Σύσταση Σταθμού Ελέγχου Κάπρων (Σ.Ε.Κ.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση"
1.  
  Συνιστάται Σταθμός Ελέγχου Κάπρων (Σ.Ε.Κ.) σε επίπεδο αυτοτελούς Τμήματος, ο οποίος αποτελεί γενική περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, εξαρτάται από τη Διεύθυνση Εισροών Ζωϊκής Παραγωγής της Κεντρικής Υπηρεσίας και έχει έδρα τα Μέγαρα Αττικής και περιφέρεια αρμοδιότητας ολόκληρη τη χώρα.
Άρθρο 2
1.  
  Ο Σταθμός Ελέγχου Κάπρων έχει τις εξής αρμοδιότητες
 1. Τη συγκέντρωση στοιχείων και πληροφορικών που αφορούν στην παραγωγή και αναπαραγωγική ικανότητα των χοίρων σε επίπεδο χώρας
 2. Τον καθορισμό του χρόνου και του αριθμού των κατά φυλή ή τύπο χοίρων που θα εισέρχονται στο Σταθμό για έλεγχο και εκτίμηση των κληροδοτικών τιμών ανά χρονική περίοδο
 3. Την εφαρμογή προγράμματος ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου αποδόσεων
 4. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων του προγράμματος ελέγχου αποδόσεων
 5. Την εκτίμηση της παχυντικής ικανότητας των αναπτυσσόμενων χοίρων και της ποιότητας του σφαγίου και του κρέατος αυτών
 6. Την εκτίμηση του εξωτερικού των προς επιλογή ζώων
 7. Την επιλογή των καλύτερων εντός της φυλής νεαρών κάπρων αναπαραγωγής
 8. Τον έλεγχο και την εκτίμηση της αναπαραγωγικής ικανότητας των επιλεγμένων ζώων
 9. Την αξιοποίηση και την παροχή οδηγιών για την αξιοποίηση των επιλεγμένων ζώων ανάλογα με το γενετικό τους επίπεδο και την παραγωγική κατεύθυνση
 10. Την εκτίμηση του γενετικού επιπέδου των εκτροφών αναπαραγωγής σε επίπεδο χώρας και την αξιολόγηση του διακινούμενου γενετικού υλικού
 11. Τον καθορισμό του τύπου του σιτηρέσιου που θα χορηγείται στα ζώα ανάλογα με την ηλικία, τη φυλή, την αναπαραγωγική δραστηριότητα και την εποχή
 12. Τη συνεργασία με την αρμόδια για τη γενετική βελτίωση των χοίρων υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου αποδόσεων που διενεργεί ο Σταθμός και την παροχή οδηγιών στους παραγωγούς - χοιροτρόφους για την αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση και αξιοποίηση του διαθέσιμου γενετικού υλικού
 13. Τη διοικητική και οικονομική εξυπηρέτηση του Σταθμού
Άρθρο 3
1.  
  Του Σταθμού Ελέγχου Κάπρων προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ειδικότητας Ζωοτέχνη
2.  
  Ο Σταθμός Ελέγχου Κάπρων, εκτός από τον προϊστάμενο αυτού, στελεχώνεται και από:
 1. Δύο (2) υπαλλήλους του Κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ειδικότητας Ζωοτέχνη, εκ των οποίων ο ένας με εξειδίκευση στη γενετική βελτίωση ζώων
 2. Έναν (1) υπάλληλο του Κλάδου ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας κατεύθυνσης Ζωϊκής Παραγωγής
 3. Έναν (1) υπάλληλο του Κλάδου ΤΕ6 Διοικητικού -Λογιστικού
 4. Δύο (2) υπαλλήλους του Κλάδου ΔΕ12 Προσωπικού Η/Υ
 5. Έναν (1) υπάλληλο του Κλάδου ΔΕ 16 Τεχνικό Οδηγών
 6. Δύο (2) υπαλλήλους του Κλάδου ΥΕ4 Φυλάκων -Νυκτοφυλάκων
 7. Τέσσερις (4) υπαλλήλους του Κλάδους ΥΕ5 Βοηθητικού Προσωπικού ειδικότητας σταβλίτη
3.  
  Οι θέσεις των υπαλλήλων των προηγουμένων παραγράφων κατανέμονται στον εν λόγω Σταθμό από τις οργανικές θέσεις αντίστοιχων κλάδων μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας. Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α 107). β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α 137), όπως το άρθρο 29Α προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1721/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματικών και άλλες διατάξεις» (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α 38).
 • Την ΔΙΚΔ/Φ. 1/20199/5.9.1997 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β 801), όπως τροποποιήθηκε με την ΔΙΔΚ/Φ. 1/23470/20.10.1997 όμοιά της (Β 924).
 • Την 1107147/1239/006Α/4.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 922).
 • Την 358732/14.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Δημήτριο Σωτηρλή και Βασίλειο Γερανίδη» (Β 939).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 90.000 δρχ. περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 180.000 δρχ. για καθένα από τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί για το τρέχον οικονομικό έτος από πίστωση που έχει γραφεί στον προϋπολογισμό έτους 1997 με ειδικό φορέα 29/110 και ΚΑΕ 0237 και για τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη από πιστώσεις που έχει προβλεφθεί να εγγραφούν στους προϋπολογισμούς των αντίστοιχων οικονομικών ετών στον ίδιο ειδικό φορέα και ΚΑΕ.
 • Την 512/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-12-24 Σύσταση Σταθμού Ελέγχου Κάπρων (Σ.Ε.Κ.).
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/272
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/358732 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/358732 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/23470 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_23470 1997
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1721 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1721 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1997/ΔΙΚΔ/Φ.1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΚΔ_Φ_1_20199 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις. 2008/3698 2008