ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/40

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-03-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-03-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-03-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 94/45/ ΕΚ/22.9.94.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο Άρθρο1 "Σκοπός"
1.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος Π.Δ.: Η άσκηση δεσπόζουσας επιρροής, άμεσης ή έμμεσης, από μια επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα, σε μια άλλη επιχείρηση, με την επιφύλαξη της αποδείξεως του αντιθέτου, προκύπτει εφόσον ισχύει μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις.
 1. Κατέχει την πλειοψηφία του καλυφθέντος μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή
 2. Διαθέτει την πλειοψηφία των ψήφων που συνδέονται με τα εταιρικά μερίδια ή το μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης, ή
 3. Μπορεί να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή του Διευθυντικού ή εποπτικού σώματος της επιχείρησης.
 4. -Απασχολεί τουλάχιστον 1.000 εργαζόμενους στα κράτη - μέλη. - Συγκροτείται από τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις μέλη του ομίλου σε διαφορετικά Κράτη - Μέλη και - Μία τουλάχιστον επιχείρηση μέλος του ομίλου η οποία απασχολεί τουλάχιστον 150 εργαζόμενους σε ένα κράτος μέλος και μία άλλη επιχείρηση μέλος του ομίλου η οποία απασχολεί τουλάχιστον 150 εργαζόμενους σε κάποιο άλλο κράτος μέλος.
 5. Ως «Εκπρόσωποι των Εργαζομένων» θεωρούνται οι εκπρόσωποι των εργαζομένων που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία
 6. Ως «Κεντρική Διοίκηση» νοείται η κεντρική διοίκηση της επιχείρησης κοινοτικής κλίμακας, ή για τους ομίλους κοινοτικής κλίμακας, η κεντρική διοίκηση της επιχείρησης που ασκεί τον έλεγχο.
 7. Όταν η κεντρική διοίκηση μιας κοινοτικής κλίμακας επιχείρησης ή ενός ομίλους κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεων, δεν εδρεύει σε ένα κράτος - μέλος και ορίζεται αντιπρόσωπος από την κεντρική διοίκηση ως κεντρική διοίκηση για τον κοινοτικό χώρο, αυτός θα θεωρείται ως κεντρική διοίκηση για τους σκοπούς του παρόντος Π.Δ. Εάν δεν υπάρχει ορισμός αντιπροσώπου, από τη Διοίκηση της Επιχείρησης κοινοτικής κλίμακας ή του ομίλου, ως κεντρική διοίκηση του ομίλου ή της επιχείρησης θεωρείται αυτή που έχει το μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων σε οποιοδήποτε Κράτος - Μέλος.
 8. Ως «Διαβούλευση» νοείται η ανταλλαγή απόψεων και η καθιέρωση διαλόγου μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και της κεντρικής διοίκησης ή οποιουδήποτε άλλου αρμοδίου οργάνου διευθυντικού επιπέδου
 9. Ως «Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων» νοείται το σώμα που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους και συγκροτείται σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του παρόντος, με σκοπό την ενημέρωση όλων των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς
 10. Ως «Ειδική Διαπραγματευτική Ομάδα» νοείται η ομάδα που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 7 προκειμένου να διαπραγματευτεί με την Κεντρική Διοίκηση τη σύσταση του ΕΣΕ ή την καθιέρωση μιας διαδικασίας για ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 1
2.  
  Για τους σκοπούς της προηγούμενης παραγράφου τα δικαιώματα ψήφου και διορισμού που διαθέτει η ελέγχουσα επιχείρηση, περιλαμβάνουν τα αντίστοιχα δικαιώματα οποιασδήποτε ελεγχόμενης επιχείρησης και οποιουδήποτε προσώπου ή οργανισμού που ενεργεί με το όνομά του αλλά για λογαριασμό της ελέγχουσας επιχείρησης ή κάθε άλλης ελεγχόμενης επιχείρησης Είναι αδιάφορο για την εφαρμογή του παρόντος αν η ελεγχόμενη εγκατεστημένη σε Κράτος - μέλος της Κοινότητας επιχείρηση αποτελεί με τη σειρά ελέγχουσα επιχείρηση στο πλαίσιο διαφορετικού ομίλου επιχειρήσεων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εργαζομένων γίνεται στο ανώτατο επίπεδό της, εκτός αν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση βάσει συμφωνίας. Στην περίπτωση κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεων η διακρατική ενημέρωση και διαβούλευση αφορά όλες τις ευρισκόμενες σε Κράτος - Μέλος επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις και στην περίπτωση κοινοτικής κλίμακας ομίλων επιχειρήσεων αφορά όλες τις εγκατεστημένες σε κράτος Μέλος επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις εκτός αν έχει συμφωνηθεί διεύρυνση της διαδικασίας εκπροσώπησής τους. άρθρο 3 Ορισμοί.
 1. Για την εφαρμογή αυτού του Π.Δ., ο αριθμός των εργαζομένων καθορίζεται με βάση το μέσο αριθμό εργαζομένων, που έχουν απασχοληθεί στην επιχείρηση ή τον όμιλο κατά τα δύο τελευταία έτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου.
 2. Συμβάσεις εργασίας εργαζομένων ορισμένου χρόνου που έληξαν ή συμβάσεις μερικώς απασχολουμένων, ανάγονται σε πλήρη ετήσια απασχόληση που εφαρμόζει η επιχείρηση ή ο κλάδος εργαζομένων για τον υπολογισμό του αριθμού των εργαζομένων
 3. Οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα και εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Π.Δ. υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως τον αριθμό των απασχολουμένων σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Επιθεωρήσεις Εργασίας ή τις κατά τόπους υπηρεσίες της Ν. Αυτοδιοίκησης που είναι εντεταλμένες για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας) και τους εκπροσώπους των εργαζομένων εντός τριμήνου από της εφαρμογής του. άρθρο 4 Ορισμός της έννοιας «Ελέγχουσα επιχείρηση».
3.  
  Παρά τις παραγράφους 1 και 2, μια επιχείρηση δεν είναι «ελέγχουσα επιχείρηση» άλλης επιχείρησης της οποίας κατέχει τις μετοχές, εφόσον αυτή υπάγεται στο άρθρο 3, παρ. 5, στοιχεία α ή γ του κανονισμού (ΕΟΚ) Νο 4064/89 του συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για τον έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων.
4.  
  Η δεσπόζουσα επιρροή δεν τεκμαίρεται μόνον από το γεγονός ότι εντεταλμένο πρόσωπο ασκεί τα καθήκοντά του με βάση τη νομοθεσία κράτους μέλους σχετικά με την εκκαθάριση, την πτώχευση, την αφερεγγυότητα, την παύση πληρωμών, τον πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη διαδικασία
5.  
  Σε μία επιχείρηση προκειμένου να κριθεί ότι είναι «ελέγχουσα επιχείρηση», εφαρμόζεται η νομοθεσία του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εν λόγω επιχείρηση. Εάν η νομοθεσία που διέπει την επιχείρηση δεν είναι η νομοθεσία Κράτους - Μέλους σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 1, εφαρμοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο του Κράτους Μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η κεντρική διοίκηση της επιχείρησης του ομίλου, η οποία απασχολεί το μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
 • Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 του Ν. 1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34) όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α 101) με τα άρθρα 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α 70) και 19 του Ν. 2367/1995 (Α 261) και με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 1440/1984.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 α του Νόμου 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (137/α), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κτλ.» (154/Α).
 • Ότι με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του κρατικού προϋπολογισμού ΝΠΔΔ.
 • Την αριθ. 18/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1989/4064 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/4064 1989
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων», σύμφωνα με την Οδηγία 2002/14/ΕΚ της 11.3.2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε.L 80/23.3.2002). 2006/240 2006
Για το ρόλο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Εταιρία. 2006/91 2006
Προσαρμογή του π.δ/τος 40/1997 (Α΄ 39) προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/109/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 «για την προσαρμογή της Οδηγίας 94/45/ΕΚ για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή μιας διαδικασίας σε επιχειρήσει[...]" 2008/32 2008
Συμπλήρωση του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρίας όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων, σύμφωνα με την Οδηγία 2003/72/ΕΚ /22.7.2003 2008/44 2008