ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/351

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-11-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-11-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-11-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Διατηρείται η εποπτεία των κατωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας: • Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) • Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και • Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσως. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 4356/1964 (ΦΕΚ 146/τ.Α/28.8.84) «Περί μετονομασίας του Κέντρου Ερευνών εις Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) περί αναδιοργανώσεως αυτού και ασκήσεως της Διοικητικής εποπτείας αυτού παρά του Υπουργού Συντονισμού». β) Του άρθρου 1 του Ν. 1479/84 (ΦΕΚ 145/τ.Α/84) «Τροποποιήσεις του Ν. 1100/1980 και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Π.Δ. 225/1986 (ΦΕΚ 91/τ.Α/ 86) «Σύσταση και λειτουργία των Περιφερειακών Τμημάτων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.)». γ. Του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/τ.Α/ 10.9.1992) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/τ.Α/14.3.1997) «Περιορισμοί και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις». δ. Του άρθρου 9 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137/τ.Α/ 24.8.1993) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις». ε. Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α/30.5.97) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
  • Τους ειδικούς λόγους που επιβάλλουν τη διατήρηση της εποπτείας των Ν.Π.Δ.Δ., ΚΕΠΕ, Ο.Ε.Ε., και Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς, από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, οι οποίοι είναι οι εξής: • ο εθνικός χαρακτήρας των θεμάτων με τα οποία ασχολούνται • η πολυπλοκότητα και η αλληλεπίδραση της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, η έρευνα των οποίων αποτελεί αντικείμενο των ανωτέρω φορέων • η άσκηση ενιαίου ελέγχου και εποπτείας επί των θεμάτων της οικονομικής ανάπτυξης, της περιφερειακής ανάπτυξης και της εποπτείας της αγοράς χρήματος και κεφαλαίου.
  • Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/20199/5.9.97 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς ΕΣ.Δ.Δ.Α. (ΦΕΚ 801/Β/97), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/23470/20.10.97 όμοιά της (ΦΕΚ 924/Β/97).
  • Το γεγονός ότι από τη διατήρηση της εποπτείας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας στα Ν.Π.Δ.Δ. (Κ.Ε.Π.Ε., Ο.Ε.Ε., Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμ. 543/97 ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-11-28 Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/239
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_20199 1997
ΝΟΜΟΣ 1964/4356 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/4356 1964
ΝΟΜΟΣ 1980/1100 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1100 1980
ΝΟΜΟΣ 1984/1479 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1479 1984
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις. 1993/2166 1993
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/225 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/225 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία