ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/8

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-01-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-01-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-01-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 49/1995 (Α 37) «Τεχνικός έλεγχος οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους σε συμμόρφωση προς την οδηγία 77/143/ΕΟΚ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις οδηγίες 88/ 449/ΕΟΚ, 91/225/ΕΟΚ, 91/328/ΕΟΚ, 92/54/ΕΟΚ και 92/55/ΕΟΚ» σε συμμόρφωση με την οδηγία 94/ 23/ΕΚ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Πεδίο εφαρμογής"
1.  
  Το παρόν Διάταγμα αποσκοπεί στην τροποποίηση του ΠΔ 49/95 (Α 37) σε συμμόρφωση με την οδηγία 94/ 23/ΕΚ της 8ης Ιουνίου 1994 (τεύχος ΕΕ αρ. L 147 της 14.6.1994 σελ. 6) «που τροποποιεί, ενόψει του καθορισμού ελαχίστων προτύπων για τον έλεγχο των συστημάτων πέδησης των οχημάτων, την οδηγία 77/143/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τον έλεγχο των οχημάτων και των Ρυμουλκουμένων τους».
Άρθρο 2
1.  
  Προστίθεται νέο άρθρο 5 στο ΠΔ 49/95 (Α37) και τα άρθρα 5, 6 και 7 αυτού αναριθμούνται σε 6, 7 και 8 αντίστοιχα:
Άρθρο 3
1.  
  Αντικαθίστανται τα αντίστοιχα σημεία του παραρτήματος ΙΙ του Π.Δ. 49/95 (Α37), όπως παρακάτω: «Σημεία προς έλεγχο/δοκιμή Αιτίες Αστοχίας 1.2.1Επιδόσεις (αυξάνονται σταδιακά μέχρι τη μέγιστη τιμή) Ανεπαρκές έργο πέδησης σε ένα ή περισσότερους τροχούς. - Το έργο πέδησης σε κάποιο τροχό είναι μικρότερο από το 70% του υψηλότερου καταγραφόμενου έργου που ασκείται σε άλλο τροχό του ίδιου άξονα. Σε περίπτωση δοκιμής της πέδησης σε πορεία, η απόκλιση του οχήματος από την ευθεία είναι υπέρμετρη. - Μη βαθμιαία μεταβολή του έργου πέδησης (απότομη εμπλοκή) - Ανώμαλη υστέρηση στη λειτουργία πέδησης σε κάποιο τροχό. - Υπέρμετρη διακύμανση του έργου πέδησης λόγω παραμόρφωσης των δίσκων ή ελλειψοειδούς μορφής τύμπανων. 1.2.2Απόδοση - Λόγος πέδησης εξαρτώμενος από τη μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα ή, στην περίπτωση των ημιρυμουλκουμένων, από το άθροισμα των ανώτατων επιτρεπόμενων φορτίων αξόνων (εφόσον είναι δυνατόν), κατώτερος από: Ελάχιστη απόδοση πέδησης: Κατηγορία 1 : 50% 48% για οχήματα, χωρίς σύστημα ΑΒS, ή τύπου εγκεκριμένου πριν από την 1ηΟκτωβρίου 1991 Κατηγορία 2 : 43% 45% για οχήματα που έχουν ταξινομηθεί μετά την 13.12.1988 Κατηγορία 3 : 40% 43% για ημιρυμουλκούμενα και για ρυμουλκούμενα με ράβδο έλξης που έχουν ταξινομηθεί μετά την 13.12.1988 Κατηγορία 4 : 50% Κατηγορία 5 : 45% 50% για οχήματα που έχουν ταξινομηθεί μετά την 13.12.1988 Κατηγορία 6 : 50% ή - Το έργο πέδησης μικρότερο των τιμών αναφοράς, εφόσον τις έχει καθορίσει ο κατασκευαστής για τον άξονα του οχήματος. Η τιμή αναφοράς για τον άξονα του οχήματος είναι το έργο πέδησης (εκφρασμένο σε Νewtοns) που απαιτείται για να επιτευχθεί αυτή η περιγραφείσα ελάχιστη δύναμη πέδησης υπό το συγκεκριμένο βάρος φορτίου που φέρει το όχημα. 1.3.2Απόδοση - Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων ελάχιστος λόγος πέδησης μικρότερος του 50% (για τα οχήματα των κατηγοριών 2 και 5 η ελάχιστη απόδοση της δευτερεύουσας πέδησης είναι 2,2 m/s2) της αποδοτικότητας πέδησης που καθορίζεται στο σημείο 1.2.2του παρόντος παραρτήματος σε σχέση με τη μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα ή, στην περίπτωση των ημιρυμουλκούμενων, με το άθροισμα των ανώτατων επιτρεπόμενων φορτίων αξόνων. 1.4.2Απόδοση - Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, ελάχιστος λόγος πέδησης μικρότερος του 16% σε σχέση με τη μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα ή, στην περίπτωση των μηχανοκίνητων οχημάτων, μικρότερος του 12% σε σχέση με τη μέγιστη επιτρεπόμενη συνδυασμένη μάζα του οχήματος, όποιος είναι ο μεγαλύτερος.».
Άρθρο 4
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από 1.1.1997. Στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
Άρθρο 5
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζονται τα πρότυπα δοκιμών για την 3ποτελεσματικότητα της πέδησης των οχημάτων που θεωρούνται ιστορικού ενδιαφέροντος.».
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α 101) και του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 (Α΄ 34) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 Παρ. 4 του Ν. 1440/1 984 (Α 70) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 2367/1995 (Α’ 261). β. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Μ· 2081/1992 (Α’ 154). γ. Της 566/1 .10.96 (Β 910) Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 566/96 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Και του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/566 2001
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΣ 2001/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1440 2001
Τεχνικός έλεγχος οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση προς την οδηγία 77/143/ΕΟΚ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις οδηγίες 88/449/ΕΟΚ, 91/225/ΕΟΚ, 91/328/ΕΟΚ, 92/54/ΕΟΚ και 92/55/ΕΟΚ. 1995/49 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία