Οργάνωση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αποστολή"
1.  
  Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αποστολή έχει τη μελέτη, το σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό της πολιτικής της χώρας σε θέματα ενημέρωσης του κοινού, πρόληψης και αντιμετώπισης των φυσικών ή τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών και γενικά το συντονισμό των ενεργειών του δημοσίου και ιδιωτικού δυναμικού και την εξασφάλιση της απαραίτητης ετοιμότητας της χώρας στην αντιμετώπιση των καταστροφών αυτών
Άρθρο 2 "Διάρθρωση"
1.  
  Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας διαρθρώνεται ως εξής:
 1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 2. Διεύθυνση Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας και Αντιμετώπισης Καταστροφών
 3. Διεύθυνση Πρόληψης Καταστροφών
 4. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
 5. Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, υπαγόμενο απ’ ευθείας στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
2.  
  Στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί το Επιστημονικό Συμβούλιο Πολιτικής Προστασίας που διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2344/1995.
Άρθρο 3 "Α) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας επικουρεί το Γενικό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του, έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας και της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων, οργανώνει την επ [...]"
1.  
  Κατεύθυνση και συντονισμό του έργου της πολιτικής προστασίας κατά τη διάρκεια της καταστροφής
2.  
  Διάθεση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων για την αντιμετώπιση γενικών ή τοπικών χερσαίων ή θαλασσίων μεγάλης έκτασης καταστροφών καθώς και αεροπορικών ατυχημάτων
3.  
  Τήρηση στοιχείων της υλικοτεχνικής υποδομής και του ανθρώπινου δυναμικού πολιτικής προστασίας
4.  
  Επιβεβαίωση εφαρμογής των προβλεπομένων σχεδίων πολιτικής προστασίας από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τους λοιπούς φορείς
5.  
  Συνεργασία με τις Διευθύνσεις Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας και Αντιμετώπισης Καταστροφών και Πρόληψης Καταστροφών για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς τους
Άρθρο 4 "Διεύθυνση Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας και Αντιμετώπισης Καταστροφών Διάρθρωση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Εκπόνηση σχεδίων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κάθε είδους καταστροφών για ολόκληρη τη χώρα, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και τους λοιπούς φορείς, και τήρηση αρχείου όλων των σχεδίων πολιτικής προστασίας, με βάση τις εκάστοτε δυνατότητες της χώρας σε τεχνολογική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό
 1. Τμήμα Σχεδίων και Ασκήσεων
 2. Τμήμα Εξασφάλισης Ετοιμότητας Δυνάμεων και Αξιολόγησης Απαιτήσεων
2.  
  Εκπόνηση και φροντίδα για την υλοποίηση προγραμμάτων ασκήσεων πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών Οι αρμοδιότητες αυτές κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως εξής:.
 1. Τμήμα Σχεδίων και Ασκήσεων.
 2. Το Τμήμα έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
3.  
  Έκδοση της απόφασης για το χαρακτηρισμό των καταστροφών
4.  
  Έκδοση της απόφασης για την κινητοποίηση της πολιτικής προστασίας
5.  
  Αξιολόγηση των παντοειδών απαιτήσεων σε υλικά, μέσα και ανθρώπινο δυναμικό
6.  
  Διατήρηση κέντρου τεκμηρίωσης σε ζητήματα πολιτικής προστασίας
 1. Τμήμα Εξασφάλισης Ετοιμότητας Δυνάμεων και Αξιολόγησης Απαιτήσεων Το Τμήμα έχει τις εξής αρμοδιότητες:
7.  
  Συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας για κάθε θέμα που αφορά στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των υλικών και μέσων για την επιτυχή αντιμετώπιση των παντοειδών καταστροφών
Άρθρο 5 "Διεύθυνση Πρόληψης Καταστροφών Διάρθρωση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Η Διεύθυνση Πρόληψης Καταστροφών συγκροτείται από τα παρακάτω δύο (2) τμήματα:
 1. Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας Κανονισμού Προδιαγραφών
 2. Τμήμα Ενημέρωσης Πολιτών και Διεθνούς Συνεργασίας
2.  
  Έγκριση και εισήγηση για την χρηματοδότηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας ή μελετών για την πολιτική προστασία Οι αρμοδιότητες αυτές κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως εξής:.
 1. Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας Κανονισμών και Προδιαγραφών Το Τμήμα έχει τις εξής αρμοδιότητες:
3.  
  Μέριμνα για τη λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου Πολιτικής Προστασίας
 1. Τμήμα Ενημέρωσης Πολιτών και Διεθνούς Συνεργασίας Το Τμήμα έχει τις εξής αρμοδιότητες:
4.  
  Οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων και συζητήσεων
5.  
  Πρόταση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η ενίσχυση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ για την πολιτική προστασία της χώρας
6.  
  Προώθηση της σχέσης της χώρας στο τομέα της πολιτικής προστασίας με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους φορείς άλλων χωρών
7.  
  Συντονισμό και παροχή επιστημονικής ή υλικής βοήθειας σε ξένες χώρες οι οποίες πλήττονται από καταστροφές
8.  
  Αξιοποίηση επιστημονικής ή υλικής βοήθειας ξένων χωρών που έχουν πληγεί από καταστροφές
Άρθρο 6 "Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Στις αρμοδιότητες του τμήματος αυτού ανήκουν:"
1.  
  Η τήρηση γενικού πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας
2.  
  Η διακίνηση της αλληλογραφίας, η δακτυλογράφηση ή επεξεργασία κειμένων μέσω Η/Υ και η αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων
3.  
  Η βεβαίωση της ακρίβειας των αντιγράφων, φωτοαντιγράφων ή φωτοτυπιών οποιωνδήποτε εγγράφων και γενικά δικαιολογητικών, ύστερα από αντιπαραβολή τους με το επιδεικνυόμενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο
4.  
  Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των μελών του προσωπικού
Άρθρο 7 "Σύσταση θέσεων - Στελέχωση"
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις: Τρείς (3) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων του άρθρου 30 παρ. 9 του Ν. 1558/1985.
2.  
  Στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστώνται επίσης οι ακόλουθες θέσεις προσωπικού. Ι. Μόνιμο Προσωπικό.
 1. θέσεις 12 κατηγορίας ΠΕ, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
 2. • Φυσικών (Γεωφυσικών) θέση 1 • Μαθηματικών θέση 1 • Μετερεωλόγων θέση 1 • Δασολόγων θέση 1 • Ψυχολόγων θέση 1 • Κοινωνιολόγων θέση 1 • Πολιτικών Μηχανικών θέσεις 2 • Ηλεκ/γων - Μηχ/γων Μηχανικών θέση 1 • Πληροφορικής θέσεις 2 • Χημικών Μηχανικών θέση 1
 3. Κλάδος ΤΕ Φωτογραφίας θέση 1
 4. Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας θέσεις 2
 5. Κλάδου ΤΕ Τεχν.
 6. Εφαρμογών θέση 1.
 7. Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής θέση 1
 8. Κλάδου ΔΕ Οδηγών θέση 1
 9. Κλάδου ΔΕ Τεχνικού θέση 1 Προσόντα διορισμού στις παραπάνω θέσεις μονίμου προσωπικού ορίζονται τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα από το Π.Δ. 194/1988, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει.
 10. Ειδικά για την ειδικότητα Μετεωρολόγων προσόντα διορισμού ορίζονται το πτυχίο Φυσικού ή Μαθηματικού Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης Ειδικότητας σχολών αλλοδαπής ή επιπλέον μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ειδικότητας μετεωρολογίας ή πτυχίο της Σχολής Μετεωρολογίας που λειτουργεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
 11. ΙΙ.
 12. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου:
 13. – πέντε (5) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με εξειδίκευση σε θέματα πολιτικής προστασίας (παρ. 1γ άρθρο 5 Ν. 2344/1995).
 14. Η απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 1943/1991, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
3.  
  Η συμπληρωματική στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας γίνεται με μετακίνηση προσωπικού που υπηρετεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Το προσωπικό αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια του εν λόγω Υπουργείου.
4.  
  Το Κέντρο Επιχειρήσεων μπορεί να επανδρώνεται και με πεπειραμένους απόστρατους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι ανακαλούνται στην ενέργεια, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και διατίθενται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με αποφάσεις των οικείων Υπουργών, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
Άρθρο 8 "Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων"
1.  
  Στις Διευθύνσεις (α) του Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας και Αντιμετώπισης Καταστροφών και (β) Πρόληψης Καταστροφών καθώς και στα Τμήματα αυτών προΐστανται μόνιμοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ των κλάδων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.Ι. (α) του άρθρου 7 του παρόντος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υπάλληλοι των κλάδων αυτών ή που δεν συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες από το άρθρο 36 του Ν. 2190/1994 προϋποθέσεις για την επιλογή τους ως προϊσταμένων, στις παραπάνω υπηρεσιακές μονάδες προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ αντιστοίχων ειδικοτήτων ή υπάλληλοι κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, του Υπουργείου.
2.  
  Στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού του Υπουργείου
3.  
  Στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας προΐσταται ένας (1) εκ των ανακαλουμένων στην ενέργεια Αξιωματικών του άρθρου 7 παράγραφος 4
Άρθρο 9 "Τελικές Διατάξεις"
1.  
  Η Διοικητική και Οικονομική εξυπηρέτηση των υπηρεσιών της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας ανήκει στις οικείες κατά λόγο αρμοδιότητας υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
2.  
  Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας επικουρείται στο έργο της και από τις ακόλουθες υπηρεσίες που λειτουργούν στο ίδιο Υπουργείο:
 1. Γραφείο Νομικού Συμβούλου
 2. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου
 3. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
 4. Υπηρεσία Στατιστικής Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
 • Τις διατάξεις άρθρου 14 παρ. 1-3 του Ν. 2344/1995 «Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 212Α~).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 29Α όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154Α~) και του οποίου το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38Α~), και 30 παράγραφος 9 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137Α~).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων Οργάνωσης ... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα ... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 195Α~).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών...» (ΦΕΚ 201Α~).
 • Την αριθ. 1107147/1239/0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922Β~) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους σαράντα πέντε εκατομμυρίων (45.000.000) κατά το τρέχον οικονομικό έτος και εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια (78.000.000) δραχμές περίπου για καθένα από τα επόμενα έτη. Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται με τροποποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού και συγκεκριμένα με ισόποση αυξομείωσή του για την οποία έχει εκδοθεί η απόφαση αριθμ. 2044531/19.6.1997 του Υπουργού Οικονομικών.
 • Την αριθ. 483/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-12-12 Οργάνωση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/248
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/2044531 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/2044531 1997
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Οργάνωση πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις. 1995/2344 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 2004/151 2004