Χορήγηση της Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας σε αλλοδαπούς.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής"
1.  
  Σκοπός του παρόντος Διατάγματος είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης οικονομικής μετανάστευσης, με την πρόβλεψη της διαδικασίας, των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας σε αλλοδαπούς
2.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος εφαρμόζονται σε κάθε αλλοδαπό, ο οποίος έχει υποβάλει αίτηση-δήλωση και τα έγγραφα του άρθρου 2 του αριθμ.358/1997 Π.Δ. ή σε κάθε, αλλοδαπό στον οποίο έχει ήδη χορηγηθεί η Κάρτα Προσωρινής Άδειας Παραμονής.
3.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν εφαρμόζονται στους υπηκόους των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε στους υπηκόους των Κρατών -Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε στους υπηκόους των Κρατών - Μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που δεν ανήκουν στην Ε.Ε., ούτε στα μέλη της οικογένειας τους.
4.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν εφαρμόζονται στους αλλοδαπούς ναυτικούς που απασχολούνται επί πλοίων υπό Ελληνική σημαία
Άρθρο 2 "Προϋποθέσεις χορήγησης της «Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας»"
1.  
  Προϋποθέσεις χορήγησης της «Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας» είναι:
 1. Η υποβολή από τον αλλοδαπό της αίτησης - δήλωσης και των εγγράφων του άρθρου 2 του 358/1997 Π.Δ. ή της προσωρινής Άδειας Παραμονής.
 2. Η μέχρι την 30η Ιουλίου προσκόμιση δικαιολογητικών με τα οποία θα αποδεικνύεται ότι ο αλλοδαπός εξασφαλίζει τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
 3. - Ο αλλοδαπός, που παρέχει ανεξάρτητες υπηρεσίες ή έχει συνάψει σύμβαση έργου, οφείλει να προσκομίσει δελτίο παροχής υπηρεσιών, θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και από το οποίο να προκύπτει ότι έχει πραγματοποιήσει εισόδημα ανειδίκευτου εργάτη, που αντιστοιχεί σε σαράντα (40) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 1998 έως την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.
 4. Ο απασχολούμενος σε έναν ή σε περισσότερους εργοδότες αλλοδαπός οφείλει να έχει ένσημα εργασίας, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει πραγματοποιήσει εισόδημα ανειδίκευτου εργάτη, που αντιστοιχεί σε σαράντα (40) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 1998 έως την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών. - Ο απασχολούμενος στην αγροτική οικονομία αλλοδαπός εφόσον δεν εμπίπτει ασφαλιστικά στην προηγούμενη περίπτωση οφείλει να προσκομίσει αποδείξεις πληρωμής στο ταμείο ασφάλισης αγροτών, που να αντιστοιχούν στο κατώτερο ασφάλιστρο και το οποίο καλύπτει σαράντα (40) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 1998 έως την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.
 5. Στις περιπτώσεις που ο αλλοδαπός κατά τον κρίσιμο χρόνο απασχολήθηκε διαδοχικά υπό διάφορα εργασιακά ή κοινωνικοασφαλιστικά καθεστώτα, οφείλει να υποβάλει τα σχετικά ως άνω αναφερόμενα έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει ότι συνολικώς κάλυψε απασχολούμενος σαράντα (40) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 1998 έως την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών.
2.  
  Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ο αλλοδαπός ή από κοινού ο αλλοδαπός και ο ενδιαφερόμενος εργοδότης, τα υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία και προβαίνει μετά ταύτα στην έκδοση της « Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας» μετά σύμφωνη γνώμη Επιτροπής, συγκροτούμενης από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αποτελούμενης από έναν Πρωτοδίκη, του Πρωτοδικείου της πρωτεύουσας του Νομού οριζόμενο κάθε φορά από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών ως πρόεδρο και από έναν εκπρόσωπο της Επιθεώρησης Εργασίας του Νομού, της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Νομού, του πλέον αντιπροσωπευτικού Εργατικού Κέντρου του Νομού ή αγροτικής οργάνωσης του Νομού, κατά περίπτωση, και μίας από τις πλέον αντιπροσωπευτικές εργοδοτικές οργανώσεις του Νομού ως μέλη. με τους αναπληρωτές τους μετά από εισήγηση του Διευθυντή του τοπικού γραφείου του Ο.Α.Ε.Δ. ή του αναπληρωτή του. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του τοπικού γραφείου του Ο.Α.Ε.Δ. Ο εκπρόσωπος της οικείας αγροτικής οργάνωσης θα ορίζεται από τις αγροτικές ή συνεταιριστικές οργανώσεις του νομού. Ειδικότερα στους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, και Πειραιά, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να συγκροτεί περισσότερες από μία επιτροπές της προηγούμενης παραγράφου.
3.  
  Ο αλλοδαπός, που είναι κάτοχος της «Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας», δικαιούται να εξέλθει προσωρινά από το Ελληνικό έδαφος και να επιστρέψει, εφόσον από την έξοδό του δεν έχει παρέλθει συνολικά χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών, εξαιρουμένων των σοβαρών περιπτώσεων υγείας και εφόσον εξακολουθεί να ισχύει η κάρτα του. Το ίδιο δικαίωμα έχουν και τα μέλη της οικογενείας τους. Αν δεν τηρηθούν τα παραπάνω η Κάρτα Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας ανακαλείται.
Άρθρο 3 "Προϋποθέσεις της χρονικής κλιμάκωσης της ισχύος της «Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Διάρκειας»"
1.  
  Η χρονική ισχύς της «Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας» κυμαίνεται από ένα (1) έτος έως τρία (3) έτη
2.  
  Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τη χρονική κλιμάκωση της αρχικής ισχύος της «Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας» είναι τα εξής:
 1. Το είδος της εκτελούμενης εργασίας ή απασχόλησης του αλλοδαπού, καθώς και η διάρκεια παραμονής και εργασίας του στην Ελλάδα
 2. Η κατάσταση της αγοράς εργασίας
 3. Το γενικότερο συμφέρον της εθνικής οικονομίας
3.  
  Ο αρχικός χρόνος ισχύος της «Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας» δύναται να ανανεώνεται μία ή περισσότερες φορές για δύο ακόμη (2) έτη κάθε φορά, κατ εκτίμηση της συνδρομής των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον ο αλλοδαπός έχει πραγματοποιήσει εισόδημα ανειδίκευτου εργάτη που να αντιστοιχεί στο ήμισυ τουλάχιστον των εργασίμων ημερών για το χρονικό διάστημα από την χορήγηση της «Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας» έως την υποβολή της αίτησης για την ανανέωσή της
4.  
  Η χρονική κλιμάκωση της αρχικής ισχύος της Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας, καθώς και η παράτασή της, καθορίζονται μετά σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της παρ. 2του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος.
5.  
  Αλλοδαπός, ο οποίος, κατά το χρόνο υποβολής της αρχικής αίτησης, πέραν των προϋποθέσεων του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος, διαμένει αποδεδειγμένα στην Ελλάδα τουλάχιστον για πέντε χρόνια και διαθέτει τους αναγκαίους πόρους προς κάλυψη των αναγκών στέγασης και συντήρησης του, μπορεί να λάβει κάρτα παραμονής μίας πενταετίας έπειτα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 2.
6.  
  Ο αλλοδαπός της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να ζητήσει, χάριν της ενότητας της οικογένειας του την μη απέλαση ή την έλευση και εγκατάσταση πλησίον του των μελών της οικογενείας του, σύμφωνα με τους όρους των παρ. 2 έως 4 του άρθρου 14 του Ν. 1975/91 αναλόγως αυτών εφαρμοζόμενων.
Άρθρο 4
1.  
  Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης δύναται για λόγους εθνικής ασφαλείας να επιβάλει σε συγκεκριμένο αλλοδαπό και κάτοχο της Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας περιορισμούς, αναφερόμενους στην εγκατάσταση, διαμονή, μετάβαση σε ορισμένους τόπους, στην άσκηση ορισμένου επαγγέλματος ή στην υποχρέωση εμφανίσεώς του στις αστυνομικές αρχές
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δημόσιας Τάξης, δύναται να μη χορηγηθεί ή να ανασταλεί η να ανακληθεί η ισχύς της Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας σε Αλλοδαπούς αλλοδαπού εργαζόμενου, εφόσον συντρέχουν λόγοι γενικότερου δημοσίου συμφέροντος. Αν πρόκειται για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας η δημόσιας υγείας, αρκεί η απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
3.  
  Ειδικώς για την απασχόληση αλλοδαπών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία συμβάλλονται με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατ εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, για την κατασκευή έργων ειδικής φύσεως υποδομής και των προβλεπόμενων από το άρθρο 12 του Π.Δ. 378/87, απαιτείται η έγκριση της κατά τόπο προϊστάμενης στρατιωτικής αρχής.
Άρθρο 5
1.  
  Ο Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων συγκροτεί επιτροπή η οποία απαρτίζεται από:
 1. Το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως Πρόεδρο
 2. Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
 3. Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών
 4. Εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας
 5. Εκπρόσωπο του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως
 6. Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
 7. Εκπρόσωπο της Γ. Σ. Ε. Ε.
 8. Εκπρόσωπο της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.
 9. Εκπρόσωπο των εργοδοτών. (Σ.Ε.Β. ή Γ.Ε.Σ.Ε.Β.Ε. ή Ε.Σ.Ε.Ε.).
 10. Εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας Προσφύγων
 11. Εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, ως μέλη με τους αναπληρωτές τους.
 12. Στις συνεδριάσεις μετέχει και ένας νομικός επιστήμονας χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13. Χρέη εισηγητή εκτελεί υπάλληλος του Ο.Α.Ε.Δ. ενώ χρέη γραμματέα υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 14. Η θητεία των μελών είναι δύο ετών.
2.  
  Η επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου έχει αρμοδιότητα : - Να αποφασίζει τη χορήγηση της «Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας» κατ εξαίρεση και μόνο για σοβαρούς ανθρωπιστικούς λόγους ακόμα και αν δεν συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις χορήγησής της. - Να αποφαίνεται τελεσίδικα επί προσφυγών των ενδιαφερομένων μερών κατά των αναφερομένων στο παρόν διάταγμα αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων του Ο.Α.Ε.Δ. Επί αρνητικής σύμφωνης γνώμης της επιτροπής της παρ.2 του άρθρου 2 του παρόντος, η προσφυγή στην Ειδική Επιτροπή ασκείται κατά της αρνητικής αυτής γνώμης. Οι προσφυγές ασκούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση στους ενδιαφερόμενους των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων του Ο.Α.Ε.Δ. Στην περίπτωση αποδοχής της προσφυγής του αλλοδαπού την Κάρτα χορηγεί ο Ο.Α.Ε.Δ. για τον οποίο η απόφαση της Ειδικής Επιτροπής είναι δεσμευτική. Κατά το χρόνο που θα μεσολαβεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος, μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας ή μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης απόρριψης του σχετικού αιτήματος, καθώς και κατά την διάρκεια της ισχύος της δεκαπενθήμερης αποκλειστικής προθεσμίας άσκησης της προσφυγής του προηγούμενου εδαφίου, προσωρινό τίτλο παραμονής του αλλοδαπού θα αποτελεί σχετική πιστοποίηση της κατάθεσης της αίτησης εκ μέρους της αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται επίσης ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια προς εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος
4.  
  Με όμοια απόφαση καθορίζεται η αμοιβή των μελών της επιτροπής και του συμμετέχοντος ειδικού νομικού επιστήμονα και η οποία βαρύνει το λογαριασμό εξόδων διοίκησης του κλάδου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.
16.  
  Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των Υπουργείων και των φορέων που μετέχουν στην Ειδική Επιτροπή θα ορίζονται με τους νόμιμους αναπληρωτές τους
Άρθρο 6 "Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις Εργοδοτών και Δικαιώματα Αλλοδαπών"
1.  
  Οι κάτοχοι της «Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας» απολαμβάνουν τα ίδια εργασιακά δικαιώματα και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον Έλληνα εργαζόμενο από πλευράς αμοιβής, όρων και συνθηκών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων και των λοιπών οικονομικών υποχρεώσεων και εισφορών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι κάτοχοι της Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας τελούν υπό την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων που προβλέπονται σε διακρατικές κοινωνικοασφαλιστικές συμβάσεις που έχει υπογράψει και κυρώσει η Ελλάδα. Ασφαλιστικές εισφορές που τυχόν καταβλήθηκαν πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αναγνωρίζονται από τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς και προσμετρούνται στη θεμελίωση των αντιστοίχων ασφαλιστικών δικαιωμάτων.
2.  
  Οι υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης, καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, του ευρύτερου δημοσίου τομέα υποχρεούνται να δέχονται για εξέταση αίτημα αλλοδαπού που βρίσκεται στο ελληνικό έδαφος και είναι κάτοχος της «Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας»
Άρθρο 7 "Κυρώσεις"
1.  
  Αλλοδαποί που έχουν εφοδιαστεί και είναι κάτοχοι της «Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας» καθώς και εργοδότες που απασχολούν αλλοδαπούς κατόχους της εν λόγω κάρτας, δεν διώκονται ούτε επιβάλλονται σ αυτούς οι προβλεπόμενες από το άρθρο 33 του Ν. 1975/1991 ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Διαδικασίες διοικητικών κυρώσεων ή παράβασης ποινικών διώξεων ή εκκρεμείς ποινικές δίκες που άρχισαν με βάση τις ανωτέρω διατάξεις πριν από την ισχύ του παρόντος καταργούνται.
Άρθρο 8
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν αποκλείουν την ισχύ των διατάξεων της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 που κυρώθηκε με τον Ν.Δ. 3989/1959 για την προστασία των προσφύγων καθό μέρος αυτές διασφαλίζουν αυξημένη προστασία της κατηγορίας αυτής των αλλοδαπών.
Άρθρο 9 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137).
 • Τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 2434/1996 «Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις» (Α 188), καθώς και τον Ν. 1975/91 (Α 184).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α 38).
 • Το γεγονός ότι από το διάταγμα αυτό προκαλείται δαπάνη ύψους 630.000.000δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα πέντε (5) έτη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ. και των ΚΑΕ 0531, 1261, 1264, 0887, 0211-0287,0521Α, 0522,0264 και θα καλυφθεί από τα ίδια έσοδα του Ο.Α.Ε.Δ.
 • Την από 28.05.1997 γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) μετά από εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2434/1996.
 • Την αριθμ. 511/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Γεωργίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης, Εμπορικής Ναυτιλίας και Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-11-28 Χορήγηση της Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας σε αλλοδαπούς.
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/240
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1991/1975 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1975 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Μέτρο πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις 1996/2434 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1959/3989 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/3989 1959
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/378 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/378 1987