ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/45

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-03-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-03-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-03-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί τροποποίησης του καταστατικού του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Το ‘Αρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:"
1.  
  Το Ίδρυμα διοικείται από ενδεκαμελές Συμβούλιο ιτου αποτελείται :
 1. από το νυν Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ίδρύματος, Ευστάθιο Φρανκούλη, ως ισόβιο Πρόεδρο
 2. Τέσσερα μέλη οριζόμενα από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Ίδρύματος
 3. Τρία μέλη οριζόμενα από τη Χριστιανική Κοινωνική Ένωση.
 4. Ο κατάλογος με τα οριζόμενα τρία πρόσωπα από τη Χριστιανική Κοινωνική Ενωση, μέλη ή μη του Σωματείου αυτού, πρέπει να υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ένα μήνα πριν από τη λήξη της θητείας του.
 5. Αν ο κατάλογος δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ορίζει, κατά την ανέλεγκτη κρίση του τα μέλη αυτά.
 6. Τρία μέλη οριζόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, από τα οποία τα μεν δύο θα είναι μέλη του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εν ενεργεία ή εν συντάξει , το δε τρίτο Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής, εν ενεργεία ή εν συντάξει
2.  
  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής
3.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ορίζει νέο μέλος αν η θέση του ισοβίου Προέδρου κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και τον Πρόεδρο, εφαρμοζομένων περαιτέρω εις το μέλλον των διατάξεων του Άρθρου 6.
Άρθρο 2
1.  
  Το
Άρθρο 3
1.  
  Το
Άρθρο 4
1.  
  Το
Άρθρο 5
1.  
  Το τελευταίο Άρθρο αντικαθίσταται ως εξής: Το παρόν καταστατικό όπως τροποποιήθηκε, θα ισχύσει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Εγκριτικού Προεδρικού Διατάγματος. Στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
Άρθρο Άρθρο5
1.  
  αντικαθίσταται ως εξής: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος εκλέγει νέο μέλος για το υπολειπόμενο χρόνο της θητείας αν το τακτικό μέλος πεθάνει ή παραιτηθεί
Άρθρο Άρθρο18
1.  
  αντικαθίσταται ως εξής: Η ετήσια διαχείριση λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε και συντάσσεται ο ετήσιος ισολογισμός. Ο έλεγχος της νομιμότητας των εσόδων - εξόδων κάθε διαχειριστικού έτους γίνεται αιτό δύο (2) υπάλληλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ορίζονται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου τούτου, μετά από αίτηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Η αμοιβή τους καθορίζεται με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
Άρθρο Άρθρο20
1.  
  αντικαθίσταται ως εξής: ΤροποποίησηΚαταστατικού Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται σε συνεδρίασή του και στην οποία πρέπει να παρίστανται τουλάχιστον οκτώ μέλη του
 • Τοάρθρο 110 του Αστιτού Κώδικα.
 • Την απόφαση της Συνεδρίασης 22/16.5.95 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου.
 • Το Καταστατικό του Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου (Β.Δ/γμα της 25.10. 50 ΦΕΚ 260/Α./50).
 • Την αρίθμ. 585/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού.Υγείας και Πρόνοιας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-03-28 Περί τροποποίησης του καταστατικού του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/43
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση άρθρου του καταστατικού τουΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 2010/68 2010