Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, που ιδρύθηκε με το άρθρο 22 του ν. 2469/97 (Α.38) και αποκαλείται εφεξής στο παρόν ως κέντρο, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, εποπτεύεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εδρεύει στην Αθήνα, (άρθρο 22 παράγραφος 1 εδάφιο α και β του Ν. 2469/1997).
2.  
  Τη Διοίκηση του Κέντρου ασκούν : α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και γ) ο Γενικός Διευθυντής, (άρθρο 22 παράγραφος 5 του Ν. 2469/1997).
3.  
  Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού δύναται να συνιστώνται παραρτήματα του Κέντρου σε άλλες διοικητικές περιφέρειες της χώρας, όχι όμως περισσότερα του ενός ανά περιφέρεια, (άρθρο 22 παράγραφος 1 εδάφιο γ του Ν. 2469/1997).
Άρθρο 2 "α. Η ανάπτυξη και εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και των Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.), που περιλαμβάνει ειδικότερα την πιστοποίηση των Κέντρων παροχής συνεχιζόμενης [...]"
2.  
  Για την υλοποίηση των σκοπών του το Κέντρο, πραγματοποιεί κάθε αναγκαίο έργο, ιδιαίτερα δε:
 1. Προωθεί την ανάπτυξη, οργάνωση και εφαρμογή των διαδικασιών πιστοποίησης, ελέγχου και αξιολόγησης των Δομών Σ.Ε.Κ. και Σ.Υ.Υ. σε κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή, σε εκπαιδευτικό προσωπικό και άλλο στελεχιακό δυναμικό Σ.Ε.Κ. και σε στελεχιακό δυναμικό Σ.Υ.Υ. καθώς και των διαδικασιών της αξιολόγησης και πιστοποίησης της παρεχόμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.
 2. Προβαίνει στην κατάρτιση Μητρώων Πιστοποιημένων Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, Εκπαιδευτών, Στελεχών Σ.Υ.Υ. και Ελεγκτών-Αξιολογητών Δομών Σ.Ε.Κ. και Σ.Υ.Υ.
 3. Υποβάλλει προτάσεις στο Εθνικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.) και στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη χάραξη κατευθύνσεων και το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό μέτρων πολιτικής για τη συνεχή βελτίωση και παραπέρα ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Δομών Σ.Ε.Κ. και Σ.Υ.Υ..
 4. Ασκεί τον συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση της λειτουργίας των πιστοποιημένων Δομών Σ.Ε.Κ. και Σ.Υ.Υ.
3.  
  Τα μέσα υλοποίησης για την αποτελεσματική πραγματοποίηση των σκοπών του είναι ιδιαίτερα:
 1. Η συνεργασία και η σύναψη συμβάσεων με αντίστοιχους αναγνωρισμένους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα άλλων χωρών, ή με αντίστοιχα Κέντρα της Ε.Ε. αλλά και με πρόσωπα αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, για θέματα αρμοδιότητας του Κέντρου.
 2. Η διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και σεμιναρίων σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς του
 3. Η εκπόνηση και ανάθεση μελετών σχετικών με την πιστοποίηση σε αναγνωρισμένου κύρους νομικά ή φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής
 4. Η μελέτη, ανάπτυξη, οργάνωση και υλοποίηση πιστοποιημένων προτύπων αναλυτικών προγραμμάτων Σ.Ε.Κ. και προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών Σ.Ε.Κ. και στελεχών Σ.Υ.Υ.
 5. Η μελέτη και ανάπτυξη της λειτουργικής διασύνδεσης των πιστοποιημένων προγραμμάτων Σ.Ε.Κ. με τα τυποποιημένα προγράμματα παρεμφερών ειδικοτήτων του συστήματος της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 6. Η συγκρότηση ομάδων ελέγχου και αξιολόγησης με τη συμμετοχή εξωτερικών συνεργατών με υψηλά σχετικά προσόντα
 7. Η προώθηση απευθείας επικοινωνίας και συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις και όργανα του Υπουργείου Εργασίας και της Ε.Ε. και συνεργασία εν γένει με τις αρμόδιες υπηρεσίες Υπουργείων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα που άπτονται των σκοπών του.
 8. Η συνεργασία και η σύναψη συμβάσεων για θέματα αρμοδιότητάς του με Οργανισμούς, Κέντρα και Ινστιτούτα της ημεδαπής και αλλοδαπής εξειδικευμένα σε θέματα Απασχόλησης, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και σε θέματα Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας για ζητήματα αρμοδιότητας του Κέντρου, (άρθρο 22 παράγραφος 3 του Ν. 2469/1997).
Άρθρο 3 "Συγκρότηση, θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου αποτελείται από:
 1. τον Πρόεδρο, ο οποίος πρέπει να είναι επιστήμονας με επαρκή γνώση και εμπειρία στη διοίκηση και σε θέματα ανθρώπινων πόρων ή επαγγελματικής εκπαίδευσης-κατάρτισης ή αγοράς εργασίας ή εργασιακών σχέσεων.
 2. Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από το μέλος του Δ.Σ. Διευθυντή της Διεύθυνσης Ελέγχου και Αξιολόγησης της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 3. Ο Πρόεδρος ορίζεται από τον Εποπτεύοντα Υπουργό.
 4. τον Διευθυντή της Δ/νσης Ελέγχου και Αξιολόγησης της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με αναπληρωτή Τμηματάρχη της ίδιας Διεύθυνσης
 5. Τον Διευθυντή μίας εκ των αρμοδίων Δ/νσεων της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΕΘΟ, με αναπληρωτή Τμηματάρχη της ίδιας Διεύθυνσης
 6. Έναν εκπρόσωπο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ο οποίος πρέπει να είναι υπάλληλος του οργανισμού, με ανώτατη επιστημονική μόρφωση και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και αγοράς εργασίας ή με μεταπτυχιακή εξειδίκευση και επαρκή επαγγελματική εμπειρία στα παραπάνω θέματα, με αναπληρωτή του υπάλληλο του Ο.Α.Ε.Δ. με τα αντίστοιχα προσόντα.
 7. Έναν εκπρόσωπο του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) ο οποίος πρέπει να είναι υπάλληλος μόνιμος ή με απόσπαση, με ανώτατη επιστημονική μόρφωση και επαρκή επαγγελματική εμπειρία κατά προτίμηση σε θέματα Πιστοποίησης Δομών ή Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με αναπληρωτή του Υπάλληλο του Ο.Ε.Ε.Κ. με τα αντίστοιχα προσόντα.
 8. Έναν εκπρόσωπο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) μέλος της Ολομέλειας με επαρκή εμπειρία και γνώση σε θέματα πολιτικών απασχόλησης και κατάρτισης ή αγοράς εργασίας, με αναπληρωτή του άλλο εκπρόσωπο της Ο.Κ.Ε. με τα αντίστοιχα προσόντα.
 9. Έναν εμπειρογνώμονα, με αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών, σε θέματα Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή και Κατάρτισης, αποκλεισμού από την αγορά εργασίας καθώς και σχεδιασμού ή διαχείρισης ή αξιολόγησης διαρθρωτικών παρεμβάσεων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων στον Τομέα Ανθρωπίνων Πόρων, με αναπληρωτή του εμπειρογνώμονα με τα αντίστοιχα προσόντα
2.  
  Η θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, και οι αποδοχές του θα καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Κέντρου.
3.  
  Οι υπηρεσίες και οργανισμοί που προβλέπει η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου υποδεικνύουν τα μέλη τους μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την σχετική πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των ανωτέρω υποδείξεων, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προβαίνει και χωρίς τις υποδείξεις στο διορισμό των εκπροσώπων ή υπαλλήλων αυτών των φορέων.
4.  
  Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να έχουν οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση σχέση οικονομικού χαρακτήρα ή συγγενικού δεσμού πρώτου βαθμού, ή οποιασδήποτε μορφής σχέση ή συνεργασία ή εκπροσώπηση ή συμμετοχή σε όργανα Διοίκησης, με Φορείς που λειτουργούν Δομές Σ.Ε.Κ. ή Σ.Υ.Υ. ή με μητρικούς Φορείς αυτών ή με φορείς που έχουν την ευθύνη ή εποπτεία αυτών ή εκπροσώπηση σ αυτούς, η πιστοποίηση των οποίων αποτελεί αντικείμενο του Κέντρου. Δεν συνιστά κώλυμα η εργασιακή σχέση των εκπροσώπων του Ο.Α.Ε.Δ. και Ο.Ε.Ε.Κ. με φορείς του προηγουμένου εδαφίου.
5.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
6.  
  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης
7.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του σε τακτικές συνεδριάσεις, τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα. Συνεδριάζει επίσης έκτακτα μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή όταν το ζητήσει ο εποπτεύων το Κέντρο Υπουργός ή τρία τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, στα οποία περιλαμβάνει επίσης τα θέματα που προτείνονται από τα μέλη του και από το Γενικό Διευθυντή του Κέντρου και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη του, συμπεριλαμβανομένου σ αυτά και του Προέδρου ή του αναπληρωτή του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη με την οποία συντάσσεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Χρέη εισηγητή στο Δ.Σ. ασκεί ο Γενικός Διευθυντής του Κέντρου. Χρέη Γραμματέως ασκεί υπάλληλος του Κέντρου, οριζόμενος με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή.
8.  
  Χρέη γραμματέα και αναπληρωτή του στο Διοικητικό Συμβούλιο εκτελούν υπάλληλοι του Κέντρου που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή του Κέντρου. Μέχρι την στελέχωση του Κέντρου χρέη προσωρινού γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που ορίζεται στην απόφαση του αρμόδιου Υπουργού με την οποία ορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου.
Άρθρο 4 "Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Κέντρου, χαράσσει τις γενικές κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων του Κέντρου για την εκπλήρωση των σκοπών και αρμοδιοτήτων αυτού και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και την εν γένει λειτουργία του Κέντρου, τη διαχείριση των πόρων του και της περιουσίας του καθώς και την ανάπτυξη και εφαρμογή του έργου της πιστοποίησης
2.  
  Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου έχει αρμοδιότητα να:
 1. Προσλαμβάνει το Γενικό Διευθυντή και το προσωπικό του Κέντρου
 2. Εγκρίνει, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή του Κέντρου:
 3. Προτείνει στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων την ίδρυση παραρτημάτων του Κέντρου, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή
 4. Προβαίνει, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, στη σύσταση νέων τομέων ή τμημάτων, γραφείων του Κέντρου ή κατάργηση ήδη υπαρχόντων
 5. Ασκεί πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό του Κέντρου, ή να εξουσιοδοτεί για αυτό με απόφασή του το Γενικό Διευθυντή του Κέντρου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας αυτού
 6. Εξουσιοδοτεί με απόφαση του άλλα όργανα του Κέντρου να ασκούν αρμοδιότητές του ή να υπογράφουν πράξεις και έγγραφα του Κέντρου
 7. Συγκροτεί επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας από τα μέλη του και τα στελέχη του Κέντρου ή και με τη συμμετοχή στελεχών, επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, για τη μελέτη και εισήγηση ειδικών θεμάτων αρμοδιότητας του Κέντρου, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή. ·.
 8. Μεριμνά για την προώθηση των συνεργασιών που αναφέρονται ρητά στους σκοπούς του Κέντρου
3.  
  Οι αποφάσεις του Δ.Σ. του Κέντρου που αφορούν τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στα εδάφια β.(α), β.(β), και δ της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και στη πρόσληψη του Γενικού Διευθυντή του Κέντρου, υποβάλλονται προς έγκριση στον Υπουργό Εργασίας.
4.  
  Όσον αφορά την ανάπτυξη και εφαρμογή του έργου της πιστοποίησης, το Δ.Σ. του Κέντρου έχει αρμοδιότητα να: α. Καθορίζει και αναπροσαρμόζει, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, τα κριτήρια και τις διαδικασίες ελέγχου, πιστοποίησης και αξιολόγησης που ανάγονται στις αρμοδιότητες του Κέντρου. β. Προγραμματίζει και καθορίζει, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, τις ανάγκες σε Πιστοποιημένες Δομές Σ.Ε.Κ. & Σ.Υ.Υ., καθώς και σε εκπαιδευτές Σ.Ε.Κ. και στελέχη Σ.Υ.Υ. γ. Συγκροτεί, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, τις Γνωμοδοτικές Επιτροπές Πιστοποίησης. δ. Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση των Γνωμοδοτικών Επιτροπών Πιστοποίησης των Δομών Σ.Ε.Κ. και Σ.Υ.Υ., τη βαθμολόγηση και τη χορήγηση ή μη της πιστοποίησης. ε. Αποφασίζει, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διαδικασίες πιστοποίησης, τη χορήγηση ή μη πιστοποίησης της εκπαίδευσης εκπαιδευτών Σ.Ε.Κ. και στελεχών Σ.Υ.Υ. καθώς και των προτύπων αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών Σ.Ε.Κ. στ. Αποφασίζει, κατόπιν ελέγχων και ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, την άρση της πιστοποίησης και την επιβολή των λοιπών προβλεπομένων κυρώσεων. ζ. Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Γ.Δ., για την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους που άπτονται των σκοπών του κέντρου. η. Εξουσιοδοτεί με απόφασή του το Γενικό Διευθυντή του Κέντρου για τη συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου και Αξιολόγησης των ήδη πιστοποιημένων δομών και λειτουργιών αρμοδιότητας του Κέντρου. θ. Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Γ.Δ., για την ανάπτυξη οργάνωση και εφαρμογή ή και ανάθεση της εφαρμογής σε τρίτους, προτύπων προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών Σ.Ε.Κ. και στελεχών Σ.Υ.Υ. ι. Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Γ.Δ. για την ανάθεση μελετών σχετικών με το έργο της Πιστοποίησης σε τρίτους. ια. Μεριμνά για τη βελτίωση και παραπέρα ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Δομών Σ.Ε.Κ. και Σ.Υ.Υ. και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Οι αποφάσεις του Δ.Σ., του Κέντρου που αφορούν τις αρμοδιότητες αυτού που αναφέρονται στα παραπάνω εδάφια α, β, γ και η υποβάλλονται προς έγκριση στον Υπουργό Εργασίας.
5.  
  Πέρα από τις ανωτέρω αρμοδιότητες των προηγουμένων παραγράφων στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει και κάθε άλλη αρμοδιότητα σχετική με την διοίκηση και λειτουργία του Κέντρου, η οποία δεν ανατίθεται σε άλλο όργανο
Άρθρο 6 "Προσόντα και τρόπος πρόσληψης του Γενικού Διευθυντή"
1.  
  Ο Γενικός Διευθυντής προσλαμβάνεται από τον ιδιωτικό τομέα ή αποσπάται από το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, σε κάθε όμως περίπτωση η πρόσληψη και η απόσπαση, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των επομένων παραγράφων
2.  
  Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα:
 1. Να είναι κάτοχος αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
 2. Να είναι κάτοχος αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, σε θέματα Οικονομίας και Διοίκησης ή Αγοράς Εργασίας ή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
 3. Να έχει επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον δέκα (10) ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, σε θέματα οικονομίας και διοίκησης ή αγοράς εργασίας ή εκπαίδευσης και κατάρτισης εκ των οποίων τουλάχιστον τρία (3) έτη στο σχεδιασμό ή διαχείριση ή αξιολόγηση προγραμμάτων στον Τομέα των Ανθρώπινων Πόρων
 4. Να έχει άριστη γνώση, εκτός της ελληνικής, της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας
3.  
  Κατά την αξιολόγηση των προσόντων της προηγούμενης παραγράφου θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα τυχόν διεθνής επαγγελματική εμπειρία στα παραπάνω θέματα ή και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα Πιστοποίησης αρμοδιότητας του Κέντρου ή και προϋπηρεσία σε Διευθυντική θέση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα
4.  
  Η πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Κέντρου γίνεται ύστερα από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που προβαίνει το Δ.Σ. του Κέντρου, ύστερα από έγκριση του Εποπτεύοντος Υπουργού. Η επιλογή του Γενικού Διευθυντή γίνεται από Ειδική Επιτροπή Επιλογής που συγκροτεί ο Υπουργός Εργασίας μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Κέντρου. Η Ειδική Επιτροπή Επιλογής μετά από αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων και μετά από την διενέργεια συνεντεύξεων, προβαίνει στην τελική επιλογή του προσώπου για την θέση του Γ.Δ. του Κέντρου, την οποία υποβάλλει στον Υπουργό Εργασίας για έγκριση.
5.  
  Η πρόσληψη του Γενικού Διευθυντή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου, μετά από έγκριση του Υπουργού Εργασίας, με σύμβαση ορισμένου χρόνου τετραετούς διάρκειας και με αποδοχές ανάλογες με τη σημασία της θέσεως που καταλαμβάνει και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 7
1.  
  Ο Γενικός Διευθυντής είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Κέντρου, προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού αυτού, διευθύνει τις εργασίες του, συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. εισηγούμενος τα προς συζήτηση θέματα και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.
2.  
  Επίσης έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες πέρα από εκείνες που τυχόν ανατεθούν σ αυτόν με αποφάσεις του Δ.Σ. του Κέντρου.
 1. Τοποθετεί και κατανέμει το προσωπικό του Κέντρου, αναθέτοντας σε αυτό συγκεκριμένα καθήκοντα, ανάλογα με τις ειδικότερες κάθε φορά ανάγκες του Κέντρου, πάντοτε όμως μέσα στα πλαίσια των γενικότερων αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του προσωπικού αυτού
 2. Διευθύνει, ελέγχει και συντονίζει το διοικητικό και διαχειριστικό έργο καθώς και το έργο της πιστοποίησης του Κέντρου
 3. Εισηγείται στο Δ.Σ. το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Κέντρου και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό, με βάση τις επιμέρους προτάσεις των τομέων του Κέντρου.
 4. Εισηγείται στο Δ.Σ. τον απολογισμό και ισολογισμό του Κέντρου καθώς και την αναλυτική ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων και προοπτικών του Κέντρου.
 5. Εισηγείται στο Δ.Σ. όλα τα θέματα που αφορούν το έργο της Πιστοποίησης και την εν γένει λειτουργία του Κέντρου.
 6. Εγκρίνει δαπάνες του Κέντρου και αποφασίζει για τις προμήθειες και εκτελέσεις έργων μέχρις ορισμένου ποσού, το οποίο προκαθορίζεται από το Δ.Σ. του Κέντρου.
 7. Συμμετέχει σε Γνωμοδοτικές Επιτροπές Πιστοποίησης. η. Μεριμνά για τη διασφάλιση του συντονισμού και επικοινωνίας του Κέντρου με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της 5ης Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και με άλλες υπηρεσίες, Κέντρα, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, και εν γένει φορείς που ασχολούνται με θέματα αρμοδιότητας του Κέντρου.
 8. Μεριμνά για την εύρυθμη, απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του Κέντρου και για την αποτελεσματική εφαρμογή και παραπέρα ανάπτυξη του έργου της Πιστοποίησης που έχει ανατεθεί σ αυτό
 9. Συμμετέχει στην επιλογή του προσωπικού του Κέντρου
Άρθρο 8 "Οργανωτική Δομή του Κέντρου Η Οργανωτική Δομή του Κέντρου αποτελείται από: α. Τρεις (3) Τομείς, ήτοι:"
1.  
  Ο Τομέας Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης περιλαμβάνει δύο (2) τμήματα. 1 α. Το Τμήμα Προγραμματισμού και Σχεδιασμού των αναγκών σε πιστοποιημένες δομές Σ.Ε.Κ. και Σ.Υ.Υ. 1 β. Το Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των κριτηρίων και διαδικασιών ελέγχου, συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης της πιστοποίησης.
2.  
  Ο Τομέας Πιστοποίησης αποτελείται από τα τμήματα:
 1. Επίσης συνιστάται ανεξάρτητο νομικό τμήμα που υπάγεται στην εποπτεία του Προέδρου του Δ.Σ.
3.  
  Ο Τομέας Διοικητικής Υποστήριξης αποτελείται από τα τμήματα:
 1. Ο κάθε Τομέας αποτελείται από τμήματα ως εξής:
2α.  
  Τμήμα Πιστοποίησης Δομών Σ.Ε.Κ.
2β.  
  Τμήμα Πιστοποίησης Δομών Σ.Υ.Υ.
2γ.  
  Τμήμα Πιστοποίησης Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Σ.Ε.Κ. και στελεχών (Σ.Υ.Υ.).
2δ.  
  Τμήμα Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σ.Ε.Κ. και ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολεμήσεως του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.
3α.  
  Τμήμα Διοικητικού
3β.  
  Τμήμα Οικονομικού
 1. Συνιστώνται δύο (2) ανεξάρτητα τμήματα που υπάγονται στην εποπτεία του Γενικού Διευθυντή και είναι τα εξής:
Άρθρο 9 "Στελέχωση του Κέντρου"
1.  
  Το προσωπικό του Κέντρου προσλαμβάνεται από τον Ιδιωτικό τομέα ή αποσπάται από το Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, ύστερα από δημόσια προκήρυξη και αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων. Αν το προσωπικό που θα επιλεγεί κατέχει έμμισθη θέση στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, λαμβάνει μόνο συμπληρωματικά τη διαφορά μεταξύ των αποδοχών από την κύριά του θέση και τη θέση για την οποία επιλέγεται. Σε περίπτωση, όμως, που οι αποδοχές από την κύρια θέση είναι μεγαλύτερες από τις αποδοχές της θέσεως για την οποία έχει επιλεγεί, διατηρεί ολόκληρες τις αποδοχές από την κύρια θέση. α. Προσωπικό με θητεία: Εκτός από τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Κέντρου, συνιστώνται δύο (2) θέσεις Δικηγόρων με σχέση εμμίσθου εντολής και θητεία τεσσάρων (4) ετών. Αυτοί πρέπει να έχουν επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών και ειδικότερα εμπειρία σε νομοτεχνική επεξεργασία και σε θέματα διοικητικού δικαίου και εν γένει σε θέματα νομικής φύσης που αφορούν τις αρμοδιότητες του Κέντρου. β. Μόνιμο προσωπικό. Για τη στελέχωση του Κέντρου, συνιστώνται οι εξής θέσεις μόνιμου προσωπικού: β1. Τρεις (3) θέσεις προϊσταμένων Διοικητικών Τομέων ως εξής: Μία θέση Προϊσταμένου του Τομέα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης με τα εξής προσόντα: κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέματα Οικονομίας και Διοίκησης, Αγοράς Εργασίας ή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή να έχει μεταπτυχιακή εξειδίκευση ή ειδικές σπουδές σε θέματα Σχεδιασμού και Προγραμματισμού των πολιτικών απασχόλησης ή εκπαίδευσης- κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον 5 ετών, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, σε θέματα σχετικά με την Αγορά Εργασίας ή με την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, εκ των οποίων 2 έτη τουλάχιστον σε θέματα σχεδιασμού ή διαχείρισης ή αξιολόγησης ή παρακολούθησης προγραμμάτων στον τομέα των Ανθρώπινων Πόρων. Επίσης θα πρέπει να χειρίζεται επαρκώς, εκτός της ελληνικής, την αγγλική ή γαλλική γλώσσα, ενώ τυχόν γνώση των Κανονισμών και των διαδικασιών σχεδιασμού, έγκρισης και υλοποίησης Κοινοτικών προγραμμάτων στον Τομέα των Ανθρώπινων Πόρων, καθώς και η γνώση της χρήσης Η/Υ (Λογισμικό γραφείου και στατιστικά πακέτα) θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. Μία θέση Προϊσταμένου του Τομέα Πιστοποίησης με τα εξής προσόντα: Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέματα Αγοράς Εργασίας ή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ή να έχει μεταπτυχιακή εξειδίκευση ή ειδικές σπουδές σε θέματα οργάνωσης, εφαρμογής και ελέγχου ή αξιολόγησης διαδικασιών ή μεθόδων παροχής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ή πιστοποίησης εκπαιδευτικών δομών ή λειτουργιών ή προγραμμάτων σπουδών. Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον 5 ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, σε θέματα σχετικά με την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων, καθώς και διαδικασιών και μεθόδων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, εκ των οποίων 2 πλήρη έτη τουλάχιστον στην οργάνωση, διαχείριση, εφαρμογή και έλεγχο ή αξιολόγηση προγραμμάτων παροχής επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθώς και Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Καταπολέμησης του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας. Επίσης θα πρέπει να χειρίζεται επαρκώς, εκτός της ελληνικής γλώσσας, την αγγλική ή γαλλική γλώσσα και να έχει γνώσεις στη χρήση Η/Υ (Λογισμικό γραφείου και στατιστικά πακέτα), ενώ τυχόν διεθνής επαγγελματική εμπειρία στα παραπάνω θέματα ή και εμπειρία σε θέματα πιστοποίησης αρμοδιότητας του Τομέα, θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Μία θέση Προϊσταμένου του Τομέα Διοικητικής Υποστήριξης με τα εξής προσόντα: Κάτοχος πτυχίου, ΑΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής οικονομικών σπουδών ή σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων. Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον 5 ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, σε θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης και λογιστικής, εκ των οποίων τουλάχιστον 2 έτη σε υπεύθυνη θέση, καθώς και γνώση στη χρήση συστημάτων πληροφορικής σχετικών με τον τομέα ευθύνης του. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα τυχόν εμπειρία στην οικονομική διαχείριση Κοινοτικών προγραμμάτων καθώς και η γνώση, εκτός της ελληνικής, της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. β2. Δέκα (10) θέσεις προϊσταμένων τμημάτων για την στελέχωση των τομέων της προηγούμενης παραγράφου με τα εξής προσόντα: Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής και η επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών μετά την απόκτηση του βασικού πτυχίου σε θέματα σχετικά με τα αντικείμενα του Κέντρου. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα τυχόν μεταπτυχιακή εξειδίκευση ή ειδικές σπουδές στα σχετικά θέματα ή και γνώση και εμπειρία στο σχεδιασμό, διαχείριση ή αξιολόγηση Κοινοτικών προγραμμάτων στον τομέα των Ανθρώπινων Πόρων καθώς και η γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας και η ικανότητα χρήσης συστημάτων πληροφορικής. Για τον/την υπεύθυνο του Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων η πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή και γαλλικής γλώσσας θεωρείται απαραίτητη. β3. Τριάντα (30) θέσεις Διοικητικού προσωπικού ως εξής: Είκοσι τρεις (23) θέσεις Πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένων ισότιμων ιδρυμάτων της αλλοδαπής για τη στελέχωση των τμημάτων. Επί πλέον, και οι δύο ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών μετά την απόκτηση του βασικού πτυχίου σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο των Τομέων ή Τμημάτων. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα τυχόν μεταπτυχιακή εξειδίκευση ή ειδικές σπουδές στα σχετικά θέματα ή και γνώση και εμπειρία στο σχεδιασμό, διαχείριση ή αξιολόγηση Κοινοτικών προγραμμάτων στον τομέα των Ανθρώπινων Πόρων καθώς και η γνώση μιας ξένης γλώσσας και η ικανότητα χρήσης συστημάτων πληροφορικής. Επτά (7) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Γραμματέων-δακτυλογράφων με τα εξής προσόντα: Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή πτυχίου Τεχνικού-Επαγγελματικού Λυκείου - τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή αντίστοιχο πτυχίου του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου και επί πλέον πρέπει να έχουν γνώσεις στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, να είναι γνώστες τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας και να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική σχετική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα τυχόν γνώση και εμπειρία των κοινοτικών προγραμμάτων στον τομέα των Ανθρώπινων Πόρων ή και προϋπηρεσία σε υπεύθυνη θέση γραμματειακής υποστήριξης. β4. Τρείς (3) θέσεις κλητήρων και Μία (1) θέση οδηγού με τα εξής προσόντα: Κάτοχοι απολυτηρίου Υποχρεωτικής Εκπ/σης για τις θέσεις κλητήρων, και κάτοχο επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης για την θέση οδηγού.
Άρθρο 10 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από της δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο Άρθρο5
1.  
  Αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος, προεδρεύει στο Δ.Σ., καθορίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων και εκπροσωπεί εξωδίκως και δικαστικώς το Κέντρο. Ο Πρόεδρος δύναται, όταν κρίνεται αναγκαίο, να εξουσιοδοτεί με απόφασή του το Γενικό Διευθυντή του Κέντρου ή τους Δικηγόρους του Κέντρου, να εκπροσωπούν το Κέντρο στα δικαστήρια και σε όλες τις δικαστικές και διοικητικές αρχές. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δύναται, εφόσον κρίνει σκόπιμο, να ορίζει εισηγητές μέλη του Δ.Σ. ή ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, στελέχη του Κέντρου για θέματα που συζητούνται στο Δ.Σ.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2469/97 περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών (Α.38)
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α. 137).
 • Τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 2469/97.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος προβλέπεται να προκληθεί δαπάνη ύψους 300 εκατομμυρίων δραχμών περίπου η οποία θα βαρύνει για τα έτη 97-99 τις χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Λογαριασμό για την Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ).
 • Την με αριθμό 158/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,