ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/63

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-04-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-04-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-04-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1996.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων 1996 παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση, υπό μορφή βοηθήματος, στις κατά τις διατάξεις του παρόντος κατηγορίες ανέργων ναυτικών από το Κεφάλαιο Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών. Το ύψος αυτής καθορίζεται εις: (α) Δραχμές είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) για τους άγαμους και τις άγαμες. (β) Δραχμές σαράντα χιλιάδες (40.000) για τους έγγαμους ή έγγαμες ή έχοντες οικογενειακά βάρη από παιδιά.
Άρθρο 2
1.  
  Την οικονομική ενίσχυση του άρθρου 1 του παρόντος δικαιούνται να λάβουν οι ναυτικοί που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
 1. έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μεγαλύτερη από πέντε (5) χρόνια, από την οποία δέκα οκτώ (18) μήνες τουλάχιστον μέσα στην τελευταία, πριν από την 25η Δεκεμβρίου 1996, τριετία, ή είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία, πριν από την 25η Δεκεμβρίου 1996, τετραετία
 2. Έχει μεσολαβήσει, από την τελευταία απόλυσή τους και μετά την εξάντληση του χρόνου κανονικής αδείας που δικαιούνται και μέχρι την 25η Δεκεμβρίου 1996, χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες και όχι μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες
 3. Είναι εγγεγραμμένα στους καταλόγους ανέργων του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) από την 23 Δεκεμβρίου 1996 και νωρίτερα και έχουν κάρτα ανεργίας
 4. Δεν παίρνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής, κατά το χρόνο της καταβολής, πλην των περιπτώσεων των επιδομάτων ασθενείας και ανεργίας του άρθρου 19 παρ. 2 του Π.Δ. 894/81 (Α 226) και των άρθρων 1 και 8 του Π.Δ. 272/82 (Α 48) αντίστοιχα και δεν προστατεύονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) ή άλλο Δημόσιο Ασφαλιστικό φορέα.
 5. Δεν έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση μετά την αναγραφόμενη στο ναυτικό τους φυλλάδιο τελευταία απόλυση ή την αναγραφόμενη στο διαβατήριό τους ημερομηνία εισόδου στη χώρα.
 6. Η συνδρομή των προϋποθέσεων των εδαφίων (α), (β) και (γ) ελέγχεται με το ναυτικό φυλλάδιο, και το διαβατήριο το δικαιούχου.
 7. Η συνδρομή των προϋποθέσεων των εδαφίων (δ) και (ε) ελέγχεται από το φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας, του δικαιούχου, για το 1995.
 8. Επικυρωμένα από τον Ο.Ν. φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών φυλάσσονται στο φάκελο του δικαιούχου ναυτικού.
2.  
  Την Οικονομική ενίσχυση του άρθρου 1 του παρόντος δικαιούνται να λάβουν επίσης οι κατωτέρω κατηγορίες ανέργων ναυτικών:
 1. Ναυτικοί που δεν μπορούν να εργασθούν γιατί πάσχουν από χρόνια νοσήματα, εφ όσον έχουν πάνω από οκτώ (8) χρόνια θαλάσσια υπηρεσία
 2. Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΝΕ που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την 30η Ιουνίου 1996 και μέχρι την 25η Δεκεμβρίου 1996, εφ όσον έχουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία
 3. Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΝΕ, που επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του ΠΔ 272/82 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 49/83 (ΦΕΚ 26Α) και 259/95 (ΦΕΚ 144 Α) για ένα εξάμηνο τουλάχιστον μετά την 1 η Ιανουαρίου 1996 και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε περισσότερο από ένα (1) μήνα.
 4. Ναυτικοί χανσενικοί που νοσηλεύονται σε Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων ή παραμένουν στο σπίτι τους
 5. Ναυτικοί που φοιτούν στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) και στη Σχολή Θαλαμηπόλων
Άρθρο 3
1.  
  Για τον συνυπολογισμό της αναφερόμενης στο άρθρο 2 του παρόντος συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας υπολογίζεται η κτηθείσα υπηρεσία: Ι) Σε πλοία με Ελληνική Σημαία. ΙΙ)Σε πλοία με ξένη Σημαία συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ). ΙΙΙ)Σε πλοία με ξένη Σημαία μη συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) εφ όσον έχει εξαγορασθεί νόμιμα η υπηρεσία για το ΝΑΤ.
2.  
  Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ναυτικός νοσηλεύτηκε σε Κλινική ή Νοσοκομείο, με δαπάνες του Οίκου Ναύτου ή του πλοιοκτήτη υπολογίζεται ως θαλάσσια υπηρεσία για τον σκοπό του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος
3.  
  Δεν προσμετράται ως χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας, η υπηρεσία που διανύθηκε σε παροπλισμένα πλοία που δεν τηρούσαν ναυτολόγιο. Κατά τον υπολογισμό της θαλάσσιας Υπηρεσίας και της ανεργίας ο μήνας υπολογίζεται σε τριάντα (30) ημέρες, όπως ορίζει η περίπτωση 18 του άρθρου 1 του ΠΔ 894/81, τελευταία δε απόλυση λογίζεται η ημερομηνία μέχρι την οποία ο ναυτικός δικαιούται να λάβει αποζημίωση ή μισθό κατά τα άρθρα 62, 66 και 75 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (ΚΙΝΔ).
Άρθρο 4
1.  
  Για τον χαρακτηρισμό σαν χρόνιου, του νοσήματος των ναυτικών του εδαφίου (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος αρμόδιοι είναι: (α) Η Κεντρική Υπηρεσία του Οίκου Ναύτου Πειραιά, για τις περιοχές αρμοδιότητος Οίκου Ναύτου ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ και τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης. (β) Οι έμμισθοι ιατροί του Οίκου Ναύτου, για τις περιοχές αρμοδιότητος Επαρχιακών Παραρτημάτων Οίκου Ναύτου. (γ) Οι ιατροί του πλησιέστερου στο δικαιούχο Δημοσίου Νοσοκομείου, για τις υπόλοιπες περιοχές.
Άρθρο 5
1.  
  Η οικονομική ενίσχυση του άρθρου 1 θα καταβληθεί στους δικαιούχους, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 15 εργασίμων ημερών αρχομένης από την επομένη της δημοσιεύσεως του παρόντος, εφόσον προσέλθουν οι ίδιοι προσωπικά στον Οίκο Ναύτου Πειραιά ή στα κατά τόπους Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία και λοιπές Λιμενικές Αρχές, στις οποίες εδρεύουν Παραρτήματα Οίκου Ναύτου. Νόμιμες εξουσιοδοτήσεις γίνονται δεκτές μόνο με έγκριση του Προϊσταμένου της Αρχής, η οποία καταβάλλει την έκτακτη οικονομική ενίσχυση και μόνον εφ όσον δικαιολογείται η αδυναμία του δικαιούχου να προσέλθει ο ίδιος λόγω ασθενείας.
Άρθρο 6
1.  
  Κατά την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης πλην της περίπτωσης των χανσενικών ναυτικών του εδαφίων δ της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος, καταχωρείται από την Αρχή που πληρώνει ειδική πράξη στο φυλλάδιο του ναυτικού, και ο δικαιούχος υπογράφει σχετική απόδειξη. Αν ο δικαιούχος δεν γνωρίζει να υπογράφει, η πληρωμή γίνεται μπροστά σε δύο μάρτυρες, που υπογράφουν την απόδειξη, αντί του δικαιούχου. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 4 (παρ. 1, εδ. ιγ) και 5 του Ν. 6002/1934 «Περί προστασίας των ανέργων εργατών θαλάσσης και των οικογενειών αυτών» (Α 37) όπως συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα με το άρθρο 1 του ΑΝ 113/ 1936 «Περί συμπληρώσεως του Ν. 6002 κ.λ.π.» (Α 338) και το άρθρο 5 του Ν. 318/1976 «Περί συστάσεως οργανικών θέσεων του επιστημονικού και βοηθητικού Υγειονομικού προσωπικού του Οίκου Ναύτου» (Α 111). β. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137) το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α 154). γ. Του άρθρου 22 του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α).
 • Την αριθ. 1107147/12/39/0006Α/4.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων κ.λ.π.» (ΦΕΚ 922Β).
 • Την 327/5.12.96 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
 • Το γεγονός ότι το παρόν Διάταγμα θα προκαλέσει δαπάνη δραχμών εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων (74.000.000) η οποία θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τις εγγεγραμμένες στον ΚΑΕ 0652 του προϋπολογισμού εξόδων του Οίκου Ναύτου, οικονομικής χρήσεως 1997 πιστώσεις.
 • Την 44/10.2.97 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/12/39/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_12_39_0006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1934/6002 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1934/6002 1934
ΝΟΜΟΣ 1976/318 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/318 1976
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/113 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/113 1936
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/894 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/894 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1982/272 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/272 1982
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/49 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/49 1983
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία