ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/375

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-12-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-12-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-11-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Β.Δ. 502/1971 «περί αναγνωρίσεως ονομασιών προελεύσεως οίνων» (Α 150).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η ονομασία προέλευσης «ΣΗΤΕΙΑ» αναγνωρίζεται ως απλή για οίνους που παρασκευάζονται από σταφύλια που προέρχονται από αμπέλια των κτηματικών περιοχών του Δήμου Σητείας και των Κοινοτήτων Τουρλωτής, Μυρσίνης, Μέσα Μουλιανών, Έξω Μουλιανών, Χαμεζίου, Κατσιδωνίου, Σκοπής, Αχλαδιών, Πισκοκεφάλου, Μαρωνίας, Παπαγιαννάδων, Αγίου Σπυρίδωνος, Χανδρά, Αρμενων, Ζίρου, Απιδιών και Σταυρωμένου της Επαρχίας Σητείας του Νομού Λασηθίου
2.  
  Οι τύποι των οίνων που δικαιούνται να φέρουν στο εμπόριο την ονομασία προέλευσης «ΣΗΤΕΙΑ» απλή είναι:
 1. Οι ερυθροί ξηροί οίνοι που παρασκευάζονται από συνοινοποίηση σταφυλιών ή ανάμειξη οίνων των ποικιλιών «Λιάτικο» σε ποσοστό 80% και «Μανδηλαριά» σε ποσοστό 20%
 2. Οι ερυθροί γλυκείς οίνοι των τύπων:
 3. αα) Οίνος γλυκός (VΙΝ DΕ LΙQUΕUR), ββ) Οίνος γλυκός φυσικός (VΙΝ DΟUΧ ΝΑΤURΕL) και γγ) Οίνος φυσικά γλυκός VΙΝ ΝΑΤURΕLLΕΜΕΝΤ DΟUΧ) που παρασκευάζονται από σταφύλια της ποικιλίας «Λιάτικο»
 4. Οι λευκοί ξηροί οίνοι που παρασκευάζονται από συνοινοποίηση σταφυλιών ή ανάμειξη οίνων των ποικιλιών «βηλάνα» σε ποσοστό τουλάχιστον 70% και «θραψαθήρι».
 5. Η αναλογία αυτή θα ισχύσει για μεταβατική περίοδο πέντε (5) ετών.
 6. Μετά την παρέλευση της πενταετίας, οι λευκοί ξηροί οίνοι θα παρασκευάζονται από συνοινοποίηση σταφυλιών ή ανάμειξη οίνων των ποικιλιών «Βηλάνα» σε ποσοστό 70% και «Θραψαθήρι» σε ποσοστό 30%».
 7. Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 4 και 5 παρ. 2, 8 και 9 του Ν.Δ. 243/1969 «περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α 194), όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 427/1979 «περί αντικαταστάσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως ενίων διατάξεων του ΝΔ. 243/1969 «περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α 230) αντίστοιχα. β) Του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α 38).
 • Την 358731/14.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Δημήτριο Σωτηρλή και Βασίλειο Γερανίδη» (Β 939).
 • Τις 45/1996 και 49/1997 εισηγήσεις της Κεντρικής Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 490/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Γεωργίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-12-03 Τροποποίηση του Β.Δ. 502/1971 «περί αναγνωρίσεως ονομασιών προελεύσεως οίνων» (Α 150).
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/243
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/358731 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/358731 1996
ΝΟΜΟΣ 1979/427 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/427 1979
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/243 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/243 1969
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του Β.Δ. 502/1971 «Περί αναγνωρίσεως ονομασιών προελεύσεως οίνων» (Α΄ 150). 2011/129 2011