ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/41

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-03-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-03-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-03-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση κατά πέντε (5) εκατομμύρια δραχμές του μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε.».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Εγκρίνεται η από 25 Ιουνίου 1996 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου (Δ.Ε.Π.) Α.Ε. με την οποία αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Δ.Ε.Π. Α.Ε. κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές με έκδοση μίας (1) ονομαστικής μετοχής ονομαστικής αξίας πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών η οποία και θα περιέλθει στον μόνο μέτοχο της εταιρείας το Ελληνικό Δημόσιο. Το ποσό αυτό προέρχεται από υπόλοιπα διαφόρων προηγούμενων κεφαλαιοποιήσεων της Δ.Ε.Π. Α.Ε., τα οποία παρέμειναν για μελλοντική κεφαλαιοποίηση επειδή δεν συμπλήρωναν την ονομαστική αξία μιας μετοχής. Με την αύξηση αυτή των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών το μετοχικό κεφάλαιο της Δ.Ε.Π. Α.Ε. διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των εκατόν σαράντα εννέα δισεκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα πέντε εκατομμυρίων (149.655.000.000) δραχμών διηρημένο σε είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα μία (29.931) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών η κάθε μία.
Άρθρο 2
1.  
    Το Διάταγμα αυτό ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 6 ως άρθρου του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του Ν. 87/1975 καταστατικού «Περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Πετρελαίου» (ΦΕΚ 152/Α*/1975).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α*/10.9.1992).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α*/1996).
  • Την αρ. 3/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης,