ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/60

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-04-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-04-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-04-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διαφάνεια ως προς την απασχόληση σε Υπηρεσίες Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και την πραγματοποιηθείσα διαφημιστική δαπάνη του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Πεδίο Εφαρμογής"
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος εφαρμόζονται σε όλες τις υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερη δημόσιου τομέα, ο οποίος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 1 του Ν. 1232/1982 και 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982, απαρτίζεται από: α) Τις κρατικές ή δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκπροσωπούνται από το νομικό πρόσωπο του Δημοσίου. β) Τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. γ) Τα κοινωφελή ιδρύματα του Αστικού Κώδικα που περιήλθαν στο Δημόσιο και χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται από αυτό. δ) Τις τραπεζικές και άλλες ανώνυμες εταιρείες: Ι. οι οποίες απολαμβάνουν κρατικών προνομίων ή επιχορηγήσεων ή ΙΙ. των οποίων το σύνολο ή η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στα νομικά πρόσωπα των προηγουμένων εδαφίων. ε) Τα κρατικά νομικά πρόσωπα που έχουν χαρακτηρισθεί από το νόμο ή τη νομολογία των δικαστηρίων ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. στ) Τις θυγατρικές εταιρείες των νομικών προσώπων που αναφέρονται στα προηγούμενα άρθρα αυτής της παραγράφου και ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από αυτά.
Άρθρο 2 "Υποβολή καταστάσεων απασχολουμένων σε γραφεία Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων"
1.  
  Οι φορείς του άρθρου 1 του παρόντος Διατάγματος υποχρεούνται να υποβάλλουν μέχρι την 31 Μαρτίου κάθε έτους, στη Διεύθυνση Εποπτείας του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε, και στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, κατάσταση με τα εξής στοιχεία: α) Τα ονόματα όλων των προσώπων που χρησιμοποίησαν κατά το προηγούμενο έτος, με ή χωρίς αμοιβή, για την παροχή υπηρεσιών τύπου και δημοσίων σχέσεων. β) Τη νομική φύση της απασχόλησης των προσώπων αυτών (τακτικοί δημόσιοι ή μετακλητοί υπάλληλοι, απασχολούμενοι με σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου ή έμμισθης εντολής). γ) Την τυχόν συμμετοχή των προσώπων αυτών σε αναγνωρισμένες ενώσεις συντακτών. δ) Την τυχόν απασχόληση των προσώπων αυτών με οποιαδήποτε νομική σχέση και ονομασία σε κάθε είδους μέσα μαζικής ενημέρωσης (εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, πανελλήνιας, περιφερειακής ή τοπικής κυκλοφορίας ή εμβέλειας). ε) Το ύψος των κάθε μορφής αμοιβών, αποδοχών ή αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί στα πρόσωπα αυτά κατά το προηγούμενο έτος. Τα σχετικά ποσά αναγράφονται αναλυτικώς (τακτικές αποδοχές, επιδόματα κ.λπ.).
Άρθρο 3 "Υποβολή καταστάσεων πραγματοποιηθείσας διαφημιστικής δαπάνης"
1.  
  Οι φορείς του άρθρου 1 του παρόντος Διατάγματος υποχρεούνται επίσης, εντός της προθεσμίας του προηγουμένου άρθρου, να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Εποπτείας του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε, και στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, κατάσταση με τα εξής στοιχεία: Το ύψος των ποσών που διέθεσαν κατά το προηγούμενο έτος για κάθε είδους δραστηριότητες που είχαν ως σκοπό: α) Την προβολή και προώθηση των προϊόντων που παράγουν ή των υπηρεσιών που παρέχουν και β) Τη δημοσίευση, μετάδοση και εν γένει διάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου. Τα σχετικά ποσά αναγράφονται αναλυτικώς για κάθε οικονομικό φορέα που ανέλαβε τον σχεδιασμό, την οργάνωση ή την υλοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων.
Άρθρο 4
1.  
  Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και υποβολή των καταστάσεων που προβλέπονται από τα προηγούμενα άρθρα είναι:
 1. Οι καθ ύλην αρμόδιοι για το προσωπικό Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων
 2. Οι Πρόεδροι των Διοικητικών Συμβουλίων των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος Διατάγματος
2.  
  Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή όλων των αναφερομένων στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος Διατάγματος στοιχείων, οι υπεύθυνοι για την υποβολή των καταστάσεων υποχρεούνται, εντός της ίδιας προθεσμίας, να υποβάλουν σχετική έκθεση πλήρως αιτιολογημένη
Άρθρο 5
1.  
  Όποιος υπαιτίως καθυστερεί ή παρακωλύει με οποιοδήποτε τρόπο είτε τη σύνταξη με πλήρη και πραγματικά στοιχεία των καταστάσεων των άρθρων 2 και 3 του παρόντος Διατάγματος είτε την έγκαιρη υποβολή των καταστάσεων αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες διαπράττει πειθαρχικό αδίκημα και τιμωρείται σύμφωνα με τις οικείες πειθαρχικές διατάξεις
2.  
  Σε περίπτωση που η καθυστέρηση της υποβολής των καταστάσεων των άρθρων 2 και 3 οφείλεται σε υπαιτιότητα των κατά το άρθρο 4 υπευθύνων, ο προϊστάμενος ή εποπτεύων Υπουργός τους επιβάλλει πρόστιμο ίσο με 1/25 του μηνιαίου μισθού ή της συνολικής αποζημίωσης τους για κάθε ημέρα καθυστέρησης
3.  
  Σε περίπτωση που τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στις καταστάσεις των άρθρων 2 και 3 του παρόντος Διατάγματος είναι ελλιπή ή ανακριβή εν γνώσει του Γενικού Διευθυντή του οικείου Υπουργείου εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 3 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α 28) για την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους προϊσταμένων οργανικών μονάδων δημοσίων υπηρεσιών.
4.  
  Σε περίπτωση που τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στις καταστάσεις των άρθρων 2 και 3 του παρόντος Διατάγματος είναι ελλιπή ή ανακριβή εν γνώσει του Προέδρου του Δ.Σ. του οικείου νομικού προσώπου, το αρμόδιο για το διορισμό του διοικητικό όργανο εκδίδει πράξη λήξης θητείας του ή καταγγέλλει τη σχετική σύμβαση, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης.
5.  
  Οι κυρώσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου επιβάλλονται μετά από πρόταση του Υπουργού Τύπου & Μ.Μ.Ε, ή του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και αφού έχει προηγηθεί η κλήση των ενδιαφερομένων για παροχή, εντός δεκαημέρου, γραπτών εξηγήσεων.
Άρθρο 6
1.  
  Δικαίωμα πρόσβασης στις καταστάσεις Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθούν με δική του δαπάνη αντίγραφα των καταστάσεων των άρθρων 2 και 3 του παρόντος Διατάγματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Νόμου 1599/1986
Άρθρο 7
1.  
  Προϋπόθεση νόμιμης απασχόλησης σε Γραφεία Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Όσοι παρέχουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα υπηρεσίες τύπου ή δημοσίων σχέσεων υποχρεούνται να υποβάλλουν στις υπηρεσίες τους υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, στην οποία θα αναφέρουν τα κάθε είδους μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και τους άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στους οποίους τυχόν απασχολούνται, με οποιαδήποτε νομική σχέση, με ή χωρίς αμοιβή. Η υποβολή της δήλωσης αυτής αποτελεί προϋπόθεση της νόμιμης απασχόλησης των παραπάνω προσώπων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Σε περίπτωση που η δήλωση αυτή δεν υποβληθεί εγκαίρως, οι υπεύθυνοι του άρθρου 4 του παρόντος Διατάγματος ευθύνονται για την επιστροφή των καταβληθεισών αποδοχών κάθε έτους.
Άρθρο 8 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος αρχίζουν να ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 2 και 3 καταστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι 30 Απριλίου 1997. Στους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Τύπου & Μ.Μ.Ε, ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 24 του άρθρου 14 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α 159).
 • Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθμ. 63/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1232 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1232 1982
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις. 1995/2328 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. 2017/82 2017