ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/383

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-12-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-12-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-12-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση κατά το ποσό των δεκατριών δισεκατομμυρίων διακοσίων πέντε εκατομμυρίων (13.205.000.000) δραχμών του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Εγκρίνεται η από 1 Σεπτεμβρίου 1997 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Δημόσιας Επιχειρήσεως Πετρελαίου (Δ.Ε.Π.) Α.Ε., με την οποία αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Δ.Ε.Π. Α.Ε. κατά δεκατρία δισεκατομμύρια διακόσια πέντε εκατομμύρια (13.205.000.000) δραχμές, με έκδοση δύο χιλιάδων εξακοσίων σαράντα και μίας (2.641) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών η καθεμία, σε δεκατρείς (13) πολλαπλούς τίτλους των διακοσίων (200) μετοχών ο καθένας και ένα (1) πολλαπλό τίτλο των σαράντα και μίας (41) μετοχών. Το ποσό αυτό καταβάλλεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 1997 για τις ανάγκες της ειδικής για το έργο του φυσικού αερίου θυγατρικής εταιρείας της Δ.Ε.Π. Α.Ε., της ΔΕΠΑ Α.Ε. Οι μετοχές θα περιέλθουν όλες στο μόνο μέτοχο της Εταιρείας, το Ελληνικό Δημόσιο. Με την αύξηση αυτή των δεκατριών δισεκατομμυρίων διακοσίων πέντε εκατομμυρίων (13.205.000.000) δραχμών το μετοχικό κεφάλαιο της Δ.Ε.Π. Α.Ε. διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των διακοσίων δεκατριών δισεκατομμυρίων εννιακοσίων πέντε εκατομμυρίων (213.905.000.000) δραχμών, διηρημένο σε σαράντα δύο χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα μία (42.781) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών η κάθε μία. Άρθρο 2 Το Διάταγμα αυτό ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 1997 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (2) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 384 Ίδρυση Ενορίας του Ιερού ναού Αγίας Κυριακής της Κοινότητας Παραλίας Αυλίδος της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρ. 36 παρ. 2 του Ν. 590/77 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α’ 146) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρ. 2 και 3 του 8/79 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (Α’ 1/1980). 2.Το άρθ. 29Α’ του Ν. 1558/1985 (Α’ 137), το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’ 154), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α’ 38). 3.Την υπ’ αριθμ. Δ/13.6.97 σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας. 4.Την αρ. 17/1997 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Παραλίας Αυλίδας. 5.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 6.Την 535/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ιδρύεται Ενορία του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής στην Κοινότητα Παραλίας Αυλίδος της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 6 ως άρθρου του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του Ν. 87/1975 καταστατικού «Περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Πετρελαίου» (ΦΕΚ 152/Α/1975).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη ύψους 13.205.000.000 δραχμών σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για το οικονομικό έτος 1997, η οποία έχει ήδη καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (π.δ.ε.) 1997, με φορέα 35, τομέα 875, κωδικό αριθμό εξόδου 8300/8397.
  • Το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/1996).
  • Την 526/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης,