Τροποποίηση και συμπλήρωση των Ωρολογίων και Αναλυτικών Προγραμμάτων των Τεχνικών-Επαγγελματικών Λυκείων και Τεχνικών - Επαγγελματικών Σχολών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων ειδικότητας Γ* και Δ* τάξεων των τμημάτων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης των εσπερινών Τεχνικών-Επαγγελματικών Λυκείων (Τ.Ε.Λ.) ορίζεται ως εξής : Γ* [...]"
1.  
  Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
2.  
  Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών Δ* ΤΑΞΗ Τα διδασκόμενα μαθήματα ειδικότητας και οι αντίστοιχες ώρες της εβδομαδιαίας διδασκαλίας τους στη Δ* τάξη των τμημάτων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης των Εσπερινών Τεχνικών-Επαγγελματικών Λυκείων (Τ.Ε.Λ.) ορίζονται ως εξής : ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ 1 2 Ώρες την εβδομάδα Πολιτική Οικονομία 3 Οργάνωση - Λειτουργίες Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 3 Ξενοδοχειακή Λογιστική 2 Στοιχεία Τουρισμού Τουριστικής Οικονομίας 2 Στοιχεία Εργατικής και Ξενοδοχειακής Νομοθεσίας 2 Πολιτική Οικονομία 3 Μεταφορές 3 Έκδοση Εισιτηρίων 2 Εισαγωγή στη Διοικητική και Οργανωτική των Επιχειρήσεων Οργανισμών 2 Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις και Οικονομική Γεωγραφία 2 Σύνολο ωρών μαθημάτων ειδικότητας 12 12 ΤΜΗΜΑΤΑ.
Άρθρο 2 "Α. Καθορισμός ωρολογίων προγραμμάτων του Ναυτικού τομέα των ημερήσιων και εσπερινών Τεχνικών - Επαγγελματικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης."
1.  
  Έλεγχος πριν την εκκίνηση. Γενικά - Είδη συνδέσεως. Ανάγκη προλίπανσης και έλεγχοι ρύθμισης. Αντιστάσεις στη σειρά. Διαιρέτης τάσης. Ελαστικότητα-ελαστικά και πλαστικά σώματα-ελαστικά και ψαθυρά υλικά. Διαιρέτης ρεύματος. Επιτρεπόμενες τάσεις και συντελεστής ασφάλειας-επικίνδυνη διατομή. Γέφυρα Wheatstοne. Ασκήσεις.
 1. Γενικά για τη λίπανση.
 2. Διαφορές αεριοστροβίλων, ατμοστροβίλων.
 3. Έννοια της μέσης ενδεικνυμένης πίεσης.
 4. Κροτική καύση (FUΕL ΚΝΟCΚ) και αριθμός κετανίου.
 5. Δυναμοδείκτης, πλανίμετρο και χρήση αυτού, κλίμακα ελατηρίων.
 6. Λήψη δυναμοδεικτικών διαγραμμάτων (κλειστών και ανοικτών, πίεσης, συμπίεσης και καύσης).
 7. Έλεγχος λειτουργίας της μηχανής από τα διαγράμματα.
 8. Θάλαμοι καύσης και πώς επηρεάζουν την καλή καύση.
 9. Θάλαμοι ανοικτοί - Θάλαμοι διαιρούμενοι (προθάλαμοι-θάλαμοι στροβιλισμού και θάλαμοι αέρος).
 10. Ανάλυση της χρησιμότητας του καθενός.
 11. Δειγματοληψία για χημική ανάλυση.
 12. Κριτήρια για αντικατάσταση των λιπαντελαίων.
 13. Αεριοστρόβιλοι σταθερού όγκου
 14. Γενικά για τα λιπαντήρια.
 15. Ροή αναστρεφόμενη (βρόγχου, εγκάρσια κτλ.) Ροή μίας διεύθυνσης (βαλβίδων-θυρίδων) Σύγκριση των δύο συστημάτων.
 16. Θυρίδες εισαγωγής και εξαγωγής.
 17. Αντλίες σάρωσης (εμβολοφόρες και με λοβούς).
 18. Αεριοστρόβιλοι σταθερής πίεσης
 19. Ορισμός και εφαρμογή αυτής.
 20. Υπερπλήρωση των 2χρονων και 4χρονων μηχανών.
 21. Τι επιτυγχάνεται με την υπερπλήρωση.
 22. Περιορισμοί.
 23. Διάφορες διατάξεις παροχής αέρα και εξαγωγή καυσαερίων.
 24. Σύγκριση των συστημάτων.
 25. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της υπερπλήρωσης, Στροβιλοφυσητήρες.
 26. Φαινόμενα SURC.
 27. Έγχυση.
 28. Μηχανική έγχυση (Διάσπαση, διείσδυση, διάχυση).
 29. Διάρκεια της έγχυσης.
 30. Πιέσεις της έγχυσης.
 31. Συστήματα έγχυσης. * Οργανα έγχυσης - Εγχυτήριες - Προστόμια.
 32. Ανωμαλίες των εγχυτήρων και αντιμετώπιση αυτών.
 33. Αντλίες έγχυσης.
 34. Διάφοροι τύποι αντλιών έγχυσης.
 35. Αντλίες ΒΟSCΗ ρυθμιζόμενης παροχής, ελικοτομή.
 36. Μεταβαλλομένης παροχής με βαλβίδα εισαγωγής και επιστροής (SULΖ).
2.  
  ΑΝΤΛΙΕΣ Γενικά - Κατάταξη αντλιών - Στοιχειώδης υδραυλική θεωρία. 2.Ι. ΤΜΗΜΑ : 3 ώρες την εβδομάδα ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΠΥΞΙΔΕΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΗΔΑΛΙΑ ΔΡΟΜΟΜΕΤΡΑ- ΗΧΟΒΟΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΠΥΞΙΔΕΣ : 3 ώρες την εβδομάδα. 3 ώρες την εβδομάδα ΓΕΝΙΚΑ : Διανομή του αέρα. Έδρανα.Είδη εδράνων - Υλικό τριβέων ολισθήσεως - Αυτορρύθμιστα έδρανα ολισθήσεως-Σταθερά έδρανα ολισθήσεως - Αξονικά έδρανα ολισθήσεως - Έδρανα κυλίσεως (RΟLLΕR ΒΕΑRΙΝG) - Λίπανση εδράνων. Αντλίες με περιστρεφόμενο σώμα κυλίνδρων- Περιγραφή, λειτουργία, ρυθμίσεις αντλιών ΗΕLΕ SΗΑW και WΑΤΕRΒURRΥ. Φυγοκεντρικές αντλίες εκτόπισης. Ζώνες και πίνακες συχνοτήτων. 3 ώρες την εβδομάδα ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ Ρυθμιστές.Αρχή της λειτουργίας. Είδη (μηχανικοί, υδραυλικοί, σταθερής και μεταβλητής ταχύτητας). Αλλαγή Διαύλων. Αλφαβητισμός. ΙΣΧΥΣ - ΑΠΩΛΕΙΑ - ΑΠΟΔΟΣΗ. Κατευθύνσεις στη ναυτιλία. Ανταλλαγή μηνυμάτων. Ανεμολόγιο. Εκμάθηση των καιρών στην επίσημη και ναυτική ορολογία, καθώς και στην Αγγλική γλώσσα. Απόκλιση, υπολογισμός της σύγχρονης απόκλισης. Μέθοδοι ταχείας χρησιμοποιήσεως της πυξίδας. Παραλλαγή και σχέσεις της με παρεκτροπή και απόκλιση. Γυροπυξίδα ΑΝSCΗUΤΖ SΤΑΝDΑRD ΙV. Διόπτευση, είδη διοπτεύσεων, μετατροπές σχετικών διοπτεύσεων σε απόλυτες. Κύρια πυξίδα: Ευαίσθητο στοιχείο παρακολουθήσεως, δοχείο του μίγματος, κάλυμμα του δοχείου του μίγματος, θήκη της πυξίδας. Μετατροπές μαγνητικών πορειών και διοπτεύσεων σε αληθείς και αντίστροφα. Δίαρμα ταχύτητα, διαφορά ναυτικού μιλίου και κόμβου. Εκκίνηση - κράτηση της πυξίδας, όροι κανονικής λειτουργίας, σφάλματα και αντιστάθμισή τους. Συντήρηση της πυξίδας, εντοπισμός και αποκατάσταση συνήθων βλαβών. Κυλινδρική προβολή. Γενικά περί γυροπυξίδων ΒRΟWΝ, ΡLΑΤΗ και SΡΕRRΥ Μ/Κ ΧΧ. Γνωμονικός χάρτης. ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΗΔΑΛΙΑ : Συνοπτική περιγραφή εγκατάστασης πηδαλίου πλοίου. Έλεγχος στροφής πηδαλίου πλοίου με ηλεκτρικό τρόπο. Λειτουργία πηδαλίου χειροκίνητα και αυτόματα. Πληροφορίες που μας παρέχουν οι ναυτικοί χάρτες. Ρυθμιστές κατάστασης, θάλασσας, γωνίας πηδαλίου και βοηθητικής γωνίας, βαλβίδα παράκαμψης (ΒΥ ΡΑSS VΑLVΕ). Διακόπτες ορίων γωνίας πηδαλίου. Αυτόματα πηδάλια SΡΕRRΥ, ΑΝSCΗUΤΖ, ΒRΟWΝ και DΕCCΑ - ΑRΚΑS. Εργασίες πάνω στο χάρτη : Λειτουργία αυτομάτων πηδαλίων με μαγνητική πυξίδα (γενικά). Απαραίτητα να γίνεται συσχετισμός ενός ή περισσοτέρων χαρτών με την πραγματική θέα της περιοχής που απεικονίζεται. Γενικά για τα δρομόμετρα. Δρομόμετρο τύπου CΗΕRΝΙΚΕΕFF. Αρχή λειτουργίας, μέτρηση απόστασης και ταχύτητας. Συνοπτική περιγραφή των μονάδων : Γραμμές θέσης στην ακτοπλοία. Είδη αυτών. Μορφή και χάραξη αυτών. Δρομόμετρο τύπου SΑL. Αναμέτρηση. Ακρίβεια αναμέτρησης. Νόμος του ΒΕRΝΟULLΙ και σωλήνας του ΡΙΤΟΤ. Συνοπτική περιγραφή των μονάδων εγκατάστασής του. Ο ήλιος. Η Γη. Οι πλανήτες, δορυφόροι, μετέωρα, κομήτες κτλ. ΗΧΟΒΟΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ : Αρχή λειτουργίας ηχοβολιστικών συσκευών. Δημιουργία υπερήχων. Ο ουράνιος θόλος. Αειφανείς, αμφιφανείς και αφανείς αστέρες και τρόπος αναγνώρισής τους. Αειφανείς, αμφιφανείς και αφανείς αστέρες και τρόπος αναγνώρισής τους κατά τις διάφορες εποχές. Εγκατάσταση των μονάδων της συσκευής στο πλοίο. Είδη ψευδοηχών, επίδραση των προνευτασμών και των διατοιχισμών του πλοίου στις ενδείξεις σφάλματα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Οι μαθητές θα εξασκούνται στα ανωτέρω, είτε στο σχολείο είτε σε εμπορικά πλοία, τα οποία θα επισκέπτονται τουλάχιστον μία φορά το μήνα, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν. Πομπός, επιλογή συχνοτήτων με κρύσταλλα, μεταφορά ραδιοτηλεφωνικού μηνύματος. 3 ώρες την εβδομάδα ΓΕΝΙΚΑ : Η διδασκαλία του μαθήματος αυτού έχει σκοπό να βοηθήσει το μαθητή να μάθει τους βασικούς ορισμούς και αρχές της κοσμογραφίας, καθώς και στο τι μας χρησιμεύει η κατανόησή τους στην αστρονομική ναυσιπλοία. Για τους λόγους αυτούς, η διδασκαλία πρέπει να συνοδεύεται από πλούσια χρήση εποπτικού υλικού και να αποφεύγονται οι μαθηματικές εξηγήσεις. Επιλογή συχνότητας λήψης. Ιδιαίτερα τονίζεται η ανάγκη πρακτικών εφαρμογών. Παραγωγή και ενίσχυση ακουστικής συχνότητας, μεγάφωνο. Επανάληψη των ορισμών στην ουράνια σφαίρα και της αντιστοιχίας γήινων και ουράνιων συντεταγμένων. Διαδικασία εκπομπής και λήψης. Αυτόματη εκπομπή σήματος κινδύνου. Νόμοι του πλανητικού μας συστήματος. Εκλειπτική και στοιχεία αυτής. 3 ώρες την εβδομάδα ΡΑΝΤΑΡ - ΡΑΔΙΟΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ - LΟRΑΝ - DΕCCΑ ΡΑΝΤΑΡ : Αρχή λειτουργίας του RΑDΑR, συσχέτιση της αρχής λειτουργίας με τη συγγενή αρχή λειτουργίας του βυθόμετρου. Οι εποχές του έτους. Κινήσεις των πλανητών, σελήνης, φάσεις της σελήνης. Εύρεση της αποστάσεως εντοπισμού στόχου, σε συνάρτηση με το ύψος κεραίας και ύψος στόχου. Ισημερινές και οριζόντιες συντεταγμένες. Ανατολή, δύση και μεσημβρινές διαβάσεις του ουρανίων σωμάτων. Λυκαυγές και λυκόφως - διάρκεια αυτών. Είδη των ουρανίων σωμάτων. (εκπομπή παλμού - επιστροφή ηχούς - λήψη εμφάνιση στόχου). Βασικό διάγραμμα λειτουργίας RΑDΑR : (αναλύεται ο σκοπός κάθε κυκλώματος, η σειρά λειτουργίας του και η αμοιβαία εξάρτηση των κυκλωμάτων). Εκκίνηση - κράτηση συσκευής RΑDΑR : Ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στην εκμάθηση των σχέσεων ωρικών γωνιών και μήκους με σχήματα και εύρεση του αποτελέσματος με σκαριφήματα, χωρίς την απομνημόνευση των σχέσεων. Οι σπουδαστές χειρίζονται κάθε κομβίο για να αντιλαμβάνονται την επίδρασή του στην εικόνα RΑDΑR. Εξίσωση χρόνου, ώρα ζώνης, χαρακτηριστικό ζώνης, σχέση τόξου και χρόνου, συμβατική ώρα, θερινή ώρα, αλλαγή ημερομηνίας, ώρα πλοίου. Αστρικό και τροπικό έτος. Ημερολόγιο, καθορισμός δίσεκτου έτους. Ικανότητα διακρίσεως των στόχων κατ* απόσταση και διόπτευση, παραμόρφωση της εικόνας. Εγκατάσταση RΑDΑR. Εγκατάσταση των μονάδων της συσκευής RΑDΑR, τομείς σκιάς, όργανα ελέγχου καλής λειτουργίας. Αναγνώριση ηχών: Είδη υψών και συμβολισμός τους. Αναλυτική και συνολική διόρθωση υψών ηλίου, σελήνης και αστέρων. Αζιμούθ. Γενικά περί RΑΜΑRΚ και RΑCΟΝ. Ανεπιθύμητες ηχοί και επιδράσεις - ψευδοηχοί - παρεμβολές. Ευθείες θέσεως στην αστρονομική ναυσιπλοία. Γήινη προβολή ουρανίου σώματος, κύκλος ύψους, καμπύλη ύψους. Ευθεία θέσεως Μarcq. Προσγιάλωση, ακτοπλοϊα παράπλου ακτής πλοήγηση. Παρουσίαση της εικόνας με την πλώρη άνω και τον βορρά κάτω. Αζιμουθιακή στερέωση της εικόνας RΑDΑR. Αναγνώριση αστέρων με τους Η.Ο. 229 και Η.Ο. 249 καθώς και με τους Α Β C Τables. Αποφυγή συγκρούσεως: Το RΑDΑR ως βοήθημα αποφυγής συγκρούσεως. Ευθύ και αντίστροφο λοξοδρομικό πρόβλημα με τους ΤRΑVΕRSΕ ΤΑΒLΕS. Ανεπάρκεια των πληροφοριών RΑDΑR, εξακρίβωση θέσης. Επίπεδο χάρτη. Μέθοδοι υποτύπωσης. Αληθής υποτύπωση, γενικές παρατηρήσεις στην αληθή υποτύπωση. Κίνηση των στόχων στον ενδείκτη αληθούς κίνησης. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Αλλαγή πορείας, αλλαγή ταχύτητας, αλλαγή πορείας και ταχύτητας. Ανακλαστικός υποτυπωτής. Αυτόματα συστήματα υποτυπώσεως (γενικά). 2 ώρες την εβδομάδα. Γενικά για τη συσκευή Ρ/Γ Κεραία Ρ/Γ, διαγράμματα εκπομπής και λήψης κεραίας Ρ/Γ, άρση της αμφιβολίας 180. Κεραίες σταθερών πλαισίων. Δέκτης Ρ/Γ, λήψη ραδιοδιόπτευσης. Σφάλματα Ρ/Γ. εξουδετέρωσή τους, ρύθμιση Ρ/Γ, σφάλματα πόλωσης και παρακτίου διάθλασης. Χάραξη ραδιοδιόπτευσης. Αληθής και μερκατορική διόπτευση, διόρθωση για τη γωνία σύννευσης. Περί ραδιοφάρων: Εύρεση των στοιχείων ραδιοφάρου από την έκδοση LΙSΤ ΟF RΑDΙΟ SΙGΝΑLS VΟLUΜΕ ΙΙ. Σειρά διαδοχής εκπομπής ραδιοφάρων. Παράκτιοι ραδιογωνιομετρικοί σταθμοί, διαδικασία επικοινωνίας και λήψης ραδιοδιόπτευσης σύμφωνα με τον διεθνή κανονισμό ραδιοεπικοινωνιών. LΟRΑΝ : Υπερβολή, δίκτυο ομοεστίων υπερβολών. Εκπομπή σταθμών, καθυστερήσεις στην εκπομπή του δευτερεύοντα σταθμού, δίκτυο γραμμών θέσεως. Διάκριση των παλμών από τον πρωτεύοντα και τον δευτερεύοντα σταθμό. Δέκτης - ενδείκτης LΟRΑΝ. Μέτρηση της διαφοράς χρόνου. Σύμβολα ζεύγους σταθμών LΟRΑΝ επιλογή και λήψη του επιθυμητού ζεύγους. Κύματα εδάφους και χώρου, διόρθωση κυμάτων χώρου. Χάρτες LΟRΑΝ, χάραξη γραμμών θέσης. Πίνακες LΟRΑΝ, εύρεση γραμμής θέσεως με τους πίνακες, παραδείγματα. Πλους επάνω σε γραμμή θέσης LΟRΑΝ, που διέρχεται από το στίγμα άφιξης. DΕCCΑ : Βασική αρχή λειτουργίας του συστήματος. Άλυσος σταθμών DΕCCΑ. Συχνότητες εκπομπής σταθμών αλύσου. Συχνότητες σύγκρισης. Μονάδες της συσκευής του δέκτου DΕCCΑ. Ντεκόμετρα, κομβία ελέγχου - χειρισμός καθενός. Χάρτες DΕCCΑ, γραμμές θέσεώς τους. Αναγνώριση διαύλου, μετρητής αναγνώρισης διαύλου, πιθανά σφάλματα. Χάραξη γραμμής θέσεως - ναυτιλιακές εφαρμογές. Γενικά περί πορειογράφου DΕCCΑ. 2.Ι. ε) ΜΑΘΗΜΑ : ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΑΞΗ Γ* : 1 ώρα την εβδομάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Ορισμός κινητήριας μηχανής. Χαρακτηριστικά στοιχεία αερίων και ατμών. Κατάταξη θερμικών μηχανών. Ναυτικές μηχανές. ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣΣχηματισμός υδρατμού - υγρός, ξηρός και υπέρθερμος ατμός. Προορισμός των λεβήτων - Βασικά μέρη των λεβήτων. Σκαριφηματική διάταξη κυλινδρικού και υδραυλωτού λέβητα. Εξαρτήματα λεβήτων - Βοηθητικοί λέβητες. ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙΣτρόβιλοι δράσεως και αντιδράσεως, αρχή λειτουργίας. Περιγραφή στρόβιλου, μειωτήρες στροφών. Συμπυκνωτής, κλειστό τροφοδοτικό σύστημα. Προετοιμασία ατμοστρόβιλου για απόπλου. Αναστροφή (Ανάποδα) ατμοστρόβιλου. Μ.Ε.Κ.Κύκλος λειτουργίας δίχρονων και τετράχρονων μηχανών. DΙΕSΕL. Κατηγορίες μηχανών DΙΕSΕL. Στοιχειώδη περιγραφή κυρίων μερών και εξαρτημάτων, δίχρονων και τετράχρονων DΙΕSΕL. Υπερπλήρωση - Καύσιμα Μ.Ε.Κ. - Καύση. ΙΣΧΥΣ. Μ.Ε.Κ. - Μετάδοση κινήσεως άμεση και έμμεση - Αναπόδηση Αεριοστρόβιλοι γενικά ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΚΑΦΟΥΣ Αντλίες, εμβολοφόρες, παλινδρομικές, περιστροφικές, φυγοκεντρικές. Αντλία πυρκαϊάς, αντλία ραντισμού νερού για κατάσβεση πυρκαϊάς, αντλία πυρκαϊάς κινδύνου, αντλία κύτους, αντλία κινδύνου εξαντλήσεως κυτών, αντλίες έρματος, αντλία μεταγγίσεως πετρελαίου, φορητές αντλίες, βοηθητικά μηχανήματα μηχανοστασίου για πλοίο με ατμοστρόβιλο και DΙΕSΕL. Γενικά περί ηλεκτρομηχανών - Βραστήρας. Αντλίες φορτοεκφορτώσεως δεξαμενόπλοιου. ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αρχές της ψύξεως - Ψυκτικά υγρά και ιδιότητες αυτών - Συστήματα ψυκτικών μηχανών. Κύκλος λειτουργίας των ψυκτικών μηχανών συμπιέσεως - Σύστημα ψυκτικών μηχανών απορροφήσεως. Θερμοκρασίες αποθήκης τροφίμων. ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ Τηλεκίνηση, ορισμός - Εφαρμογές τηλεκίνησης - Συστήματα τηλεκίνησης. Αυτοματισμός, ορισμός - Χαρακτηριστικά αυτόματου ελέγχου, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα. Στοιχειώδης λειτουργία του αυτόματου συστήματος - Εφαρμογές του αυτόματου ελέγχου στα πλοία. 2.Ι. στ) ΜΑΘΗΜΑ : ΝΑΥΠΗΓΙΑ ΤΑΞΗ Γ* : 2 ώρες την εβδομάδα ΓΕΝΙΚΑ : Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να μάθει ο μαθητής τις μονάδες από τις οποίες αποτελείται ένα ναυπηγείο, τον τρόπο κατασκευής ενός πλοίου, τα υλικά του, τα μέρη και τη χρησιμότητα του καθενός, τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές κατασκευής τους διάφορους τύπους των πλοίων κτλ. Για τους σκοπούς αυτούς σε όλη τη διάρκεια του έτους θα γίνεται πλούσια χρήση εποπτικού υλικού (φωτογραφίες, σχέδια, ταινίες, ομοιώματα κτλ.). ΥΛΗ : Ορολογία, λοιπή ονοματολογία και γενική περιγραφή του πλοίου. Ναυπηγικές γραμμές ή απλά γραμμές του σκάφους. Ονοματολογία των μελών της κατασκευής του σκάφους, σχέδιο μέσου νομέα. Αρχή του Αρχιμήδη, άντωση, κέντρο άντωσης, πλευστότητα, εκτόπισμα, βάρος πλοίου, ομάδες βαρών, κέντρο βάρους. Συντελεστής εκτοπίσματος ή γάστρας, πρισματικός συντελεστής, συντελεστής ισάλου, συντελεστής μέσης τομής, τόννοι ανά μονάδα βύθισης. Κανόνας του τραπεζοειδούς, 1ος κανόνας του Simpsοn, υπολογισμός εμβαδών, υπολογισμός όγκων, υπολογισμός των υπολοίπων στοιχείων της ισάλου επιφάνειας με τον κανόνα του Simpsοn, υπολογισμός ροπών και κέντρων όγκων. Επίδραση προσθαφαιρέσεως βαρών στην ευστάθεια και τα βυθίσματα του πλοίου, θέση κέντρου βάρους πλοίου, διαδοχικά στάδια υπολογισμών. Φύση της αντίστασης, συνιστώσες της αντίστασης πρόωσης, τρόπος καθορισμού αντίστασης πρόωσης, μέθοδος προσδιορισμού της πραγματικής ιπποδυνάμεως ή ιπποδυνάμεως ρυμουλκήσεως, ορισμός ιπποδυνάμεως πρόωσης και συντελεστές. Διατοιχισμός σε κυματισμό και η σχέση του προς την ευστάθεια του πλοίου, μέσα μειώσεως των διατοιχισμών των πλοίων. Ναυπηγικά υλικά, ορισμοί αντοχής, αντοχή δοκού και τάση κάμψεως, αντοχή πλοίου και θεωρία της καμπτομένης δοκού, τάσεις της κατασκευής του σκάφους, δυναμικές καταπονήσεις, καμπύλες καμπτικών ροπών και αντοχής πλοίου, ύπαρξη συνέχειας στην κατασκευή. Σχεδίαση ναυπηγείου, τα βασικά τμήματα ενός ναυπηγείου, σύντομη περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής, οργάνωση ναυπηγείου, εισαγωγή νέων μεθόδων παραγωγής. Τύποι εμπορικών πλοίων, σύντομη περιγραφή όλων των τύπων πλοίου τονίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός. Δοκιμές νεοκατασκευασθέντος πλοίου, παρά το κρηπίδωμα και εν πλω. Συντήρηση σκάφους, διάβρωση, φαινόμενο και πρόληψη. Ρύπανση, φαινόμενο και πρόληψη. Συνδυασμός πρόληψης διάβρωσης και ρύπανσης, κίνητρα για τη χρησιμοποίηση υλικών καλύτερης ποιότητας για τη συντήρηση. Νηογνώμονες, ασφάλιση πλοίων, ασφαλιστές, κανονισμοί νηογνωμόνων, ταξινόμηση και επιθεωρήσεις πλοίων, γενικές απαιτήσεις, μηχανές. Ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, κανονισμοί για την υποδιαίρεση και την ευστάθεια των επιβατηγών πλοίων. Γραμμές φόρτωσης, συμβάσεις, παράγοντες που επηρεάζουν τον καθορισμό του ύψους εξάλων. Καταμέτρηση πλοίων, μονάδες και σχέσεις χωρητικότητας, ολική χωρητικότητα, καθαρή χωρητικότητα, γραμμή χωρητικότητας, κανονισμοί καταμέτρησης άλλων χωρών, συμβάσεις για την καταμέτρηση χωρητικότητας. 2.Ι.ζ) ΜΑΘΗΜΑ : ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ - ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΑΞΗ Γ*: 4 ώρες την εβδομάδα Κύριες διαστάσεις πλοίων-μήκος-πλάτος-ύψος. Βυθίσματα πλοίου, αναγνώριση αυτών. Συντελεστές γάστρας πλοίου. Επιπλέοντα σώματα και εξάρτηση αυτών από την πυκνότητα. Εκτόπισμα πλοίου - νεκρό βάρος. Επίδραση της πυκνότητας του ύδατος στο βύθισμα. Τόννοι ανά μονάδα βύθισης πλοίου. Καμπύλη τόννων ανά μονάδα βυθίσεως. Καμπύλη εκτοπίσματος. Ευστάθεια πλοίου. Κέντρα βάρους και αντώσεως. Αρχική ευστάθεια πλοίου. Εγκάρσιο μετάκεντρο. Υπολογισμός μετακεντρικού ύψους - είδη ισορροπίας. Πείραμα ευστάθειας. Καμπύλες στατικής ευστάθειας γενικά. Γωνία μέγιστης κλίσεως. Επικίνδυνες γωνίες κλίσεως και διατοιχισμών, δυναμική ευστάθεια. Ελεύθερες επιφάνειες - επίδραση αυτών στην ευστάθεια του πλοίου. Διαγωγή πλοίου - μεταβολή διαγωγής. Ροπή διαγωγής και ροπή απαιτούμενη για τη μεταβολή διαγωγής ανά μονάδα. Διαμήκης ευστάθεια πλοίου. Επίδραση της διαγωγής επί της εγκάρσιας ευστάθειας. Μεταβολή διαγωγής λόγω φορτοεκφορτώσεως μεγάλων βαρών. Υπολογισμοί διαγωγής. Πρακτικές εφαρμογές ευστάθειας. Παράγοντες προκαλούντες διατοιχισμούς. Το καταλληλότερον μετακεντρικόν ύψος. Ερματισμός. Μέθοδοι φορτώσεως πλοίου προς διαμόρφωση επιθυμητής διαγωγής και μετακεντρικού ύψους. Ασκήσεις με χρήση πραγματικών σχεδίων, πινάκων, καμπυλών και των άλλων στοιχείων εμπορικών πλοίων. Καταμέτρηση πλοίου - συστήματα καταμετρήσεως. Ολική χωρητικότητα - καθαρά χωρητικότητα. Χαρακτηρισμός χώρων. Γραμμές φορτώσεως - ύψος εξάλων. Εποχιακές ζώνες υδρόγειου. Συντελεστής στοιβασίας. Καταμερισμός φορτίου. Σχέδιο φορτώσεως. Προετοιμασία κυτών για τη φόρτωση γενικού φορτίου και φορτίου χύμα. Δεξαμενές έρματος και σωληνώσεις. Ξυλεία κύτους (DUΝΝΑGΕ), διαφράγματα. Φορτία σε σάκκους, σε μπάλες, σε κιβώτια, σε βαρέλια - φορτία χυδην, φορτία καταστρώματος, βλάβες φορτίων, εξαερισμός φυσικός και τεχνητός, κίνδυνος πυρκαϊάς. Πετρελαιοειδή. Κίνδυνοι και προφυλάξεις. Δίκτυα, συστήματα θέρμανσης και εξαερισμού. Προετοιμασία δεξαμενών για φόρτωση, καθαρισμός τους και απαλλαγή τους από τα αέρια (GΑS FRΕΕΙΝG) ερματισμός. Κανονισμοί ασφάλειας δεξαμενόπλοιων, κύριες διατάξεις. Προφυλάξεις πριν από την είσοδο σε δεξαμενές, αντλιοστάσια και άλλους επικίνδυνους χώρους, μεταφορά υγροποιημένων αερίων (Γενικά). Εμπορευματοκιβώτια, σκοπός τους, κατασκευή τους, μέθοδοι φορτώσεώς τους. Γενική περιγραφή των προφυλάξεων που επιβάλλονται στις μεταφορές σιτηρών, ξυλείας, ρυζιού, ζάχαρης και κατεψυγμένων. Επικίνδυνα φορτία. Οι κυριότερες διατάξεις που το αφορούν. Σε όλη τη διάρκεια του έτους θα γίνονται ασκήσεις σχετικές με τη διδασκόμενη ύλη. 2.Ι.η) ΜΑΘΗΜΑ : ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ Β*: 2 ώρες την εβδομάδα Ατμόσφαιρα της γης. Ατμοσφαιρική πίεση. Όργανα μετρήσεως της ατμοσφαιρικής πίεσης. Αναγωγές βαρομετρικής πίεσης. Ισοβαρείς και ισαλλοβαρείς καμπύλες. Συνοπτικός χάρτης. Θερμοκρασία του ατμοσφαιρικού αέρα - Θερμόμετρα - Θερμογράφος - Θερμομετρικές κλίμακες - Ημερήσια και ετήσια μεταβολή της θερμοκρασίας - Κλίμα - Θερμοκρασία θάλασσας - Το νερό στην ατμόσφαιρα - εξάτμιση - υδρατμοί. Νέφη - Βροχή - Χαλάζι - Χιόνι - Δρόσος - Πάχνη - Καταιγίδα - Μέτωπα - Λαίλαψ - Στρόβιλοι - Σίφωνες - Ομίχλες. Άνεμος - Βαροβαθμίδα - Ανεμόμετρα - Ανεμοδείκτες - Κλίμακα Βeaufοrt - Κατάσταση Θάλασσας. Γενική κυκλοφορία - Γενική κυκλοφορία ανέμων - Ζώνες βαρομετρικών πιέσεων και συνεχών ανέμων - Περιοδικοί άνεμοι - Τροπικοί άνεμοι. Αντικυκλώνες - Υφέσεις ή κυκλώνες - Βαρομετρικός αυχένας - Τροπικοί κυκλώνες. Πάγος - Παγόβουνα - Εποχιακή κίνηση πάγων - Μετεωρολογικά φαινόμενα που τα συνοδεύουν - Θαλάσσια ρεύματα - Κυκλοφορία κυρίων και δευτερευόντων κλάδων - Επωφελής χρησιμοποίηση ή αποφυγή αυτών. Μετεωρολογικός συνοπτικός χάρτης - Τεχνική των προγνώσεων - Μέθοδοι προγνώσεων - Είδη προγνώσεων - Έκτακτο δελτίο κακοκαιρίας. 2.Ι.θ) ΜΑΘΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΑΞΗ Γ* : 2ώρες την εβδομάδα Έννοια δικαίου - Πηγές δικαίου. Φυσικά - Νομικά πρόσωπα - Στοιχεία περί εταιρειών. Διαίρεση δικαίου - Διαίρεση ναυτικού δικαίου. Διοίκηση εμπορικού ναυτικού - Υ.Ε.Ν. - Λιμενικό σώμα - Λιμενικές αρχές εσωτερικού - εξωτερικού, Αρμοδιότητες - Υπηρεσίες. Νηογνώμονες - Διεθνής σύμβαση ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Γραμμή φορτώσεως. Διεθνής κώδικας σημάτων. -Δ.Σ. Ραδιοεπικοινωνιών. Πλοία - Πλωτά ναυπηγήματα : έννοιες με βάση τον κώδικα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα πλοίων. Καταμέτρηση : Χωρητικότητα, κανόνες καταμετρήσεως. Πρωτόκολλο καταμετρήσεως. Νηολογία: Νηολόγια, νηολόγος, διαίρεση νηολογίων, συνέπειες νηολόγησης. Εθνικότητα πλοίου: Γενικά, συνέπειες απώλειας εθνικότητας, προσωρινό έγγραφο εθνικότητας. Ναυτιλιακά έγγραφα πλοίου : συνοπτική ανάπτυξη καθενός. Ημερολόγιο πλοίου, τρόπος τηρήσεως, υποχρεώσεις πλοιάρχου, σημασία ημερολογίου, ναυτολόγιο, σκοπός και χρησιμότητά του, έλεγχος και θεώρηση από λιμενικές αρχές. Σύνθεση προσωπικού πλοίων : ελλειπής, αντικανονική, υποχρεώσεις πλοιάρχου και λιμενικών αρχών. Σύμβαση ναυτολόγησης : έννοια, κατάρτιση, στοιχεία σύμβασης, διάρκεια, λύση, υποχρεώσεις, δικαιώματα από τη σύμβαση ναυτολόγησης. Συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας : θέματα που ρυθμίζονται με αυτές, κατάρτιση, διάρκεια. Κοινωνική προστασία και ασφάλιση ναυτικών : ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι, είδη κοινωνικών ασφαλίσεων, ασφαλιστικά ιδρύματα Ε.Ν. Κανονισμός εσωτερικής υπηρεσίας πλοίων : ιδιαίτερη αναφορά για τα καθήκοντα του ανθ/ρχου, ανάληψη και παράδοση φυλακής γέφυρας. Πλοίαρχος - Πλήρωμα: υποχρεώσεις - ειδικά καθήκοντα πλοιάρχου. Κτήση κυριότητας σύμφωνα με το δημόσιο και ιδιωτικό δίκαιο. Ναυτική υποθήκη: συνοπτικά, απλή - προτιμώμενη. Κατάσχεση πλοίου, συντηρητική, αναγκαστική. Παραγραφή, εξάλειψη. Ναυτικά προνόμια : συνοπτικά, κατάταξή τους. Απόσβεση. Συμπλοιοκτησία : Έννοια, σύσταση, λειτουργία, λύση της. Ναυτικά αδικήματα : έννοια ναυτικών αδικημάτων, ειδικά ναυτικά εγκλήματα. Πειθαρχικά παραπτώματα : έννοια - περιγραφή πειθαρχικών ποινών. Πειθαρχικά όργανα. Στέρηση αποδημητικής ναυτικής ικανότητας. Νομικό καθεστώς θαλασσών : συνοπτικά για την ανοικτή θάλασσα. Αιγιαλιτίδα ζώνη, αρχή ελευθερίας των θαλασσών - υφαλοκρηπίδα. Εσωτερικά ύδατα. Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος : συνοπτικά, νομοθεσία, έννοια, υποχρεώσεις. Κυρώσεις, προληπτικά - κατασταλτικά μέτρα με βάση την κείμενη νομοθεσία. Μέτρα στην αλλοδαπή. 2.Ι.ι) ΜΑΘΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΑΞΗ Γ* : 1 ώρα την εβδομάδα ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Γενικά, έννοια και ιστορική τους εξέλιξη. Σουδαιότητα των θαλάσσιων μεταφορών στην ανάπτυξη του εμπορίου, τουρισμού, οικονομίας, πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής του ανθρώπου. Συντονισμός των θαλάσσιων μεταφορών και λοιπών μορφών μεταφορών. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΟΙΑ Πρώτες ύλες, κέντρα παραγωγής τους και κατανάλωσής τους. Βιομηχανοποιημένα εμπορεύματα, κατηγορίες τους γενικά και μεταξύ ποιων χωρών γενικώς διακινούνται αγαθά που η διακίνησή τους είναι ετήσια και εποχιακή. Ναύλοι - είδη ναύλων - παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωσή τους. Περί ναυτιλιακών κρίσεων. ΤΟ ΠΛΟΙΟ Σύντομη εξιστόρηση της εξέλιξής του. Κατηγορίες πλοίων σε σχέση με το σκοπό που εξυπηρετούν. Επιβατηγά και διάφορες κατηγορίες τους - φορτηγά πλοία γραμμών - ελεύθερα φορτηγά - πλοία ειδικών φορτίων - (τάνκερς, πλοία ψυγεία, φαλαινοθηρικά, αλιευτικά, βοηθητικά) - πλοία πολλαπλής χρήσεως - πλοία κοντέινερς. Γενικά περί υλικών κατασκευής τους, προωστηρίου δυνάμεως, καύσιμου ύλης. Κατηγορίες πλοίων ανάλογα με τις περιοχές που ταξιδεύουν (ποντοπόρα, ακτοπλοϊκά, λιμνών, ποταμών). ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Προϋποθέσεις επιτυχούς ανάπτυξης εθνικής ναυτιλίας (ιστορικές, φυσικές, γεωγραφικές, τεχνικές, δυνατότητα απασχόλησης του πληθυσμού σε εργασίες ξηράς, ανταγωνιστική ικανότητα, κρατική μέριμνα και πολιτική, σύγχρονοι λιμένες, ναυπηγική βιομηχανία, κτλ.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Θέση της διεθνώς. Ελληνόκτητα πλοία κατά κατηγορίες και σε σύγκριση με τον υπόλοιπο διεθνή εμπορικό στόλο. Συμβολή της στην εθνική οικονομία. * Αμυνα της χώρας. Εκπολιτιστικά οφέλη και προβολή της χώρας. Ναυτιλιακή επιχείρηση: Έννοια και χαρακτήρας της. Σύγκριση και άλλες μορφές επιχειρήσεων. Διαφορές. Οργάνωση Ν. Επιχειρήσεως, διάρθρωση (Οργανόγραμμα). «Μεμονωμένος» πλοιοκτήτης - Μεγάλα συγκροτήματα εταιρειών - Κρατικά πλοία. ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΛΟΙΟΥ Τι είναι ο μεσίτης (Βrοker) - πράκτωρας (Αgent) - πλοίαρχος και πλήρωμα - αρμονική συνεργασία και αποτελέσματά της στην επιτυχή εκμετάλλευση του πλοίου - νηολόγηση πλοίου - κλάση πλοίου - ασφάλισή του (σκάφος και μηχανήματα) - αυτασφαλιστικοί οργανισμοί. Ναύλωση πλοίου - προϋπολογισμός ταξιδιού - παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά τη ναύλωση. (Running cοsts - fuel, agency fees κτλ.). Σημασία ταχείας εκτελέσεως ταξιδίου (Βallast νοyage, ταχεία φορτοεκφόρτωση, αποφυγή ζημιών στο φορτίο κτλ.). Καλός και ασφαλής λιμένας. Διεθνείς συμβάσεις - ναυλοσύμφωνο - φορτωτική - ευθύνες και προνόμια του μεταφορέα. 2.Ι.ια) ΜΑΘΗΜΑ : ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΑΞΗ Β*: 3 ώρες την εβδομάδα Α. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ: Μέτρηση γεωγραφικών συντεταγμένων, τόπων και στιγμάτων. Εύρεση και υποτύπωση στίγματος στο ναυτικό χάρτη από τις γεωγραφικές συντεταγμένες του. Χάραξη πορειών όταν δίνονται οι τεταρτοκυκλικές, ημικυκλικές ή ολοκυκλικές τιμές τους. Εύρεση της τιμής χαραγμένων στο ναυτικό χάρτη πορειών. Χάραξη διοπτεύσεων όταν δίνονται οι σχετικές ή απόλυτες τιμές τους. Χάραξη ευθυγραμμίσεων και υπολογισμός παραλλαγής κατά τη χάραξη. Μεταφορά διοπτεύσεων και ευθυγραμμίσεων. Μέτρηση οριζοντίων και καθέτων γωνιών με τον εξάντα. Στίγμα με σύγχρονες διαδοχικές διοπτεύσεις. Στίγμα με διαδοχικές διοπτεύσεις του ιδίου αντικειμένου και μεταφορά. Στίγμα με δύο διαφορετικές γραμμές θέσης. Στίγμα με τρεις ή περισσότερες γραμμές θέσης. Μεταφορά στίγματος από χάρτη σε χάρτη. Υποτύπωση στίγματος σε γνωμονικό χάρτη. Ανάγνωση ναυτικού χάρτη (Πληροφορίες που παίρνουμε από αυτόν). Χρήση ναυτιλιακών βοηθημάτων (Φαροδεικτών πλοηγών, κτλ.) Εύρεση και αποφυγή κινδύνων από τον μερκατορικό χάρτη σε ακτοπλοϊκά ταξίδια. Εύρεση των κατάλληλων χαρτών για τις ανάγκες του ταξιδίου. Ταξιθέτηση χαρτών κατά περιοχή και κατά χαρτοφυλάκιο. Λήψη, διόρθωση και χάραξη διοπτεύσεων στο ναυτικό χάρτη, που είχαν μετρηθεί κατά τη διάρκεια διεξαγωγής εκπαιδευτικού πλού. Οι ασκήσεις αυτές θα γίνονται σε ναυτικούς χάρτες με τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων οργάνων. Β. ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ : Εξάσκηση στην αναγνώριση και στη σήμανση σημάτων με τις έγχρωμες σημαίες του διεθνή κώδικα σημάτων. Αποκωδικοποίηση και απάντηση με τις ομάδες σημαιών του διεθνή κώδικα σημάτων. Εξάσκηση στην εκπομπή και λήψη οπτικών και ηχητικών μορσικών σημάτων. Κλήση άγνωστου πλοίου ραδιοτηλεφωνικά. Κλήση συγκεκριμένου παράκτιου σταθμού και σταθμού πλοίου ραδιοτηλεφωνικά. Ραδιοτηλεφωνικό σήμα εκτέλεσης δοκιμών σταθμού. Απάντηση σε πλοίο ή παράκτιο σταθμό που μας καλεί. Διεξαγωγή ραδιοτηλεφωνικής ανταπόκρισης. Εκπομπή σήματος κινδύνου, επείγοντος ανάγκης και ασφάλειας στη ραδιοτηλεφωνία. Απάντηση σε σήμα κινδυνεύοντος πλοίου με το ραδιοτηλέφωνο και το VΗF. Τα παραπάνω θα συνδυάζονται με πρακτικές εφαρμογές και θα γίνεται επαφή μέσω του ραδιοτηλεφώνου και της συσκευής VΗF με παράκτιους σταθμούς και παραπλέοντα πλοία, μετά από συνεννόσηση με αυτά για την ώρα και τη συχνότητα ή δίαυλο επικοινωνίας. Επίσης θα γίνεται πρακτική εξάσκηση στην εκπομπή και λήψη σημάτων μορς με αναλαμπές και βομβητή, σε ελληνικό και αγγλικό κείμενο, με ταχύτητα τουλάχιστον 30 γράμματα το λεπτό. Γ. ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ : Εξάσκηση στην κατασκευή διαφόρων κόμπων και δεσιμάτων με σχοινιά. Κατασκευή γάσας με ροδάτζα και χωρίς ροδάτζα με σχοινιά και συρματόσχοινα. Ματισιές (Διάφορα είδη) σχοινιών και συρματόσχοινων. Πλέξεις με σχοινιά. Αρματωσιά σκαλωσιάς και καντηλίτσας. Κατασκευή ανεμόσκαλας και πιλοτόσκαλας. Εξάσκηση στην ιστιοπλοία και κωπηλασία. Τα παραπάνω θα συνδυάζονται με πρακτικές εφαρμογές και επισκέψεις σε εμπορικά πλοία που θα βρίσκονται στο λιμάνι. Για την εξάσκηση των μαθητών στους ναυτικούς κόμπους και σχοινιοπλοκία θα αγοράζονται κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους, με χρήματα της σχολικής επιτροπής. Ένα κρόκωμα συνθετικού σχοινιού, ένα κρόκωμα εύκαμπτου συρματόσχοινου μικρής διαμέτρου και ένα κουβάρι κηρόσπαγγου. Δ. ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ : Συντήρηση γυροπυξίδας. Συγχρονισμός επαναληπτών με την κύρια πυξίδα. Εκκίνηση και κράτηση γυροπυξίδας. Μέθοδοι ταχείας χρησιμοποίησης γυροπυξίδων. Αντιστάθμιση σφαλμάτων γυροσκοπικών πυξίδων. Εντοπισμός και αποκατάσταση συνήθων βλαβών γυροπυξίδων. Ρύθμιση κομβίων ελέγχου αυτόματων πηδαλίων. Αντισταθμιστική ρύθμιση αυτομάτων πηδαλίων λόγω καιρικών συνθηκών. Αλλαγή πλεύσης με το αυτόματο πηδάλιο χωρίς την αποσύνδεσή του και τη χρησιμοποίηση χειροκίνητου πηδαλίου. Ανάγνωση και εκτίμηση ενδείξεων δρομόμετρου. Διόρθωση ενδείξεων δρομόμετρου. Ανάγνωση ενδείξεων ηχοβολιστικής συσκευής. Εντοπισμός και αναγνώριση ψευδοήχων και σφαλμάτων. Υπολογισμός βάθους κάτω από την τροπίδα. Υπολογισμός ύψους επιφάνειας θάλασσας σε ορισμένη στιγμή, από την ένδειξη της ηχοβολιστικής συσκευής. Εύρεση ισοβαθών καμπυλών που είναι χαραγμένες στον ναυτικό χάρτη, με τη βοήθεια ηχοβολιστικής συσκευής. Εύρεση στίγματος με τη βοήθεια ηχοβολιστικής συσκευής. Ρύθμιση κομβίων και επιλογή δίαυλου σε ραδιοτηλέφωνο πολύ υψηλών συχνοτήτων. Χρήση SQUΕLCΗ. Κλήση άγνωστου πλοίου. Εκπομπή σήματος στα VΗF. Απάντηση σε σήμα κινδυνεύοντος πλοίου. Εκπομπή σήματος δοκιμών. Απάντηση σε σταθμό που μας καλεί. Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ : Εκκίνηση και λειτουργία χαρτογραφικού πορειογράφου. Πληροφορίες που μας παρέχει ο χαρτογραφικός πορειογράφος και αξιοποίηση αυτών. Ερμηνεία πληροφοριών που μας παρέχει ο χαρτογραφικός πορειογράφος. Υπολογισμός πορείας και απόστασης με τη βοήθεια του χαρτογραφικού πορειογράφου. Σύγκριση ναυτικού χάρτη και χαρτογραφικού πορειογράφου. - Στίγματα σ* αυτούς. Υπολογισμός χωρητικότητας κυτών και δεξαμενών με τους κανόνες του SΙΜΡSΟΝ. Υπολογισμός GΜ κατά την εκτέλεση του πειράματος ευστάθειας. Μεταβολή του GΜ λόγω εγκάρσιας, διαμήκους και κατακόρυφης μετακίνησης βαρών. Μεταβολή του GΜ λόγω φόρτωσης ή εκφόρτωσης βαρών. Επίδραση μετακίνησης, φόρτωσης ή εκφόρτωσης βαρών στη διαμήκη ευστάθεια του πλοίου. Αναγνώριση αστέρων. Υπολογισμός ουράνιων συντεταγμένων απλανών αστέρων. ΣΤ. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ : Ανάγνωση ενδείξεων διαφόρων τύπων θερμομετρικών οργάνων. Ανάγνωση ενδείξεων διαφόρων τύπων βαρομετρικών οργάνων. Διορθώσεις και αναγωγές στα αναγνώσματα των βαρομετρικών μετρήσεων για τη θερμοκρασία, το ύψος, τη βαρύτητα και το σταθερό σφάλμα του βαρόμετρου. Εύρεση του πραγματικού ανέμου από την ένδειξη ανεμόμετρου - ανεμοδείκτη για τις συνθήκες κίνησης του πλοίου. Εκτίμηση του ανέμου από την κατάσταση θάλασσας (κλίμακα ΒΕΑUFΟRΤ). Εκτίμηση της αποθαλάσσιας από το ύψος των κυμάτων της (κλίμακα DΟUGLΑS). Ανάγνωση ψυχρόμετρου-υγρόμετρου. Αναγωγές και διορθώσεις που απαιτούνται. Εύρεση του κέντρου χαμηλών πιέσεων με το νόμο του ΒUΥS ΒΑLLΟΤ. Αναγνώριση τύπου και κατηγορίας νεφών. Εκτίμηση της ομίχλης από την απόσταση ορατότητας. Εκτίμηση της άχλυος από την απόσταση ορατότητας. Πρόγνωση καιρού σε χάρτη καιρού επιφάνειας από τη μετακίνηση και ανάπτυξη, υφέσεων και αντικυκλώνων, τη μετακίνηση μετώπων και μετακίνηση τροπικών κυκλώνων. Υποτύπωση σταθμού και στοιχείων μετεωρολογικών παρατηρήσεων στο χάρτη καιρού επιφάνειας - συμβολισμός των διαφόρων μετεωρολογικών φαινομένων. Τα παραπάνω θα συνδυάζονται με πρακτικές εφαρμογές με τη βοήθεια πραγματικών οργάνων. ΤΑΞΗ Γ* : 4 ώρες την εβδομάδα Α. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ : Χρήση ναυτιλιακών βοηθημάτων. Μέτρηση ύψους ουράνιων σωμάτων με τον εξάντα. Μέτρηση υψών με χρονομετρική ανάγνωση, άνω αζιμούθ με τη διόπτρα. Χάραξη ευθειών και γραμμών θέσης σε φύλλο υποτύπωσης και μερκατορικό χάρτη. Χάραξη μεσημβρινού πλάτους και πλάτους με το πολικό αστέρι. Εύρεση μεσημβρινού στίγματος με μεταφορά ευθείας θέσης. Χάραξη αστρονομικών στιγμάτων με τα αστέρια κατά το λυκαυγές και λυκόφως. Ανάγνωση ναυτικού χάρτη. Χάραξη νέας πορείας μετά τον υπολογισμό στίγματος. Χάραξη ορθοδρομίας με τη μέθοδο ΑΙRΥ. Οι ασκήσεις αυτές θα γίνονται σε φύλλα υποτύπωσης και μερκατορικούς χάρτες με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων οργάνων. Β. ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: Εργασίες σχετικά με τη συντήρηση μεταλλικών επιφανειών : Ματσακονισμός, ξύσιμο, τρίψιμο, μινιάρισμα και χρωματισμός με πινέλο, ρολό, ψεκασμό. Εργασίες σχετικά με τη συντήρηση ξύλινων επιφανειών : αφαίρεση λούστρου ή βερνικιού, ξύσιμο, κάψιμο, τρίψιμο και βερνίκωμα ή λουστράρισμα. Καλαφάτισμα, πισσάρισμα αρμών. * Ασκηση μαθητών στα γυμνάσια πληρώματος για την αντιμετώπιση πυρκαϊάς, διαρροής, διάσωσης ναυαγών και εγκατάλειψης πλοίου. Εξάσκηση στην κωπηλασία και ιστιοπλοία. Τα παραπάνω θα συνδυάζονται με πρακτικές εφαρμογές και επισκέψεις σε εμπορικά πλοία. Γ. ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ : Εκκίνηση Ραντάρ. Ρύθμιση κομβίων ελέγχου ραντάρ για την καλύτερη εμφάνιση στόχων - απόσβεση επιστροφών θάλασσας και βροχής. Αναγνώριση ήχων και ψευδοήχων στην οθόνη. Ασκήσεις αληθούς και σχετικής υποτύπωσης. Εξάσκηση στα αυτόματα συστήματα υποτυπώσεων και ανακλαστικό υποτυπωτή. Χειρισμός LΟRΑΝ : Ακριβής μέτρηση διαφοράς χρόνου. Επιλογή καταλληλότερων σταθμών για προσδιορισμός στίγματος. Αναγνώριση κυμάτων εδάφους και κυμάτων χώρου. Υπολογισμός σφαλμάτων LΟRΑΝ C και διόρθωσή τους. Διορθώσεις από πίνακες. Χάραξη γραμμών θέσης LΟRΑΝ. Στίγμα με δύο ή περισσότερους σταθμούς. Χειρισμός κομβίων DΕCCΑ : αναγνώριση διαύλου με μετρητή αναγνωρίσεως. Δίαυλοι και ζώνες. Μέτρηση διαφοράς φάσης στον δέκτη. Σφάλματα συστήματος DΕCCΑ. Εξωτερικές επιδράσεις στην ακρίβεια του στίγματος. Τμήματα του συστήματος ΝΑVSΑΤ/ΤRΑΝSΙΤ. Τρόπος καθορισμού στίγματος ΝΑVSΑΤ/ΤRΑΝSΙΤ. Ακρίβεια στίγματος και κυριότερα σφάλματα του συστήματος ΝΑVSΑΤ/ΤRΑΝSΙΤ. Δέκτες ΝΑVSΑΤ/GΡS. Αρχές λειτουργίας του συστήματος GΡS. Τρόπος καθορισμού στίγματος GΡS. Ολοκληρωμένα ναυτιλιακά συστήματα SΡΕRRΥ και ΑUΤΟΝΑV 350. Ακρίβεια ολοκληρωμένων ναυτιλιακών συστημάτων. Τα παραπάνω θα συνδυάζονται με πρακτικές εφαρμογές στην αίθουσα ναυτικών ηλεκτρονικών οργάνων του σχολείου και σε εμπορικά πλοία κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών επισκέψεων και πλόων. Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ : Διόρθωση υψών ουρανίων σωμάτων. Υπολογισμός ευθείας θέσης Μarcq. Υπολογισμός ορθοδρομικής αρχικής πορείας και απόστασης - συντεταγμένων κορυφαίου σημείου της ορθοδρομίας και ενδιάμεσων σημείων ορθοδρομίας ομωνύμων και ετερωνύμων πλατών. Υπολογισμός απόστασης μικτού πλου - εύρεση σημείων επαφής μικτού πλου - χάραξη μικτού πλου. Μικτός πλους όταν το πλάτος εκκίνησης είναι ίσο με το πλάτος ασφαλείας. Μικτός πλους όταν το πλάτος άφιξης είναι ίσο με το πλάτος ασφαλείας. Λειτουργία και πληροφορίες συσκευής LΟRΑΝ με ενσωματωμένο Η/Υ. Συνδυασμός SΑΤΕLLΙΤΕ/GΡS & Η/Υ στις σύγχρονες συσκευές. Λειτουργία συστήματος ΑRΡΑ - Πληροφορίες που μας παρέχει αυτό - Αξιοποίηση πληροφοριών που μας παρέχει το σύστημα ΑRΡΑ - Αποφυγή συγκρούσεων με τη βοήθεια συσκευής ΑRΡΑ. Ανάγνωση χάρτη καιρού επιφανείας με τη βοήθεια Η/Υ. Ανάλυση και πρόγνωση του καιρού με τη βοήθεια Η/Υ - Αποφυγή κυκλώνων. Αξιοποίηση των πληροφοριών που μας παρέχει συσκευή WΕΑΤΗΕR FΑSCΙΜΙLΕ με τη βοήθεια Η/Υ. Προϋπολογισμός φόρτωσης και ευστάθειας διαφόρων τύπων πλοίων. Κατανομή ομοειδούς φορτίου στα κύτη. Κατανομή διαφορετικών φορτίων στα κύτη (με ένα λιμάνι προορισμού). Κατανομή ομοειδών ή διαφορετικών φορτίων στα κύτη (με περισσότερα από ένα λιμάνια προορισμού). Υπολογισμός κοπώσεων και αντοχής πλοίου. Υπολογισμός διαμήκους και εγκάρσιας ευστάθειας για δάφορες καταστάσεις φόρτου του πλοίου. Εύρεση συμπεριφοράς πλοίου σε υψηλό κυματισμό (κατά την άφορτη και έμφορτη κατάσταση). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Για την καλύτερη εμπέδωση των γνώσεων που αποκτούν οι μαθητές, είναι αναγκαία η διεξαγωγή πλόων στην πράξη πάνω σε εμπορικά πλοία, μία φορά τουλάχιστον το μήνα με ακτοπλοϊκά πλοία περιορισμένης έκτασης πλόων κατά τη διάρκεια των ωρών διδασκαλίας και μία φορά ανά τρίμηνο με επιβατηγά πλοία πλησίον ακτοπλοϊκών γραμμών, ημερήσιας διάρκειας οι δύο πρώτες και διήμερης διάρκειας το τρίτο τρίμηνο. Η διεξαγωγή των εκπαιδευτικών αυτών ταξιδίων θα γίνεται μετά από συνεννόηση του διευθυντή του σχολείου με τον πλοίαρχο και τον πράκτορα ή πλοιοκτήτη του πλοίου που έχει επιλεγεί κάθε φορά από τους καθηγητές ναυτικών μαθημάτων. Ο Προϊστάμενος της τοπικής λιμενικής αρχής οφείλει να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και διευκόλυνση για το σκοπό αυτό. Κατά τη διεξαγωγή των πλόων αυτών, αν ζητείται, θα καταβάλλεται από τους μαθητές συμβολικό αντίτιμο εισιτηρίου. Για κάθε δώδεκα μαθητές που θα συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά αυτά ταξίδια θα συνοδεύει και ένας καθηγητής. Εφόσον ο πλοίαρχος το επιτρέπει, θα γίνεται εξάσκηση στην πηδαλιούχηση. 2.ΙΙ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 2.ΙΙ.α) ΜΑΘΗΜΑ : ΣΧΕΔΙΟ ΤΑΞΗ Β* : 2 ώρες την εβδομάδα Σχεδίαση γενικών κατασκευαστικών σχεδίων, συναρμολογουμένων εξαρτημάτων, εκ του φυσικού ή από προπτικά σχέδια (διωστήρες, έδρανα, επιστόμια, αντλίες, ατμοφράκτες). Ανάγνωση σχεδίων εξαρτημάτων προς συναρμολόγηση. Σχεδίαση σωληνώσεων : Σχηματικές παραστάσεις εξαρτημάτων δικτύου σωληνώσεων φορτώσεως-εκφορτώσεως δεξαμενοπλοίου, θαλάσσιου και πόσιμου ύδατος, καυσίμου, λιπάνσεως. Υπολογισμός και σχεδίαση οδοντωτού τροχού με παράλληλους οδόντες. Υπολογισμός και σχεδίαση οδοντωτού τροχού και ατέρμονος κοχλίου. Ναυπηγικό σχέδιο. Ανάγνωση ναυπηγικού κατασκευαστικού σχεδίου. Ανάλυση στα επί μέρους στοιχεία, συγκροτήματα, εξαρτήματα και υλικά. Συμβολισμοί συγκολήσεων και ηλώσεων. 2.ΙΙ β) ΜΑΘΗΜΑ : ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ - ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΤΑΞΗ Β*: 2 ώρες την εβδομάδα ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ : Σκοπός της μεταλλουργίας. Μεταλλεύματα. Μεταλλεία. Μέταλλο - Ιδιότητες μετάλλων - Κράματα. ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ : Εμπλουτισμός - Φρύξη - Αναγωγή - Συλλιπάσματα - Μεταλλουργικοί κάμινοι - Ανακάθαρση - Μεταλλοτεχνικές επεξεργασίες. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ : Προϊόντα της σιδηρομεταλλουργίας. Πρώτες ύλες. ΜΑΛΑΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ : Παρασκευή - ιδιότητες - εφαρμογές. ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ : Παραγωγή χυτοσιδήρου - Λειτουργία υψικαμίνου - Αναγωγή - Σύσταση - Ιδιότητες - Εφαρμογές. Είδη χυτοσιδήρου - Κόννοι χυτοσιδήρου - Ειδικοί χυτοσίδηροι - Σιδηροκράματα - Ανώτεροι χυτοσίδηροι. ΧΑΛΥΨ : Γενικά - Παραγωγή χάλυβος - Μέθοδος Siemens - Μοrtin, ηλεκτρική μέθοδος - Ιδιότητες. Επίδραση των προσμείξεων. Μηχανικές ιδιότητες. Ειδικοί χάλυβες - Νικελοχάλυβες - Χρωμοχάλυβες - Μαγκανιοχάλυβες. Νιχρωμοχάλυβες - Βολφραμνοχάλυβες - Ταχυχάλυβες. ΧΑΛΚΟΣ : Παραγωγή - ιδιότητες - εφαρμογές. Κράματα χαλκού. ΑΡΓΙΛΙΟΝ : Παραγωγή - ιδιότητες - κράματα αργιλίου. ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΝΤΙΤΡΙΒΗΣ : Λευκά κράματα - Αντιτριβικά κράματα χαλκού. Λοιπά αντιτριβικά κράματα. ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ : Φυσικές ιδιότητες. Θερμικές ηλεκτρικές ιδιότητες. Μηχανικές δοκιμασίες. Δοκιμασία εφελκυσμού - Δοκιμασία κάμψεως. Δοκιμασία στρέψεως - Μέτρηση της σκληρότητας - Αντοχή σε κρούση. Καταπόνηση. ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ : Μακρογραφία - Μικρογραφία - Έλεγχος με ακτίνες Χ. ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑ.ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ : Γενικά - Θερμικές κατεργασίες χάλυβος. Βαφή χάλυβος. Ανόπτηση - Επαναφορά. Ατυχήματα θερμικών κατεργασιών. Θερμικές κατεργασίες άλλων μετάλλων. ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ : Επαναθράκωση αζήνωση. ΠΕΡΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΩΝ : Σκοπός. Μέθοδοι επιμεταλλώσεως. Προκαταρκτικές εργασίες. Επιψευδαργύρωση-Επικασσιτέρωση-Επιχάλκωση-Επινικέλωση Επιχρωμίωση. ΧΗΜΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ : Σκοπός-Χρωματισμοί σιδήρου-Χρωματισμοί άλλων μετάλλων. ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ : Γενικά. * Αμεση συγκόλληση. Αυτογενείς συγκολλήσεις. Ετερογενείς συγκολλήσεις. ΠΕΡΙ ΧΥΤΕΥΣΕΩΣ : Γενικά. Κατασκευή αποτυπώματος. Πυρήνες. Έγχυση. Ελατώματα χυτών αντικειμένων. Χύτευση χυτοσιδήρου. Χύτευση ορυχάλκου. Χύτευση άλλων μετάλλων. ΠΕΡΙ ΔΙΑΒΡΩΣΕΩΣ : Ορισμός. Παράγοντες της διαβρώσεως. Διάβρωση των σπουδαιοτέρων μετάλλων. Μέσα κατά της διαβρώσεως. ΚΑΥΣΙΜΑ : Κατάταξη καυσίμων. Υγρά κατάταξη αυτών. Το φυσικό πετρέλαιο και λοιπά συστατικά πετρελαίου. Περιγραφή των κυριοτέρων υγρών καυσίμων. Βενζίνη. Ιδιότητες. Οκτάνια-Πτητικότης-Ιδιότητες. Πετρέλαιο DΙΕSΕL. Ιδιότητες (Αριθμός οκετανίων-ιξώδες, σημείο αναφλέξεως-σημείο ροής. Ειδικό βάρος-Περιεκτικότητα σε θείο). Μαζούτ. Ιδιότητες. Χρήσεις. Καύσιμα ναυτικών οργάνων. Έλεγχος - δοκιμές καυσίμων. Σημασία ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Μικροσκοπική εξέταση. Βαθμός καθαρότητας. Ειδικό βάρος - Ιξώδες. Απόσταξη. Σημείο αναφλέξεως. Σημείο καύσεως - περιεκτικότητα θείου- Σημεία ροής και πήξεως - Εξανθράκωμα. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ : Ορισμός και σκοπός της λιπάνσεως. Θεωρία λιπάνσεως. Είδη λιπάνσεως Λιπαντική μεμβράνη. Θεωρία λιπάνσεων. Παράγοντες επηρεάζοντες την λίπανση. Γενικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιπάνσεως. Τριβή. Έργο τριβής. Απώλειες ισχύος λόγω τριβής. Κατάταξη λιπαντικών. Γενικά χαρακτηριστικά των λιπαντικών. Κατάταξη των λιπαντικών. Ορυκτέλαιο. Συνθετικά λιπαντικά. Πρόσθετα λιπαντικών. Στερεά λιπαντικά. Δειγματολόγια. Ιδιότητες - Δοκιμασία λιπαντικών. Μικροσκοπική και μακροσκοπική εξέταση των λιπαντικών. Ιξώδες. Δείκτης ιξώδους-σημείο ροής-πτήξεως-νερώσεως. Αντοχή σε οξείδωση-Αριθμός εξουδετερώσεως-Εξανθράκωμα-Πηκτικότης Καθαριότητα-Δοκιμή γαλακτώσεως. Μηχανικές γαλακτώσεως-Δοκιμές εκτελούμενες σε πλοία. 2.ΙΙ. γ) ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΑΞΗ Β* : 2 ώρες την εβδομάδα ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.
 1. Γιατί απαιτείται η ψύξη, φορείς ψύξης, πιέσεις, θερμοκρασίες, ποσότητα νερού που απαιτείται για την ψύξη
 2. Βελτιώσεις βαθμού απόδοσης με:
 3. (1) Ανάκτηση θερμότητας - Αναγεννητήρας.
 4. (2) Ενδιάμεση ψύξη.
 5. (3) Αναθέρμανση των εργαζομένων καυσαερίων-Αναθερμαντήρας.
 6. (4) Συνδυασμός των προαναφερομένων μεθόδων.
 7. Δίκτυα ψύξης και εξοπλισμός αυτών (Αντλίες, ψυγεία, θερμοστατικές διατάξεις)
3.  
  Όργανα μέτρησης - μεταδότες. Έργο εξόδου. Ατμοστρόβιλοι δράσης και αντίδρασης. Δίκτυα πετρελαίου (Ντήζελ και βαρέος πετρελαίου. Βηματισμοί και σύγχρονοι Μεταδότες. 3 ώρες την εβδομάδα Γενική περιγραφή φορτηγού πλοίου και δεξαμενόπλοιου με χρήση ομοιωμάτων σε τομή και επίδειξη σχεδίων προοπτικών. Αναλυτικός υπολογισμός αξονικών (ορθών) δυνάμεων. Αναλυτικός υπολογισμός τεμνουσών δυνάμεων. - Διάγραμμα. Αναλυτικός υπολογισμός ροπών κάμψεως-Διάγραμμα. Αυτεπαγωγή (επαγωγή). Αμοιβή επαγωγή (αλληλεπαγωγή). Συντελεστής σύζευξης. Βαρούλκα παραβολής, αυτόματα βαρούλκα. Ένταση μαγνητικού πεδίου. Ιστοί, φορτωτήρες, εξοπλισμός φορτωτήρων κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση, ανέβασμα και κατέβασμα φορτωτήρων διαφόρων τύπων, κίνδυνοι. Αυτεπαγωγή δύο μαγνητικά συζευγμένων πηνίων σε σειρά. Μηχανικά αποτελέσματα μαγνητικού πεδίου. Ελκτική δύναμη ηλεκτρομαγνήτη. Δυνάμεις μεταξύ δύο παραλλήλων ρευματοφόρων αγωγών. Σωστικά μέσα των πλοίων, είδη σωστικών μέσων, αναγκαίος αριθμός σωστικών μέσων στα πλοία, εφόδια αυτών, τρόπος χρήσης τους. ΔΚΑΣ. Σύντομη εισαγωγή και διδασκαλία των άρθρων 20 έως 37. Δεν θα απαιτείται η απομνημόνευση των άρθρων αλλά η κατανόηση τους ουσίας τους και ο σταδιακός συσχετισμός τους. Εξάσκηση στην εκτέλεση διαφόρων εργασιών και κόμπων με σχοινιά και συρματόσχοινα (γάσες, ματισιές, αρματωσιά σκαλωσιάς κτλ.), πρακτική εξάσκηση στο πρωρείο, διάφορες εργασίες στο πρωρείο. Τα παραπάνω να συνδυάζονται με πρακτικές εφαρμογές και με επισκέψεις σε φορτηγά πλοία και δεξαμενόπλοια. ΤΑΞΗ Γ* : 2 ώρες την εβδομάδα Είδη πηδαλίων, ενέργεια πηδαλίου στη στροφή του πλοίου. Κύκλος στροφής και στοιχεία του. Παράγοντες που επηρεάζουν τα στοιχεία κύκλου στροφής, εντολές στον πηδαλιούχο. Επίδραση του πηδαλίου στους χειρισμούς του πλοίου. Έλικες τύπου σταθερού και μεταβλητού βήματος, επίδραση της έλικας στην πορεία του πλοίου κατά την εκκίνηση, τον πλου κατά την αναπόδιση. Περίπτωση δύο ελίκων γενικά. Συνδυασμός επιδράσεων πηδαλίου και έλικας. * Αλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τους χειρισμούς και τη συμπεριφορά του πλοίου. Αγκυροβολία πλοίου, προετοιμασία αγκυροβολίας, ταχύτητα αγκυροβολίας, πορεία, βάθος, είδος βυθού, έκταμμα αλυσίδας, ξέσυρμα άγκυρας και πότε την επιδιώκουμε, χειρισμός πέδης κατά την αγκυροβολία, παρακολούθηση διεύθυνσης άγκυρας και σχετική ενημέρωση γέφυρας. Στροφή πλοίου στην άγκυρα. Αγκυροβολία δύο αγκυρών, ορθοπλώρηση πλοίου με άνεμο ή ρεύμα, ορθοπλώρηση πλοίου όταν αναποδίζει η μηχανή, αγκυροβολία δύο αγκυρών με γωνία 180. Χρήση όλων των συσκευών και μηχανημάτων καταστρώματος με έμφαση το σύστημα πηδαλιουχίας ανάγκης. Έρευνα και διάσωση ναυαγών. Πρακτικές εφαρμογές στο πρωρείο. Πρόληψη ατυχημάτων στα πλοία. Γενικές αρχές, ασφαλής επιβίβαση και αποβίβαση από το πλοίο. Εργασίες στο κατάστρωμα και σε χώρους του πλοίου, ατομική υγιεινή και προστασία. ΔΚΑΣ : Επανάληψη των άρθρων 20 έως 37 διδασκαλία των άρθρων 1 έως 19. Δεν απαιτείται η απομνημόνευση των άρθρων αλλά η κατανόηση της ουσίας τους. Η διδασκαλία κάθε άρθρου θα συνοδεύεται από παραδείγματα και χρήση εποπτικού υλικού, σχεδιαγραμμάτων, φωτογραφιών, slides των κανόνων καθώς και των ασκήσεων πρακτική αποφυγή στο πρωρείο.
 1. Αεριοστρόβιλος ανοικτού κυκλώματος
 2. Αεριοστρόβιλος κλειστού κυκλώματος
 3. Αεριοστρόβιλος μεικτού κυκλώματος
 4. Σύγκριση αεριοστροβίλων ανοικτού και κλειστού κυκλώματος
4.  
  Ασύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες. - Περιγραφή. - Τύποι κινητήρων. - Κατασκευή. - Λειτουργία. - Βαθμός απόδοσης. - Χαρακτηριστικά στοιχεία. Γενικά περί σωληνώσεων και εξαρτημάτων - χυτοσιδηροί σωλήνες χαλύβδινοι σωλήνες χαλύβδινοι σωλήνες - αποφρακτικά όργανα - εξαρτήματα Στυπιοθλίπτες (γενικά). Άνοδος. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ. Ερωτήσεις. Βοηθητικά ψυγεία ατμοστροβιλοκίνητων πλοίων. Απώλειες στα προφύσια. Απώλεια ισχύος. Περιορισμοί στη χρήση. Εφαρμογές με χρήση διαγραμμάτων ΜΟLLΙΕR. Ανεμιστήρες λεβήτων. Δυνάμεις αναπτυσσόμενες επί των πτερυγίων από τη ροή του ατμού. Απόλυτες και σχετικές ταχύτητες. Σύνθεση ταχυτήτων. Τρίγωνα ταχυτήτων. Υπολογισμός έργου, ισχύος και απόδοσης. Ιδανικός στρόβιλος δράσεως. Συνθήκη μέγιστης απόδοσης. Απλή βαθμίδα δράσης. Απώλειες. Πτερύγια αντίδρασης σταθερά και κινητά. Απλή βαθμίδα αντίδρασης. Ιδανικός στρόβιλος αντιδράσεως. Συνθήκη μεγίστης απόδοσης. Έργο, ισχύς και απόδοση. Απώλειες. Σύγκριση βαθμίδων δράσης και αντίδρασης. Διαγράμματα πίεσης-ταχύτητας Ανάγκη σταδιακής εκμετάλλευσης της ταχύτητας και της πίεσης του ατμού στους ατμοστρόβιλους.
 1. Κέλυφος
 2. Ποσότητα του αέρα που απαιτείται Θεωρητικά (στοιχειομετρική αναλογία) και στην πράξη, συντελεστής περίσσειας αέρα και τιμές αυτού.
 3. Στροφεία
 4. Αντιστάσεις στη ροή του αέρα και πώς επηρεάζουν την πλήρωση του κυλίνδρου.
 5. Οχετοί εξαγωγής των καυσαερίων.
 6. Σιγαστήρες, είδη αυτών, μερική εκμετάλλευση των απωλειών θερμότητας και καυσαερίων με τη χρήση των λέβητων.
 7. ΚΑΥΣΗ ΣΤΙΣ Μ.Ε.Κ.
 8. Θάλαμος καύσης
 9. Σύστημα τροφοδότησης με καύσιμο
 10. Αναγεννητήρας ( ή κατ* άλλους αναθερμαντήρας) αέρα
 11. Υλικά κατασκευαστή των αεριοστρόβιλων
 12. Βοηθ. εξαρτήματα των αεριοστρόβιλων.
5.  
  Ασύγχρονοι μονοφασικοί κινητήρες. - Γενικά. - Τύποι ασυγχρόνων μονοφασικών κινητήρων. - Περιγραφή. - Λειτουργία. - Κατασκευή. Β. Καθορισμός αναλυτικών προγραμμάτων του Ναυτικού τομέα των ημερήσιων και εσπερινών Τεχνικών - Επαγγελματικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ατμοστρόβιλος δράση DΕ LΑVΑL, CURΤΙS, RΑΤΕLU. Β. Κινούμενα εξαρτήματα. 2 ώρες την εβδομάδα. Α. ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΙΟ Τεχνολογία.Γενικά για τα εργαλεία και τα όργανα εφαρμοστηρίου. Εργαλεία και όργανα μέτρησης στο μετρικό και Αγγλικό σύστημα. Θεωρία του βρασμού. Ατμοστρόβιλοι αντιδράσεως ή ΡΑRSΟΝ. Απλής ροής. Εξάχνωση. Διαγράμματα πίεσης ταχύτητας. Βαθμός αντίδρασης. Ασκήσεις. Εκτονωτική διαβάθμιση. Αξονικές ώσεις. Αεροστροφείο. Ατμοστρόβιλοι αντιδράσεως διπλής ροής. Ατμοστρόβιλοι μικτού τύπου δράσης αντίδρασης CURΤΙS-ΡΑRSΟΝ. Εξαγωγή σπασμένου ψεύτικου κοχλία. Κατασκευή σπειρωμάτων σωλήνων. Ατμοστρόβιλοι εφαπτομενικής ή ελικοειδούς ροής. Ατμοστρόβιλοι ακτινικής ροής. Ατμοστρόβιλοι ΑΝΑΠΟΔΑ σε εγκαταστάσεις πρόωσης πλοίων. Τύποι θέσης και λειτουργία αυτών. Τυπικές μορφές εγκαταστάσεων ατμοστροβίλων δια την πρόωση των πλοίων. Χρήση μειωτήρων στροφών. Εγκαταστάσεις ηλεκτρο-στροβιλο-πρόωσης πλοίων. Σύγκριση στροβίλων δράσης και αντίδρασης.
 1. Γενικά Γνωριμία με τις εργαλειομηχανές.
 2. Κίνδυνοι από την ηλεκτροσυγκόλληση και μέτρα προστασίας.
 3. Αλλαγή φιαλών αερίου.
 4. Πώς διακρίνουμε τις φλόγες (οξειδωτική, ανθρακική, ουδέτερη).
 5. Συγκόλληση σωλήνων φλάντζας σε σωλήνα.
 6. Συγκόλληση λεπτών ελασμάτων.
 7. Συγκόλληση οπής (γέμισμα).
 8. Κοπή ελάσματος με την ηλεκτροσυγκόλληση.
 9. Β. ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ.
 10. Εφαρμογή αεριοστροβίλων στα πλοία
 11. Εκλογή κατάλληλου εργαλείου ανάλογα με το πάχος του ελάσματος.
 12. Είδη συγκολλήσεων, αυτογενής, ετερογενής (σιδηροκόλληση, μπρουτζοκόλληση, ασημοκόλληση).
 13. Εκλογή, τρόχισμα και συγκράτηση του εργαλείου.
 14. Εξωτερικό και εσωτερικό τορνίρισμα απλού εξαρτήματος με εργαλείο ξεχονδρίσματος και εξομάλυνσης.
 15. Κωνικό τορνίρισμα με μετάθεση εργαλειοφορέα.
 16. Κοπή σπειρωμάτων στον τόρνο.
 17. Τρύπημα τεμαχίων στον τόρνο.
 18. Εφαρμογή αεριοστροβίλων για κίνηση αεροσκαφών
 19. Μέτρα προστασίας κατά την κοπή.
 20. Κοπή ελάσματος σε οριζόντια και κάθετη θέση.
 21. Κοπή σωλήνων και αξόνων.
 22. Άνοιγμα οπής σε ελάσματα και σωλήνες.
 23. Κατασκευή πολυσφίνου.
 24. 4 ώρες την εβδομάδα Α. ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ.
 25. Συνδυασμένα κυκλώματα εγκαταστάσεως αεριοστρόβιλων, μηχανής DΙΕSΕL, ατμοστροβίλων.
 26. Σύστημα DΙΕSΕL και αεριοστρόβιλου (CΟDΑG), σύστημα ατμοστρόβιλου και αεριοστρόβιλου (CΟSΑG) κτλ.
 27. Συντήρηση, επιθεώρηση, έλεγχος αεριοστρόβιλων.
 28. Απώλειες, απόδοση αεριοστρόβιλων.
 29. Εφαρμογές.
 30. Ισχύς αεριοστροβίλων.
 31. Εφαρμογές. 2.ΙΙ.η) ΜΑΘΗΜΑ:
 32. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΤΑΞΗ Γ* :
 33. 4 ώρες την εβδομάδα.
 34. Πλάνες.
 35. Κύρια μέρη - Μηχανισμός Πλάνης.
 36. Κατεργασία επίπεδης επιφάνειας.
 37. Κατασκευή πρίσματος σε σχήμα V.
 38. Δράπανα.
 39. Γενικά για τα δράπανα - μέτρα προστασίας - είδη δραπάνων.
 40. Εκλογή και τρόχισμα του τρυπανιού στο δράπανο.
 41. Συγκράτηση τεμαχίου και τρυπανιού στο δράπανο.
 42. Τρύπημα με χειροκίνητο δράπανο.
 43. Τροχοί Μέτρα προστασίας κατά το τρόχισμα.
 44. Εκλογή του τροχού ανάλογα με το υλικό και το είδος του τροχίσματος (χονδρόκοκο, λεπτόκοκο).
 45. Γ. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ.
 46. Γνωριμία με την εγκατάσταση του ατμού.
 47. Γνωριμία με την εγκατάσταση Μ.Ε.Κ. Τρόπος κοπής ενώσεων (τσόντες).
 48. Εξάρμοση αντλιών (νερού, λαδιού, πετρελαίου) διαφόρων τύπων, άρμοση αυτών.
 49. Εξάρμοση μηχανής εσωτερικής καύσης, επιθεώρηση, μέτρηση κουζινέτων, κομβίων, κυλίνδρων, εξάρμοση πώματος, στρώσιμο βαλβίδων, έλεγχος ελατηρίων, συναρμολόγηση.
 50. Αναγνώριση των δικτύων σε εγκατάσταση ατμού και Μ.Ε.Κ. και των βασικών εξαρτημάτων.
 51. Βασικές εργασίες για τη θέση σε λειτουργία και κράτηση εγκατάστασης ατμού και Μ.Ε.Κ. (προθέρμανση πετρελαίου, αφή πυρών εξυδάτωση κτλ.).
 52. Διάφορες ανωμαλίες στις μηχανές ατμού και Μ.Ε.Κ. Συντήρηση, περιοδικές και έκτακτες συντηρήσεις.
 53. Πρόγραμμα συντήρησης, καρτέλλα συντηρήσεως μηχανήματος.
 54. Λειτουργία μηχανοστασίων Μ.Ε.Κ. και ατμού και λεβητοστασίου, τήρηση ημερολογίων.
6.  
  * Οργανα ελέγχου και αυτοματισμού των μηχανών (γενικότητες). ΒΛΑΒΕΣ - ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ Ανωμαλίες - Βλάβες - Αίτια και λαμβανόμενα μέτρα. Ενέργεια ιονισμού. Ειδικές κατασκευές εμβόλων 4χρονης και 2χρονης μηχανής. Έμβολα διαιρούμενα και ολόσωμα. Κιβώτιο ατμού. Εξαρτήματα συσκευές μεταφοράς - μεταδόσεως της θερμότητος. Εναλλάκται θερμότητος. Μέση διαφορά θερμοκρασίας. Παράλληλος και αντίστροφος ροή. Ελαστικοί σύνδεσμοι. Μέση λογαριθμική θερμοκρασιακή διαφορά. Τύποι τριβών. Ελευθερίες τριβέων και τρόποι μετρήσεων. Κύριοι ωστικοί τριβείς εγκαταστάσεων πρόωσης πλοίων. Ελαστικός σύνδεσμος. Συστήματα στεγανότητας, άξονας ατμοστροβίλων. Λαβύρινθοι ακραίοι, ανθρακοπαρεμβάσματα. Λαβύρινθοι διαφραγμάτων προφυσίων. Υλικά. Κατασκευή.Στερέωση. Προφύσια και διαφράγματα προφυσίων. Τομείς προφυσίων. Υλικά. Κατασκευή. Στερέωση. Κιβώτια ομάδων προφυσίων. Πτερύγια σταθερά και κινητά. Τρόποι σύνδεσης αυτών. Υλικά. Κατασκευή. Ταινίες στεγανότητας. Ατμοφράκτες, χειριστήρια, επιστόμια ομάδων προφυσίων, επιστόμια απομάστευσης. Αυτόματοι υπερτάχυνσης, ρυθμιστές στροφέων και ασφαλείας χαμηλής πίεσης ελαίου, ασφαλιστικά κελύφους, πείρα μέτρησης αξονικών διακένων, στροφόμετρα. Ολιβόμετρα, θερμόμετρα. * Οργανα ελέγχου ροής ελαίου λίπανσης. Δίκτυα εξατμίσεων. Δίκτυο κυρίου και βοηθητικού ατμαγωγού.
 1. Καύσης και τροφοδότησης λεβήτων (γενικά χαρακτηριστικά ΗΑGΑΝ, ΒΑLLΕΥ και GΕΝΕRΑL RΕGULΑΤΟR)
 2. Δεν γίνεται έναυση της μηχανής ενώ περιστρέφεται.
 3. Ισχυρή έναυση.
 4. Απότομη κράτηση της μηχανής.
  • Ρύθμισης στροφών (γενικά χαρακτηριστικά του WΟΟDWΑRD). ιιι.
  • Πίεσης της αντλίας καυσίμου (χαρακτηριστικά λειτουργίας).
  • Λειτουργίες Φυγοκεντρικού Καθαριστηρίου. ν. Υπολοίπων Βοηθητικών Μηχανημάτων.
 5. Στη λειτουργία.
 6. Ακανόνιστη λειτουργία της μηχανής.
 7. Ανωμαλίες καύσης (μαύρα και λευκά καυσαέρια).
 8. Καυσαέρια από στροφαλοθάλαμο.
 9. Κτύποι στον κύλινδρο.
 10. Πτώση στροφών, αστάθεια στροφών, η μηχανή σταματάει μόνη της.
 11. Εξανθρακώματα στις μηχανές, αίτια και αντιμετώπιση.
 12. Θερμάνσεις εμβόλων, πωμάτων, τριβέων, σωλήνων του αέρα εκκίνησης.
 13. Βλάβες των εξαρτημάτων αυτών και των βαλβίδων του πώματος.
 14. Ανωμαλίες στο σύστημα λίπανσης.
 15. Χαμηλή ή μηδενική πίεση, υψηλές θερμοκρασίες, μη κανονική λίπανση κυλίνδρου.
 16. Αυξημένη κατανάλωση ελαίου.
 17. Συνέπειες αντιμετώπιση αυτών.
 18. Ανωμαλίες του συστηματος ψύξης.
 19. Διακύμανση της στάθμης του δοχείου διαστολής.
 20. Αύξηση της θερμοκρασίας σε ένα ή σε όλους τους κυλίνδρους.
 21. Διαρροή στο ψυγείο.
 22. Ανωμαλίες του συστήματος πετρελαίου εντός και εκτός της μηχανής.
 23. Κακή προθέρμανση.
 24. Ανωμαλίες ειδικών συνθηκών.
 25. Έκρηξη στο στροφαλοθάλαμο.
 26. Πυρκαϊά στον οχετό σάρωσης λόγω διαρροής αερίων.
 27. Εκρηκτικό μίγμα ελαίου στο στροφαλοθάλαμο.
 28. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
7.  
  Βάκτρο-Ζύγωμα-Πέδιλα ζυγώματος (Στυπιοθλίπτες) Αναφορά στα τηλεχειριζόμενα επιστόμια. Άλλα συστήματα μετρήσεων. Κατασκευή των τρανζίστορς. Ασκήσεις. Διατάξεις κοινής βάσης, κοινού εκπομπού, κοινού συλλέκτη. Μήκος. Οι κυριότερες βλάβες και ανωμαλίες ατμοστροβίλων. Θερμοκρασία. Δύναμις. Βάρος. Πίεση. Πίεση απόλυτη και μονομετρική. Υποπίεση και κενό. Ειδικός όγκος. Πυκνότητα.
8.  
  Έργο, ενέργεια, μορφές ενεργείας. Γενική σκαριφηματική διάταξη που να απεικονίζει τα χρησιμοποιούμενα όργανα ενδείξεων. Δυναμική και Κινητική ενέργεια. Βασικά κυκλώματα ενισχυτών. Απλή και διπλή μείωση. Έργο ροής. Ελαστικοί σύνδεσμοι. Ενισχυτές με τρανζίστορς. Ενθαλπία ή θερμικό περιεχόμενο. Θερμότης. Εντροπία.
9.  
  ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΕΣ (ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ). Έλεγχος των συγκροτημάτων πρόωσης πλοίων (Ατμοστροβιλοκίνητου Μ.Ε.Κ.) και χειρισμός από το θάλαμο ελέγχου. Ανασκόπηση διανυσμάτων και μιγαδικών αριθμών. Θερμικός βαθμός απόδοσης. Ε.Ρ. σε μία ωμική αντίσταση. Ε.Ρ. σε ένα ιδανικό πηνίο. Ατμοί και Αέρια. Ανακεφαλαίωση.Ασκήσεις. Θερμοδυναμικαί ιδιότητες και καταστάσεις της ύλης. ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ -ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΤΑΞΗ Β* : 3 ώρες την εβδομάδα ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ.
10.  
  Διακόπτες - Ασφάλειες. - Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πλοίων και ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη. - Χρησιμοποιούμενες τάσεις. - Πηγές ανάγκης. - Πίνακες γεννητριών. - Βαρούλκα-εργάτες. - Διατάξεις ασφαλείας. 2.ΙΙ. Αρχή λειτουργίας. Ανοικτό, ημίκλειστο και κλειστό. 2 ώρες την εβδομάδα Το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος αυτού είναι όμοιο με το προβλεπόμενο στην παράγραφο 2. 2 ώρες την εβδομάδα. Η θερμότητα ως κινητική ενέργεια των μορίων. Μηχανική θεωρία της θερμότητας ή κινητική θεωρία της ύλης. Ασκήσεις. 2.ΙΙ. ιγ) ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. ΤΑΞΗ Β*: 3 ώρες την εβδομάδα. Σκοπός του μαθήματος είναι να γίνουν οι απόφοιτοι ικανοί να εκτελέσουν εργασίες συντήρησης ή μικροεπισκευές του μηχανολογικού εξοπλισμού του πλοίου. Τομείς πρακτικής εκπαίδευσης:.
11.  
  ΑΝΤΛΙΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ. Γενικές περιγραφές και αρχές λειτουργίας. Ειδικότερα οι μονάδες οι εγκατεστημένες συνήθως στο Μηχανοστάσιο (βυθόμετρο, δρομόμετρο κτλ.). Αντλίες ΒUΤΤΕR WΟRΤΗ. Προθερμαντήρες θάλασσας. Δίκτυο ΒUΤΤΕRWΟRΤΗ- Σύστημα και μηχανήματα εξαερισμού (CΟLΑR VΕΝΤ). Χαρακτηριστική ισότητα αερίων. Νόμος Regnault. Νόμος Jοule. Νόμος Ανοgardο. Κιλομόριον (uοl) και Λιβρομόριον. Διεθνής σταθερά των αερίων. Μίγματα αερίων. Νόμος του DΑLΤΟΝ. Προσδιορισμός μερικών πιέσεων μίγματος αερίων από την ολική. Ισοδύναμο μοριακό βάρος. Χαρακτηριστική σταθερά και ειδικαί θερμότητες μίγματος αερίων.
12.  
  Αλλαγές καταστάσεως ή διεργασίες αερίων. ΒΑΡΟΥΛΚΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ. Ατμοκίνητα - Ηλεκτροκίνητα - Υδραυλικά - Περιγραφή διαφόρων τύπων. Αλλαγή καταστάσεως αερίου υπό σταθερό όγκο, υπό σταθερά πίεση, υπό σταθερά θερμοκρασία. Αδιαβατική αλλαγή καταστάσεως αερίου. Βαρούλκα αυτόματης ρυθμιζόμενης έντασης σχοινιών πρόσδεσης. Σύγκριση αδιαβατικής και ισοθερμοκρασιακής και πολυτροπικής αλλαγής καταστάσεως εκτόνωσης αερίου ή στραγγαλισμός.
 1. Βαλβίδες εισαγωγής, εξαγωγής, περιστρεφόμενες.
 2. Επιθεωρήσεις και επισκευές βαλβίδων.
 3. Ελατήρια των βαλβίδων.
 4. Ωστήριες γέφυρας και ράβδοι.
 5. Υδραυλική ανύψωση βαλβίδων Β και WΑΙΝ.
 6. Κνωδακοφόρος άξονας, είδη, λίπανση, μετάδοση κίνησης απ* αυτόν με οδοντωτούς τροχούς, αλυσίδα ή με μικτό τρόπο, σχέση μετάδοσης 2χρονων - 4χρονων μηχανών.
 7. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ.
13.  
  ΑΝΤΙΔΙΑΤΟΙΧΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ. Γενικά - Είδη - Σταθεροποιητές (SΤΑΒΙLΙΖΕRS) πτερυγίων - Περιγραφή. Ο κύκλος και η μηχανή Carnοt. Βαθμός αποδόσεως κύκλου Carnοt. Μεγίστη θεωρητική απόδοση. Η αρχή της αναστρεψιμότητος. Αντίστροφος κύκλος Carnοt. Μετατρέψιμος και μη μετατρέψιμος ενέργεια. Εντροπία, ως έννοια και ως δείκτης της μη μετατρεψίμου ενεργείας. Η θερμότης ως κατωτέρα μορφή ενεργείας. Αρχή της υποβαθμίσεως της ενεργείας. Θεώρημα Νernst ή τρίτον θερμοδυναμικό αξίωμα.
14.  
  Θερμικοί κύκλοι αερίων. Ενέργεια του πηδαλίου - Τύποι πηδαλίων (συνοπτικά). Θεωρητικός κύκλος ΟΤΤΟ. Ηλεκτροϋδραυλικός μηχανισμός πηδαλίου (με αντλίες περιστερφομένων κυλίνδρων, με ηλεκτρική μετάδοση). Θεωρητικός μικτός κύκλος Dusl. Θεωρητικός κύκλος Jοule ή ΒRΑΥΤΟΝ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΑΞΗ Γ* : 2 ώρες την εβδομάδα.
15.  
  Ατμογεννήτριες γενικά, τεχνητή κυκλοφορία αυτών. Ατμογεννήτριες ΒΕΝSΟΝ, VΕLΟΧ, SULΖΕR. Παραγωγή ή σχηματισμός υδρατμών. Υγρός, ξηρός, ανερθερμός και αφυπερθερμός υδρατμός. Αισθητή και ολική θερμότης του νερού. Λανθάνουσα θερμότης υδρατμών. Βαθμός ξηρότητας. Ολική θερμότης υγρού + ξηρού υδρατμού. Θερμότης πινάκων ξηρού υδρατμού. Θερμότης και θερμοκρασία υπερθερμού υδρατμού. Χρήση πινάκων υπερθερμού ατμού. Ειδικός όγκος υδρατμών. Εξωτερικό έργο αξιοποιήσεως. Εσωτερική ενέργεια υδρατμού. Θερμικό περιεχόμενο ή ενθαλπία υδρατμού. Εντροπία ύδατος. Εντροπία ατμοποιήσεως. Εντροπία ξηρού, υγρού και υπερθερμού υδρατμού.
16.  
  Αλλαγαί καταστάσεως υδρατμών. Διαγράμματα Ρ.V, Τ.S. και r.- S ή ΜΟLLΙΕR. Χρήση διαγραμμάτων ΜΟLLΙΕR. Αλλαγή κασταστάσεως υδρατμών υπό σταθερό όγκο, υπό σταθερά πίεση και υπό σταθερά θερμοκρασία. Αδιαβατική αλλαγή θερμοκρασίας υδρατμών. Ελευθέρα άνευ αντιστάσεως εκτόνωση υδρατμού ή στραγγαλισμός.
17.  
  Θερμικοί κύκλοι ατμού. Κύκλος CΑRΝΟΤ με ατμό. Η ψέκαση του πετρελαίου και τα στοιχεία καύσης αυτού. Μονάδες συγκροτήσεως συστήματος ατμομηχανής λειτουργούσης σε κλειστό και ανοικτό απλό κύκλο RΑΝΚΙΝΕ. Κύκλος RΑΝΚΙΝΕ με υπερθέρμανση, με αναθέρμανση, με αυτοαναθέρμανση ή απομάστευση. Απόδοση κύκλου RΑΝΚΙΝΕ. Παράγοντες βελτιώσεως της αποδόσεως. Ειδική κατανάλωση υδρατμού. Ειδική κατανάλωση θερμότητος.
18.  
  Αεροσυμπιεσταί. Καυστήρες, κώνοι αέρος. Γενικά φυσητήρες αιθάλης. Έργον συμπιεστού. Ισχύς κινήσεως συμπιεστού. Εκθέτης συμπιέσεως και συμπιεστής δύο φάσεων. Ενδιάμεσος ψύξις. Πολυβάθμιοι αεροσυμπιεσταί. Ογκομετρική απόδοση συμπιεστού. Συντελεστής αποδόσεως. Στροβιλοσυμπιεσταί και περιστροφικοί συμπιεσταί.
19.  
  Ροή ρευστών σε προφύσια. Επεξεργασία γλυκού νερού, Αποσταγμένο νερό, Ξέναι ουσίαι μολύνουσαι το τροφοδοτικό νερό. Επίδραση και τα αποτελέσματα των ξένων ουσιών (καθαλατώσεις-οξέα-διαλελυμένο οξυγόνο). Μέτρα για την προστασία του λέβητα. Κρίσιμη πίεση και ταχύτητα. Αλατότητας, Σκληρότητας, Αλκαλικότητας, Διαλελυμένου οξυγόνου, Επιτρεπόμενα όρια. Χρήση διαγραμμάτων ΜΟLLΙΕR. Υπολογισμός διατομών λαιμού και εξόδου προφυσίου. Αποτελέσματα τριβών του υδρατμού στο προφύσιο. Βαθμός αποδόσεως προφυσίου.
20.  
  Διαβρώσεις και συντηρήσεις λεβήτων: Μορφές διαβρώσεων, Αίτια, Διαβρώσεις λόγω οξέων, Διαβρώσεις λόγω ηλεκτρολύσεων-Εσωτερικές και Εξωτερικές διαβρώσεις. Πίεση, εσωτερική ενέργεια, ενθαλπία και εντροπία μίγματος αερίων. Μίγματα αέρος ατμού και νερού. Υπολογισμός υγρασίας αέρος. Θερμοκρασία υγρού και ξηρού βολβού. Ψυχρομετρικό διάγραμμα. Αδιαβατική διεργασία κορεσμού μίγματος αέρος-υδρατμού.
21.  
  Βλάβες λεβήτων : Θαλάσσιο νερό στον λέβητα, διαφυγή ατμού, Έμφραξη υδροδεικτίου, Θραύση υδροδείκτου, αντικατάσταση αυτού. Ανάβραση και προβολή, νερού. Διαρροή αυλών, πωμάτωση αυτών.