ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/39

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-03-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-03-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-03-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας και Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 3 "Καθήκοντα - Αρμοδιότητες Οργάνων"
1.  
  Για τα θέματα που αφορούν το βαθμό του διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας του άρθρου 1 του παρόντος Διατάγματος, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 3 και 9 παρ. 1 του Π.Δ. 291/1991 (Α-103).
2.  
  Για τα θέματα που αφορούν το βαθμό του διοικητή του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 2 του Π.Δ. 291/1991 (Α-103).
3.  
  Στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας και στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος τοποθετείται Υποδιευθυντής και Υποδιοικητής αντίστοιχα
Άρθρο 4 "Κατάργηση Υπηρεσιών"
1.  
  Το Τμήμα Ασφαλείας Ηγουμενίτσας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσπρωτίας καταργείται
Άρθρο 5 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1, εδάφ. α, β και στ του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α-152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α-49).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης, σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α-51).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α-36).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α-137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α-154).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/ 1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α-247).
 • Την αριθμ. 1107147/1239/0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β/7.10.1996) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 4.500.000 δραχμών περίπου για το έτος 1996 και 8.000.000 δραχμών για το έτος 1997 και καθένα από τα επόμενα έτη. Οι δαπάνες που αφορούν το έτος 1996 έχουν προβλεφθεί και θα καλυφθούν και θα καλυφθούν από τις υπάρχουσες πιστώσεις των ΚΑΕ 0722, 0824, 0831, 0832, 0861, 1111, 1112, 1113, 1231, 1321, 1322, 1511, 1512, 1699 και 1711 του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Ε.Φ. 43 110». Οι δαπάνες που αφορούν το έτος 1997 και καθένα από τα επόμενα έτη θα προβλέπονται και θα καλύπτονται από τους προαναφερόμενους των Κ.Α.Ε. κατ έτος προϋπολογισμών εξόδων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Ε.Φ. 43 110».
 • Την υπ αριθμ. 574/996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από την πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006 1996
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/291 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/291 1991
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ίδρυση Τμήματος Αλλοδαπών - Διαβατηριακού Ελέγχου Ηγουμενίτσας. 1999/4 1999