ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/380

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-12-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-12-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-11-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί Κριτηρίων επιλογής των προέδρων και των μελών των Συμβουλίων Κρίσεων και Επανακρίσεων των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων για τις περιπτώσεις που οι πρόεδροι και τα μέλη αυτών δεν ορίζονται επακριβώς από τις διατάξεις των άρθρων 14 και 19 του Νόμου 2439/96 (ΦΕΚ Α 219).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στις περιπτώσεις που οι πρόεδροι και τα μέλη των Συμβουλίων Κρίσεων και Επανακρίσεων των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων δεν ορίζονται επακριβώς από τις διατάξεις των άρθρων 14 και 19 του Ν. 2439/96 (ΦΕΚ Α 219), αυτοί επιλέγονται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 2 "Κριτήρια επιλογής προέδρων και μελών των"
1.  
  Συμβουλίων Κρίσεων - Επανακρίσεων όταν αυτοί είναι αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς Για τις περιπτώσεις του άρθρου 1 του παρόντος, οι πρόεδροι και τα μέλη των Συμβουλίων Κρίσεων - Επανακρίσεων όταν είναι αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς θα πρέπει: α. Να είναι μόνιμοι εν ενεργεία ανώτατοι αξιωματικοί κατά την έννοια των διατάξεων της νομοθεσίας περί καταστάσεων των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. β. Να μην είναι εγγεγραμμένοι σε πίνακες κρίσεων Ταξιάρχων διατηρητέων στον αυτό βαθμό. γ. Οι Υποστράτηγοι και Ταξίαρχοι να μην είναι συγχρόνως, ή να μην έχουν διατελέσει τουλάχιστον κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πρόεδροι ή μέλη Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσεων αξιωματικών.
Άρθρο 3 "Κριτήρια επιλογής προέδρων και μελών των"
1.  
  Συμβουλίων Κρίσεων - Επανακρίσεων όταν αυτοί είναι αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού Για τις περιπτώσεις του άρθρου 1 του παρόντος, οι πρόεδροι και τα μέλη των Συμβουλίων Κρίσεων - Επανακρίσεων όταν είναι αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού θα πρέπει: α. Να είναι μόνιμοι εν ενεργεία ανώτατοι αξιωματικοί κατά την έννοια των διατάξεων της νομοθεσίας περί καταστάσεων των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. β. Να μην είναι εγγεγραμμένοι σε πίνακες κρίσεων Αρχιπλοιάρχων διατηρητέων στον αυτό βαθμό.
Άρθρο 4 "Κριτήρια επιλογής προέδρων και μελών των"
1.  
  Συμβουλίων Κρίσεων - Επανακρίσεων όταν αυτοί είναι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας Για τις περιπτώσεις του άρθρου 1 του παρόντος, οι πρόεδροι και τα μέλη των Συμβουλίων Κρίσεων - Επανακρίσεων όταν είναι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας θα πρέπει: α. Να είναι μόνιμοι εν ενεργεία ανώτατοι αξιωματικοί κατά την έννοια των διατάξεων της νομοθεσίας περί καταστάσεων των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. β. Να μην είναι εγγεγραμμένοι σε πίνακες Ταξιάρχων διατηρητέων στον αυτό βαθμό.
Άρθρο 5 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τη διάταξη της παραγράφου 29 του άρθρου 19 του Ν. 2439/96 «Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 219).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ Α 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιβάρυνση εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθμ. 33/8.11.96 γνωμοδότηση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου.
 • Την υπ αριθμ. 51/25.11.96 γνωμοδότηση του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου.
 • Την υπ αριθμ. 4/Β 1997/Ολομέλειας/7.4.97 γνωμοδότηση του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου.
 • Την υπ αριθμ. 1/Σ.12/1997 εισήγηση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων.
 • Την υπ αριθμ. 434/97 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,