ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/393

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-12-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προαγωγή του Έμμισθου Προξενείου της Ελλάδος στην Οδησσό σε Έμμισθο Γενικό Προξενείο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το Έμμισθο Προξενείο της Ελλάδος στην Οδησσό προάγεται σε Έμμισθο Γενικό Προξενείο
2.  
    Η περιφέρεια αρμοδιότητας του παραπάνω Έμμισθου Γενικού Προξενείου παραμένει όπως καθορίστηκε με το άρθρο 44 του Ν.2162/1993 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 419/1976 και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 120Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 2398/1996 «Σύσταση διπλωματικών και προξενικών αρχών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 89). Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του Ν. 419/1976 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α 221), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 8 του Ν. 1104/1980 «Περί εκπροσωπήσεως της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, ιδρύσεως Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών και ρυθμίσεως άλλων συναφών οργανωτικών θεμάτων» (Α 298).
  • Τη γνώμη της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κίεβο υπ αριθμ. 010.1/14/ΑΣ 828/1.6.97.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. α του Ν.2469/ 1997 (Α 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ αριθμ. 531/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1976/419 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/419 1976
ΝΟΜΟΣ 1980/1104 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1104 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 419/1976 (ΦΕΚ 221 Α) και άλλες συναφείς διατάξεις. 1993/2162 1993
Σύσταση διπλωματικών και προξενικών αρχών και άλλες διατάξεις. 1996/2398 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία