ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/370

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-11-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-11-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-11-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διατήρηση εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) από το Υπουργείο Πολιτισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διατηρείται η εποπτεία των κατωτέρω Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) από το Υπουργείο Πολιτισμού:"
1.  
  Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
2.  
  Στέγη Καλών Τεχνών και Γραμμάτων
3.  
  Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος
4.  
  Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης
5.  
  Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. 6.Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.
7.  
  Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
8.  
  Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Κέντρο Εθνομουσικολογίας. Στον Υπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Η Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου σκοπό έχει την δια των εικαστικών τεχνών γενικώς πολιτιστική, καλλιτεχνική και αισθητική αγωγή του λαού σε εθνική κλίμακα, την προβολή του καλλιτεχνικού χαρακτήρα των έργων Ελλήνων δημιουργών κ.λπ. και ότι η αρμοδιότητα και δραστηριότητά της εκτείνεται σε πανελλήνια κλίμακα (όπως άλλωστε προκύπτει και από τα παραρτήματα που έχει στη Σπάρτη και Κέρκυρα) και συνεπώς δεν νοείται η επ’ αυτής εποπτεία να ασκείται από διοικητική μονάδα περιορισμένης χωρικής αρμοδιότητας, όπως η περιφέρεια.
 • Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α­ 137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α­ 154) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α­ 38). Β. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.ΠΟ. Γ. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/20199/5.9.97 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς ΕΣ. Δ.Δ.Α. (ΦΕΚ Α­ 801), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/23470/20.10.97 όμοιά της (ΦΕΚ Β­ 924). Δ. Το γεγονός ότι το αντικείμενο των κατωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. βρίσκεται σε άμεση σχέση με τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και την εθνική πολιτική που διαμορφώνεται στους αντίστοιχους τομείς και ασκείται σε πανελλαδικό επίπεδο και ειδικότερα ότι:
 • Η Στέγη Καλών Τεχνών και Γραμμάτων, σκοπό έχει την ανάθεση οργάνωσης εκδηλώσεων όπως διαλέξεων, εκθέσεων, συναυλιών στο εσωτερικό και εξωτερικό και την ανάπτυξη πνευματικών και καλλιτεχνικών σχέσεων με αντίστοιχες οργανώσεις της αλλοδαπής και συνεπώς έχει πανελλαδικό χαρακτήρα.
 • Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, αποσκοπώντας στη διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του συνόλου των Ελλήνων Εικαστικών Καλλιτεχνών και στην εν γένει, προαγωγή της καλλιτεχνικής δημιουργίας στην Ελλάδα, απαιτεί χάραξη και εφαρμογή ενιαίας πολιτικής και εκτείνεται σε όλο τον Ελληνικό καλλιτεχνικό χώρο.
 • Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, αποτελεί το μόνο Κρατικό Φορέα κατάρτισης επαγγελματικών στελεχών ορχηστρικής τέχνης - υπαγόμενο μάλιστα στην ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο και ως εκ τούτου θα πρέπει να μη συνδεθεί με κάποια περιορισμένης χωρικής αρμοδιότητας αρχή, όπως η περιφερεια.
 • Το Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, έχοντας ως αποκλειστικό σκοπό συστάσεως τη διαχείριση των πάσης φύσεως εσόδων και της περιουσίας της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, τη διάθεση αυτών για οργάνωση συναυλιών και γενικότερα την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ορχήστρας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτή.
 • Το Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, έχοντας ως αποκλειστικό σκοπό συστάσεως τη διαχείριση των πάσης φύσεως εσόδων και της περιουσίας της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, τη διάθεση αυτών για οργάνωση συναυλιών και γενικότερα την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ορχήστρας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτή.
 • Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων έχοντας ως κύρια αποστολή την είσπραξη, διαχείριση και διάθεση των πόρων που εξυπηρετούν σε όλο το εύρος του Πανελλαδικού Χώρου, αρχαιολογικούς και λοιπούς σκοπούς διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως διασφάλιση και συντήρηση μνημείων, Μουσείων και του περιβάλλοντος αυτά χώρου απαλλοτριώσεις, μισθώσεις ακινήτων, κατασκευές και επισκευές κτιρίων Μουσείων και αρχαιολογικών συλλογών, ευρίσκεται σε άμεση σχέση και συνεργασία με τις κεντρικές μονάδες του ΥΠ.ΠΟ και επιβάλλει τη χάραξη ενιαίας πολιτικής.
 • Το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Κέντρο Εθνομουσικολογίας, περιέχεται με συμβολαιογραφική πράξη δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο για λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού και επιβάλλει τη διατήρηση της εποπτείας του, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Συντάγματος, το υφιστάμενο θεσμικό του πλαίσιο (Ν. 1948/91) καθώς και το σκοπό του στον οποίο εντάσσεται και η προβολή και διάδοση με κάθε πρόσφορο μέσο της ελληνικής λαϊκής και βυζαντινής μουσικής, τόσο στον Ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο. Ε. Την αριθμ. 553/25.11.1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
 • Του Ν. 1948/1991 «Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Εθνομουσικολογίας» (ΦΕΚ Α­ 83).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ1_20199 1997
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1991/1948 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1948 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις. 2002/3057 2002