ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/367

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-11-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-11-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-11-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διατήρηση της εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από το Υπουργείο Γεωργίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Διατηρείται η εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας επί των κατωτέρω νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου: Α) Οργανισμός Βάμβακος (Ο.Β.) (ν.δ. 3853/1958, Α 160). β) Εθνικός Οργανισμός Καπνού (Ε.Ο.Κ.) (ν.δ. 3757/1957, Α 184). γ) Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημων (Ι.Γ.Ε.) (π.δ. 590/1988, Α 286). δ) Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών (α.ν. 721/1937, Α 220). ε) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.) Ν. 4160/1929, Α 198). στ) Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ. Ε.Ε.) (ν.δ. 943/1971, Α 141). ζ) Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιμόρφωσης Δασικών Υπαλλήλων (Ε.Κ.Ε.Δ.Υ.) (π.δ. 51/1997, Α 48).
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του έκτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α 107­).
  • Την ΔΙΔΚ/Φ.1./20199/5.9.97 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β 801), όπως τροποποιήθηκε με την ΔΙΔΚ/Φ.1/23470/20.10.1997 όμοιά της (Β 924).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Το γεγονός ότι κρίνεται αναγκαία η διατήρηση της εποπτείας του Υπουργείου Γεωργίας επί των κατωτέρω νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου: α) Οργανισμός Βάμβακος (Ο.Β.) διότι οι αρμοδιότητες και το έργο του είναι εξειδικευμένες στο αντικείμενο του βαμβακιού και απαιτούν κεντρικό συντονισμό και ομοιόμορφη εφαρμογή στις κατά τόπους περιφέρειες. β) Εθνικός Οργανισμός Καπνού (Ε.Ο.Κ.) διότι είναι ο αποκλειστικός ελέγχου της παραγωγής, επεξεργασίας, συσκευασίας και διακίνησης του προϊόντος μέχρι την εξαγωγή ή τη μεταποίηση σε βιομηχανικό προϊόν, καθώς και εφαρμογής των ρυθμίσεων της κοινής αγροτικής πολιτικής στον τομέα του καπνού και οι αρμοδιότητές του, επιτελικές και εκτελεστικές, εμπλέκονται με τις αντίστοιχες για τον καπνό αρμοδιότητες του Υπουργείου Γεωργίας και ασκούνται κατά το πλείστον σε όλη την επικράτεια. γ) Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.) το οποίο συστήθηκε με κληροδότημα της Ιφ. Συγγρού με σκοπό να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για γεωργική εκπαίδευση και για το λόγο αυτόν λειτουργεί ήδη η Τεχνική Επαγγελματική Σχολή Συγγρού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία υπάγεται αποκλειστικά στο Υπουργείο Γεωργίας, γεγονός που συνηγορεί, μαζί με τα θέματα που σχετίζονται με το κληροδότημα και τη διαθήκη της Ιφ. Συγγρού, να παραμείνει το Ι.Γ.Ε. στην εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας. δ) Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών) διότι οι αρμοδιότητές του είναι επιτελικές και οι δραστηριότητές του καλύπτουν μεγάλο μέρος των οικονομικών δραστηριοτήτων της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας. ε) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.) διότι εκτελεί για λογαριασμό του Υπουργείου Γεωργίας το φυτοϋγειονομικό έλεγχο των εισαγομένων και εξαγομένων από διάφορα σημεία της Χώρας φυτών και φυτικών προϊόντων και καλύπτει θέματα φυτοπροστασίας για λογαριασμό του Υπουργείου Γεωργίας στα πλαίσια των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. στ) Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ. Ε.Ε.) διότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 1474/1984, είναι σύμβουλος της Κυβέρνησης στα γεωτεχνικά θέματα και έχει καθαρά επιτελικές αρμοδιότητες. ζ) Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιμόρφωσης Δασικών Υπαλλήλων (Ε.Κ.Ε.Δ.Υ.) διότι έχει επιτελικό κυρίως ρόλο αφού ο κύριος σκοπός του είναι η επιμόρφωση των δασικών υπαλλήλων όλης της χώρας (δασολόγοι - δασοπόνοι - δασοφύλακες) με στόχο την επαγγελματική ενημέρωση, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.
  • Την αριθ. 569/97 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1./20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1__20199 1997
ΝΟΜΟΣ 1929/4160 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1929/4160 1929
ΝΟΜΟΣ 1984/1474 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1474 1984
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3757 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3757 1957
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1958/3853 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1958/3853 1958
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/943 1971
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1937/721 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/721 1937
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/590 1988
Ίδρυση και Λειτουργία Εκπαιδευτικού Κέντρου Επιμόρφωσης Δασικών Υπαλλήλων (Ε.Κ.Ε.Δ.Υ.). 1997/51 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία