Προϋποθέσεις και διαδικασία, για τη νόμιμη παραμονή και εργασία αλλοδαπών στην Ελλάδα, που δεν είναι υπήκοοι των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η καταγραφή των αλλοδαπών που διαμένουν παράνομα στην Ελλάδα και είτε απασχολούνται είτε αναζητούν απασχόληση, καθώς και η έναρξη της διαδικασίας που θα οδηγήσει στην νομιμοποίηση τους, υπό ορισμένες προϋποθέσεις
2.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος εφαρμόζονται σε κάθε αλλοδαπό, ο οποίος, χωρίς να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις εισόδου παραμονής και απασχόλησης στη χώρα, βρίσκεται στην Ελληνική επικράτεια κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, εργαζόμενος ή με την επιθυμία να εργαστεί στην Ελλάδα σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή αυτοαπασχολούμενος ή με την επιθυμία να αυτοαπασχοληθεί. Οι λοιποί αλλοδαποί εξακολουθούν να υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 1975/1991.
3.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν εφαρμόζονται στους υπηκόους των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους υπηκόους των Κρατών Μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που δεν ανήκουν στην Ε.Ε., ούτε στα μέλη της οικογένειας τους.
4.  
  Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στους αλλοδαπούς ναυτικούς που απασχολούνται επί πλοίων υπό Ελληνική σημαία
Άρθρο 2 "Μέθοδος και μέσα καταγραφής των αλλοδαπών που διαμένουν στην Ελλάδα"
1.  
  Ο αλλοδαπός της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος Π.Δ. υποχρεούται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) μηνών που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1998, να εμφανισθεί στο πλησιέστερο γραφείο απασχόλησης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) του τόπου διαμονής του και να αιτήσει την προσωρινή νομιμοποίηση της παραμονής και εργασία του στη χώρα μας σύμφωνα με το παρόν διάταγμα και τη χορήγηση Κάρτας Προσωρινής Άδειας παραμονής σύμφωνα με το Διάταγμα της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 2434/1996. Η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για δύο (2) ακόμη μήνες.
2.  
  Μαζί με την υποβολή της αίτησης οφείλει ο αλλοδαπός να προσκομίσει:
 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που θα περιέχει τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς του, τη διεύθυνση κατοικίας του, το επάγγελμά του, τις γραμματικές του γνώσεις, τον τομέα, την εξειδίκευση και την προηγούμενη απασχόληση του. την χρονική διάρκεια παραμονής του στη χώρα μας, την ηλικία και την οικογενειακή του κατάσταση, την εθνικότητα, τη χώρα προέλευσης του, καθώς επίσης να προσκομίσει τέσσερις φωτογραφίες και να υπογράψει την αίτηση.
 2. Εφόσον ο αλλοδαπός ετεροαπασχολείται οφείλει να δηλώσει τα στοιχεία του εργοδότη και το είδος της εργασιακής του σχέσης.
 3. Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο ή δελτίο ταυτότητας του αλλοδαπού ή βεβαίωση της οικείας διοικητικής αρχής της χώρας προέλευσής του με φωτογραφία, ότι υπέβαλε αίτηση έκδοσης διαβατηρίου ή, εν ελλείψει αυτών, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αλλοδαπού με φωτογραφία, θεωρημένο από την οικεία Ελληνική Προξενική Αρχή.
 4. Η Ειδική Επιτροπή του αρ. 5 του υπ αρ. 359/97 Π.Δ. επιλαμβάνεται για τις περιπτώσεις αλλοδαπών, οι οποίοι λόγω των συνθηκών υπό τις οποίες εξαναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν αποδεικτικά της ταυτότητας τους στοιχεία.
 5. Βιβλιάριο ασφάλισης του αλλοδαπού σε δημόσιο ασφαλιστικό φορέα η αποδεικτικό υποβολής αίτησης για την χορήγηση Βιβλιαρίου ασφάλισης, εφόσον υπάρχουν.
 6. δ) Αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού εργασίας, εφόσον υπάρχει.
 7. Πιστοποιητικό Υγείας ημεδαπού Κρατικού Νοσοκομείου, ότι ο αλλοδαπός δεν πάσχει από μολυσματική νόσο, που αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία
 8. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου τύπου Α το οποίο εκδίδεται από το κατά την κείμενη νομοθεσία αρμόδιο για την τήρηση ποινικού μητρώου αλλοδαπών Τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και χορηγείται μέσω των κατά τόπους Εισαγγελιών της ημεδαπής και Πιστοποιητικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης περί μη εγγραφής στον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών του άρθρου 11 του Ν. 1975/1991.
 9. Έγγραφα ή λοιπά στοιχεία με τα οποία να αποδεικνύεται ο χρόνος παραμονής του αλλοδαπού στη χώρα μας, εφόσον υπάρχουν
 10. Τα υπό στοιχεία β, γ, δ, ε και στ δικαιολογητικά μπορεί να υποβάλει και αργότερα και πάντως εντός της ως άνω προθεσμίας των πέντε μηνών
3.  
  Στον αλλοδαπό, ο οποίος υποβάλλει την κατά την παρ. 1 δήλωση - αίτηση χορηγείται από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. έγγραφο πιστοποίησης της κατάθεσης αυτής, η οποία καλείται Κάρτα Προσωρινής Άδειας Παραμονής Αλλοδαπού, και επέχει θέση και προσωρινής άδειας εργασίας. Το εν λόγω έγγραφο υποχρεούται ο αλλοδαπός να φέρει συνεχώς μαζί του. Στον αλλοδαπό που δεν υπέβαλε μαζί με την ανωτέρω αίτηση - δήλωση ή δεν προσκόμισε εντός της προθεσμίας των πέντε μηνών τα ως άνω οριζόμενα έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί «Κάρτα Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας». Σύζυγος και ανήλικα τέκνα του κατόχου της Κάρτας Προσωρινής Άδειας Παραμονής δεν δύνανται να απελαθούν κατά τη διάρκεια της ισχύος της. Δεν χορηγείται Κάρτα Προσωρινής Άδειας Παραμονής αλλοδαπού σε όσους έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα στην Ελλάδα για κακούργημα ή πλημμέλημα σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών, εξαιρουμένων όσων καταδικάσθηκαν για παράνομη είσοδο και εργασία σε ελληνικό έδαφος προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος διατάγματος ή σε όσους αναφέρονται στον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών του άρθρου 11 Ν. 1975/1991.
4.  
  Η χρονική διάρκεια ισχύος της Κάρτας Προσωρινής Άδειας Παραμονής της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, ανεξαρτήτως του χρόνου χορήγησης αυτής, θα λήγει την 31 Δεκεμβρίου 1998.
5.  
  Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης δύναται για λόγους εθνικής ασφάλειας και δημόσιας υγείας να επιβάλλει σε συγκεκριμένο αλλοδαπό και κάτοχο της Κάρτας Προσωρινής Άδειας Παραμονής περιορισμούς, αναφερόμενους στην εγκατάσταση, διαμονή, μετάβαση σ ορισμένους τόπους, άσκηση ορισμένου επαγγέλματος ή υποχρέωση εμφανίσεώς του στις αστυνομικές αρχές
6.  
  Ο Διοικητής του Ο.Α.Ε.Δ με απόφασή του καθορίζει το περιεχόμενο και τον τύπο της Κάρτας Προσωρινής Άδειας Παραμονής της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
7.  
  Ο αλλοδαπός που μέσα στην προθεσμία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν προσήλθε ή δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., προκειμένου να καταγραφεί και να εφοδιαστεί με την Κάρτα Προσωρινής Άδειας Παραμονής της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, απελαύνεται από τη χώρα, υποκείμενος προς τούτο και στην καταβολή της σχετικής δαπάνης, εφαρμοζομένων αναλόγως των άρθρων 27-29 του Ν. 1975/1991.
Άρθρο 3
1.  
  Εργοδότης, ο οποίος απασχολεί αλλοδαπό κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος ή θα απασχολήσει αλλοδαπό εντός της πεντάμηνης προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος με οποιανδήποτε σχέση εργασίας και χωρίς να έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του Ν. 1975/1991, οφείλει εντός δεκαπενθήμερου από την έναρξη της απασχόλησης και πάντως εντός της άνω προθεσμίας των πέντε μηνών να δηλώσει την απασχόληση αυτή και τα στοιχεία ταυτότητας του αλλοδαπού στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. Η δήλωση του αλλοδαπού της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος δεν αναπληρώνει την υποχρέωση του εργοδότη να δηλώσει, κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, τους απασχολούμενους σ αυτόν αλλοδαπούς. Ομοίως, η δήλωση του εργοδότη δεν αναπληρώνει την υποχρέωση του αλλοδαπού της παρ. 1 του άρθρου 2, ούτε μπορεί αφεαυτής να οδηγήσει στη χορήγηση της Κάρτας Προσωρινής Άδειας Παραμονής.
2.  
  Ο εργοδότης που παραλείπει να δηλώσει τα στοιχεία ταυτότητας του αλλοδαπού που απασχολεί κατά την προηγούμενη παράγραφο έχει έναντι αυτού και των ασφαλιστικών ταμείων όλες τις εργασιακές και κοινωνικοασφαλιστικές υποχρεώσεις, ως εάν η εργασία προερχόταν με βάση νόμιμη σύμβαση εργασίας
3.  
  Οι αξιώσεις που γεννήθηκαν υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων σε βάρος του εργοδότη παραγράφονται για το προηγούμενο της ημέρας της δήλωσης διάστημα. Αλλοδαποί για τους οποίους δεν καταβλήθηκαν εισφορές ή δεν έχουν περιληφθεί σε καταλογιστικές πράξεις εξαιρούνται από την ασφάλιση των οικείων ασφαλιστικών φορέων για το προηγούμενο της ημέρας της δήλωσης του εργοδότη διάστημα. Αντίθετα, ο εργοδότης δεν απαλλάσσεται έναντι του αλλοδαπού των υποχρεώσεων του που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία.
4.  
  Ειδικώς για την απασχόληση αλλοδαπών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία συμβάλλονται με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατ εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, για την κατασκευή έργων ειδικής φύσεως υποδομής και των προβλεπόμενων από το άρθρο 12 του Π.Δ. 378/87, απαιτείται η έγκριση της κατά τόπο αρμόδιας προϊστάμενης στρατιωτικής αρχής.
Άρθρο 4
1.  
  Ο αλλοδαπός που εφοδιάζεται με την Κάρτα Προσωρινής Άδειας Παραμονής απολαμβάνει τα ίδια εργασιακά δικαιώματα και έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τον Έλληνα εργαζόμενο από πλευράς αμοιβής, όρων και συνθηκών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών του δικαιωμάτων και των λοιπών οικονομικών υποχρεώσεων και εισφορών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δημόσιας Τάξης, δύναται να μη χορηγηθεί ή να ανασταλεί ή να ανακληθεί η ισχύς της Κάρτας Προσωρινής Άδειας Παραμονής της παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος σε αλλοδαπό εργαζόμενο, εφόσον συντρέχουν λόγοι γενικότερου δημοσίου συμφέροντος. Αν πρόκειται για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας και δημοσίας υγείας αρκεί η απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
3.  
  Οι υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης, καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, υποχρεούνται να δέχονται για εξέταση αίτημα αλλοδαπού που βρίσκεται σε Ελληνικό έδαφος και έχει εφοδιαστεί με την Κάρτα Προσωρινής Άδειας Παραμονής της παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος.
Άρθρο 5 "Κυρώσεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι πέρατος των προθεσμιών για την υποβολή των δηλώσεων της παρ. 1 του άρθρου 2 και παρ. 1 του άρθρου 3, αλλοδαποί και εργοδότες που υπόκεινται στο παρόν διάταγμα δεν μπορεί να διωχθούν ούτε να επιβληθούν σ αυτούς οι προβλεπόμενες από το άρθρο 33 του Ν. 1975/91 ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Διαδικασίες διοικητικών κυρώσεων ή παραβάσεις ποινικών διατάξεων ή εκκρεμείς ποινικές δίκες που άρχισαν με βάση τις ανωτέρω διατάξεις πριν την ισχύ του παρόντος αναστέλλονται μέχρι πέρατος των εν λόγω προθεσμιών. Τα αυτά ισχύουν και κατά το χρόνο ισχύος της Κάρτας Προσωρινής Άδειας Παραμονής της παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος.
Άρθρο 6
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν αποκλείουν την ισχύ των διατάξεων της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 που κυρώθηκε με τον Ν.Δ. 3989/1959 για την προστασία των προσφύγων καθό μέρος αυτές διασφαλίζουν αυξημένη προστασία της κατηγορίας αυτής των αλλοδαπών.
Άρθρο 7 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εκτός αν άλλως ρητώς αναφέρεται στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα. Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137).
 • Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 2434/1996 «Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις» καθώς και τον Ν. 1975/91 (Α 184).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις (Α 38).
 • Το γεγονός ότι από το Διάταγμα αυτό προκαλείται δαπάνη ύψους 500.000.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα πέντε ( 5 ) τουλάχιστον οικ. έτη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ. και των ΚΑΕ 0531, 1261, 1264, 9749, 0211, 0289, 0521Α, 0522 και θα καλυφθεί από τα ίδια έσοδα του Ο.Α.Ε.Δ.
 • Την από 13.3.97 γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) μετά από εισήγηση της ειδικής επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2434/96.
 • Την αριθμ. 510/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Γεωργίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης, Εμπορικής Ναυτιλίας και Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1991/1975 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1975 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Μέτρο πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις 1996/2434 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1959/3989 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/3989 1959
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/378 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/378 1987