ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/362

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-11-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-11-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-11-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διατήρηση της Εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διατηρείται η άσκηση εποπτείας από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας στα εξής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου:"
1.  
  Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) [Ν. 3107/55 (Α 76)].
2.  
  Ταμείο Προνοίας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ)(Ν.Δ. 3736/57).
3.  
  Ταμείο Προνοίας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ) (Ν.Δ. 3737/57).
4.  
  Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ) [(Ν. 619/77) (Α 171)].
5.  
  Οίκο Ναύτου (Ο.Ν.) [Με το από 1.3.27 (Α 32) Π.Δ.].
6.  
  Ειδικό Λογαριασμό Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (ΕΛΟΕΝ) [(Π.Δ. 213.93) (Α 77)].
7.  
  Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) [Ν. 1630/51 (Α 8), Ν.Δ. 1/68 (Α 270)].
8.  
  Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) [Ν.Δ. 2551/53 (Α 229), Ν.Δ. 449/70 (Α 51), Ν.Δ. 1/68 (Α 270)].
9.  
  Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) [Ν. 192/36 (Α 438)].
10.  
  Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΝΕΕ) [Ν. 989/79 (Α 260)].
11.  
  Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ) [Β.Δ. 160/70 (Α 44)].
12.  
  Λιμενικά Ταμεία της Χώρας [Β.Δ. 14/19.1.39 (Α 24)].
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του έκτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α 107/97).
 • Το γεγονός ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι διατήρησης της εποπτείας των ΝΠΔΔ αρμοδιότητας ΥΕΝ, από το ΥΕΝ. αφού τα παρακάτω ΝΠΔΔ είναι ιδρύματα παροχής προστασίας στους Έλληνες Ναυτικούς και τις οικογένειες τους, ασφαλιστικοί φορείς και οργανισμοί εκμετάλλευσης και χρήσης λιμένων, τα οποία λόγω της ιδιαιτερότητας τόσο του ναυτικού επαγγέλματος όσο και της άσκησης της εκάστοτε ναυτιλιακής πολιτικής της χώρας μας βρίσκονται σε άμεση και συνεχή εποπτεία από την κεντρική διοίκηση της χώρας όπως αυτή εκφράζεται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
 • Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.01/20199/5.9.97 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες του ΥΠΕΣΔΔΑ στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β 801), όπως τροποποιήθηκε με την ΔΙΔΚ/Φ. 1 /2347/20.10.97 όμοια (Β 924).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α Ν. 1558/85 όπως προστέθηκε με το αρθ. 27 του Ν. 2081/92 και αντικαταστάθηκε με το άρθ. 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 557/97 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.01/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_01_20199 1997
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/2347 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_2347 1997
ΝΟΜΟΣ 1936/192 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/192 1936
ΝΟΜΟΣ 1951/1630 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1630 1951
ΝΟΜΟΣ 1955/3107 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3107 1955
ΝΟΜΟΣ 1977/619 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/619 1977
ΝΟΜΟΣ 1979/989 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/989 1979
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2551 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2551 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3736 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3736 1957
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3737 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3737 1957
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1968/1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/1 1968
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/449 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/449 1970
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1939/14 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/14 1939
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/160 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/160 1970