Ίδρυση και Λειτουργία Εκπαιδευτικού Κέντρου Επιμόρφωσης Δασικών Υπαλλήλων (Ε.Κ.Ε.Δ.Υ.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση - Μορφή"
1.  
  Ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιμόρφωσης Δασικών Υπαλλήλων» (Ε.Κ.Ε.Δ.Υ.) με έδρα τα Βίλλια Αττικής, το οποίο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Γεωργίας.
Άρθρο 2 "Σκοπός"
1.  
  Το Κέντρο: α) Μελετά και ερευνά θέματα επιμόρφωσης του προσωπικού της Δασικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας σε ζητήματα ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων και σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Γεωργίας και Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα. Επίσης καταρτίζει και εκτελεί σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα. β) Καταρτίζει επαγγελματικά και επιμορφώνει τους υπαλλήλους της Δασικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας (Δασολόγοι - Δασοπόνοι - Δασοφύλακες - Δασοπυροσβέστες - Οδηγοί Δασοπυροσβεστικών Οχημάτων κλπ.) με στόχο την επαγγελματική ενημέρωση, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. γ) Εκπαιδεύει επιλεγμένο εποχικό προσωπικό σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, κυρίως στον τομέα της Δασοπροστασίας. δ) Ενημερώνει και καταρτίζει στελέχη των παραγωγικών και επαγγελματικών τάξεων, υπαλλήλους άλλων Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα, Οργανισμών και άλλων φορέων, πολίτες - εθελοντές δασοπυροσβέστες και συμβάλλει στην ενημέρωση του κοινού σε θέματα σχετικά με τη σημασία των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος. ε) Εκπαιδεύει υπαλλήλους άλλων χωρών και αποστέλλει στις χώρες αυτές υπαλλήλους της Δασικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας για ενημέρωση μέσα στα πλαίσια των Κοινοτικών προγραμμάτων ή διακρατικών συμφωνιών ανταλλαγής και εκπαίδευσης υπαλλήλων. στ) Μελετά και καταρτίζει κεντρικό κορμό προγραμμάτων επιμόρφωσης σε συγκεκριμένα θέματα όπου νέες τεχνικές ή εξειδικευμένες γνώσεις θεωρούνται απαραίτητο να γίνουν κτήμα σημαντικού ποσοστού μιας ή περισσότερων κατηγοριών του δασικού προσωπικού. Τα προγράμματα αυτά προσφέρονται σε τακτική βάση και οπωσδήποτε μια φορά κάθε τρία έτη, καθορίζεται το περιεχόμενό τους, η διάρκειά τους, οι προσφερόμενες γνώσεις ή τα προσόντα για την παρακολούθηση τους, η πιθανή απαιτούμενη πρακτική άσκηση και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των εκπαιδευτών. Η δομή και η αποτελεσματικότητα κάθε προγράμματος επιμόρφωσης αξιολογείται και αυτά αναμορφώνονται ή καταργούνται, εφόσον χρειάζεται, σε διαστήματα όχι μεγαλύτερα των πέντε ετών. ζ) Συνεργάζεται και συμβάλλεται με Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα και άλλους φορείς εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με πρόσωπα αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους για τη διεξαγωγή ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων κυρίως σε θέματα νέων τεχνολογιών ή τεχνικών για την εξακρίβωση του πρακτικού ενδιαφέροντος αυτών, σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. η) Διοργανώνει ή συνεργάζεται στη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και ημερίδων, εθνικού και διεθνούς επιπέδου. θ) Πραγματοποιεί εκπαιδευτικές ή περιοδικές εμφανίσεις σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου, την υποβοήθηση της μεταφοράς των συμπερασμάτων της έρευνας και τη μεταφορά της τεχνολογίας στη δασική πράξη. ι) Εξασφαλίζει την αξιολόγηση του περιεχομένου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και της ποιότητας των εκπαιδευτών από μέρους των εκπαιδευομένων. ια) Διοργανώνει και διατηρεί μηχανοργανωμένο σύστημα φύλαξης και επεξεργασίας των στοιχείων αυτών των αξιολογήσεων για να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια στην αξιολόγηση των προγραμμάτων και στην επιλογή εκπαιδευτών. Με βάση τα στοιχεία αυτά, συμπληρωματικά ερωτηματολόγια και άλλες πηγές, εκπονεί εκπαιδευτικές μελέτες για τις ανάγκες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του δασικού προσωπικού και για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων του Κέντρου. ιβ) Αξιολογεί συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας σε θέματα ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος, εισηγείται την υιοθέτησή τους από Δασική Υπηρεσία και εκπαιδεύει το προσωπικό της στην εφαρμογή τους. ιγ) Αναλαμβάνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία με το Ε.Κ.Δ.Δ., κατόπιν εγκρίσεως των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας, την εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων της αρμοδιότητάς του. ιδ) Οργανώνει και λειτουργεί βιβλιοθήκη για τις ανάγκες των επιμορφούμενων υπαλλήλων και της Δασικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας. ιε) Εξασφαλίζει όπου προβλέπεται, πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευομένων, σε Υπηρεσιακές Μονάδες - Πιλότους (Δασαρχεία - Δ/νσεις Δασών) και σε άλλους φορείς. ιστ) Εγκρίνει και εποπτεύει προγράμματα εκπαιδευτικά σχετικά με το αντικείμενό του, που οργανώνουν άλλοι φορείς εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Γεωργίας.
Άρθρο 3
1.  
  Διοικητικό Συμβούλιο
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποτελείται από τον Πρόεδρο και έξι (6) μέλη, τα οποία διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.
 2. Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται ο αρχαιότερος Γενικός Διευθυντής Δασών.
 3. Μέλη του Δ.Σ. ορίζονται οι Διευθυντές Ανάπτυξης Δασών, Προστασίας Δασών, Διαχείρισης Δασών της Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος και ο Γενικός Διευθυντής του Κέντρου.
 4. Επίσης ορίζονται δύο (2) δασικοί υπάλληλοι (ένας Δασολόγος και ένας Δασοπόνος) που προτείνονται από τις οικείες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.
 5. Οι δύο αυτοί εκπρόσωποι των εργαζομένων πρέπει να υποδειχθούν μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της θητείας των προηγουμένων εκπροσώπων.
 6. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής οι υπάλληλοι αυτοί ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας χωρίς πρόταση των Συνδικαλιστικών τους Οργανώσεων.
 7. Χρέη Γραμματέα εκτελούν δύο (2) υπάλληλοι του Κέντρου οριζόμενοι με την ίδια απόφαση με την οποία ορίζονται τα μέλη του Δ.Σ.
 8. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής, δυναμένη να ανανεώνεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας χωρίς περιορισμό, εξαιρουμένων των εκπροσώπων των εργαζομένων, για τους οποίους ισχύουν τα ανωτέρω.
 9. Τα μέλη του Δ.Σ. συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την ανανέωση της θητείας ή τον διορισμό και την ανάληψη των καθηκόντων των νέων μελών του.
 10. Τα θέματα του Κέντρου εισηγούνται στο Δ.Σ. ο Γενικός Διευθυντής του Κέντρου ή ο νόμιμος Αναπληρωτής του.
 11. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. σε περίπτωση που απουσιάζει, είναι απών ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Γενικό Διευθυντή του Κέντρου.
 12. Το Δ.Σ. χαράσσει τις γενικές κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων του Κέντρου και αποφασίζει για τη διαχείριση της περιουσίας και το εκπαιδευτικό του έργο.
 13. Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό, τον εσωτερικό κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας του, εγκρίνει τα εκπαιδευτικά προγράμματα και εισηγείται για την πλήρωση των θέσεων του μονίμου του προσωπικού.
 14. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, υποβάλλει την ετήσια έκθεση των πεπραγμένων στον Υπουργό Γεωργίας μαζί με αναλυτική έκθεση για τις δραστηριότητες και τις προοπτικές του Κέντρου.
 15. Αποδέχεται με πράξη του τις καταλιπόμενες στο Κέντρο κληρονομιές, κληροδοσίες ή δωρεές, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.
 16. Εξουσιοδοτεί με απόφαση του άλλα όργανα του Κέντρου να ασκούν συγκεκριμένες αρμοδιότητές του ή να υπογράφουν πράξεις και έγγραφα του Κέντρου.
2.  
  Γενικός Διευθυντής
 1. Γενικός Διευθυντής του Κέντρου ορίζεται, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Γεωργίας ή νομικού προσώπου που εποπτεύεται από αυτό, Κατηγορίας ΠΕ2 Δασολογικού με Βαθμό Α και δεκαετή (10) τουλάχιστον υπηρεσία, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέματα Δασοπονίας (διδακτορικό ή επιπέδου ΜΑSΤΕR) ή διορίζεται ιδιώτης Δασολόγος, κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών με διδακτική ή ερευνητική εμπειρία δεόντως αποδεδειγμένη.
 2. Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΚ.Ε.Δ.Υ.:
 3. - Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. Εκπροσωπεί το Κέντρο δικαστικώς και εξωδίκως. - Ελέγχει και συντονίζει το διοικητικό και εκπαιδευτικό έργο, προΐσταται όλου του προσωπικού το οποίο τοποθετεί και κατανέμει, αναθέτοντας σ αυτό συγκεκριμένα καθήκοντα, ανάλογα με τις ειδικότερες κάθε φορά ανάγκες του Κέντρου, πάντοτε όμως μέσα στα πλαίσια των γενικότερων αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του προσωπικού αυτού. - Εισηγείται στο Δ.Σ. τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό του Κέντρου, ως και τα λοιπά θέματα της αρμοδιότητάς του και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και λειτουργία του Κέντρου. - Μεριμνά για τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, για την παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού και την εκτέλεση του προγράμματος σπουδών, τον προσδιορισμό των απαιτούμενων εκπαιδευτικών μέσων και τον συντονισμό των εκπαιδευτικών διαδικασιών. - Ασκεί τις αρμοδιότητες που ανατίθενται σ αυτόν με αποφάσεις του Δ.Σ. του. - Επικουρείται στο έργο του σε θέματα διοίκησης προσωπικού, οικονομικής διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης του Κέντρου, καθώς και σε κάθε θέμα διοικητικής φύσης από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Διοίκησης, ο οποίος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και οφείλει να είναι μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Γεωργίας, με βαθμό Α του Κλάδου ΠΕ ή ΤΕ.
 4. Ο Γενικός Διευθυντής, αν δεν υπάρχει ή απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Εκπαίδευσης
3.  
  Εκπαιδευτικό Συμβούλιο
 1. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο είναι 5μελές, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και αποτελείται από το Γενικό Διευθυντή Σπουδών, ως Πρόεδρο καθώς και τον .Τμηματάρχη Δασικών Εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος και τρία (3) μέλη προερχόμενα από το μόνιμο διδακτικό προσωπικό.
 2. Ο Πρόεδρος συγκαλεί Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και στις συνεδριάσεις του καλεί κατά την κρίση του και άλλα στελέχη του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού του Κέντρου, προκειμένου να εισηγούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους καθώς και υπαλλήλους της Δασικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας ή άλλων φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν το έργο του Συμβουλίου με την εξειδικευμένη επιστημονική και επαγγελματική κατάρτισή τους
 3. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο:
 4. (αα) Επεξεργάζεται τις γενικές κατευθύνσεις της παρεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και καταρτίζει τα αντίστοιχα προγράμματα, (ββ) Παρακολουθεί το εκπαιδευτικό έργο και υποβάλλει προτάσεις για τη βελτίωση αυτού και γνωμοδοτεί ύστερα από ερωτήματα του Δ.Σ. ή του Γενικού Διευθυντή για κάθε θέμα που αφορά το περιεχόμενο και τη διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τις εκπαιδευτικές μεθόδους, την επιλογή των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων, τα μέσα και την ποιότητα της εκπαίδευσης, τον τρόπο οργάνωσης της φοίτησης και της πρακτικής άσκησης των εκπαιδευομένων, καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης και βαθμολόγησης των επιμορφούμενων υπαλλήλων και γενικά για κάθε άλλο θέμα που παραπέμπεται σ αυτό και αφορά τους σκοπούς και την αποστολή του Κέντρου.
 5. Στο τέλος κάθε έτους, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συντάσσει έκθεση με την οποία αξιολογείται το εκπαιδευτικό έργο του Ε.Κ.Ε.Δ.Υ. και υποβάλλονται προτάσεις για τη βελτίωσή του.
Άρθρο 4 "Πόροι"
1.  
  Πόροι του Κέντρου είναι: α) Ετήσια κρατική επιχορήγηση από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας στον οποίο εγγράφεται σχετική πίστωση με ιδιαίτερο κωδικό αριθμό με τίτλο «Η Επιχορήγηση του Εκπαιδευτικού Κέντρου Επιμόρφωσης Δασικών Υπαλλήλων». β) Ετήσια επιχορήγηση από το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ. & Δ.). γ) Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε είδους εισφορές ή επιχορηγήσεις νομικών ή φυσικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών. δ) Έσοδα από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών, και ε) Έσοδα από διάθεση δημοσιευμάτων και από την παροχή υπηρεσιών του Κέντρου σε τρίτους έναντι αμοιβής.
Άρθρο 5 "Οικονομική διαχείριση"
1.  
  Η οικονομική διαχείριση του Κέντρου διενεργείται βάσει Κανονισμού, ο οποίος καταρτίζεται από το Δ.Σ. και σύμφωνα με τις ισχύουσες περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. διατάξεις. Ο προϋπολογισμός, ισολογισμός και απολογισμός του Κέντρου καταρτίζονται από το Δ.Σ. και εγκρίνονται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.
2.  
  Ο ετήσιος ισολογισμός του Ε.Κ.Ε.Δ.Υ. συντάσσεται με τη λήξη του λογιστικού έτους (που συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος) και συνοδεύεται από λεπτομερή έκθεση του Δ.Σ. για τη διαχείριση και την οικονομική της απόδοση κατά το λογιστικό έτος, ως και τις προβλέψεις του για το μέλλον. Τα τυχόν ταμειακά υπόλοιπα του ετήσιου απολογισμού του Κέντρου μεταφέρονται στην οικονομική διαχείριση του επόμενου έτους.
3.  
  Οι προμήθειες του Κέντρου γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί προμηθειών διατάξεις των Ν.Π.Δ.Δ.
Άρθρο 7 "Οργάνωση Επιμόρφωσης - Υπόχρεοι Επιμόρφωσης - Επιμορφωτικοί Τίτλοι"
1.  
  Στο Ε.Κ.Ε.Δ.Υ. επιμορφώνονται κατά κύριο λόγο το μόνιμο και το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των Δασικών Υπηρεσιών που κατατάσσεται ανάλογα με τα προσόντα αυτού. Για την επιμόρφωση του προσωπικού αυτού το Κέντρο προσφέρει τα προγράμματα κύριου κορμού, τα ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα και την παρακολούθηση συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων κ.λπ.
2.  
  Τα προγράμματα κύριου κορμού διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: - Προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης, ανάλογα με τη βαθμίδα του προσωπικού, που αφορούν κυρίως εκπαίδευση στα πρακτικά καθήκοντα του προσωπικού και τη λειτουργία του Δημόσιου Τομέα. - Προγράμματα μετεκπαίδευσης στις μεθόδους διοίκησης σε διάφορα επίπεδα. - Προγράμματα εξειδίκευσης και επικαιροποίησης γνώσεων σε εργασίες του δασικού αντικειμένου όλων των βαθμίδων.
3.  
  Το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό των Δασικών Υπηρεσιών όλων των βαθμίδων οφείλει να παρακολουθεί υποχρεωτικά μέσα στο πρώτο τετράμηνο εργασίας του τα προγράμματα της πρώτης κατηγορίας που αφορούν τη βαθμίδα του. Το Κέντρο οφείλει να εξασφαλίζει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας σε επαρκή βαθμό τα προγράμματα αυτά μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
4.  
  Η παρακολούθηση των προγραμμάτων της δεύτερης κατηγορίας είναι υποχρεωτική για το επιστημονικό προσωπικό που προάγεται στις αντίστοιχες θέσεις
5.  
  Η παρακολούθηση των προγραμμάτων της τρίτης κατηγορίας καθώς και των ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι υποχρεωτική για ολόκληρες τις κατηγορίες του προσωπικού ή για συγκεκριμένα άτομα εφόσον εκφρασθεί απαίτηση από την πλευρά των Δασικών Υπηρεσιών με γνώμονα τη σημασία αυτής της επιμόρφωσης για την καλύτερη εκτέλεση του έργου των υπαλλήλων με βάση τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης αυτών, την αλλαγή αντικειμένου απασχόλησης, κ.λπ. Αυτά τα προγράμματα μπορούν επίσης να τα παρακολουθήσουν εθελοντικά και όσοι δασικοί υπάλληλοι που διαθέτουν τις προαπαιτούμενες γνώσεις, τίτλους ή προσόντα επιθυμούν, μετά από αίτησή τους προς το Κέντρο και αποδοχή του και έγκριση της Υπηρεσίας τους.
6.  
  Το κέντρο οφείλει να κάνει διαθέσιμα τα παραπάνω προγράμματα ανάλογα με τις απαιτήσεις που προκύπτουν από προσλήψεις, προαγωγές κ.λπ., αλλά και ανάλογα με τη ζήτηση. Το πρόγραμμα προσφοράς των προγραμμάτων γνωστοποιείται σε εξαμηνιαία βάση στις Δασικές Υπηρεσίες συνοδεύομενο με διαδικασία συλλογής αιτήσεων, έγκρισης συμμετοχών κ.λπ., που θα καθορισθεί με απόφαση του Δ.Σ.
7.  
  Το Κέντρο είναι υποχρεωμένο να τηρεί μηχανογραφημένο αρχείο όλων των παρακολουθησάντων τα σεμινάρια και των πτυχίων παρακολούθησης που εξέδωσε ώστε να είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή η αντιπαραβολή πτυχίων και η παροχή στοιχείων προς τη Δασική Υπηρεσία
8.  
  Η έναρξη κάθε κύκλου ή κύκλων επιμόρφωσης, ο αριθμός των σπουδαστών καθώς και η διάρκειά του γίνεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, ύστερα από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του Κέντρου
9.  
  Θεωρείται ότι ολοκληρώνουν την επιμόρφωση, όσοι δεν απουσίασαν, δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα πέραν του 10% των ωρών διδασκαλίας των πρακτικών ασκήσεων
10.  
  Οι σπουδαστές του πρώτου και του δεύτερου Τμήματος, είναι υποχρεωμένοι να συντάξουν εργασία σε ένα διδασκόμενο μάθημα, οι δε σπουδαστές του τρίτου Τμήματος εξετάζονται στα μαθήματα που διδάσκονται. Η απόδοσή τους καταχωρείται στον ατομικό τους φάκελο και συνεκτιμάται κατά την προαγωγική τους κρίση.
11.  
  Στους αποφοιτούντες χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα Α του παρόντος Διατάγματος. Ο τύπος του Πιστοποιητικού καθορίζεται ως εξής: Σε χαρτί υπόλευκο «ματ», ελαφρώς «γκοφρέ», διαστάσεων 0,33 x 0,33 των 180 γραμμαρίων περίπου, έντυπο μαίανδρο χρώματος πράσινου (κυπαρισσί), πλάτους τεσσάρων (4) χιλιοστών περιμετρικά προς το εσωτερικό του και σε απόσταση δύο (2) εκατοστών από τα άκρα του χαρτιού. Το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης φέρει το έμβλημα της Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος στο αριστερό επάνω μέρος. Ενδεικτικό αναλυτικής βαθμολογίας χορηγείται στον απόφοιτο ύστερα από αίτησή του.
12.  
  Απουσία πέραν του 1/5 της διάρκειας του κύκλου συνεπάγεται τη μη χορήγηση Πιστοποιητικού
13.  
  Οι ιδιώτες Δασολόγοι, Δασοπόνοι και όσοι έχουν τα προαπαιτούμενα προσόντα, μπορούν να παρακολουθήσουν επιμορφωτικά προγράμματα της Σχολής Δασοπροστασίας εφόσον υποβάλλουν αίτηση στη Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, χωρίς όμως δικαίωμα αποζημίωσης από το Δημόσιο, εκτός εάν πρόκειται για επιδοτούμενα προγράμματα
14.  
  Οι Δασικές Μονάδες - Πιλότοι Πρακτικής Εξάσκησης, επιλέγονται με βάση την καταλληλότητα του αντικειμένου τους και του προσωπικού τους, σε συνάρτηση με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι Υπηρεσίες αυτές υποχρεούνται να συνεργάζονται με το Ε.Κ.Ε.Δ.Υ. για την πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων, καθώς και να παρέχουν σ αυτή κάθε σχετική συνδρομή. Οι υπάλληλοι των μονάδων αυτών που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Σχολής ως υπεύθυνοι - εκπαιδευτές, υποχρεούνται όταν τελειώσει η πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων να υποβάλλουν στο Κέντρο αναλυτική έκθεση για το αντικείμενο απασχόλησης, την επιμέλεια και την επίδοση των εκπαιδευομένων. Για τους υπεύθυνους - εκπαιδευτές καταβάλλεται αποζημίωση για υπερωριακή τους απασχόληση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 8
2.  
  Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου Επιμόρφωσης Δασικών Υπαλλήλων (Ε.Κ.Ε.Δ.Υ.) καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ- Ε. Κ. Ε. Δ. Υ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. Πιστοποιείται ότι ο κ. . . . . . . . . . . . . . . που κατέχει την ιδιότητα του. . . . . . . . . . . . παρακολούθησε επιτυχώς τα μαθήματα επιμόρφωσης με θέμα: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .που προσέφερε το Ε.Κ.Ε.Δ.Υ. για τον . . . . . . . .διδακτικού έτους . . . . από. . . . μέχρι. . . . Βίλλια Αττικής, . ./. ./19. 0 Διευθυντής Εκπαίδευσης 0 Γενικός Διευθυντής του Ε.Κ.Ε.Δ.Υ. Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
Άρθρο Άρθρο6
1.  
  Προσωπικό Το προσωπικό ανάλογα με τη σχέση εργασίας, τη διάρκεια εργασίας και το σκοπό για τον οποίο προσλαμβάνεται, διακρίνεται στις παρακάτω κατηγορίες: - Προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, - Μόνιμο προσωπικό (διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης) και - Προσωπικό εκπαίδευσης (μόνιμο διδακτικό προσωπικό, μη μόνιμο διδακτικό προσωπικό). α) Συνιστάται μία (1) θέση Γενικού Διευθυντή. Η διάρκεια της θητείας αυτού είναι τριετής (3 έτη), δυναμένη να ανανεώνεται χωρίς περιορισμό. Ο Γενικός Διευθυντής, όταν είναι ιδιώτης, προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται η πρόσληψη όσων ασκούν εκπαιδευτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο Γενικός Διευθυντής λαμβάνει τις τακτικές αποδοχές Γενικού Διευθυντή Υπουργείου με 30ετή υπηρεσία. Η πλήρωση της θέσης αυτής είναι δυνατόν να γίνει και με απόσπαση Δημόσιου Λειτουργού ή Υπαλλήλου του Δημόσιου Τομέα του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 και της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 1943/1991, που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Εφόσον ο αποσπώμενος είναι υπάλληλος του Υπουργείου Γεωργίας η απόσπαση τούτου ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση η απόσπαση ενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και του αρμοδίου κατά περίπτωση Υπουργού. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος συνεχούς πραγματικής υπηρεσίας στη θέση την οποία ο αποσπώμενος υπάλληλος κατέχει οργανικά. Ο αποσπώμενος υπάλληλος μισθοδοτείται από την Υπηρεσία, στην οποία ανήκει η οργανική του θέση και υπάγεται στον φορέα ασφάλισης, στον οποίο είναι ασφαλισμένος, διατηρώντας ακέραια τα δικαιολογητικά του στην υπηρεσιακή κατάσταση και στη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξή του και λαμβάνει πέραν του μισθού του Γενικού Διευθυντή και όλα τα τυχόν επιδόματα που θα ελάμβανε στην Υπηρεσία ή το Φορέα από τον οποίο αποσπάται. β) Συνιστώνται δεκατρείς (13) θέσεις μόνιμου προσωπικού διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, εκ των οποίων: * Μία (1) θέση ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Προϊστάμενος Γραφείου Διοίκησης). * Μία (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής (SΟFΤWΑRΕ). •Μία (1) θέση ΤΕ Πληροφορικής ((SΟFΤWΑRΕ). * Δύο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. * Μία (1) θέση ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ). Μία (1) θέση ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων. Μία (1) θέση ΥΕ Επιμελητή - Συντηρητή Κτιριακών Εγκαταστάσεων. * Δύο (2) θέσεις ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας. * Μία (1) θέση ΔΕ Οδηγών. * Δύο (2) θέσεις ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων. Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού του Κέντρου καλύπτονται με απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων, κατά προτίμηση, του Υπουργείου Γεωργίας ή άλλων φορέων του Δημόσιου Τομέα του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 και της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 1943/1991 που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα. γ) Συνιστώνται έξι (6) θέσεις μόνιμου διδακτικού προσωπικού, ως εξής: * Μία (1) θέση Δασολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές (ΡΗD) σε θέματα διαχείρισης-ανάπτυξης των δασών. * Μία (1) θέση Δασολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές (ΡΗD) σε θέματα πυροπροστασίας. * Μία (1) θέση Δασολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές (κάτοχος ΡΗD) σε θέματα φωτογραμμετρίας - κτηματολογίας. * Μία (1) θέση Δασολόγου ή Δασοπόνου με μεταπτυχιακές σπουδές (κάτοχος ΡΗD) σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος. * Δύο (2) θέσεις Επιμελητών Δασοπόνων με μεταπτυχιακές σπουδές (κάτοχοι ΡΗD) ή ΜΑSΤΕR ή πτυχίου ΣΕΛΕΤΕ) αντίστοιχες των ανωτέρω θεμάτων. Οι ενδιαφερόμενοι για τις ανωτέρω θέσεις δύναται να είναι Δασολόγοι-Δασοπόνοι κάτοχοι των ανωτέρω προσόντων προτιμώμενων των εχόντων προϋπηρεσία στη Δασική Υπηρεσία ή με διδακτική ή ερευνητική εμπειρία δεόντως αποδεδειγμένη, προσλαμβάνονται, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και λαμβάνουν τις πάσης φύσεως αποδοχές των εκπαιδευτικών της Β/θμιας Εκπαίδευσης. Το προσωπικό αυτό επιφορτίζεται με τη διδασκαλία μέχρι 50 διδακτικών ωρών μηνιαίως και με άλλα παράλληλα καθήκοντα, συμμετοχή σε Επιτροπές, συγγραφικό έργο κ.λπ. Εάν απαιτηθεί επιπλέον διδακτικό έργο ή σε ώρες εκτός του ωραρίου εργασίας, χορηγείται επιπλέον αμοιβή ανάλογη με την ωριαία αμοιβή του μη μόνιμου προσωπικού αντίστοιχων προσόντων. δ) Στο μη μόνιμο διδακτικό προσωπικό περιλαμβάνονται μόνιμοι δασικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Γεωργίας (Δασολόγοι-Δασοπόνοι) και δημόσιοι λειτουργοί άλλων Υπουργείων, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ, και Ο.Τ.Α., διδακτικό ή ερευνητικό προσωπικό των Ανωτάτων και Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθηγητές ξένων γλωσσών, καθώς και ιδιώτες με εξειδικευμένη επιστημονική, τεχνική ή άλλη ειδική κατάρτιση και πείρα συναφή προς τη διδακτέα ύλη και τα αντικείμενα σπουδών, ημεδαποί ή αλλοδαποί εμπειρογνώμονες. Η ένταξη των παραπάνω στο διδακτικό προσωπικό γίνεται: - Με απόσπαση για ορισμένο χρόνο που επιτρέπεται να ανανεώνεται από τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Α.Ε.Ι., τα Τ.Ε.Ι., τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α., τους Οργανισμούς, τις Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα του Δημόσιου Τομέα του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 και της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 1943/1991. - Με ανάθεση διδακτικών καθηκόντων, αποκλειστικής ή παράλληλης απασχόλησης προς τα κύρια καθήκοντα στα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος του Κέντρου. Η ανάθεση των καθηκόντων γίνεται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., η οποία εγκρίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και του αρμόδιου κατά την περίπτωση Υπουργού. - Με ανάθεση διδακτικών καθηκόντων σε ιδιώτες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος του Κέντρου. Η ανάθεση των καθηκόντων γίνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωση έργου είτε με ωριαία αποζημίωση. Το απαιτούμενο κάθε φορά μη μόνιμο διδακτικό προσωπικό καθορίζεται με πρόταση του Δ.Σ., η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και δεν μπορεί να περιβαίνει τα δεκαπέντε (15) άτομα. Η διαδικασία επιλογής μη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των κατηγοριών ορίζεται στις λεπτομέρειές της με απόφαση του Δ.Σ. που δημοσιεύεται με την προκήρυξη των θέσεων.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 40 παρ. 6 του Ν. 1845/1989 (102Α). β) Του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 1558/1985 (137Α) καθώς και του άρθρου 29Α του ίδιου νόμου όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (154Α). γ) Του άρθρου 2 του Ν. 51/1975 (125Α). δ) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (247Α). ε) Του άρθρου 19 του Ν. 1735/1987 (195Α).
 • α) Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.44.1/21566/10.10.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Αναστάσιο Μαντέλη» (ΦΕΚ 932 τ.Β). β) Την αριθ. 1107147/1239/0006/4.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 922 τ.Β).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται(α) ετήσιαδαπάνη ύψους68.000.000 περίπου δρχ. από τη σύσταση νέων θέσεων προσωπικού για τη στελέχωση του ιδρυόμενου Κέντρου, 12.000.000 δρχ. για λειτουργικές δαπάνες και (β) εφάπαξ δαπάνη 100.000.000 δρχ. από τα έξοδα εξοπλισμού του Ε.Κ.Ε.Δ.Υ. (ίδρυση βιβλιοθήκης, έπιπλα, μηχανοργάνωση υπηρεσιών κλπ.). Η δαπάνη του ποσού των 80.000.000 δρχ. θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Κ/Α 29/110/ 2241 του Τακτικού Προϋπολογισμού (Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών) οι δε εφάπαξ δαπάνες των 100.000.000 δρχ. θα καλυφθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2ο Κ.Π.Σ.).
 • Την 75/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΔΙΔΚ/Φ.44.1/21566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΔΙΔΚ_Φ_44_1_21566 1996
ΝΟΜΟΣ 1975/51 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/51 1975
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1989/1845 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1845 1989
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διατήρηση της εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από το Υπουργείο Γεωργίας. 1997/367 1997