ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/390

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-12-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-12-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-12-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού για την πλήρωση κενών θέσεων παρέδρων στο Δικαστικό Σώμα Ενόπλων Δυνάμεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Υποψήφιοι - Προσόντα - Κωλύματα - Δικαιολογητικά
Άρθρο 1 "Υποψήφιοι"
1.  
  Οι κενές οργανικές θέσεις παρέδρων στο δικαστικό σώμα ενόπλων δυνάμεων πληρούνται με απ ευθείας κατάταξη, μετά από διαγωνισμό, στον οποίο μπορούν να λάβουν μέρος: α. Δικαστικοί λειτουργοί, β. Δικηγόροι που έχουν τουλάχιστον ένα χρόνο δικηγορία, γ. Όσοι έχουν διατελέσει δικαστικοί λειτουργοί ή δικηγόροι για ένα τουλάχιστον χρόνο, δ. Πτυχιούχοι νομικού τμήματος ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικών ή πολιτικών επιστημών ή κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος των ιδίων επιστημών που απονέμεται από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής μετά από παρακολούθηση ενός έτους μεταπτυχιακών μαθημάτων και εξετάσεις, ε. Κάτοχοι πτυχίου αμφοτέρων των τμημάτων της Νομικής Σχολής (πολιτικού και νομικού), εφόσον τουλάχιστον το ένα από τα πτυχία αυτά έχουν λάβει με βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς και, στ. Στρατιωτικοί δικαστικοί γραμματείς και οι κάθε βαθμού δημόσιοι υπάλληλοι, αφού συμπληρώσουν δύο χρόνια υπηρεσίας μετά τη λήψη πτυχίου νομικού τμήματος ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ένα χρόνο εφ όσον έχουν τριετή συνολική υπηρεσία δικαστικού γραμματέως ή δημοσίου υπαλλήλου, αντίστοιχα.
Άρθρο 2 "Προσόντα"
1.  
  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επίσης τα παρακάτω προσόντα: α. Να είναι Έλληνες το γένος και να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια. Έλληνας το γένος που δεν έχει την Ελληνική Ιθαγένεια είναι δυνατό να διοριστεί δικαστικός λειτουργός, σύμφωνα με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από ειδικούς νόμους. β. Να έχουν συμπληρώσει το 27ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους. Για την εφαρμογή της διατάξεως αυτής, ως ημέρα γεννήσεως λαμβάνεται η 30η Ιουνίου του έτους γεννήσεως, το οποίο αποδεικνύεται από τα σχετικά μητρώα του οικείου Δήμου ή της Κοινότητας. Αν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στα μητρώα, επικρατεί η χρονικά προγενέστερη, ενώ δικαστικές αποφάσεις που βεβαιώνουν την ηλικία ή διορθώνουν τις σχετικές εγγραφές, δεν λαμβάνονται υπόψη. γ. Να έχουν το ήθος και το χαρακτήρα που αρμόζει σε δικαστικό λειτουργό. Για το ήθος και το χαρακτήρα του υποψηφίου αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, που υποβάλλεται στο γραμματέα του οικείου δικαστηρίου, δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού : (1) Το δικαστικό συμβούλιο του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας του, που συγκροτείται κατά τις διατάξεις του οργανισμού των δικαστηρίων εάν είναι δικηγόρος, ασκούμενος δικηγόρος, πτυχιούχος των περιπτώσεων δ και ε του άρθρου 1 ή δημόσιος υπάλληλος. Για την εξέταση του ήθους του δημοσίου υπαλλήλου, το δικαστικό συμβούλιο μπορεί να λάβει γνώση των ατομικών εγγράφων του που τηρούνται στην υπηρεσία του. (2) Το δικαστικό συμβούλιο του στρατιωτικού δικαστηρίου στο οποίο υπηρετεί ο στρατιωτικός δικαστικός γραμματέας ή στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται η υπηρεσία εκείνου που δεν υπηρετεί σ αυτό. Σε περίπτωση που η απόφαση δεν είναι θετική ή ομόφωνη, το θέμα του ήθους των συγκεκριμένων υποψηφίων δικαστικών λειτουργών παραπέμπεται από το συμβούλιο υποχρεωτικά στο συμβούλιο εφετών ή στο συμβούλιο του αναθεωρητικού δικαστηρίου, αντίστοιχα. δ. Οι εξ αυτών άνδρες, πλην των στρατιωτικών δικαστικών γραμματέων, να έχουν υπηρετήσει τη νόμιμη στρατιωτική τους θητεία, ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτήν.
Άρθρο 3 "Κωλύματα"
1.  
  Δεν μπορεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό, ούτε να διοριστεί:
 1. Εκείνος που δεν είναι γραμμένος στα μητρώα αρρένων προκειμένου για άνδρα ή στα γενικά μητρώα των δημοτών, προκειμένου για γυναίκα
 2. Εκείνος που στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα, με αμετάκλητη καταδίκη και μετά τη λήξη του χρόνου στερήσεως
 3. Εκείνος που καταδικάστηκε αμετάκλητα σε ποινή στερητική της ελευθερίας μεγαλύτερη από τρεις μήνες για έγκλημα εκ δόλου
 4. Εκείνος που καταδικάστηκε αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή, για κλοπή (άρθρα 372, 373, 374 ΠΚ), ζωοκλοπή, απάτη (άρθρα 386, 386α ΠΚ), υπεξαίρεση κοινή ή στην υπηρεσία (άρθρα 375, 258 ΠΚ), εκβίαση (άρθρο 385 ΠΚ), πλαστογραφία (άρθρο 216 ΠΚ), πλαστογραφία πιστοποιητικών (άρθρο 217 ΠΚ), πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων (άρθρο 218 ΠΚ), ψευδή βεβαίωση και νόθευση (άρθρο 242 ΠΚ), προσβολή συμβόλων του ελληνικού κράτους (άρθρο 181 ΠΚ), ψευδορκία και ψευδή ανώμοτη κατάθεση (άρθρα 224, 225 Π Κ), παραπλάνηση σε ψευδορκία (άρθρο 228 ΠΚ), ψευδή καταμήνυση (άρθρο 229 ΠΚ), απιστία δικηγόρου (άρθρο 233 ΠΚ), απιστία περί την υπηρεσία (άρθρο 256 ΠΚ), δωροδοκία (άρθρα 235, 236, 237 ΠΚ), καταπίεση (άρθρο 244 ΠΚ), παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ), συκοφαντική δυσφήμηση (άρθρο 363 ΠΚ), υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως (άρθρο 220 ΠΚ), υπεξαγωγή εγγράφου (άρθρο 222 ΠΚ), παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου (άρθρο 252 ΠΚ), έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα 336 έως 353 ΠΚ), παραβίαση του απορρήτου των τηλεφωνημάτων και της προφορικής συνομιλίας (άρθρα 370Α, 370Β, 370Γ ΠΚ) για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών κλπ, τυχερών παιχνιδιών, εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής, καθώς και για ανυποταξία, λιποταξία, προσβολή της σημαίας ή του στρατού (άρθρο 74 ΣΠΚ), δυσφήμηση ανωτέρου (άρθρο 78 ΣΠΚ), κλοπή ή υπεξαίρεση στρατιωτικών πραγμάτων και πλαστογραφία (άρθρο 115 ΣΠΚ)
 5. Εκείνος που έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη
 6. Εκείνος που έχει παυθεί οριστικώς από θέση δικαστικού λειτουργού, δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή υπαλλήλου του ευρύτερου δημοσίου τομέα
 7. Εκείνος που έχει απολυθεί από θέση δικαστικού λειτουργού, δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή υπαλλήλου του ευρύτερου δημοσίου τομέα ή από θέση δικηγόρου ή συμβολαιογράφου, λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης ή για πειθαρχικούς λόγους
 8. Εκείνος ο οποίος δεν έχει το ήθος και το χαρακτήρα που αρμόζουν σε δικαστικό λειτουργό για τη διαπίστωση των οποίων αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου :
 9. (1) Το Δικαστικό Συμβούλιο του Πρωτοδικείου του τόπου της κατοικίας του, που συγκροτείται κατά τις διατάξεις του οργανισμού των δικαστηρίων, εάν είναι δικηγόρος, ασκούμενος δικηγόρος, πτυχιούχος ή δημόσιος υπάλληλος, (2)Το Δικαστικό Συμβούλιο του Στρατιωτικού Δικαστηρίου στο οποίο υπηρετεί ο Στρατιωτικός Δικαστικός Γραμματέας ή στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται η υπηρεσία εκείνου που δεν υπηρετεί σ αυτό.
 10. Σε περίπτωση που η απόφαση δεν είναι θετική ή ομόφωνη, το θέμα του ήθους των συγκεκριμένων υποψηφίων δικαστικών λειτουργών παραπέμπεται από το Συμβούλιο υποχρεωτικά στο Συμβούλιο Εφετών ή στο Συμβούλιο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, αντίστοιχα.
 11. Εκείνος που έχει παραπεμφθεί για πλημμέλημα από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο δ αυτού του άρθρου ή για κακούργημα, καθώς και εκείνος που έχει καταδικασθεί με οριστική απόφαση για ένα απ αυτά τα εγκλήματα.
 12. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ή αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.
 13. Εκείνος που δεν είναι αρτιμελής και υγιής σωματικά ή ψυχικά.
 14. Η εξέταση της υγείας των υποψηφίων δικαστικών λειτουργών γίνεται με τη διαδικασία που καθορίζεται από το άρθρο 8 του παρόντος.
2.  
  Η παραγραφή πλημμελήματος από εκείνα που αναφέρονται στην περίπτωση δ του προηγούμενου άρθρου ή κακουργήματος δεν αίρει το κώλυμα, εφόσον ο υποψήφιος έχει παραπεμφθεί αμετακλήτως στο ακροατήριο. Επίσης δεν αίρουν το κώλυμα η αποκατάσταση, η χάρη και η αναστολή εκτελέσεως της ποινής, έστω και αν πέρασε ο χρόνος της αναστολής.
3.  
  Η παραγραφή της ποινής, που έχει επιβληθεί με την καταδικαστική απόφαση ή η άρση των συνεπειών της αποφάσεως για ένα από τα εγκλήματα της παραγράφου 1 δεν αίρει το κώλυμα
Άρθρο 4 "Χρόνος συνδρομής προσόντων και ελλείψεως κωλυμάτων"
1.  
  Τα απαιτούμενα προσόντα πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο της ενάρξεως του διαγωνισμού και κατά το χρόνο του διορισμού. Μόνο το προσόν της ηλικίας αρκεί να υπάρχει κατά το χρόνο ενάρξεως του διαγωνισμού.
2.  
  Τα κωλύματα πρέπει να μη υπάρχουν κατά το χρόνο ενάρξεως του διαγωνισμού και κατά το χρόνο του διορισμού
3.  
  Ως χρόνος ενάρξεως του διαγωνισμού θεωρείται η πρώτη ημέρα μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών
Άρθρο 5 "Δικαιολογητικά 1. Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση, επισυνάπτοντας, με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά α. Οι δικαστικοί λειτουργοί : (1)Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δ [...]"
2.  
  Όσοι από τους υποψηφίους διανύουν το 27ο ή το 35ο έτος της ηλικίας τους υποχρεούνται να υποβάλλουν αντίγραφο ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως
3.  
  Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πλήρη, κανονικά συντεταγμένα και νομίμως χαρτοσημασμένα, άλλως απορρίπτονται ως άκυρα. Αυτά που αναφέρονται στις παραγράφους 1 (α) (3) και (5) και 1 β (3) του παρόντος άρθρου πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα στο τελευταίο τρίμηνο πριν από την ημερομηνία υποβολής τους.
4.  
  Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να έχουν περιέλθει στη Διεύθυνση Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με ποινή αποκλεισμού, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται με την απόφαση προκήρυξης του διαγωνισμού
5.  
  Η απόφαση του εδαφίου γ του άρθρου 2 του παρόντος αποστέλλεται στην παραπάνω υπηρεσία από το γραμματέα του οικείου δικαστηρίου, ενώ τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1 α (3) και (5) υποβάλλονται μετά το διαγωνισμό και μόνο από αυτούς που θα κληθούν για διορισμό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Προκήρυξη - Διενέργεια του διαγωνισμού Άρθρο 6 1.Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται με εγκύκλιο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται μετά από πρόταση του Προέδρου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και περιλαμβάνει: α. Τον αριθμό των κενών θέσεων που θα πληρωθούν. β. Τα προσόντα των υποψηφίων. γ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προθεσμία υποβολής τους. δ. Τα εξεταστέα μαθήματα. ε. Την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού. στ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 2. Περίληψη της παραπάνω εγκυκλίου δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας και σε δύο της Θεσσαλονίκης, και τοιχοκολλάται στο κατάστημα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, με μέριμνα της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του ΥΠΕΘΑ. 3.Οι Μονάδες ή Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν οι Δικαστικοί Γραμματείς χορηγούν σ αυτούς Φύλλο Πορείας ή Φύλλο Μεταβάσεως, για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.
Άρθρο 7 "Έλεγχος δικαιολογητικών"
1.  
  Με διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας συγκροτείται τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από ένα στρατιωτικό Δικαστή Β ως Πρόεδρο και από δύο Στρατιωτικούς Δικαστές Γ ή Δ ως μέλη, η οποία προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών. Ως Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται κατώτερος αξιωματικός Δικαστικός Γραμματέας.
2.  
  Η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και αποφασίζει κατά πλειοψηφία για την αποδοχή ή την απόρριψη αυτών, συντάσσοντας χωριστούς πίνακες. Η απόφαση για απόρριψη δικαιολογητικών πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
3.  
  Ο πρόεδρος της Επιτροπής υποβάλλει και τους δύο πίνακες στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, δια της Διευθύνσεως Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, προς κύρωση
Άρθρο 9 "Εξεταστέα μαθήματα 1. Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς στα παρακάτω μαθήματα: α. Ποινικό Δίκαιο. β. Ποινική Δικονομία. γ. Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο (ουσιαστικό - δικονομικό οργανισμό στρατιωτικών δικαστηρίων). δ. Αστικό Δίκαιο. ε. Συν [...]"
2.  
  Η ανάπτυξη των θεμάτων κατά τη γραπτή εξέταση στα νομικά μαθήματα γίνεται είτε με την υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στον προσήκοντα κανόνα δικαίου, υπό τύπο δικαστικής αποφάσεως ή βουλεύματος. είτε με τη μορφή εκθέσεως.
3.  
  Η βαθμολογική κλίμακα ορίζεται από μηδέν (0) έως είκοσι (20)
4.  
  Ως βάση για τα υπό στοιχεία 1α - στ μαθήματα ορίζεται ο βαθμός δέκα (10) και για την ξένη γλώσσα ο βαθμός δεκαπέντε (15)
Άρθρο 10 "Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού"
1.  
  Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αποτελείται από:
 1. Τον Πρόεδρο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, ως Πρόεδρο, β. Τον Εισαγγελέα του αυτού Δικαστηρίου, γ. Ένα καθηγητή του ποινικού Δικαίου, δ. Ένα καθηγητή του Αστικού δικαίου και ε. Ένα καθηγητή συνταγματικού ή διοικητικού δικαίου νομικής σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου, ως μέλη.
 2. Οι καθηγητές, μαζί με αντίστοιχους αναπληρωτές τους, ορίζονται από τον Πρόεδρο του οικείου τμήματος, μετά από αίτημα του Προέδρου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.
 3. Η επιτροπή συγκροτείται με διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και έχει τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από το διάταγμα αυτό.
 4. Με την ίδια διαταγή ορίζεται ο Γραμματέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ή άλλος Γραμματέας που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ως Γραμματέας της Επιτροπής.
 5. Επίσης τίθεται στη διάθεση του Προέδρου της επιτροπής αριθμός στρατιωτικών δικαστών ή και Γραμματέων για να χρησιμοποιηθούν ως επιτηρητές, αν απαιτηθεί.
2.  
  Με πράξη του Προέδρου της Επιτροπής, που ανακοινώνεται στα μέλη της, ο ίδιος και κάθε ένα από τα μέλη ορίζονται ως ειδικοί εξεταστές για ένα ή περισσότερα μαθήματα
3.  
  Για την εξέταση στις ξένες γλώσσες, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζει, εφ όσον τούτο είναι δυνατό, αντίστοιχο αριθμό μελών αυτής, οι οποίοι ενεργούν ως ειδικοί εξεταστές, άλλως ορίζει, ως ειδικούς εξεταστές, καθηγητές των αντίστοιχων ξένων γλωσσών, οι οποίοι ενεργούν την εξέταση επί παρουσία των μελών της Επιτροπής
4.  
  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καταρτίζει και γνωστοποιεί το πρόγραμμα διενέργειας του διαγωνισμού
5.  
  Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να ευρίσκονται στο χώρο του διαγωνισμού κατά την καθορισμένη από το πρόγραμμα ημέρα και ώρα. Υποψήφιος που προσέρχεται μετά την εκφώνηση του θέματος αποκλείεται από την εξέταση του μαθήματος αυτού. Ο αποκλεισμός βεβαιώνεται με πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. Η διενέργεια συμπληρωματικού ή μεμονωμένου διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται.
Άρθρο 11 "Γραπτή Εξέταση"
1.  
  Η γραπτή εξέταση και βαθμολογία σε κάθε μάθημα γίνεται ως ακολούθως: α. Λίγο πριν από την έναρξη της εξετάσεως κάθε μαθήματος η επιτροπή καταρτίζει δύο θέματα, πρακτικά ή θεωρητικά, που μπορούν να περιλαμβάνουν περισσότερα του ενός ζητήματα, τα οποία ο Πρόεδρος υπαγορεύει ή παραδίδει φωτοτυπημένα στους διαγωνιζόμενους. β. Η ανάπτυξη των θεμάτων γίνεται με στυλό διαρκείας κυανού χρώματος, σε σφραγισμένο χαρτί που χορηγείται από την επιτροπή. Η υπογραφή του γραπτού και κάθε άλλο χαρακτηριστικό σημείο που θα μπορούσε κατά την κρίση της επιτροπής να φανερώσει την ταυτότητα του υποψηφίου συνεπάγεται το μηδενισμό αυτού που βεβαιώνεται με πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού. Το χαρτί του διαγωνισμού φέρει, στο επάνω αριστερό τμήμα, αδιαφανές ορθογώνιο επικάλυμμα, κάτω από το οποίο οι διαγωνιζόμενοι αναγράφουν το όνομα, το επώνυμο και το πατρώνυμό τους. Η επικόλληση του επικαλύμματος γίνεται ενώπιον της επιτροπής κατά την παράδοση του γραπτού, μετά από έλεγχο των στοιχείων ταυτότητας του διαγωνιζόμενου. γ. Η γραπτή εξέταση δεν πρέπει να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τριών ωρών από την παράδοση των θεμάτων. Κατά την εξέταση, εφ όσον έχουν τεθεί μόνο πρακτικά θέματα, επιτρέπεται η χρήση νομικών κωδίκων χωρίς σχόλια. δ. Τα γραπτά, μετά τη συλλογή και ανάμιξή τους, αριθμούνται από τον Πρόεδρο της επιτροπής κατ αύξοντα αριθμό, μονογραφούνται από τον ίδιο και τα μέλη της επιτροπής και αμέσως μετά βαθμολογούνται. Αν ο αριθμός των γραπτών είναι μεγάλος, η βαθμολόγηση μπορεί να διακοπεί και να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες. Η βαθμολόγηση γίνεται στο κατάστημα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. ε. Κάθε μέλος της επιτροπής ελέγχει τα γραπτά και σε ιδιαίτερη (κατά μέλος) κατάσταση, αριθμημένη μέχρι τον αριθμό των γραπτών, αναγράφει τη βαθμολογία για κάθε ένα από αυτά έναντι του αριθμού που αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό του γραπτού. Η βαθμολογία με κλασματικούς αριθμούς δεν επιτρέπεται. στ. Μετά το πέρας της κατά γραπτό βαθμολογίας τα μέλη της επιτροπής πλην του ειδικού εξεταστή του μαθήματος, προβαίνουν σε συντονισμό της βαθμολογίας τους, αναπροσαρμόζοντάς την, αν υπάρχει περίπτωση, έτσι ώστε η βαθμολογία κάθε μέλους να μη διαφέρει της βαθμολογίας του ειδικού εξεταστή περισσότερο από δύο βαθμούς. ζ. Στη συνέχεια συντάσσεται συγκεντρωτικός πίνακας στον οποίο απέναντι από κάθε αριθμό αναγράφεται η επί του αντιστοίχου γραπτού βαθμολογία του ειδικού εξεταστή και των μελών της επιτροπής. Ο μέσος όρος των βαθμών αυτών αποτελεί τον τελικό βαθμό κάθε μαθήματος. Ο πίνακας υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής. η. Ο ως άνω τελικός βαθμός αναγράφεται σε κάθε γραπτό με κόκκινο μελάνι ολογράφως και αριθμητικώς παραπλεύρως δε αυτής, μονογράφουν όλα τα μέλη της επιτροπής. Ακολούθως η επιτροπή προβαίνει στην αποκάλυψη των ονομάτων των διαγωνισθέντων και στη σύνταξη του πίνακα αποτελεσμάτων γραπτής εξετάσεως στο συγκεκριμένο μάθημα, ο οποίος αφού υπογραφεί από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους. θ. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας σε όλα τα μαθήματα, η επιτροπή αθροίζει τον τελικό βαθμό των γραπτών σε όλα τα μαθήματα, το άθροισμα δε αυτό αποτελεί την τελική βαθμολογία της γραπτής εξετάσεως την οποία και γνωστοποιεί στους διαγωνιζόμενους με πίνακα που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. ι. Οι υποψήφιοι που έλαβαν ως τελική βαθμολογία γραπτής εξετάσεως βαθμό μικρότερο του αθροίσματος των βάσεων των αντιστοίχων μαθημάτων θεωρούνται ως αποτυχόντες και αποκλείονται από τις παραπέρα εξετάσεις. ια. Η γραπτή εξέταση στην ξένη γλώσσα συνίσταται σε γραφή καθ υπαγόρευση κειμένου 20 εως 30 στίχων από νομικό σύγγραμμα της αντίστοιχης γλώσσας και μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα. Τα κείμενα επιλέγονται από τα μέλη της Επιτροπής ή από τους καθηγητές ξένων γλωσσών που έχουν οριστεί ως ειδικοί εξεταστές, κατά περίπτωση. Στους διαγωνιζόμενους δίδεται χρόνος μιάμισης ώρας από τη λήξη της εκφώνησης για τη μετάφραση του κειμένου. Χρήση λεξικού ή άλλου βιβλίου απαγορεύεται. Τα γραπτά βαθμολογούνται μόνο από τον ειδικό εξεταστή, αμέσως μετά από το πέρας της γραπτής εξέτασης, επί παρουσία των μελών της Επιτροπής.
Άρθρο 12 "Προφορική εξέταση"
1.  
  Οι υποψήφιοι που πέτυχαν στη γραπτή εξέταση καλούνται να λάβουν μέρος στην προφορική εξέταση ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 10, η οποία και καταρτίζει το πρόγραμμα της εξετάσεως
2.  
  Κατά την προφορική εξέταση, που γίνεται με ελεύθερη ανάπτυξη των θεμάτων, επιδιώκεται η διάγνωση της νομικής μορφώσεως των υποψηφίων και της ικανότητάς τους στο χειρισμό του λόγου. Την εξέταση ενεργεί πρώτα ο ειδικός εξεταστής του μαθήματος και μετά τα λοιπά μέλη της Επιτροπής, εφ όσον θέλουν ν απευθύνουν ερωτήσεις.
3.  
  Τα μέλη της επιτροπής βαθμολογούν ιδιαιτέρως κάθε υποψήφιο, μετά το πέρας δε της εξετάσεως σε κάθε μάθημα, γίνεται συντονισμός της βαθμολογίας, εξάγεται ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος και συντάσσεται πίνακας αποτελεσμάτων προφορικής εξετάσεως του μαθήματος ο οποίος, αφού υπογραφεί από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους
4.  
  Μετά το πέρας της προφορικής εξετάσεως σε όλα τα μαθήματα εξάγεται η τελική βαθμολογία της προφορικής εξετάσεως
5.  
  Η διαδικασία βαθμολόγησης, συντονισμού, εξαγωγής και γνωστοποίησης της τελικής βαθμολογίας της προφορικής εξετάσεως γίνεται όπως και στη γραπτή εξέταση
6.  
  Η προφορική εξέταση στις ξένες γλώσσες, που γίνεται μόνο από τον ειδικό εξεταστή, περιλαμβάνει επαρκή συνομιλία επί νομικών κατά προτίμηση θεμάτων, έτσι ώστε να διαπιστώνεται ο βαθμός γνώσεως της γλώσσας. Ο μέσος όρος των βαθμών της γραπτής και της προφορικής εξέτασης αποτελεί τον τελικό βαθμό του μαθήματος σε κάθε ξένη γλώσσα. Η εξέταση στην ξένη γλώσσα θεωρείται ως επιτυχής, εάν ο τελικός βαθμός του μαθήματος είναι τουλάχιστον 15.
Άρθρο 13 "Εξαγωγή των τελικών Αποτελεσμάτων 1. Ο τελικός βαθμός κάθε υποψηφίου ευρίσκεται μετά από διπλασιασμό της τελικής βαθμολογίας της γραπτής εξετάσεως, πρόσθεση της αντίστοιχης βαθμολογίας της προφορικής εξετάσεως και διαίρεση του αθροίσματος δια του αρι [...]"
2.  
  Στη συνέχεια η επιτροπή συντάσσει πίνακα επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας, τον οποίο κοινοποιεί με τοιχοκόλληση στο Αναθεωρητικό Δικαστήριο
3.  
  Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι επιτύχουν τον ίδιο βαθμό γενικής σειράς επιτυχίας, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με βάση το μεγαλύτερο βαθμό στα μαθήματα του άρθρου 9 και με τη σειρά που αναγράφονται σ αυτό. Εάν σε όλα τα μαθήματα έχουν τον ίδιο βαθμό γίνεται κλήρωση από την Επιτροπή παρουσία των υποψηφίων και συντάσσεται σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους.
4.  
  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής μέσα σε δέκα ημέρες οπό το πέρας του διαγωνισμού υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, δια της Διευθύνσεως Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, όλους τους πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων, μερικούς και τελικούς, τα γραπτά των διαγωνισθέντων και έκθεση επί της εν γένει διαδικασίας του διαγωνισμού, προς κύρωση
5.  
  Τα γραπτά των υποψηφίων του διαγωνισμού, καταστρέφονται μετά από δύο έτη
Άρθρο Άρθρο8 "Υγειονομική εξέταση υποψηφίων"
1.  
  Οι υποψήφιοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, σύμφωνα με την απόφαση της παραπάνω επιτροπής, παραπέμπονται με διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ενώπιον της Ανωτάτης Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής (Α-ΣΥΕ), για την εξέταση της σωματικής και ψυχικής τους ικανότητας σύμφωνα με το περί κρίσεως της σωματικής ικανότητας των στρατιωτικών διάταγμα, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου
2.  
  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα δέκα επτά δέκατα (17/10) και στους δύο οφθαλμούς αθροιστικά, μετά από διόρθωση με κλασσικά γυαλιά σφαιρικά μεν όχι μεγαλύτερη των πέντε (5) διοπτριών, κυλινδρικά δε όχι μεγαλύτερη των τριών (3) διοπτριών. Κατά τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το αριθμητικό άθροισμα των φακών (σφαίρα συν κύλινδρος), το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό πέντε (5). Η οπτική οξύτητα που υπάρχει χωρίς διόρθωση δεν λαμβάνεται υπόψη.
3.  
  Οι υποψήφιοι που δεν παρουσιάζονται εγκαίρως για εξέταση αποκλείονται από το διαγωνισμό
4.  
  Η ΑΣΥΕ υποβάλλει στο ΥΠΕΘΑ/ Διεύθυνση Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, ονομαστικές καταστάσεις ικανών και ανικάνων
5.  
  Με διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καλούνται όσοι κρίθηκαν ικανοί να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό
6.  
  Οι υποψήφιοι που είναι εν ενεργεία Δικαστικοί Γραμματείς δεν υποβάλλονται σε υγειονομική εξέταση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Διορισμός - Κατάταξη επιτυχόντων Άρθρο 14 1. Ο διορισμός γίνεται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται περιληπτικά στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το διάταγμα κοινοποιείται με εγκύκλιο διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με την οποία ορίζεται προθεσμία μέχρι τριάντα ημέρες από την επίδοσή της για την εμφάνιση, ορκομωσία και ανάληψη καθηκόντων από τον διοριζόμενο. 2. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός επιτυχόντων πέρα από τον αριθμό που καθορίστηκε με την εγκύκλιο του διαγωνισμού καθώς και η τροποποίηση του αριθμού αυτού μετά την έναρξη του διαγωνισμού
Άρθρο 15 "Αποδοχή - Ανάκληση διορισμού"
1.  
  Η αποδοχή του διορισμού δηλώνεται με την ορκομωσία
2.  
  Το Προεδρικό Διάταγμα του διορισμού ανακαλείται αν ο διοριζόμενος δεν αποδεχθεί το διορισμό ρητώς ή σιωπηρώς. Σιωπηρή μη αποδοχή υπάρχει, αν από υπαιτιότητα του διοριζόμενου περάσει η προθεσμία ορκομωσίας, χωρίς αυτός να ορκιστεί. Στη θέση αυτών που δεν αποδέχτηκαν το διορισμό καλούνται ισάριθμοι επιλαχόντες, κατά σειρά επιτυχίας, εφ όσον υπάρχουν. Στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 6 παράγραφος 4 του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων (Κυρωτικός Νόμος 2304/1995 ΦΕΚ Α83/95).
 • Τις υπ αριθ. 49/11-7-96 και 45/12-9-97 Αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων.
 • Την υπ αριθ. 20341/7-3-96 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ανάθεση Αρμοδιοτήτων ΥΕΘΑ στον ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 164/14-3-96τ. Β).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ Α 38) και το γεγονός ότι το ύψος της οικονομικής επιβάρυνσης που προκαλείται από τις διατάξεις του παρόντος σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού δεν μπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς ούτε να εκτιμηθεί κατά προσέγγιση εκ των προτέρων, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί από τώρα ο αριθμός των θέσεων που θα κενώνονται, η συχνότητα των διενεργουμένων διαγωνισμών για τη κατάταξη Παρέδρων, καθώς και το ύψος του αριθμού των υποψηφίων, που έχουν επίπτωση στο συνολικό κόστος διενέργειας του εκάστοτε διαγωνισμού.
 • Την υπ αριθ. 111/97 γνωμοδότηση του συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1996/20341 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/20341 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία