ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/349

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-11-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-11-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-11-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 196/1995 «Συγκρότηση και Λειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Στο άρθρο 2 του Π.Δ. 196/1995 (ΦΕΚ Α~ 105) προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής: «Τα μέλη του απερχόμενου Προεδρείου του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) αυτοδικαίως συμμετέχουν ως μέλη στην αμέσως επόμενη Τακτική Συνέλευση του ΣΑΕ». Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Του άρθρου 17 παρ. 1, 2 και 5 του Ν. 1867/1989 «Προσωπική κράτηση κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α~ 227).
  • Του Π.Δ. 155/1993 «Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Εξωτερικών» (ΦΕΚ Α~ 64).
  • Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α~ 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α~ 154) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθ. Α.Π.: Υ728α απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Γεωργίου Παπανδρέου» (ΦΕΚ Β~ 955/17.10.1996).
  • Την υπ’ αριθ. 541/97 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1989/1867 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1867 1989
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
(1 ) Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Εξωτερικών. 1993/155 1993
Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού 1995/196 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού. 1999/291 1999