ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/66

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-04-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-04-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-04-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας Αξιωματικών Ειδικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Πύραρχοι με ειδικότητα Τεχνικού, Πλοηγού - Κυβερνήτου και Πλοητού - Μηχανικού, οι οποίοι εξέρχονται του Πυροσβεστικού Σώματος για οποιαδήποτε αιτία, εκτός από την απόταξη και την κρίση ως αποστατευτέου, προάγονται εν ενεργεία στο βαθμό του Αρχιπυράρχου, εφόσον έχουν διανύσει εξάμηνο στο βαθμό του Πυράρχου, τίθενται εκτός οργανικών θέσεων και, μετά ένα μήνα από την προαγωγή αυτή αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως
2.  
    Από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του Π.Δ. 109/1994 (Α 82) διαγράφεται η φράση «εκτός των Υγειονομικών». Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Της παραγρ. 1 περ. (γ), (δ) και (στ) και 7 του άρθρου 11 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986. β. Της παραγρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» (Α 49). γ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154). δ. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51). ε. Του άρθρου μόνου του Π.Δ. 108/1994 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α 82). στ. Της 1107147/1239/0006Α74.10.1996 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 922).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον οικονομικό έτος δαπάνη, προκαλείται όμως δαπάνη ύψους 450.000 δρχ. για το έτος 1997 και θ αντιμετωπισθεί με την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στους οικείους Κ.Α.Ε. του Ειδικού Φορέα 43-120 του προϋπολογισμού του έτους αυτού.
  • Την 81/1997 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1994/108 1994
Ρύθμιση θεμάτων πλοηγών - κυβερνητικών Πυροσβεστικών πλοιαρίων και άλλες διατάξεις. 1994/109 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία