ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/65

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-04-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-04-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-04-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 193/1995 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την μελέτη και κατασκευή της Εθνικής οδού Πάτρας - Αθηνών - Θεσσαλονίκης -Ευζώνων (ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ) ΦΕΚ Α 101».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η περίπτωση β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 193/95, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Τμήμα Κατασκευής Έργου της Εθνικής οδού από Κόρινθο μέχρι Υλίκη, με έδρα την Αθήνα
2.  
    Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6 του Π.Δ. 193/95 καταργείται.
3.  
    Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 679/1977 «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 245/ τ.Α/1.9.1977) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 23 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 τ.Α).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 τ.Α).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 679/1977, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 5 του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ Α 138).
  • Την αριθμ. 156/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία