για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος νοούνται οι υφισταμενες κενές οργανικές θέσεις κατά κλάδο την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους πλέον των θέσεων των αποχωρούντων έως 31 Μαίου του επομένου έτους, λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας.
 2. Πίνακες μεταθετέων υπαλλήλων Οι πίνακες αυτοί περιλαμβάνουν όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους που υπηρετούν κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους κατά κλάδο καθώς και τις μονάδες μετάθεσης που συγκεντρώνει καθένας εξ αυτών συνολικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος.
 3. Η εγγραφή των υπαλλήλων στους πίνακες μεταθετέων γίνεται κατ’ αύξουσα σειρά των συνολικών μονάδων μετάθεσης που συγκεντρώνει ο υπάλληλος.
 4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο συνολικό αριθμό μονάδων μετάθεσης γίνεται κλήρωση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο στην οποία μπορούν να παρευρίσκονται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.
 5. Για τους υπαλλήλους που εξαιρούνται από τις μεταθέσεις γίνεται σχετική παρατήρηση στους ανωτέρω πίνακες με παραποπή στις διατάξεις που προβλέπουν την εξαίρεση.
 6. Οι ανωτέρω πίνακες κοινοποιούνται στους υπαλλήλους εντός του πρώτου 10ημέρου του Φεβρουαρίου.
 7. Κατά των πινάκων μεταθετέων δύναται να ασκηθεί ένσταση ενώπιον του Υπηρεσιακού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που έλαβαν γνώση οι υπάλληλοι.
 8. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αποφασίζει περί της τύχης της ένστασης εντός δέκα (10) ημερών και ενημερώνεται σχετικά ο υπάλληλος.
 9. Εάν η ένσταση κατά των πινάκων αυτών αναφέρεται σε λανθασμένο υπολογισμό των μονάδων μετάθεσης και διαπιστωθεί η ορθότητά της από τη Διεύθυνση Διοικητικού τότε η σχετική διόρθωση γίνεται απ αυτήν και η προθεσμία ασκήσεως της ενστάσεως για τους θιγόμενους από τη διόρθωση αρχίζει από τη γνωστοποίησή της σ’ αυτούς.
 10. Οι πίνακες μεταθετέων καθίστανται οριστικοί την 31η Μαρτίου κάθε έτους.
 11. Μεταβολή μετά την οριστικοποίησή τους επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση μετάταξης υπαλλήλου.
2.  
  Μετά την κοινοποίηση των πινάκων μεταθετέων και μέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους ο υπάλληλος έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφη αίτηση μετάθεσης εφ’ όσον μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που γίνονται οι μεταθέσεις, συμπληρώνει διετή συνεχή υπηρεσία στο νομό που υπηρετεί. Προκειμένου περί νεοδιοριζομένων υπαλλήλων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2085/92 (ΦΕΚ 170/τ.Α/1992) όπως αυτές ισχύουν. Αιτήσεις μετάθεσης υπαλλήλων που δεν έχουν συμπληρώσει τα ελάχιστα όρια παραμονής στην υπηρεσία που υπηρετούν δεν λαμβάνονται υπόψη.
3.  
  Η Δ/νση Διοικητικού φροντίζει για την υποβολή του σχετικού ερωτήματος προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο εντός του μηνός Απριλίου και για την έκδοση και κοινοποίηση των αποφάσεων μετάθεσης στις αρμόδιες υπηρεσίες, μέχρι 31 Μαίου κάθε έτους. 4, Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνεδριάζει μέχρι 15 Μαίου και αφού λάβει υπόψη τις κενές οργανικές θέσεις τις μονάδες μετάθεσης και τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπαλλήλων, γνωμοδοτεί για τις μεταθέσεις των υπαλλήλων, με την εξής σειρά:.
 1. Μεταθέσεις με αίτηση του υπαλλήλου :
 2. 1) για λόγους υγείας 2) για συνυπηρέτηση 3) για αμοιβαίες μεταθέσεις
 3. Μεταθέσει χωρίς αίτηση του υπαλλήλου για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων βάσει του πίνακα μεταθέσεων.
 4. Οι μεταθέσεις της κατηγορίας αυτής γίνονται κατά ζώνη και με αντίστροφη σειρά από αυτή της εγγραφής των ζωνών στο άρθρο 3 παράγραφο 1 περίπτωση β του παρόντος διστάγματος.
Άρθρο 9 "Γενικές Διατάξεις"
1.  
  Μεταθέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατά τη διάρκεια της θητείας τους γίνονται μόνο σε θέση προϊσταμένου αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας. Για τις μεταθέσεις αυτές καθώς επίσης και για την τοποθέτηση των προϊσταμένων οργανικών μονάδων συνεκτιμώνται τα αντικειμενικά κριτήρια που καθιερώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Π. Δ/τος καθώς επίσης και οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες κάθε θέσης.
2.  
  Κατά τις τοποθετήσεις νεοδιοριζομένων υπαλλήλων, που γίνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, λαμβάνονται υπόψη και τα κριτήρια μεταθέσεων και οι συντελεστές βαρύτητας αυτών του άρθρου 3 του παρόντος Π. Δ/τος.
3.  
  Οι μεταθέσεις χωρίς αίτηση διενεργούνται κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Ιουλίου και 31ης Αυγούστου πλην των περιπτώσεων κάλυψης κενής οργανικής θέσης, λόγω θανάτου, παραίτησης ή παρατεταμένης απουσίας υπαλλήλου πέραν των τεσσάρων (4) μηγών. Τ’ ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση έναρξης ή παύσης λειτουργίας υπηρεσιακής μονάδας.
Άρθρο 10 "Εξαίρεση από τις μεταθέσεις - προσωρινή αναστολή"
1.  
  Από τις μεταθέσεις εξαιρούνται:
 1. Οι υπάλληλοι που έχουν μεταταγεί σε υπηρεσίες προβληματικών περιοχών προ της παρόδου 5ετίας από τη μετάταξή τους (άρθρο 13 του Ν. 2116/1993, ΦΕΚ 18/τ.Α/1993).
 2. Υπάλληλοι που διανύουν την τελευταία 2ετία πριν από την αυτοδίκαιη απόλυσή τους από την υπηρεσία
 3. Υπάλληλοι που δεν συμπληρώνουν στον τόπο που υπηρετούν τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος χρόνο.
 4. Υπάλληλοι για τους οποίους προβλέπεται εξαίρεση μεταθέσεων από σχετική διάταξη νόμου
2.  
  Από τις μεταθέσεις χωρίς αίτηση εξαιρούνται:
 1. Τα μέλη διοικήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 5 του άρθρου 30 του Ν. 1264/82 (ΦΕΚ 79/τ.Α/82).
 2. Μετακίνησή τους εντός της περιοχής της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης ή εντός της αυτής πόλης επιτρέπεται.
 3. Η απόδειξη της ανωτέρω ιδιότητας γίνεται με βεβαίωση της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης.
 4. Υπάλληλοι που οι ίδιοι ή σύζυγος ή άγαμο τέκνο τους πάσχει από νόσο που αναφέρεται στο άρθρο 109 του Π.Δ. 611/77 ή από νόσο η οποία απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή αιμοκάθαρση.
 5. Για την εξαίρεση υποβάλλονται τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος.
 6. Υπάλληλοι που οι ίδιοι ή σύζυγος ή τέκνο τους έχουν σωματική αναπηρία 67% και άνω.
 7. Για την εξαίρεση απαιτείται η υποβολή σχετικής απόφα σης Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
3.  
  Οι μεταθέσεις αναστέλλονται προσωρινά και για χρονικό διάστημα μέχρι ενός έτους στις εξής περιπτώσεις:
 1. Για τις γυναίκες υπαλλήλους, κατά τη διάρκεια της άδειας κυήσεως και λοχείας.
 2. Για την αναστολή απαιτείται η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών που προβλέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών.
 3. Για τους υπαλλήλους που έχουν λάβει εκπαιδευτική άδεια ή παρακολουθούν προγράμματα επιμόρφωσης ή μετεκπαίδευσης και για όσο χρόνο διαρκεί η άδεια ή το πρόγραμμα
 4. Για τους υπαλλήλους που μέσα στο έτος των μεταθέσεων έχει αποβιώσει ο ή η σύζυγός τους ή τέκνο τους
 5. Λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της υπηρεσίας και σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και σε ποσοστό μέχρι ένα τοις εκατό (1%) του συνόλου του προσωπικού του οικείου κλάδου.
 6. Η αναστολή μετάθεσης της παρούσας περίπτωσης δεν μπορεί να αφορά τον ίδιο υπάλληλο περισσότερο από τρεις φορές.
Άρθρο 11 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι πίνακες της παρ. 1α, 1β του άρθρου 8 θα καταρτισθούν μέσα σε πέντε (5) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος. Οι αιτήσεις μετάθεσης των υπαλλήλων θα υποβληθούν μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση των πινάκων και η ανάληψη υπηρεσίας των μετατιθεμένων στη νέα τους θέση θα γίνει μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Άρθρο 12 "Τελικές διατάξεις"
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2247/1994 «Ρυθμίσεις θεμάτων συστήματος προσλήψεων» (ΦΕΚ 182/τ.Α/1994).
 • Του άρθρου 29 Α­ του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/τ.Α/1985), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επσγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/τ.Α/1987) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/τ.Α/1997).
 • Του άρθρου 8 του π.δ. 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 157/τ.Α/1985).
 • Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ 1/20199/5.9.1997 σπόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 801/τ.Β/1997), όπως τροποποιήθηκε με την ΔΙΔΚ/Φ.1/23470/20-10.1997 ομοιά της (Β 924).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Καπνού (Ε.Ο.Κ.).
 • Την 411/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Γεωργίας και του Υφυπουργού Εσωτερικών , Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αποφασίζουμε :
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1264 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2085 1992
Επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δάνειων σε δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής και άλλες διατάξεις. 1993/2116 1993
Ρυθμίσεις θεμάτων συστήματος προσλήψεων. 1994/2247 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/611 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/611 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία