ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/6

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-01-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-01-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-01-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Γραφείου Ολυμπιάδας και Διεθνών Αθλητικών Σχέσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών Γραφείο Ολυμπιάδας και Διεθνών Αθλητικών Σχέσεων με αρμοδιότητα τη διπλωματική υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Διεκδίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 για την Ελλάδα καθώς και την ενασχόληση με θέματα διεθνών σχέσεων της χώρας
2.  
    Το Γραφείο Ολυμπιάδας και Διεθνών Αθλητικών Σχέσεων θα στελεχωθεί από υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών ως εξής: 1 Πληρεξούσιος Υπουργός Α ή Β τάξεως. 1 Σύμβουλος Πρεσβείας Α’ ή Β’ τάξεως. 1 Διοικητικός Γραμματέας. Στον Υφυπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 419/1976 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α 221).
  • Τις διατάξεις του Π.Δ. 11/1992 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α 3).
  • Την υπ αριθ. ΔΙΔΚ/Φ 44.1/21566/10.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β- 932).
  • Το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992, με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29Α στον Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ αριθμ. 599/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-01-28 Σύσταση Γραφείου Ολυμπιάδας και Διεθνών Αθλητικών Σχέσεων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/5
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΔΙΔΚ/Φ44.1/21566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΔΙΔΚ_Φ44_1_21566 1996
ΝΟΜΟΣ 1976/419 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/419 1976
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 1992/11 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία