ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/381

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-12-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-12-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-12-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Χρήση του όρου «Επιμελητήριο» από την ΕΛΛΗΝΟ -ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Επιτρέπεται στην «ΕΛΛΗΝΟ - ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» να χρησιμοποιεί τον τίτλο «ΕΛΛΗΝΟ -ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ». Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγρ. 3 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/87 για τον εκσυγχρονισμό .... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/Α).
  • Την αριθ. 2042/1995 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό του ανωτέρω σωματείου.
  • Το άρθρο 1 παράγρ. 2α του Ν. 2469/97 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α/38).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Το Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α).
  • Την κοινή απόφαση αριθ. 114/96 (ΦΕΚ 924/Β) Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης, σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης.
  • Την αριθ. 532/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-12-19 Χρήση του όρου «Επιμελητήριο» από την ΕΛΛΗΝΟ -ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ.
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/260