ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/70

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-04-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-04-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-04-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση τεχνικών-επαγγελματικών σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γεωργοκτηνοτροφικής και δασικής κατεύθυνσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύονται οι πιο κάτω τεχνικές επαγγελματικές σχολές γεωργοκτηνοτροφικής και δασικής κατεύθυνσης με τις έναντι αυτών αναγραφόμενες ειδικότητες: α) Τεχνική Επαγγελματική Σχολή Καρπενησίου με ειδικότητα Στελεχών Ήπιων Μορφών Αγροτουρισμού και έδρα το Καρπενήσι. β) Τεχνική Επαγγελματική Σχολή Βλάστης Κοζάνης με ειδικότητα Τεχνιτών Ζωοτεχνικής και έδρα το Κέντρο Γεωργικής Εκπαίδευσης Βλάστης Κοζάνης. Κατά τους χειμερινούς μήνες (Δεκέμβριο μέχρι Μάρτιο) έδρα της εν λόγω σχολής ορίζεται το Κέντρο Γεωργικής Εκπαίδευσης του ίδιου Νομού. γ) Τεχνική Επαγγελματική Σχολή Δράμας με ειδικότητα Τεχνιτών Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και έδρα τη Δράμα. δ) Τεχνική Επαγγελματική Σχολή Ορεστιάδας με ειδικότητα Τεχνιτών Παραγωγής Ζωοτροφών και έδρα την Ορεστιάδα. ε) Τεχνική-Επαγγελματική Σχολή Κομοτηνής με ειδικότητα Τεχνιτών Μεταποίησης - Τυποποίησης Τοπικών Προϊόντων σε οικογενειακή μορφή διατηρώντας την παράδοση και έδρα τη Γεωργική Σχολή Κομοτηνής. στ) Τεχνική - Επαγγελματική Σχολή Κρήτης με ειδικότητα Τεχνιτών Θερμοκηπίων και έδρα το Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο Μεσσαράς της Κοινότητας Αμπελούζου της επαρχίας Κυνουρίου του Νομού Ηρακλείου. ζ) Τεχνική - Επαγγελματική Σχολή Λέσβου με ειδικότητα Τεχνιτών Παραγωγής Προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και Παραγωγής Ιδιοτυπικών Προϊόντων και έδρα το Πλωμάρι.
Άρθρο 2
1.  
  Οι σχολές του προηγούμενου άρθρου ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του παρόντος διατάγματος. Οι ανωτέρω σχολές είναι διανομαρχιακού επιπέδου, υπάγονται στο Υπουργείο Γεωργίας που έχει την ευθύνη λειτουργίας τους και μεριμνά για την εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων που προέρχονται από το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών) με επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας. Για την οικονομική τους εξυπηρέτηση οι σχολές έχουν δικό τους οικονομικό γραφείο.
2.  
  Εκτός από τους κατά τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9 του Ν.1566/1985 γενικούς σκοπούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότεροι σκοποί των ανωτέρω σχολών είναι:.
 1. Για τη σχολή Καρπενησίου η δημιουργία Στελεχών Ανάπτυξης Ήπιων Μορφών Αγροτουρισμού ιδιαίτερα στους τομείς δασοτουρισμού, αγροτουρισμού, τουρισμού σε γλυκά ή θαλάσσια ύδατα, ορεινού τουρισμού, πολιτιστικού τουρισμού και λοιπών εναλλακτικών μορφών τουρισμού
 2. Για τη σχολή Βλάστης Κοζάνης η δημιουργία Τεχνιτών Ζωοτεχνικής ιδιαίτερα στους τομείς της εκτροφής των αγροτικών ζώων
 3. Για τη σχολή Δράμας η δημιουργία Τεχνιτών Φυτικής Παραγωγής ιδιαίτερα στους τομείς των Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας
 4. Για τη σχολή Ορεστιάδας η δημιουργία Τεχνιτών Παραγωγής Ζωοτροφών
 5. Για τη σχολή Κρήτης η δημιουργία Τεχνιτών Κατασκευής και Λειτουργίας Θερμοκηπευτικών Μονάδων
 6. Για τη σχολή Κομοτηνής η δημιουργία Τεχνιτών Μεταποίησης - Τυποποίησης Τοπικών Προϊόντων σε οικογενειακή μορφή με τη χρήση νέων τεχνολογιών, διατήρηση της τοπικής παράδοσης και λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος
 7. Για τη σχολή Λέσβου η δημιουργία Τεχνιτών Παραγωγής Προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και Γεωργικής Ένδειξης και Παραγωγής Ιδιοτυπικών -Βιολογικών Προϊόντων
Άρθρο 3 "Όργανα διοίκησης"
1.  
  Όργανα διοίκησης κάθε σχολής είναι ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και ο σύλλογος των διδασκόντων. Ο υποδιευθυντής ορίζεται εφόσον στην οικεία σχολή λειτουργούν εννέα τμήματα και πάνω.
2.  
  Διευθυντές και υποδιευθυντές των σχολών τοποθετούνται υπάλληλοι του Υπουργείου Γεωργίας του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α. Για τις σχολές Κομοτηνής και Καρπενησίου ως διευθυντές και υποδιευθυντές μπορεί να τοποθετούνται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ8 Οικιακής Οικονομίας ή ΠΕ2 Δασολογικού, με βαθμό Α, αντίστοιχα.
3.  
  Η τοποθέτηση των διευθυντών και υποδιευθυντών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για τρία χρόνια, ύστερα από επιλογή αυτών από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α 28).
Άρθρο 4
1.  
  Το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολών αποτελείται από:
 1. Μόνιμους υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), με βαθμό Α, προτιμωμένων των πτυχιούχων παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ και εν ελλείψει εκείνων που κατέχουν εκπαιδευτική ή σχετική κατά περίπτωση επαγγελματική εμπειρία πέντε τουλάχιστον ετών.
 2. Για την απόδειξη της κατά το προηγούμενο εδάφιο απαιτούμενης εμπειρίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του Π.Δ/τος 194/1988 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις των δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» (Α 84).
 3. Οι ειδικότεροι κλάδοι στους οποίους ανήκουν οι υπάλληλοι των κατηγοριών του πρώτου εδαφίου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ανάλογα με τα διδασκόμενα σε κάθε σχολή μαθήματα.
 4. Η τοποθέτηση του εκπαιδευτικού προσωπικού της παρούσας παραγράφου γίνεται από τον Υπουργό Γεωργίας ύστερα από αίτηση υποψηφιότητας, που υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που τάσσεται από τον Υπουργό Γεωργίας, και πρόταση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.
 5. Αν δεν υποβληθεί αίτηση το εκπαιδευτικό προσωπικό επιλέγεται από υπαλλήλους που δεν υπέβαλαν αίτηση ιδίως αν υπηρετούν στον τόπο της έδρας της οικείας σχολής.
 6. Εκπαιδευτικούς των γενικών μαθημάτων της δευτεροβάθμιας/ εκπαίδευσης που διατίθενται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 7. Σε περίπτωση αδυναμίας του πιο πάνω Υπουργείου να διαθέσει το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό, αυτό προσλαμβάνεται από την οικεία σχολή με ωριαία αντιμισθία.
2.  
  Η πρακτική άσκηση των μαθητών ανατίθεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, ύστερα από εισήγηση της σχολής, σε υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας αντίστοιχης ειδικότητας ή με σχετικές γνώσεις. Η πρακτική άσκηση μπορεί να ανατίθεται και σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αντιστοίχων ειδικοτήτων που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
3.  
  Σε περίπτωση τεκμηριωμένης έλλειψης καθηγητών των γενικών μαθημάτων, μπορεί να ανατίθεται η διδασκαλία αυτών σε υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Άρθρο 5 "Φοίτηση - διδακτικό έτος"
1.  
  Η φοίτηση στις σχολές είναι δύο χρόνια, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 1566/1985. Κάθε διδακτικό έτος περιλαμβάνει τρία τρίμηνα.
2.  
  Η έναρξη και λήξη της σχολικής περιόδου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας
Άρθρο 6
1.  
  Στις σχολές εγγράφονται απόφοιτοι τουλάχιστον γυμνασίου ή άλλου ισότιμου σχολείου. Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τάξη ορίζεται μέχρι 35. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων εγγραφής περισσοτέρων των 35 θα λαμβάνονται υπόψη:.
 1. Η βαθμολογία του τίτλου σπουδών που προσκομίζει ο υποψήφιος μαθητής, β) η οικογενειακή κατάσταση το μαθητή (παιδί πολύτεκνου ή ανάπηρου), γ) η επαγγελματική εμπειρία (απασχόληση σε σχετική εργασία ή παιδιά γεωργών κατά κύρια απασχόληση), δ) η διαμονή σε ορεινές, δασικές ή ακριτικές περιοχές
2.  
  Για την επιλογή των υποψηφίων μαθητών καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων και η σειρά κατάταξης αυτών καθορίζεται με βάση το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος σύμφωνα με τα εξής κριτήρια:
 1. Κάθε υποψήφιος παίρνει σε μόρια το γενικό βαθμό του τίτλου σπουδών που προσκομίζει για την εισαγωγή του στη σχολή
 2. Παιδιά αναπήρων πολέμου ή πολυτέκνων παίρνουν τρία (3) μόρια.
 3. Για την απόδειξη της ιδιότητας αυτής απαιτείται πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας ή επίσημο έγγραφο της Ένωσης Πολυτέκνων Ελλάδας ή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
 4. Υποψήφιοι που έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους σε απασχόληση ανάλογης ειδικότητας, που βεβαιώνεται με την προσκόμιση του αριθμού ενσήμων του βιβλιαρίου Ι.Κ.Α. ή βεβαίωση του εργοδότη, ή είναι παιδιά γεωργών κατά κύρια απασχόληση, παίρνουν πέντε (5) μόρια.
 5. Υποψήφιοι που διαμένουν σε ορεινές, δασικές ή ακριτικές περιοχές παίρνουν πέντε (5) μόρια
3.  
  Τα πτυχία που χορηγούνται στους αποφοίτους των σχολών είναι ισότιμα με τα πτυχία των Τεχνικών - Επαγγελματικών Σχολών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο τύπος και το περιεχόμενο των πτυχίων των σχολών είναι ίδια με τον τύπο και το περιεχόμενο των πτυχίων των Τεχνικών - Επαγγελματικών Σχολών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, φέρουν τον τίτλο του Υπουργείου Γεωργίας και χορηγούνται από αυτό.
4.  
  Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των σχολών καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του Ν. 1566/1985.
Άρθρο 7
1.  
  Στις σχολές μπορεί να λειτουργούν οικοτροφεία στα οποία θα διαμένουν και θα σιτίζονται δωρεάν οι μαθητές που κατοικούν μακριά από την έδρα της σχολής. Η λειτουργία του οικοτροφείου εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των οικότροφων καθορίζονται με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του οικοτροφείου που εγκρίνεται από τον Υπουργό Γεωργίας, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου Γεωργίας.
2.  
  Αν δεν λειτουργεί οικοτροφείο στη σχολή, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας μπορεί να καταβάλλεται στους μαθητές των σχολών που κατοικούν μακριά από την έδρα της σχολής, μηνιαίο επίδομα για την αντιμετώπιση μέρους των δαπανών διαμονής και σίτισης
Άρθρο 8 "Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 1566/1985"
1.  
  Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν και ειδικότερα για τα αναφερόμενα στο ωράριο διδασκαλίας, την υπερωριακή απασχόληση, τις υποχρεώσεις, το σύλλογο των διδασκόντων, τις διακοπές και αργίες, τη φοίτηση των μαθητών, τις κάθε φύσεως εξετάσεις, τις εκδρομές και την οργάνωση της μαθητικής ζωής, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των μαθητών που έπαθαν ατύχημα κατά την άσκησή τους στα εργαστήρια της σχολής, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 1566/1985, όπως κάθε φορά ισχύει. Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 9 παρ. παρ. 4, 7 και άρθρου 86 παρ. 3, 5 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 167). β) Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154).
 • Τις γνωμοδοτήσεις των Νομαρχιακών Συμβουλίων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ευρυτανίας, Κοζάνης, Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης (Νομαρχιακό Διαμέρισμα Δράμας), Ροδόπης - Έβρου (Νομαρχιακά Διαμερίσματα Έβρου και Ροδόπης), Ηρακλείου και Λέσβου που καταχωρίστηκαν στα αντίστοιχα πρακτικά των από 6.2.1996, 22.11.1995, 16.10.1995, 5.2.1996, 16.10.1995, 28.11.1995 και 12.10.1995 συνεδριάσεών τους.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 291.000.000 δρχ. ετησίως. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί ισόποση πίστωση στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 1997 (ΚΑΕ 5322 και 5400).
 • Την αριθ. 1107147/1239/006Α/4.10.96 (ΦΕΚ 922/ Β/7.10.96) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Την 86/1977 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία