ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/78

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-05-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-05-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-04-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τα διδασκόμενα μαθήματα και οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας τους στην Α τάξη των Ημερησίων Γυμνασίων όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 174/1994 (ΦΕΚ 113 τ.Α) τροποποιούνται ως εξής: Α ΤΑΞΗ (από το σχολικό έτος 1996-97) ΜΑΘΗΜ [...]"
1.  
  Θρησκευτικά 2
2.  
  Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 4
3.  
  Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5
4.  
  Ιστορία 2
5.  
  Μαθηματικά 4
6.  
  Γεωγραφία 2
7.  
  Βιολογία Ι 2
8.  
  Ξένη Γλώσσα Ι: Αγγλικά 3
9.  
  Ξένη Γλώσσα 2: Γαλλικά ή Γερμανικά 3
10.  
  Αισθητική Αγωγή 2
11.  
  Φυσική Αγωγή 3
12.  
  Πληροφορική - Τεχνολογία 2
13.  
  Οικιακή Οικονομία 1 ΣΥΝΟΛΟ 35
Άρθρο 2 "Τα διδασκόμενα μαθήματα και οι ώρες της εβδομαδιαίας διδασκαλίας τους στην Α τάξη των Ημερησίων Γενικών Λυκείων όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 479/1985 (ΦΕΚ 170 τ.Α) τροποποιούνται ως εξής: Α ΤΑΞΗ (από το σχολικό έτος 1996-9 [...]"
1.  
  Θρησκευτικά 2
2.  
  Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 4
3.  
  Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 6
4.  
  Ιστορία 2
5.  
  Μαθηματικά 5/4
6.  
  Φυσική 3
7.  
  Χημεία 1
8.  
  Γεωλογία - Ορυκτολογία 1
9.  
  Ξένη Γλώσσα Ι: Αγγλικά 2
10.  
  Ξένη Γλώσσα 2: Γαλλικά ή Γερμανικά 2
11.  
  Φυσική Αγωγή 2
12.  
  Καλλιτεχν. Μουσική 1.
13.  
  ΣΕΠ -/1 ΣΥΝΟΛΟ 31
Άρθρο 3 "Τα διδασκόμενα μαθήματα και οι ώρες της εβδομαδιαίας διδασκαλίας τους στην Α τάξη των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 108/1987 (ΦΕΚ 63 τ.Α) τροποποιούνται ως εξής: Α ΤΑΞΗ (από το σχολικό έτος 1996 [...]"
1.  
  Θρησκευτικά 1
2.  
  Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 4
3.  
  Αρρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 4
4.  
  Ιστορία 2
5.  
  Μαθηματικά 5/4
6.  
  Φυσική 2/3
7.  
  Χημεία 1
8.  
  Τεχνολογία και Παραγωγή 5
9.  
  Στοιχεία Πολιτικής Οικονομίας 2/1
10.  
  Φυσική Αγωγή 2
11.  
  Ξένη Γλώσσα Ι: Αγγλικά 2
12.  
  Ξένη Γλώσσα 2: Γαλλικά ή Γερμανικά 2
13.  
  Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός -/1 Σύνολο ωρών μαθημάτων κοινού προγράμματος 32 Β. Επιλεγόμενα μαθήματα 3 Γεωργία και Ανάπτυξη 2 Βιοτεχνολογία 2 Στοιχεία Δικαίου 1 0 Οργανισμός του Ανθρώπου 1 ΣΥΝΟΛΟ 35.
Άρθρο 4 "Τα διδασκόμενα μαθήματα και οι ώρες της εβδομαδιαίας διδασκαλίας τους στην Α τάξη των Κλασικών Λυκείων όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 479/1985 (ΦΕΚ 170 τ.Α) τροποποιούνται ως εξής: Α ΤΑΞΗ (από το σχολικό έτος 1996-97) ΜΑΘΗΜΑ [...]"
1.  
  Θρησκευτικά 2
2.  
  Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 4
3.  
  Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 8/7
4.  
  Ιστορία 2/3
5.  
  Λατινικά 2/1
6.  
  Μαθηματικά 3
7.  
  Φυσική 2
8.  
  Χημεία 1
9.  
  Γεωλογία - Ορυκτολογία 1
10.  
  Ξένη Γλώσσα Ι: (Αγγλικά ή Γαλλικά) 2
11.  
  Ξένη Γλώσσα 2: (Γερμανικά) 2
12.  
  Φυσική Αγωγή 1
13.  
  Μουσική 1
14.  
  ΣΕΠ -/1 ΣΥΝΟΛΟ 31 Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος
 • Τις διατάξεις της περ. γ) της παραγράφου 11 του άρθρου 5, της περ. δ) της παραγράφου 9 του άρθρου 8, της περ. δ) της παραγράφου 5 του άρθρου 7, του Νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 • Τις με αριθμ. 2/1996 και 5/1996 προτάσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 167 Α) το οποίο προσετέθη στο Νόμο αυτό με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 Α).
 • Τη με αριθμό 4/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία