ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/364

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-11-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-11-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-11-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διατήρηση εποπτείας της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Γεωργίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Διατηρείται από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Γεωργίας η εποπτεία της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών
2.  
  Η Εποπτεία της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών ασκείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) και από το Υπουργείο Γεωργίας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 1 του Β.Δ. 143/63 (ΦΕΚ 33/Α) «Περί Οργανώσεως και λειτουργίας της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών» και του άρθρου 1 του Π.Δ. 228/1989 (ΦΕΚ 109/Α) «Τροποποίηση των διατάξεων των α) Β.Δ.143/1963 (Α­ 33) β) 869/1966 (Α­ 223) γ) 264/1968 (Α­ 76) δ) 746/1969 (Α­ 234) και ε) 69/1972 (Α­ 24), τα οποία ρυθμίζουν θέματα των Κεντρικών λαχαναγορών Αθηνών Θεσσαλονίκης, Πατρών και Ρόδου».
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης ανατίθεται η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος,.
 • Τις διατάξεις : α. Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α) «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». β. Του Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. γ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92, και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α). δ. Της παραγράφου 3 του άρθρου 20 και της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α­) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».
 • Το γεγονός ότι η διαμόρφωση τιμών στην Κεντρική Αγορά Αθηνών αποτελει πιλότο για όλες τις επιχειρήσεις ομοίου αντικειμένου που δραστηριοποιούνται και εκτός αγοράς και απευθύνονται στο ήμισυ περίπου του πληθυσμού της χώρας. με τελικό σκοπό την λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού στον συγκεκριμένο τομέα και την προστασία του καταναλωτή σε μια από τις πολυπληθέστερες περιοχές της χώρας, συνηγορεί στην διατήρηση της εποπτείας επί της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών στην Κεντρική Διοίκηση (Υπουργεία Ανάπτυξης και Γεωργίας).
 • Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/20199/5.9.1997 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργου και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς ΕΣΔ.Δ.Α. (ΦΕΚ 801/Β), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/23470/20.10.97 όμοιά της (ΦΕΚ 924/Β).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την με αρ. 552/97 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Γεωργία και των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_20199 1997
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/228 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/228 1989
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1963/143 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1963/143 1963
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία