ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/68

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-04-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-04-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-04-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού και συναφή θέματα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 1 του Π.Δ. 352/1995 (Α~ 187) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1 ΑποστολήΗ Σχολή Αστυφυλάκων είναι Ανωτέρα Σχολή υπερδιετούς κύκλου σπουδών, έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των δοκίμων αστυφυλάκων και αποβλέπει στην άρτια επαγγελματική κατάρτιση και την κατάλληλη σωματική και ψυχική προετοιμασία των εκπαιδευομένων, ώστε να καταστούν ικανοί αστυνομικοί και ανακριτικοί υπάλληλοι.
Άρθρο 2 "Μαθήματα"
1.  
  Στο άρθρο 45 του Π.Δ. 352/1995 και από τα μαθήματα χωρίς βαθμό του 2ου έτους καταργείται το με αύξοντα αριθμό 10 «Μηχανολογία - οδήγηση Οχημάτων» και αναριθμούνται, αντίστοιχα, τα με αύξοντα αριθμό 11 και 12 μαθήματα ως εξής: «10. Ασκήσεις Πυκνής Τάξεως» και «11. Σωματική Αγωγή - Αθλητισμός».
Άρθρο 3
1.  
  Το άρθρο 15 του Π.Δ. 302/1993 (Α~ 133) αντικαθίσταται ως εξής: 15 με υπηρεσιακή άδεια οδήγησης των δοκίμων αστυφυλάκων Οι δόκιμοι αστυφύλακες που κατέχουν άδεια οδήγησης, αλλά δεν κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητος οδηγού, μπορεί να εφοδιάζονται με υπηρεσιακή άδεια οδήγησης, κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στη Σχολή, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του παρόντος, με τη διαφοροποίηση ότι η εξέταση αυτών μπορεί να γίνει και στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αστυφυλάκων
Άρθρο 4 "Προαγωγή στο βαθμό του Αρχιφύλακα"
1.  
  Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 209/1995 (Α~ 111) έχει εφαρμογή και για τους Αστυφύλακες πτυχιούχος ΚΑΤΕΕ - ΚΑΤΕ.
Άρθρο 5 "Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 190/1996 (Α~ 153)"
1.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 19 του Π.Δ. 190/1996 αντικαθίσταται ως εξής: 4 Οι ευδοκίμως αποφοιτούντες από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών φέρουν στη στολή τους διακριτική μεταλλική κονκάρδα, στην οποία απεικονίζονται το σύμπλεγμα του εμβλήματος του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και της σημαίας με το σταυρό και αναγράφονται οι φράσεις «ΕΥ ΛΟΓΙΖΕΣΘΑΙ, ΛΕΓΕΙΝ ΚΑΛΩΣ, ΠΡΑΤΤΕΙΝ Α ΔΕΙ» Την ίδια κονκάρδα μπορεί να φέρουν και όσοι αξιωματικοί αποφοίτησαν ευδόκιμα από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Αστυνόμων Β~ ή δεν φοίτησαν σ’ αυτό για υπηρεσιακούς λόγους και χωρίς δική τους υπαιτιότητα
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 33 του ιδίου του Π. Δ/τος αντικαθίσταται ως εξής: 2 Οι υποψήφιοι που εισάγονται με εξετάσεις, εξετάζονται γραπτά και προφορικά στην ύλη που διδάσκεται στην τάξη της Β~ βαθμίδας της αντίστοιχης γλώσσας Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 δεύτερο εδάφιο και 5 του προηγουμένου άρθρου, με τη διαφοροποίηση ότι το όριο ηλικίας αυξάνεται κατά ένα (1) έτος και καθορίζεται στο 37ο για τους αστυνομικούς και στο 41ο για τους πολιτικούς υπαλλήλους
3.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 49 του ιδίου Π. Δ/τος αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η διακοπή φοίτησης των σπουδαστών των Τμημάτων Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών και των Ανθυπαστυνόμων, ως και του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, γίνεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 20 παρ. 1, 27 παρ. 2 και 38 παρ. 1 του παρόντος αντίστοιχα Για τον υπολογισμό του χρόνου απουσίας που συνιστά λόγο διακοπής της φοίτησης των μετεκπαιδευομένων δεν λαμβάνονται υπόψη ο χρόνος απουσίας προκειμένου να εμφανισθούν ως μάρτυρες ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή ανακριτικής αρχής, μετά από νόμιμη κλήτευσή τους, καθώς και ο χρόνος απουσίας λόγω ειδικής άδειας για την εκπλήρωση των συνδικαλιστικών τους υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 30α του Ν. 1264/1982, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2265/1994 .
Άρθρο 6 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Όσοι εκ των επιτυχόντων στη Σχολή Αρχιφυλάκων, με βάση τις διατάξεις των Π.Δ. 362/1986, Π.Δ. 496/1987 και Π.Δ. 585/1987, δεν φοίτησαν σ’ αυτή για λόγους ανεξαρτήτους της θελήσεώς τους, και ανακύπτει ανάγκη φοίτησής τους στην εν λόγω Σχολή, σε συμμόρφωση προς απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου, καλούνται για φοίτηση στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 209/1995 και μετά την ευδόκιμη αποφοίτησή τους ονομάζονται Αρχιφύλακες Παραγωγικής Σχολής εντασσόμενοι τελευταία και ανάλογα με την μεταξύ τους βαθμολογία επίδοσης στην επετηρίδα των συναδέλφων τους της εκπαιδευτικής σειράς, της οποίας την εκπαίδευση δεν παρακολούθησαν.
2.  
  Όσοι από τους Ανθυπαστυνόμους και Αρχιφύλακες που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 33 του Ν. 2168/1993 (Α~ 147), δεν φοίτησαν στην καταργηθείσα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2226/1994 (Α~ 122) Σχολή Αρχιφυλάκων, καλούνται για φοίτηση στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 209/1995. Η Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης θεωρείται, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ως Παραγωγική Σχολή.
3.  
  Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου, εφαρμόζεται και για όσους, μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 2226/1994 (Α~ 122), είχαν προαχθεί στο βαθμό του Αρχιφύλακα ή Ανθυπαστυνόμου βάσει των διατάξεων του Ν. 36/1946 και του Π.Δ. 144/1991 (Α~ 59) (επ’ ανδραγαθία), καθώς και του άρθρου 48 παρ. 9 του Ν. 1481/1984 (Ολυμπιονίκες). Μετά την ευδόκιμη αποφοίτησή τους εντάσσονται τελευταίοι στην επετηρίδα των ομοιοβάθμων συναδέλφων τους της Παραγωγικής Σχολής που απέκτησαν το βαθμό το ίδιο ημερολογιακό έτος και ανάλογα με τη μεταξύ τους επίδοση.
Άρθρο 7 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 4, 5 παρ. 4 και 7 παρ. 2 του Ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α~ 122).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1, εδάφια α~, στ~ και ζ~ του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α~ 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α~ 49).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση των κανονστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α~ 36).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α~ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154).
 • Την υπ’ αριθμ. 1107147/1239/0006/4.10.1996 (Β~ 922/7.10.96) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 133/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-04-23 Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού και συναφή θέματα.
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/62
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006/4.10.1996(Β~922 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006_4_10_1996(Β~922 1996
ΝΟΜΟΣ 1946/36 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1946/36 1946
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξειςΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 1993/2168 1993
Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. 1994/2226 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/362 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/362 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/496 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/496 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/585 1987
(΄3) Προυποθέσεις και διαδικασία απονοµής του Αστυνοµικού Αριστείου Ανδραγαθίας - Επ' ανδραγαθία προαγωγές αστυνοµικού προσωπικού. - τ ο 1991/144 1991
Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης και επέκτασης αδειών οδήγησης και χειριστή υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων στο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. 1993/302 1993
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
(1) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων. 1995/209 1995
Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων. 1995/352 1995
Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και συναφή θέματα. 1996/190 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 319/1995 «Οργανισμός Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 174) και π.δ. 352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α΄ 187). 2005/171 2005
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού. 2008/113 2008