Διατήρηση Εποπτείας ΝΠΔΔ από το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων διατηρεί την άσκηση εποπτείας στα κάτωθι ΝΠΔΔ: α. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) (Ν. 1486/1984 άρθρο 1) β. Ταμείο Εθνικής Οδοποιΐας (ΤΕΟ) (Ν. 3406/1927 άρθρο 6) γ. Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών (ΕΤΜΟΑ) (Β.Δ. 23-1/1937) δ. Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) (Ν. 1349/83 άρθρο 1) ε. Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) (Ν. 1349/1983, άρθρο 12).
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδαφ. έκτο του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α~ 107).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α~ 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α~ 154), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α~ 38).
  • Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/20199/5.9.97 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 801/Β), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΚ Φ1/23470/20.10.97 όμοια κοινή απόφαση (Β~ 924).
  • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Το γεγονός ότι συντρέχουν οι κατωτέρω ειδικοί λόγοι που επιβάλλουν τη διατήρηση της εποπτείας των ΝΠΔΔ από το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ: α. Η ανάγκη προαγωγής της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και η αξιοποίησή τους, για την αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας και το γεγονός ότι το ΤΕΕ στα πλαίσια του σκοπού αυτού είναι τεχνικός σύμβουλος της Κυβέρνησης. β. Η ανάγκη διατήρησης ενός ενιαίου προγράμματος διάθεσης εσόδων που προέρχονται από την είσπραξη τελών διοδίων, προκειμένου αυτά να κατανέμονται ορθολογικά σε έργα συντήρησης και διαχείρισης του εθνικού οδικού δικτύου της Χώρας. γ. Η ανάγκη αρωγής των Υπηρεσιών της ΓΓΔΕ που σχετίζονται με οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση οδών, ηλεκτροφωτισμό οδών, φωτεινή σηματοδότηση, συντήρηση οδοποιΐας και πρασίνου εντός του λεκανοπεδίου Αττικής, τόσο με προσωπικό όσο και με μέσα που διατίθενται από το ΕΤΜΟΑ. δ. Η ανάγκη κεντρικού συντονιστικού ρόλου σε θέματα επεξεργασίας και σχεδιασμού της αντισεισμικής πολιτικής της Χώρας. ε. Η ανάγκη ενιαίας χάραξης της γενικότερης εθνικής αντισεισμικής πολιτικής της Χώρας, με εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς της Τεχνικής Σεισμολογίας, της εδαφοδυναμικής και των αντισεισμικών κατασκευών.
  • Την αριθμ. 522/97 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-11-28 Διατήρηση Εποπτείας ΝΠΔΔ από το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/239
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_20199 1997
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/Φ1/23470 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/Φ1_23470 1997
ΝΟΜΟΣ 1927/3406 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1927/3406 1927
ΝΟΜΟΣ 1984/1486 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1486 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία