ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/5

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-01-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-01-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-01-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Περιφερειακού Τμήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση Περιφερειακού Τμήματος Νομού Αιτωλοακαρνανίας"
1.  
  Ιδρύεται Περιφερειακό Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) με αρμοδιότητα που εκτείνεται στην περιφέρεια του Νομού Αιτωλοακαρνανίας
2.  
  Έδρα του Περιφερειακού Τμήματος ορίζεται η πόλη του Αγρινίου
3.  
  Το Περιφερειακό Τμήμα αποτελεί την έκφραση του ΤΕΕ στην περιφέρεια που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τα Περιφερειακά Τμήματα και που απορρέουν από τους σκοπούς του ΤΕΕ για κάθε θέμα της περιφέρειας του (άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 1486/84).
Άρθρο 2 "Πόροι του Περιφερειακού Τμήματος Νομού Αιτωλοακαρνανίας"
1.  
  Πόροι του Περιφερειακού Τμήματος είναι η πίστωση που χορηγείται από τα γενικό έξοδα του ΤΕΕ και αναγράφεται σε ιδιαίτερο Κωδικό Αριθμό Εξόδων του προϋπολογισμού του ΤΕΕ που εγκρίνει η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ
2.  
  Το Περιφερειακό Τμήμα συντάσσει κάθε χρόνο προϋπολογισμό μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού του ΤΕΕ, που προεγκρίνει η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος, όπως επίσης και τον οικονομικό απολογισμό
Άρθρο 3 "Πραγματογνωμοσύνες"
1.  
  Οι πραγματογνώμονες σε θέματα τοπικής αρμοδιότητας του Περιφερειακού Τμήματος του Νομού Αιτωλοακαρνανίας διορίζονται από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Πρ. Διατάγματος 10/16-1 -1935 (ΦΕΚ 15Α) «περί καθορισμού των επί των διαιτησιών και πραγματογνωμοσυνών δικαιωμάτων του ΤΕΕ. .», όπως κάθε φορά ισχύουν. Αντίγραφα εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης εκδίδονται μόνο από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος που μπορεί να εξουσιοδοτήσει γι αυτό άλλο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος ή υπάλληλο του Περιφερειακού Τμήματος.
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει μετά την ανάληψη των καθηκόντων των αιρετών μελών οργάνων του ΤΕΕ που θα αναδειχθούν από τις εκλογές του έτους 1997. Μετά την ισχύ του παρόντος η αρμοδιότητα του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Ελλάδας που ιδρύθηκε με το από 11-7/3-8-1950 Β.Δ. «Περί ιδρύσεως εν τη περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος τμήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΦΕΚ 164 Α΄) περιορίζεται στους νομούς Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας και ταυτόχρονα παύει να λειτουργεί η Νομαρχιακή Επιτροπή του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. της 27-11/14-12-1926 «περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του ΤΕΕ κειμένων διατάξεων» (ΦΕΚ 430/Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 1486/1984 «τροποποίηση των διατάξεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας» (ΦΕΚ 161/Α’).
 • Τη γνώμη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, που διατυπώθηκε στην 9η τακτική συνεδρίαση της 9-3-96.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/ Α΄)
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τη με αριθμό 569/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2016/10 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/10 2016
ΝΟΜΟΣ 1984/1486 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1486 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1926/27-11 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1926/27-11 1926
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία