ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/377

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-12-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-12-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-12-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση 2ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται 2ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Νομού Ευβοίας. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 6 παραγρ. 2 του Ν. 2043/1992 (Α79) «Εποπτεία και διοίκηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α 154), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παραγρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α 38).
  • Την 644/3.3.1997 γνώμη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομ/κής Αυτοδιοίκησης Νομού Ευβοίας.
  • Την αριθμ. ΣΤ5/33/9.10.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β 937).
  • Την αριθμ. 1107147/1239/006Α/4.10.96 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β922).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2.500.000 δρχ. περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 3.850.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται με τροποποίηση του Κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα με ισόποση αυξομείωσή του ως ακολούθως: α) Αύξηση της πίστωσης ΚΑΕ 0237 του Ε.Φ. 19-220 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά 160.000 με ισόποση μείωση της πίστωσης ΚΑΕ 5184 του Ε.Φ. 19-110 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. β) Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 2279 του Ε.Φ. 085 «Υπηρεσίες Περιφερειακού Διευθυντή Νομαρχίας Ευβοίας» κατά δρχ. 2.340.000 με ισόποση μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 5184 του Ε.Φ. 19Ί10 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (χρήση 1997) για την οποία έχει εκδοθεί η αριθ. 2059950/ 19.8.1997 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
  • Την 466/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-12-12 Ίδρυση 2ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/247
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΣΤ5/33 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΣΤ5_33 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/2059950 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/2059950 1997
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Εποπτεία και διοίκηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1992/2043 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία