ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/80

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-05-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-05-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-05-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Περιεχόμενο του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης Το περιεχόμενο του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ορίζεται ως κατωτέρω, στα μέρη πρώτο έως και τέταρτο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1.1.100 Η Αρχή της Αυτονομίας 1. Το σχέδιο λογαριασμών κατανέμεται σε τρία μέρη, καθένα από τα οποία αποτελεί ιδιαίτερο και ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα. Οι λογαριασμοί του καθενός από τα μέρη αυτά συνδέονται και συλλειτουργούν μεταξύ τους, χωρίς να επηρεάζουν λογιστικά τους λογαριασμούς των άλλων δύο μερών. 2. Οι λογαριασμοί ουσίας της γενικής λογιστικής, που αναπτύσσονται στις ομάδες 1 - 8, λειτουργούν σε ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο κεφ. 2.2. 3. Οι λογαριασμοί τάξεως, που αναπτύσσονται στη 10η (0) ομάδα, λειτουργούν σε ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο κεφ. 3.2. 4. Σύμφωνα με την αρχή της αυτονομίας, η αναλυτική λογιστική, λειτουργεί ανεξάρτητα από τη γενική, σε λογαριασμούς της ομάδας 9, που συνδέονται και συλλειτουργούν μεταξύ τους στο ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα της ομάδας αυτής. 5. Είναι δυνατό να συγχωνεύονται και να λειτουργούν σε ένα ενιαίο σύστημα λογιστικής (στο αυτό λογιστικό κύκλωμα) η γενική και η αναλυτική λογιστική με την προϋπόθεση ότι η αναλυτική λογιστική θα διατηρεί την αυτονομία της και δε θα αλλοιώνονται οι βασικές αρχές των παρακάτω παρ. 1.1.101 και 1.1.102. 1.1.101 Η αρχή της κατ’ είδος συγκεντρώσεως των αποθεμάτων, εξόδων και εσόδων. 1. Σύμφωνα με την αρχή της κατ’ είδος συγκεντρώσεως και παρακολουθήσεως των αγορών, των εξόδων και των εσόδων, τα αντίστοιχα κονδύλια καταχωρούνται σε λογαρισμούς αποθεμάτων (ομάδας 2), εξόδων (ομάδας 6), εσόδων (ομάδας 7) και εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων (ομάδας 8), οι οποίοι ανοίγονται και λειτουργούν με κριτήριο το είδος και όχι τον προορισμό για τον οποίο πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες αγορές αποθεμάτων και τα αντίστοιχα έξοδα και έσοδα. 2. Σύμφωνα με την αρχή της προηγούμενης περιπτώσεως οι σχετικοί λογαριασμοί δέχονται χρεώσεις ή πιστώσεις και αντίστοιχους αντιλογισμούς, χωρίς να επιτρέπονται μεταφορές των κονδυλίων τους κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών αυτών, στο τέλος κάθε χρήσεως, μεταφέρονται στο λογαριασμό της Γενικής Εκμεταλλεύσεως, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.803 ή στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.808. 1.1.102 Η αρχή της καταρτίσεως του λογαριασμού της Γενικής Εκμετάλλευσης με λογιστικές εγγραφές. Ο λογαριασμός της Γενικής Εκμετάλλευσης καταρτίζεται έπειτα από μεταφορά σ’ αυτόν της αξίας των αποθεμάτων, οργανικών εξόδων και οργανικών εσόδων κατ’ είδος, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.803, έτσι ώστε από την ανάλυσή του να προκύπτει η συνολική κίνηση των λογαριασμών εκμεταλλεύσεως του Οργανισμού. 1.1.103 Γενικές αρχές τηρήσεως των λογαριασμών 1. Για την ενημέρωση των λογαριασμών ισχύει η βασική αρχή της υπάρξεως παραστατικού (δικαιολογητικού), δηλαδή αποδεικτικών πραγματοποιήσεως του εξόδου, του εσόδου, της εισπράξεως ή πληρωμής, που προβλέπονται σε κάθε περίπτωση. Με βάση τα δικαιολογητικά αυτά λογιστικοποιούνται τα έξοδα και τα έσοδα. Απόκλιση από τη βασική αυτή αρχή, επιτρέπεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση 3 της παραγρ. 5.1.600 του Π.Δ. 1123/80. 2. Στους αναλυτικούς λογαριασμούς της τελευταίας βαθμίδας καταχωρούνται και τα εξής τουλάχιστον στοιχεία: α. Ο αύξοντας αριθμός του παραστατικού, με το οποίο γίνεται η λογιστικοποίηση και καταχώριση στο λογαριασμό αυτό του σχετικού ποσού. β. Σύντομη αιτιολογία για κάθε εγγραφή, δηλαδή για κάθε ποσό που καταχωρείται στη χρέωση ή την πίστωση του λογαριασμού. 3. Για τους αναλυτικούς λογαριασμούς της τελευταίας βαθμίδας της γενικής λογιστικής και των λογαριασμών τάξεως, είναι υποχρεωτική η τήρηση αναλυτικών ατομικών μερίδων σε καρτέλες ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης). Για ίδιους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής, ισχύουν όσα ορίζονται στη περίπτωση 7 της παραγρ. 5.210 του Π.Δ. 1123/80. 4. Παρέχεται η ευχέρεια στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης να ενημερώνουν τους λογαριασμούς της προτελευταίας βαθμίδας (περιληπτικούς) μόνο με τη συνολική κίνηση, τόσο της χρεώσεως όσο και της πιστώσεως, των αντίστοιχων λογαριασμών τους της τελευταίας βαθμίδας (αναλυτικών), με την προϋπόθεση ότι η ενημέρωση αυτή των αναλυτικών λογαριασμών θα γίνεται, κατά οποιοδήποτε τρόπο, τουλάχιστο στο τέλος κάθε μήνα. 1.1.104 Γενικές αρχές μηχανογραφικής τήρηση βιβλίων και έκδοσης στοιχείων. 1. Παρέχεται η δυνατότητα στον Οργανισμό να τηρεί τα βιβλία του και να εκδίδει τα στοιχεία του μηχανογραφικά, ή να τηρεί μηχανογραφικά τη Γενική Λογιστική και να εκδίδει τα στοιχεία του χειρόγραφα ή αντίστροφα. Δεν παρέχεται η δυνατότητα, το ίδιο βιβλίο άλλοτε να τηρείται μηχανογραφικά και άλλοτε χειρόγραφα ή ένα στοιχείο να εκδίδεται μηχανογραφικά με τη συμπλήρωση ορισμένων μόνο δεδομένων και τα λοιπά δεδομένα να συμπληρώνονται χειρόγραφα. 2. Ο Οργανισμός που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των παραστατικών στοιχείων υποχρεούται: α. Να έχει αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του λογισμικού στην Ελληνική γλώσσα, που αναφέρεται τουλάχιστον στην εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 186/1992, όπως ισχύουν κάθε φορά, και το οποίο ενημερώνεται αμέσως για κάθε μεταβολή που επέρχεται σ’ αυτό. β. Να διαθέτει στον οποιοδήποτε αρμόδιο εξωτερικό έλεγχο το κατάλληλο προσωπικό, για να εκτυπωθούν ή εμφανιστούν στην οθόνη τα ζητούμενα στοιχεία ή για να γίνουν ανάλογες ελεγκτικές επαληθεύσεις, τόσο στις εγγραφές των βιβλίων, όσο και στις δυνατότητες του λογισμικού. γ. Να διαφυλάσσει το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης λογισμικού για δέκα χρόνια από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία θα σταματήσει τη μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων ή θα αλλάξει εγχειρίδιο οδηγιών. δ. Να διαφυλάσσει τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης πληροφοριών μέχρι την εκτύπωση των δεδομένων τους. ε. Να διαφυλάσσει τα βιβλία και τα παραστατικά στοιχεία, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις. 3. Οι φορείς που αναλαμβάνουν τη μηχανογραφική ενημέρωση των βιβλίων, έχουν υποχρέωση να διαφυλάσσουν το αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του λογισμικού και να διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό κατά τη διάρκεια του ελέγχου, για τη χρήση του λογισμικού. Ένα αντίγραφο του εγχειριδίου οδηγιών χρήσης παραδίδεται στον Οργανισμό. 4. Το πρόγραμμα που χρησιμοποιεί ο Οργανισμός για τη μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων του, πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των διατάξεων του Π.Δ. 186/1992, όπως ισχύουν κάθε φορά και επί πλέον πρέπει να έχει τις ακόλουθες δυνατότητες: α. Το πρόγραμμα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στο παρόν Λογιστικό Σχέδιο, ώστε να παρέχει την δυνατότητα ανάπτυξης κωδικών αριθμών και τίτλων λογαριασμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους του παρόντος. β. Πρέπει να εξασφαλίζει στον ίδιο τον Οργανισμό τη δυνατότητα προσδιορισμού των μεταβλητών εισφορών, τελών κ.λ.π. σε περίπτωση διαφοροποίησης τους, χωρίς να απαιτείται η παρέμβαση του προγραμματιστή. γ. Πρέπει να εξασφαλίζει την αυτόματη ετήσια προοδευτική αρίθμηση κάθε ημερολογιακής εγγραφής, χωριστά για κάθε ημερολόγιο και η οποία δεν επιτρέπεται να μεταβάλλεται από το χρήστη. δ. Το πρόγραμμα πρέπει να εξασφαλίζει υποχρεωτικά την ενημέρωση των βιβλίων του Οργανισμού με το περιεχόμενο των στοιχείων που εκδίδονται μηχανογραφικά και παράλληλα να αποκλείεται η δυνατότητα στο χρήστη για επιλεκτική καταχώρηση του περιεχομένου ορισμένων στοιχείων, με ανάλογη εντολή στον Η/Υ. ε. Το λειτουργικό σύστημα του Η/Υ πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα ακύρωσης του λανθασμένου ενιαίου μηχανογραφικού παραστατικού στοιχείου και των εγγραφών που έγιναν ταυτόχρονα στους οικείους λογαριασμούς, με την μηχανογραφική έκδοση Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου. στ. Το πρόγραμμα πρέπει να εξασφαλίζει στο χρήστη τη δυνατότητα διαχωρισμού, καταχώρησης και εκτύπωσης των οικονομικών πράξεων της νέας διαχειριστικής περιόδου, παράλληλα με τις οικονομικές πράξεις και τις τακτοποιητικές πράξεις της διαχειριστικής χρήσης που έληξε (σύνταξη ισολογισμού), καθώς και αυτόματης μεταφοράς των υπολοίπων στους λογαριασμούς της νέας χρήσης. Κάθε υπόλοιπο που μεταφέρεται, πρέπει να είναι οριστικό και εκκαθαρισμένο. ζ. Το πρόγραμμα πρέπει να εξασφαλίζει το διαχωρισμό των πράξεων του τελευταίου μήνα της διαχειριστικής χρήσης που έληξε, από τις τακτοποιητικές πράξεις της ίδιας χρήσης και τη χωριστή εκτύπωση τους. η. Το λειτουργικό σύστημα (το λογισμικό), πρέπει να αποκλείει τη δυνατότητα στο χρήστη για την αναδρομική τροποποίηση ή την παρεμβολή οποιασδήποτε εγγραφής, μετά την πάροδο της προθεσμίας ενημέρωσης, που ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία λήψης του δικαιολογητικού. θ. Σε περίπτωση τροποποίησης του προγράμματος, αυτό πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη για μεταγενέστερη (εκτύπωση) των εγγραφών που έχουν εισαχθεί στον Η/Υ, μέχρι την τροποποίησή του. ι. Τα ποσά των ημερολογίων, των λογαριασμών, των ισοζυγίων, των καταστάσεων και των στηλών των βιβλίων πρέπει να αθροίζονται αυτόματα και τα αθροίσματα να μεταφέρονται από τη μία σελίδα στην άλλη. 5. Η μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Το στάδιο της ενημέρωσης και το στάδιο της εκτύπωσης. 6. Η ενημέρωση των βιβλίων γίνεται με την εισαγωγή των δεδομένων κάθε οικονομικής πράξης που πραγματοποιεί ο Οργανισμός, στο αρχείο του Η/Υ και τη λογιστικοποίηση των πράξεων αυτών στις προθεσμίες που ορίζει το Π.Δ. 186/1992, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εισαγωγή γίνεται με την πληκτρολόγηση ή αυτόματα όταν υπάρχει σύστημα ΟΝ LΙΝΕ ενημέρωσης των βιβλίων, με τα στοιχεία που εκδίδονται μηχανογραφικά. 7. Η εκτύπωση είναι η μεταφορά από το Αρχείο του Η/Υ και η απεικόνιση σε μηχανογραφικά έντυπα (θεωρημένα ή αθεώρητα) των οικονομικών πράξεων. Η θεώρηση των εντύπων γίνεται από την εποπτεύουσα κάθε οργανισμό αρχή. 8. Κατά τη μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων, αυτά ενημερώνονται και εκτυπώνονται ως εξής: α. Τα ημερολόγια στα οποία καταχωρούνται πρωτογενώς οι εγγραφές, ενημερώνονται στην προθεσμία που ορίζεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 186/1992, δηλαδή εντός 15 ημερών από τη λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού, και επί ταμειακών πράξεων από τη διενέργεια τους. Η εκτύπωση τους γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, εκείνου που αφορούν οι οικονομικές πράξεις. β. Τα αναλυτικά καθολικά εκτυπώνονται μία φορά στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης και μέσα στην προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού. γ. Το γενικό καθολικό και το συγκεντρωτικό ημερολόγιο, εκτυπώνονται μία φορά στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου, μέσα στην προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού. δ. Το ισοζύγιο του γενικού καθολικού, εκτυπώνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, εκείνου που αφορούν οι οικονομικές πράξεις. Στο ισοζύγιο αυτό αναγράφονται τα συνολικά προοδευτικά αθροίσματα χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών του γενικού καθολικού μέχρι το τέλος του μήνα που αφορά, καθώς και τα υπόλοιπα (χρεωστικά και πιστωτικά) των λογαριασμών αυτών, όπως στο σχετικό «Υπόδειγμα Ισοζυγίου Γενικού Καθολικού» αυτού του Π.Δ. περιγράφεται. ε. Το βιβλίο αποθήκης ενημερώνεται, ποσοτικά εντός οκτώ (8) ημερών από την παραλαβή ή την παράδοση και κατ’ αξία εντός δέκα (10) ημερών από την λήψη του στοιχείου αξίας. Εκτυπώνεται στο τέλος του επόμενου μήνα εκείνου που αφορούν οι οικονομικές πράξεις ή μία φορά στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού, με την προϋπόθεση ότι μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου που αφορούν οι οικονομικές πράξεις, εκτυπώνεται μηνιαία (θεωρημένη) κατάσταση βιβλίου αποθήκης, όπως στο σχετικό «Υπόδειγμα Μηνιαίας Κατάστασης Βιβλίου Αποθήκης» αυτού του Π.Δ. περιγράφεται». στ. Όταν ο Οργανισμός διαθέτει κεντρική μονάδα Η/Υ, με την οποία παρακολουθεί τα λογιστικά στοιχεία όλων των υποκαταστημάτων, μπορεί να εκτυπώνει μέχρι το τέλος του επομένου μήνα στη μονάδα αυτή, τα λογιστικά βιβλία και το βιβλίο αποθήκης κάθε υποκαταστήματος, όταν η μεταβίβαση των εγγραφών γίνεται από τα υποκαταστήματα, είτε με απ’ ευθείας σύνδεση είτε με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα απομνημόνευσης δεδομένων (δισκέτες κ.λ.π.) στις προβλεπόμενες προθεσμίες. ζ. Τα τυπωμένα βιβλία αποστέλλονται μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη του μήνα εκτύπωσης στο υποκατάστημα που αφορούν, όπου και φυλάσσονται. η. Τα θεωρημένα και μη χρησιμοποιημένα βιβλία, μπορεί να φυλάσσονται στο χώρο της κεντρικής μονάδας του Η/Υ, μέχρι την χρησιμοποίησή τους. 9. Σε περίπτωση βλάβης του Η/Υ ή δικαιολογημένης μη λειτουργίας του προγράμματος, η ενημέρωση και η εκτύπωση των βιβλίων και παραστατικών μετά από σχετική γνωστοποίηση στη Διεύθυνση Μηχανογράφησης της Γ.Γ.Κ.Α., παρατείνεται για δέκα (10) ημέρες από την ημέρα της βλάβης. Κατά τη διάρκεια της βλάβης, τα στοιχεία εκδίδονται χειρόγραφα από ιδιαίτερη σειρά εντύπων. 10. Αμέσως μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος, το αρχείο του Η/Υ ενημερώνεται αναλυτικά, αφενός μεν με κάθε οικονομική πράξη που έχει καταχωρηθεί χειρόγραφα στα αντίστοιχα βιβλία ή στα μηχανογραφικά έντυπα, αφετέρου δε με τα δεδομένα των στοιχείων που έχουν εκδοθεί χειρόγραφα κατά την διάρκεια της βλάβης και δεν έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία. 11. Τα θεωρημένα βιβλία και καταστάσεις, που τηρούνται μηχανογραφικά, μπορεί να εκτυπώνονται σε ενιαίο θεωρημένο μηχανογραφικό χαρτί, με την προϋπόθεση ότι το ενιαίο αυτό μηχανογραφικό χαρτί πρέπει να φέρει, κατά τη θεώρησή του, γενική προοδευτική αρίθμηση των σελίδων του και κατά την εκτύπωση να αποτυπώνεται το είδος του βιβλίου ή της κατάστασης και να δίδεται ενιαία εσωτερική αρίθμηση των σελίδων κάθε βιβλίου ή κατάστασης. Με το σημείωμα θεώρησης του ενιαίου εντύπου, γνωστοποιείται στον προϊστάμενο Επιθεώρησης της Γ.Γ.Κ.Α. το είδος των βιβλίων και καταστάσεων που θα εκτυπωθούν από το ενιαίο αυτό έντυπο. Δεν επιτρέπεται μεταγενέστερα να εκτυπωθεί από το έντυπο αυτό βιβλίο ή κατάσταση που δεν αναγράφεται στο σημείωμα θεώρησης. 12. Επιτρέπεται η έκδοση των παραστατικών στοιχείων από το ίδιο θεωρημένο στέλεχος μηχανογραφικού εντύπου πολλαπλής χρήσης, με την προϋπόθεση ότι το ενιαίο αυτό έντυπο, πρέπει να φέρει κατά τη θεώρησή του, γενική προοδευτική αρίθμηση των σελίδων του και κατά τη μηχανογραφική έκδοση να αποτυπώνεται ο τίτλος και η σειρά του παραστατικού στοιχείου και να δίνεται ενιαία εσωτερική αρίθμηση των σελίδων για κάθε είδος και σειρά παραστατικού. 13. Με τη θεώρηση του ενιαίου εντύπου, γνωστοποιείται στον Προϊστάμενο Επιθεώρησης της Γ.Γ.Κ.Α. το είδος και οι σειρές των παραστατικών στοιχείων που θα εκδίδονται από το έντυπο αυτό. 14. Επιτρέπεται η θεώρηση παραστατικών στοιχείων, για τα οποία δεν προβλέπεται τέτοια υποχρέωση, όταν τα στοιχεία αυτά εκδίδονται με τη χρήση Η/Υ από θεωρημένο ενιαίο έντυπο, εφόσον από το ενιαίο αυτό έντυπο εκδίδονται και θεωρημένα παραστατικά στοιχεία. 15. Επιτρέπεται να εκτυπώνεται από το ενιαίο έντυπο και άλλο είδος ή σειρά στοιχείου μετά τη θεώρησή του, εφόσον πριν από την εκτύπωση το δηλώσει εγγράφως στον προϊστάμενο της επιθεώρησης της Γ.Γ.Κ.Α. που θεώρησε τα στοιχεία αυτά. 16. Εάν ο Οργανισμός χρησιμοποιεί δύο ή περισσότερους εκτυπωτές, τότε μπορεί να χρησιμοποιεί και θεωρεί δύο ή περισσότερες μηχανογραφικές σειρές εντύπων, μία για κάθε εκτυπωτή με ανεξάρτητες αριθμήσεις, αλλά να φέρουν διακριτικό γνώρισμα. 17. Το αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, πρέπει να δίνει οδηγίες και να περιέχει πλήρη ανάλυση των δυνατοτήτων του λογισμικού, ούτως ώστε να αποτελεί βοήθημα για το χρήστη και με βάση αυτό να μπορεί να εκτελέσει το πρόγραμμα και επί πλέον να είναι εργαλείο ελέγχου και επαλήθευσης για τακτικό και έκτακτο έλεγχο. Συγκεκριμένα πρέπει: α. να είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα. β. να παρέχει οδηγίες χρήσης του υπολογιστή και των περιφερειακών του. γ. να περιέχει το σύνολο των προγραμμάτων εφαρμογών, τις οδηγίες χρήσης τους και τις δυνατότητές τους, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με το παρόν διάταγμα. 18. Το εγχειρίδιο οδηγιών μπορεί να αναφέρεται και σε άλλες εφαρμογές, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο. 19. Για κάθε μεταβολή, πρέπει να ενημερώνεται πρώτα το αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών του λογισμικού και μετά να αρχίζει η εφαρμογή του νέου ή τροποποιημένου προγράμματος. 20. Όταν ο φορέας χρησιμοποιεί μηχανογραφικό σύστημα για την τήρηση των βιβλίων και από το ίδιο σύστημα εκδίδονται και τα στοιχεία (π.χ. συμψηφιστικά) με ταυτόχρονη ενημέρωση των βιβλίων του (ΟΝ LΙΝΕ) και συμβεί να δοθούν λανθασμένες εντολές στο Η/Υ με αποτέλεσμα να εκδοθεί λάθος στοιχείο (π.χ. συμψηφιστικό) ή το σωστό στοιχείο να εκδοθεί με λανθασμένο περιεχόμενο, πρέπει το λειτουργικό σύστημα του Η/Υ να εξασφαλίζει τη δυνατότητα ακύρωσης του λανθασμένου στοιχείου και των εγγραφών που έγιναν στους οικείους λογαριασμούς, με την άμεση μηχανογραφική έκδοση ειδικού ακυρωτικού σημειώματος. Το σημείωμα αυτό μπορεί να εκδίδεται από το ίδιο πακέτο μηχανογραφικών εντύπων που εκδίδονται και άλλα στοιχεία. Στο ειδικό ακυρωτικό στοιχείο, θα αναγράφονται ακριβώς τα ίδια δεδομένα που γράφτηκαν και στο στοιχείο του οποίου επιδιώκεται η ακύρωση, για να κλείσουν οι ανάλογες λανθασμένες εγγραφές, ο αριθμός του στοιχείου που αναφέρεται και σύντομη αιτιολογία του λόγου της ακύρωσης. 21. Οι προθεσμίες που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις αυτής της παραγράφου, τροποποιούνται κάθε φορά με βάση τις σχετικές τροποποιήσεις του ΠΔ186/1992. 22. Η θεώρηση των βιβλίων, στοιχείων και καταστάσεων, που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, γίνεται από την προβλεπόμενη από το νόμο Αρχή. Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται τέτοια θεώρηση από τις κείμενες διατάξεις, αυτή γίνεται από τον Πρόεδρο ή Διοικητή του Φορέα ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν αναπληρωτή του. 1.1.105 Διαδικασίες λογιστικοποίησης αγορών και δαπανών. 1. Αμέσως μετά τη λήψη των σχετικών νόμιμων δικαιολογητικών, στα οποία αναφέρονται και οι αξίες των αγαθών ή των υπηρεσιών που αποκτήθηκαν από τον Οργανισμό, θα εκδίδονται Δελτία Συμψηφιστικής Εγγραφής, με τα οποία θα χρεώνονται οι σχετικοί λογαριασμοί των ομάδων 1, 2, και 6 με αντίστοιχη πίστωση των σχετικών λογαριασμών της ομάδας 5. Σε ειδική θέση των Δελτίων συμψηφιστικής εγγραφής θα αναγράφονται οι αριθμοί των αντίστοιχων ενταλμάτων πληρωμής, ευθύς μετά την έκδοση και έγκρισή τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τις μεθεπόμενες περιπτώσεις 3 και 4. 2. Εάν προηγηθεί ή λήψη νόμιμου δικαιολογητικού που πιστοποιεί την ποσοτική μόνο παραλαβή ενσώματων αγαθών, θα διενεργούνται αμέσως οι εγγραφές ποσοτικής κίνησης των αποθηκών οι δε εγγραφές που αφορούν τις αντίστοιχες αξίες, θα γίνονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη πιο πάνω παράγραφο 1. 3. Με την έκδοση του Εντάλματος Πληρωμής, στο οποίο εκτός από την κωδικαρίθμηση του Δημόσιου Λογιστικού, θα αναγράφεται και η αντίστοιχη Κωδικαρίθμηση της Γενικής Λογιστικής, δε θα διενεργείται καμία άλλη εγγραφή στη Γενική Λογιστική στις ομάδες 1 έως και 8, αλλά θα κινούνται οι λογαριασμοί του προϋπολογισμού στην ομάδα 0, σύμφωνα με την παρ. 3.2.101 . 4. Μετά την έγκριση του Εντάλματος Πληρωμής από το Ελεγκτικό Συνέδριο, και τη συνακόλουθη εξόφλησή του, θα χρεώνονται κατά περίπτωση οι λογαριασμοί της ομάδας 5 που έχουν πιστωθεί με τις εγγραφές της πιο πάνω περίπτωσης 1, με πίστωση των λογαριασμών των διαθεσίμων. 5. Για κάθε εξόφληση εντάλματος που γίνεται από διαθέσιμα των τραπεζικών λογαριασμών του Οργανισμού, θα εκδίδεται απαραίτητα και τραπεζική επιταγή, που θα συνοδεύεται από το σχετικό Ένταλμα Πληρωμής. 6. Ο Οργανισμός δύναται να τηρεί διαφορετικές σειρές Ενταλμάτων Πληρωμής, ανάλογα με το χώρο η τμήμα έκδοσής τους, το μέσο πληρωμής (μετρητά, επιταγές κ.λ.π.), την υποχρεωτικότητα ή μη προληπτικού ελέγχου κ.λ.π. Τα Εντάλματα Πληρωμής, είναι προαριθμημένα κατά σειρά. 1.1.106 Διαδικασίες λογιστικοποίησης εσόδων από ασφαλιστικές εργασίες 1. Τα έσοδα από την κύρια δραστηριότητα του Οργανισμού που αφορούν κυρίως ασφαλιστικές εισφορές και κοινωνικούς πόρους, παρακολουθούνται αναλυτικά στους σχετικούς υπολογαριασμούς της ομάδας 7. 2. Τα έσοδα λογιστικοποιούνται μόλις καταστούν βέβαια και εκκαθαρισμένα, ανεξάρτητα από το χρόνο είσπραξής τους. Το βέβαιο της ύπαρξης του εσόδου πρέπει να προκύπτει από σχετικό βεβαιωτικό τίτλο είτε αυτός αφορά τη βεβαίωση της είσπραξης του εσόδου (π.χ. ειδοποίηση ή Εxtrait λογαριασμού τράπεζας) ή τη βεβαίωση της δημιουργίας της απαίτησης που απορρέει από το έσοδο με βάση έγγραφο του οργανισμού (Π.χ. πράξη επιβολής εισφορών, έκδοση λογαριασμών εισφορών) ή ακόμη έγγραφο του οφειλέτη που αποδέχεται οφειλή και κοινοποιεί στον οργανισμό την οφειλή του ( π.χ. Μισθοδοτικές καταστάσεις). 3. Για όλες τις περιπτώσεις που αφορούν έσοδα από ασφαλισμένους εργαζόμενους ή αυτοαπασχολούμενους, καθώς και από τους εργοδότες ασφαλισμένων, διενεργούνται συμψηφιστικές εγγραφές με χρέωση του οφειλέτη και πίστωση του εσόδου, ανεξάρτητα αν συγχρόνως με τη βεβαίωση γίνεται και η εξόφληση της οφειλής. Σε αυτήν τη δεύτερη περίπτωση, θα διενεργείται και δεύτερη εγγραφή πίστωσης του οφειλέτη με χρέωση των διαθεσίμων. 4. Σε κάθε Οργανισμό πρέπει να λειτουργούν αναλυτικά Μητρώα Ασφαλισμένων και Εργοδοτών, που είναι η τελευταία βαθμίδα του λογαριασμού 30. Κάθε χρέωση που αφορά εισφορές ή κρατήσεις οποιασδήποτε μορφής, θα πρέπει σε επίπεδο λογαριασμού τελευταίας βαθμίδας, να καταχωρείται στα αναλυτικά Μητρώα. Στα ίδια Μητρώα θα καταχωρούνται και οι πιστώσεις που αφορούν την είσπραξη αυτών των απαιτήσεων, τα δε αναλυτικά ισοζύγιά τους θα παρέχουν, αναλυτικά, τα υπόλοιπα των απαιτήσεων από τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες που απασχολούν ασφαλισμένους του Οργανισμού, ή σε σπάνιες περιπτώσεις, των αντίστοιχων υποχρεώσεων. 5. Η μηχανογραφική υποστήριξη της παραγράφου 1.1.104, πρέπει να παρέχει απαραίτητα τη δυνατότητα μηχανογραφικής παρακολούθησης των Μητρώων Ασφαλισμένων και Εργοδοτών και σε περίπτωση ύπαρξης ιδιαίτερης εφαρμογής για αυτά τα Μητρώα, την αυτόματη ενημέρωση της Γενικής Λογιστικής με τις κινήσεις τους. 6. Η διάρθρωση της μηχανογραφικής εφαρμογής των Μητρώων, πρέπει να παρέχει και τη δυνατότητα άντλησης πληροφοριών μη λογιστικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τις ανάγκες πληροφόρησης της εποπτεύουσας τον Οργανισμό αρχής (π.χ. αριθμός ασφαλισμένων κατά κατηγορία, αριθμός νέων ασφαλισμένων της χρήσης και αυτών που διαγράφονται, επίπεδο συμπλήρωσης προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση κάθε ασφαλισμένου κ.λ.π.). 1.1.107 Σύνδεση Γενικής Λογιστικής με Προϋπολογισμό 1. Το σχέδιο λογαριασμών έχει σχεδιασθεί, ώστε ταυτόχρονα με τη λειτουργία της Γενικής Λογιστικής, να εξυπηρετούνται και οι υποχρεώσεις των ασφαλιστικών οργανισμών, για τη λογιστική παρακολούθηση του προϋπολογισμού τους. 2. Οι λογαριασμοί τελευταίας βαθμίδας του σχεδίου, που αφορούν προσθήκες παγίων, λοιπών επενδύσεων και μακροπρόθεσμων απαιτήσεων της Ομάδας 1, αγορές αποθεμάτων της Ομάδας 2, οργανικά έξοδα της Ομάδας 6, οργανικά έσοδα της Ομάδας 7 και μη οργανικά έσοδα και έξοδα της Ομάδας 8, καθώς και ορισμένοι λογαριασμοί των ομάδων 3 και 5, έχουν, κατά κανόνα, συσχετισθεί με τους αντίστοιχους κωδικούς λογαριασμούς του προϋπολογισμού. Ο κωδικός του προϋπολογισμού, αναγράφεται δίπλα σε κάθε λογαριασμό τελευταίας βαθμίδας της παραγράφου 2.1, μέσα σε παρένθεση με την ένδειξη «ΔΛ», η οποία σηματοδοτεί ότι πρόκειται για κωδικό λογαριασμού του Δημόσιου Λογιστικού. 3. Η ανάπτυξη των λογαριασμών του Προϋπολογισμού γίνεται στους λογαριασμούς 00 και 09 του Κεφαλαίου 3.1, το οποίο αναφέρεται στους λογαριασμούς τάξεως. Δίπλα σε κάθε λογαριασμό τελευταίας βαθμίδας των πρωτοβάθμιων λογαριασμών 00 και 09, αναγράφεται, κατά κανόνα, ο αντίστοιχος ή οι αντίστοιχοι λογαριασμοί τελευταίας βαθμίδας της Γενικής Λογιστικής, με τους οποίους ο πρώτος σχετίζεται. 4. Με σκοπό την ταχύτερη αφομοίωση του σχεδίου, διατηρήθηκε το λεκτικό των λογαριασμών του προϋπολογισμού, όπου αυτό ήταν δυνατό. 5. Η ανάλυση των λογαριασμών τελευταίας βαθμίδας της Γενικής Λογιστικής είναι κατά κανόνα εκτενέστερη εκείνης των λογαριασμών του προϋπολογισμού, γεγονός που συνεπάγεται ότι τα ποσά που αφορούν ένα λογαριασμό του προϋπολογισμού, μπορεί να συσχετίζονται με περισσότερους του ενός λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής. Σε ορισμένες περιπτώσεις συμβαίνει και το αντίθετο, με αποτέλεσμα ένας λογαριασμός της Γενικής Λογιστικής να συσχετίζεται με περισσότερους του ενός λογαριασμούς του προϋπολογισμού. 6. Ο τρόπος λειτουργίας των λογαριασμών 00 και 09 αναπτύσσεται στις παραγράφους 3.2.101 και 3.2.110. Οι χρόνοι ενημέρωσης των λογαριασμών 00 και 09 είναι αυτοί που αναφέρονται στις παραγράφους 1.1.105 για τα πάγια τα αποθέματα και τα έξοδα και 1.1.106 για τα έσοδα. Για τις λοιπές περιπτώσεις ( ομάδες 3 και 5) η ενημέρωση γίνεται αμέσως μετά την έκδοση των σχετικών Ενταλμάτων Πληρωμής ή Γραμματίων Είσπραξης. 7. Σε περίπτωση που μετά την εγγραφή ενός ποσού στους λογαριασμούς του προϋπολογισμού, η διαδικασία ολοκλήρωσης της συναλλαγής ακυρωθεί, ακυρώνεται και η εγγραφή του προϋπολογισμού, παράλληλα με τις σχετικές ακυρωτικές εγγραφές στη Γενική Λογιστική. 8. Η μηχανογραφική υποστήριξη της παραγράφου 1.1.104, πρέπει να παρέχει απαραίτητα τη δυνατότητα παρακολούθησης των λογαριασμών του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Π.Δ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1.2.100 Ομάδες Λογαριασμών 1. Το σχέδιο λογαριασμών περιλαμβάνει δέκα (10) ομάδες, σε κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχούν οι αραβικοί αριθμοί 1-9 και 0. 2. Οι ομάδες 1-8 καλύπτουν τις ανάγκες της γενικής λογιστικής, η ομάδα 9 καλύπτει τις ανάγκες της αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως και η ομάδα 0 καλύπτει τις ανάγκες των λογαριασμών τάξεως. 3. Από τις ομάδες 1-8, οι 1-5 περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς του ισολογισμού, εκείνους δηλαδή που στο τέλος κάθε χρήσεως, κατά κανόνα, παρουσιάζουν υπόλοιπα χρεωστικά ή πιστωτικά, τα οποία συνθέτουν την κατάσταση του ισολογισμού, και οι 6-8 περιλαμβάνουν τους αποτελεσματικούς λογαριασμούς, οι οποίοι στο τέλος κάθε χρήσεως μηδενίζονται, έπειτα από τη μεταφορά των υπολοίπων τους αρχικά στους λογαριασμούς της Γενικής Εκμετάλλευσης και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και σε συνέχεια σε λογαριασμούς του Ισολογισμού. 4. Στις ομάδες 1-3 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί ενεργητικού, στις ομάδες 4-5 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί παθητικού, στην ομάδα 6 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί οργανικών εξόδων κατ είδος, στην ομάδα 7 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί οργανικών εσόδων κατ’ είδος, στην ομάδα 8 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί Γενικής Εκμεταλλεύσεως, Κύριας και Παρεπόμενης δραστηριότητας, έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων, αποτελεσμάτων προηγουμένων χρήσεων, αποτελεσμάτων χρήσεως, αποτελεσμάτων προς διάθεση και ο λογαριασμός του ισολογισμού, στην ομάδα 9 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί της αναλυτικής λογιστικής και στην ομάδα 0 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί τάξεως. 1.2.101 Κωδική αρίθμηση λογαριασμών Η κωδικοποίηση και ταξιθέτηση των λογαριασμών βασικά γίνεται κατά το δεκαδικό και το εκατονταδικό σύστημα και διέπεται από τις εξής βασικές αρχές: α. Οι λογαριασμοί κάθε ομάδας έχουν ως πρώτο αραβικό ψηφίο το ψηφίο της ομάδας, όπως π.χ. οι λογαριασμοί της πρώτης ομάδας το ψηφίο 1, οι λογαριασμοί της δεύτερης ομάδας το ψηφίο 2 κ.ο.κ. β. Σε κάθε ομάδα είναι δυνατό να σχηματίζονται μέχρι δέκα (10) πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί με την προσθήκη, στο αραβικό ψηφίο της ομάδας, των ψηφίων 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, και 9. γ. Κάθε πρωτοβάθμιος λογαριασμός αναπτύσσεται σε δευτεροβάθμιους κατά το εκατονταδικό σύστημα. δ. Κάθε δευτεροβάθμιος λογαριασμός αναπτύσσεται σε τριτοβάθμιους, τεταρτοβάθμιους και αναλυτικότερης βαθμίδας λογαριασμούς, κατά το εκατονταδικό, χιλιαδικό ή αναλυτικότερο (π.χ. δεκαχιλιαδικό) σύστημα. 1.2.102 Περιορισμένο εκατονταδικό σύστημα Οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί αναπτύσσονται σε περιορισμένο αριθμό δευτεροβάθμιων λογαριασμών, οι τίτλοι των οποίων εμφανίζονται στο σχέδιο λογαριασμών. Κάθε Οργανισμός, για την κάλυψη περιπτώσεων που δεν αντιμετωπίζονται από τους υφιστάμενους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς, έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί και άλλους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς, εκτός από εκείνους που εμφανίζονται στο σχέδιο λογαριασμών και να τους εντάσσει στους κωδικούς αριθμούς που τελειώνουν σε 90-99, όταν οι κωδικοί αυτοί αριθμοί δεν έχουν καταληφθεί από δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του Σχεδίου. Το Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής έχει τη δυνατότητα να συμπληρώνει τους κενούς κωδικούς αριθμούς που τελειώνουν σε 00-89 με νέους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς για την αντιμετώπιση των εκάστοτε αναγκών των Οργανισμών. 1.2.103 Υποχρεωτικοί - Προαιρετικοί λογαριασμοί 1. Οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί με υπογράμμιση είναι υποχρεωτικοί. Κάθε Οργανισμός για κάθε πράξη που χρειάζεται λογιστική παρακολούθηση, είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό που προβλέπεται από το σχέδιο λογαριασμών, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί οποιονδήποτε άλλο, έστω και αν υπάρχουν κενοί κωδικοί αριθμοί (ασυμπλήρωτοι). Οι κενοί αυτοί κωδικάριθμοι συμπληρώνονται με νέους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς, μόνο μετά από απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής. 2. Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί με υπογράμμιση είναι υποχρεωτικοί με την έννοια της υποχρεωτικότητας της παραπάνω περιπτώσεως 1. Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί χωρίς υπογράμμιση χρησιμοποιούνται κατά την κρίση του οργανισμού, είτε όπως παρουσιάζονται στο σχέδιο λογαριασμών, είτε μετά από ανάπτυξή τους σε περισσότερους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς. Η ανάπτυξη των δευτεροβαθμίων λογαριασμών στους οποίους διασπάται οποιοσδήποτε προαιρετικός δευτεροβάθμιος λογαριασμός, είναι δυνατό να γίνεται στους κωδικαριθμούς οι οποίοι έχουν τα δύο τελευταία τους ψηφία 90-99 και στον κωδικαριθμό του προαιρετικού δευτεροβαθμίου λογαριασμού που διασπάται. 3. Οι τριτοβάθμιοι λογαριασμοί με υπογράμμιση είναι υποχρεωτικοί με την έννοια της παραπάνω περιπτώσεως 1, καθώς επίσης και όσοι περιγράφονται στο σχέδιο λογαριασμών και σχετίζονται με λογαριασμούς του Δημοσίου Λογιστικού. 1.2.104 Λογαριασμοί Υποκαταστημάτων α. Υποκαταστήματα με αυτοτελή λογιστική παρακολούθηση. Κάθε υποκατάστημα εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών, συνδέεται δε με το κεντρικό μέσω του λογαριασμού του σχεδίου λογαριασμών του κεντρικού 48 «λογαριασμοί συνδέσμου με τα υποκαταστήματα». β. Υποκαταστήματα χωρίς αυτοτελή λογιστική παρακολούθηση. Οι λογαριασμοί παρακολουθήσεως των υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων (ή κλάδων) αναπτύσσονται μαζί με τους λογαριασμούς του κεντρικού, κάτω από τους δευτεροβάθμιους κάθε πρωτοβάθμιου. 1.2.105 Διάγραμμα διαρθρώσεως του σχεδίου λογαριασμών Ακολουθεί διάγραμμα διαρθρώσεως του σχεδίου λογαριασμών, στο οποίο εμφανίζονται, κατά ομάδα, οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί. Στο διάγραμμα αυτό εμφανίζεται επίσης παραστατικά ο τρόπος προσδιορισμού των συνολικών αποτελεσμάτων χρήσεως, τα οποία προκύπτουν από τις εξής δύο σχέσεις: α. Ενεργητικό (υπόλοιπα ομάδων 1, 2 και 3) μείον Παθητικό (υπόλοιπα ομάδων 4 και 5 (στο Παθητικό περιλαμβάνεται και η καθαρή θέση) = Αποτελέσματα Χρήσεως (υπόλοιπο λογ. 86). β. Αποτελέσματα Χρήσεως (υπόλοιπο λογ. 86) = Αλγεβρικό άθροισμα λογαριασμών δραστηριότητας και αποτελεσμάτων (υπόλοιπα λογ. ομάδων 2, 6, 7 και 8 μείον τελικά αποθέματα (τελική απογραφή). ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (Ομάδες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9) Οι λογαριασμοί του σχεδίου λογαριασμών της Γενικής και της Αναλυτικής Λογιστικής, ορίζονται ως εξής : 2.1.1 ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 10. Εδαφικές εκτάσεις 11. Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά Έργα 12. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις - Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 13. Μεταφορικά μέσα 14. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 15. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων 16. Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως 17. ............................................ 18. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ 10. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα (ΔΛ 9841) 10.01 ........................... ..... 10.04 Αγροί (ΔΛ 9842) 10.05 .......................... 10.06 Δάση (ΔΛ 9842) 10.07 ......................... ..... 10.10 Γήπεδα - Οικόπεδα εκτός εκμεταλλεύσεως (ΔΛ 9841) 10.11 .......................... 10.14 Αγροί εκτός εκμεταλλεύσεως (ΔΛ 9842) 10.16 Δάση εκτός εκμεταλλεύσεως(ΔΛ 9842) 10.99 ......................... 11. ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 11.00 Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων 11.00.00 Ξενοδοχεία και ξενώνες (ΔΛ 9831) 11.00.01 Κτίρια υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών υπηρεσιών (ΔΛ 9833) 11.00.02 Λοιπά ακίνητα (ΔΛ 9839) 11.01 ................ 11.02 Τεχνικά έργα(ΔΛ 9839) 11.03 Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων (ΔΛ 9839) ...... 11.07 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 11.07.00 Ξενοδοχεία και ξενώνες (ΔΛ 9831) 11.07.01 Κτίρια υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών υπηρεσιών (ΔΛ 9833) 11.07.02 Λοιπά ακίνητα (ΔΛ 9839) ...... 11.09 Τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων (ΔΛ 9839) 11.10 Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων(ΔΛ 9839) ...... 11.14 Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων εκτός εκμεταλλεύσεως 11.14.00 Ξενοδοχεία και ξενώνες (ΔΛ 9831) 11.14.01 Κτίρια υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών υπηρεσιών (ΔΛ 9833) 11.14.02 Λοιπά ακίνητα (ΔΛ 9839) ...... 11.16 Τεχνικά έργα εκτός εκμεταλλεύσεως (ΔΛ 9839) 11.17 Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων εκτός εκμεταλλεύσεως (ΔΛ 9839) ...... 11.21 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως 11.21.00 Ξενοδοχεία και ξενώνες (ΔΛ 9831) 11.21.01 Κτίρια υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών υπηρεσιών (ΔΛ 9833) 11.21.02 Λοιπά ακίνητα (ΔΛ 9839) 11.23 Τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως(ΔΛ 9839) 11.24 Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως (ΔΛ 9839) 11.99 Αποσβεσμένα κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων -Τεχνικά έργα 11.99.00 Αποσβεσμένα κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων 11.99.01 ....................... 11.99.02 Αποσβεσμένα τεχνικά έργα 11.99.03 Αποσβεσμένες διαμορφώσεις γηπέδων ...... 11.99.07 Αποσβεσμένα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων ...... 11.99.09 Αποσβεσμένα τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων 11.99.10 Αποσβεσμένες υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων ...... 11.99.14 Αποσβεσμένα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων εκτός εκμεταλλεύσεως. ...... 11.99.16 Αποσβεσμένα τεχνικά έργα εκτός εκμεταλλεύσεως 11.99.17 Αποσβεσμένες υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων εκτός εκμεταλλεύσεως ...... 11.99.21 Αποσβεσμένα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως. ...... 11.99.23 Αποσβεσμένα τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως 11.99.24 Αποσβεσμένες υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως 12. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 12.00 Μηχανήματα 12.00.00 Κινητήρες μηχανές μηχανημάτων και μηχανικές συσκευές μη ηλεκτρικές (ΔΛ 9741) 12.00.01 Ηλεκτρικά μηχανήματα και συσκευές (ΔΛ 9743) 12.01 Τεχνικές εγκαταστάσεις (ΔΛ 9749) 12.02 Φορητά μηχανήματα χειρός(ΔΛ 9749) 12.03 Εργαλεία(ΔΛ 9749) 12.04 ................ 12.05 Όργανα ακριβείας, μετρήσεων, πειραματισμών και ελέγχου (ΔΛ 9745) 12.06 Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός (ΔΛ 9749) 12.07 Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων 12.07.00 Κινητήρες μηχανές μηχανημάτων και μηχανικές συσκευές μη ηλεκτρικές (ΔΛ 9741) 12.07.01 Ηλεκτρικά μηχανήματα και συσκευές (ΔΛ 9743) 12.08 Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων(ΔΛ 9749) 12.09 Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων(ΔΛ 9749) 12.10 Μηχανήματα εκτός εκμεταλλεύσεως 12.10.00 Κινητήρες μηχανές μηχανημάτων και μηχανικές συσκευές μη ηλεκτρικές (ΔΛ 9741) 12.10.01 Ηλεκτρικά μηχανήματα και συσκευές (ΔΛ 9743) 12.11 Τεχνικές εγκαταστάσεις εκτός εκμεταλλεύσεως(ΔΛ 9749) 12.12 Φορητά μηχανήματα χειρός εκτός εκμεταλλεύσεως(ΔΛ 9749) 12.13 Εργαλεία εκτός εκμεταλλεύσεως(ΔΛ 9749) 12.14 ...................... 12.15 Όργανα ακριβείας, μετρήσεων πειραματισμών και ελέγχου εκτός εκμεταλλεύσεως(ΔΛ 9745) 12.16 Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός εκτός εκμεταλλεύσεως(ΔΛ 9749) 12.17 Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως 12.17.00 Κινητήρες μηχανές μηχανημάτων και μηχανικές συσκευές μη ηλεκτρικές (ΔΛ 9741) 12.17.01 Ηλεκτρικά μηχανήματα και συσκευές (ΔΛ 9743) 12.18 Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως (ΔΛ 9749) 12.19 Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως (ΔΛ 9749) 12.20 ...................... ...... 12.99 Αποσβεσμένα μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός. 12.99.00 Αποσβεσμένα μηχανήματα 12.99.01 Αποσβεσμένες τεχνικές εγκαταστάσεις 12.99.02 Αποσβεσμένα φορητά μηχανήματα χειρός 12.99.03 Αποσβεσμένα εργαλεία 12.99.04 ................. 12.99.05 Αποσβεσμένα όργανα ακριβείας μετρήσεων πειραματισμών και ελέγχου 12.99.06 Αποσβεσμένος λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 12.99.07 Αποσβεσμένα μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων 12.99.08 Αποσβεσμένες τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 12.99.09 Αποσβεσμένος λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων 12.99.10 Αποσβεσμένα μηχανήματα εκτός εκμεταλλεύσεως 12.99.11 Αποσβεσμένες τεχνικές εγκαταστάσεις εκτός εκμεταλλεύσεως 12.99.12 Αποσβεσμένα φορητά μηχανήματα χειρός εκτός εκμεταλλεύσεως 12.99.13 Αποσβεσμένα εργαλεία εκτός εκμεταλλεύσεως 12.99.14 ...................... 12.99.15 Αποσβεσμένα όργανα ακριβείας, πειραματισμών και ελέγχου εκτός εκμεταλλεύσεως 12.99.16 Αποσβεσμένος λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός εκτός εκμεταλλεύσεως 12.99.17 Αποσβεσμένα μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως. 12.99.18 Αποσβεσμένες τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως 12.99.19 Αποσβεσμένες λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως 12.99.20 .................... 13. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 13.00 Αυτοκίνητα λεωφορεία (ΔΛ 9752) 13.01 Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα (ΔΛ 9752) 13.02 Αυτοκίνητα φορτηγά- Ρυμούλκες -Ειδικής χρήσεως (ΔΛ 9751) 13.03 .................... 13.04 Πλωτά μέσα (ΔΛ 9754) 13.05 Εναέρια μέσα (ΔΛ 9756) 13.06 Μέσα εσωτερικών μεταφορών(ΔΛ 9759) 13.07 Μοτοσικλέτες μοτοποδήλατα (ΔΛ 9753) ...... 13.09 Λοιπά μέσα μεταφοράς (ΔΛ 9759) 13.10 Αυτοκίνητα λεωφορεία εκτός κμεταλλεύσεως(ΔΛ 9752) 13.11 Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα εκτός κμεταλλεύσεως(ΔΛ 9752) 13.12 Αυτοκίνητα Φορτηγά-Ρυμούλκες - Ειδικής χρήσεως εκτός εκμεταλλεύσεως (ΔΛ 9751) ...... 13.14 Πλωτά μέσα εκτός εκμεταλλεύσεως (ΔΛ 9754) 13.15 Εναέρια μέσα εκτός εκμεταλλεύσεως (ΔΛ 9756) 13.16 Μέσα εσωτερικών μεταφορών εκτός εκμεταλλεύσεως(ΔΛ 9759) 13.07 Μοτοσικλέτες μοτοποδήλατα εκτός εκμεταλλεύσεως(ΔΛ 9753) ..... 13.19 Λοιπά μέσα μεταφοράς εκτός κμεταλλεύσεως(ΔΛ 9759) 13.20 ........................ ...... 13.99 Αποσβεσμένα μέσα μεταφοράς 13.99.00 Αποσβεσμένα αυτοκίνητα λεωφορεία 13.99.01 Αποσβεσμένα λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα 13.99.02 Αποσβεσμένα - Φορτηγά - Ρυμούλκες Ειδικής Χρήσεως 13.99.03 ....................... 13.99.04 Αποσβεσμένα πλωτά μέσα 13.99.05 Αποσβεσμένα εναέρια μέσα 13.99.06 Αποσβεσμένα μέσα εσωτερικών μεταφορών 13.99.07 Αποσβεσμένα μοτοποδήλατα-μοτοσικλέτες ........ 13.99.09 Αποσβεσμένα λοιπά μέσα μεταφοράς 13.99.10 Αποσβεσμένα αυτοκίνητα λεωφορεία εκτός εκμεταλλεύσεως 13.99.11 Αποσβεσμένα λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα εκτός εκμεταλλεύσεως 13.99.12 Αποσβεσμένα αυτοκίνητα φορτηγά- Ρυμούλκες Ειδικής Χρήσεως εκτός εκμεταλλεύσεως 13.99.13 ...................... 13.99.14 Αποσβεσμένα πλωτά μέσα εκτός εκμεταλλεύσεως 13.99.15 Αποσβεσμένα εναέρια μέσα εκτός εκμεταλλεύσεως 13.99.16 Αποσβεσμένα μέσα εσωτερικών μεταφορών εκτός εκμεταλλεύσεως 13.99.17 Μοτοσικλέτες μοτοποδήλατα εκτός εκμεταλλεύσεως (ΔΛ 9753) ........ 13.99.19 Αποσβεσμένα λοιπά μέσα μεταφοράς εκτός εκμεταλλεύσεως 13.99.20 .................... 14. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 14.00 Έπιπλα (ΔΛ 7111, 9747) 14.01 Σκεύη 14.01.00 Ψυγεία (ΔΛ 7112, 9746). 14.01.09 Λοιπά σκεύη μαγειρείου και εστίασης (ΔΛ 1129). 14.02 Μηχανές γραφείων 14.02.00 Γραφομηχανές και πολύγραφοι (ΔΛ 7121, 9742) 14.02.01 Υπολογιστικές και λογιστικές μηχανές (ΔΛ 7122) 14.03 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα (ΔΛ 7123) ...... 14.05 Επιστημονικά όργανα (ΔΛ 7131) ...... 14.08 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών (ΔΛ 9744, 0834) 14.09 Λοιπός Εξοπλισμός 14.09.00 Φωτοτυπικά μηχανήματα (ΔΛ 7124) 14.09.01 Κινηματογραφικές μηχανές και εξαρτήματα (ΔΛ 7125) 14.09.02 Μαγνητόφωνα και εξαρτήματα (ΔΛ 7126) 14.09.03 Μηχανήματα εκτός από μηχανές γραφείου (ΔΛ 7127) 14.09.04 Λοιπές μηχανές γραφείου (ΔΛ 7129) 14.09.05 Μέσα επιστημονικών εργασιών (ΔΛ 1229) 14.09.06 Εποπτικά μέσα διδασκαλίας (ΔΛ 1249) 14.09.08 Βιβλία (ΔΛ 1259) 14.09.09: «Ψυκτικά μηχανήματα» (ΔΛ 7112, 9746) 14.09.10: «Κλιματιστικά μηχανήματα» (ΔΛ 7112, 9746) 14.10 Έπιπλα εκτός εκμεταλλεύσεως(ΔΛ 7111, 9747) 14.11 Σκεύη εκτός εκμεταλλεύσεως 14.11.00 Ψυγεία (ΔΛ 7112, 9746). 14.11.09 Λοιπά σκεύη μαγειρείου και εστίασης (ΔΛ 1129). 14.12 Μηχανές γραφείων εκτός εκμεταλλεύσεως 14.12.00 Γραφομηχανές και πολύγραφοι (ΔΛ 7121, 9742) 14.12.01 Υπολογιστικές και λογιστικές μηχανές (ΔΛ 7122) 14.13 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα εκτός εκμεταλλεύσεως(ΔΛ 7123) ...... 14.15 Επιστημονικά όργανα εκτός εκμεταλλεύσεως(ΔΛ 7131) ...... 14.18 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών εκτός εκμεταλλεύσεως(ΔΛ 9744, 0834) 14.19 Λοιπός εξοπλισμός εκτός εκμεταλλεύσεως 14.19.00 Φωτοτυπικά μηχανήματα (ΔΛ 7124) 14.19.01 Κινηματογραφικές μηχανές και εξαρτήματα (ΔΛ 7125) 14.19.02 Μαγνητόφωνα και εξαρτήματα (ΔΛ 7126) 14.19.03 Μηχανήματα εκτός από μηχανές γραφείου (ΔΛ 7127) 14.19.04 Λοιπές μηχανές γραφείου (ΔΛ 7129) 14.19.05 Μέσα επιστημονικών εργασιών (ΔΛ 1229) 14.19.06 Εποπτικά μέσα διδασκαλίας (ΔΛ 1249) 14.19.08 Βιβλία (ΔΛ 1259) 14.19.09: «Ψυκτικά μηχανήματα» (ΔΛ 7112, 9746) 14.19.10: «Κλιματιστικά μηχανήματα» (ΔΛ 7112, 9746) ...... 14.99 Αποσβεσμένα έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 14.99.00 Αποσβεσμένα έπιπλα 14.99.01 Αποσβεσμένα σκεύη 14.99.02 Αποσβεσμένες μηχανές γραφείων 14.99.03 Αποσβεσμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 14.99.05 Αποσβεσμένα επιστημονικά όργανα 14.99.06 ...................... 14.99.08 Αποσβεσμένος εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 14.99.09 Αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός 14.99.10 Αποσβεσμένα έπιπλα εκτός εκμεταλλεύσεως 14.99.11 Αποσβεσμένα σκεύη εκτός εκμεταλλεύσεως 14.99.12 Αποσβεσμένες μηχανές γραφείων εκτός εκμεταλλεύσεως 14.99.13 Αποσβεσμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα εκτός εκμεταλλεύσεως 14.99.15 Αποσβεσμένα επιστημονικά όργανα εκτός εκμεταλλεύσεως 14.99.18 Αποσβεσμένος εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών εκτός εκμεταλλεύσεως 14.99.19 Αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός εκτός εκμεταλλεύσεως 15. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 15.00 ........................ 15.01 Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων Τεχνικά έργα υπό Εκτέλεση 15.01.00 Ανέγερση ξενοδοχείων και ξενώνων και εγκαταστάσεων σε αυτά (ΔΛ 9733) 15.01.01 Ανέγερση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και εγκαταστάσεων σε αυτά (ΔΛ 9731) 15.01.02 Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (ΔΛ 9739) 15.01.03 Βελτιώσεις ξενοδοχείων και ξενώνων και εγκαταστάσεων σε αυτά (ΔΛ 9721) 15.01.04 Βελτιώσεις κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών υπηρεσιών και εγκαταστάσεων σε αυτά (ΔΛ 9723) 15.01.05 Βελτιώσεις κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ.(ΔΛ 9725) 15.01.06 Βελτιώσεις κτιρίων που μισθώνονται για στέγαση Δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. (ΔΛ 9726) 15.01.07 Βελτιώσεις λοιπών κτιρίων και εγκαταστάσεων σε αυτά (ΔΛ 9729) 15.02 Μηχανήματα και εγκαταστάσεις υπό εγκατάσταση 15.03 ........................................... 15.04 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός υπό εγκατάσταση ..... 15.09 Προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων ..... 16. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 16.00 .................... ...... 16.05 Διάφορα δικαιώματα 16.10 Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης 16.12 Έξοδα ερευνών 16.13 Έξοδα εκδόσεως ομολογιακών δανείων 16.14 Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων 16.14.00 Φόρος μεταβίβασης 16.14.01 Συμβολαιογραφικά-αμοιβές δικηγόρων 16.14.02 Μεσιτικά 16.14.03 Λοιπές δαπάνες 16.15 Συναλλαγματικές διαφορές από δάνεια για κτήσεις παγίων στοιχείων 16.16 Διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών 16.17 Έξοδα αναδιοργανώσεως-μελετών-ερευνών 16.17.00 Επιστημονικές μελέτες και έρευνες (ΔΛ 9761) 16.17.01 Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (ΔΛ 9762, 2262) 16.17.02 Μελέτες και έρευνες για αύξηση της αποδοτικότητας του Ν.Π.Δ.Δ. (ΔΛ 9763, 2263) 16.17.03 Λοιπές μελέτες (ΔΛ 9769) 16.18 Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.19 Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως ...... 16.98 Προκαταβολές κτήσεως ασωμάτων ακινητοποιήσεων 16.99 Αποσβεσμένες ασώματες ακινητοποιήσεις και αποσβεσμένα έξοδα πολυετούς αποσβέσεως 16.99.00 ...................... 16.99.05 Αποσβεσμένα διάφορα δικαιώματα 16.99.10 Αποσβεσμένα έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 16.99.12 Αποσβεσμένα έξοδα ερευνών 16.99.13 Αποσβεσμένα έξοδα εκδόσεως ομολογιακών δανείων 16.99.14 Αποσβεσμένα έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων 16.99.16 Αποσβεσμένες διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών 16.99.17 Αποσβεσμένα έξοδα αναδιοργανώσεως μελετών - ερευνών 16.99.18 Αποσβεσμένοι τόκοι κατασκευαστικής περιόδου 16.99.19 Αποσβεσμένα λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως 16.99.20 ................... 18 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 18.00 Τίτλοι πάγιας επένδυσης 18.00.00 Μετοχές εισαγμένες στο χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού 18.00.01 .................... 18.00.04 Μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού 18.00.05 .................... 18.00.08 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις εσωτερικού 18.00.09 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις εξωτερικού 18.00.10 ........................... 18.00.13 Συμμετοχές σε εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου 18.00.19 Λοιποί τίτλοι πάγιας επένδυσης ........ 18.00.98 Προβλέψεις για υποτίμηση 18.11 Δοσμένες εγγυήσεις 18.13 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις σε Δρχ. 18.14 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις σε Ξ.Ν. ........................... 18.99 2.1.2 ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Α: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 20 ........................ 21 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 22 Υποπροϊόντα και υπολείμματα 23 Παραγωγή σε εξέλιξη (προϊόντα, υποπροϊόντα και υπολείμματα στο στάδιο της κατεργασίας) 24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Υλικά συσκευασίας 25 Αναλώσιμα υλικά 26 Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων 27 ........................... 28 Είδη συσκευασίας Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ 21 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ 21.00 21.01 ..... Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 21.99 22 ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 22.00 22.01 ..... Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 22.99 23 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ (προϊόντα, υποπροϊόντα και υπολείμματα στο στάδιο της κατεργασίας) 23.00 23.01 ..... Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 23.99 24. ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 24.00 24.01 ..... Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 24.97 24.98 Εκπτώσεις αγορών 24.99 Προϋπολογισμένες αγορές (Λ 58.15) 25. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 25.00 Μικρά εργαλεία 25.00.00 Εργαλεία μικρής διάρκειας και αξίας (ΔΛ 1841)Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού25.01 Λιγνίτης 25.01.00 Στερεά καύσιμα (ΔΛ 1612)Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού25.02 Πετρέλαιο 25.02.00 Πετρέλαιο θέρμανσης (ΔΛ 1611) 01 Πετρέλαιο κίνησης (ΔΛ 1611) Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού25.03 Μαζούτ 25.03.00 Μαζούτ θέρμανσης (ΔΛ 1611)Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού25.04 Λοιπά καύσιμα - λιπαντικά 25.04.00 Υγρά καύσιμα (ΔΛ 1611) 01 Λιπαντικά (ΔΛ 1611) 02 Αέρια Ψύξης (ΔΛ 1614) 03 Υγραέρια-Φωταέρια (ΔΛ 1613) 25.05 Διάφορα αναλώσιμα υλικά 00 Ηλεκτρικοί λαμπτήρες (ΔΛ 1292) 01 Χημικό υλικό για πυροσβεστήρες (ΔΛ 1352) 02 Λοιπό χημικό υλικό (ΔΛ 1359) 03 Υλικό εκπαίδευσης (ΔΛ 1831) 04 Τηλεπικοινωνιακό υλικό (ΔΛ 1779) 05 Κινηματογραφικό υλικό(ΔΛ 1741-1743-1749) 06 Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΔΛ 1381) 07 Είδη αθλητισμού (ΔΛ 1271) 08 Είδη ψυχαγωγίας (ΔΛ 1272) 09 Διάφορα υλικά (ΔΛ 1899) ...... Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού25.06 Οικοδομικά Υλικά 25.06.00 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (ΔΛ 1413) 01 Υλικά συντήρησης και επισκευής αποθηκών (ΔΛ 1423) 02 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (ΔΛ 1429) ... .. Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού25.07 Βιομηχανικά Υλικά 25.07.00 Υλικά συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών.μέσων (ΔΛ 1436) 01 Υλικά συντήρησης και επισκευής επίπλων και σκευών (ΔΛ 1438) 02 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (ΔΛ 1439) .... .. Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού25.08 Γραφική Ύλη - Υλικά Εκτυπώσεων και συναφή 25.08.00 Γραφική Ύλη (ΔΛ 1261) 01 Μικροαντικείμενα γραφείου (ΔΛ 1261) 02 Έντυπα και δελτία μηχανογράφησης (ΔΛ 1293) 03 Υλικά εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων (ΔΛ 1719) 04 Υλικά τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων (ΔΛ 1729) 05 Φωτογραφικό και φωτοτυπικό υλικά (ΔΛ 1731) .... Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού25.09 Υγειονομικό-φαρμακευτικό-χημικό υλικό 25.09.00 Υγειονομικό υλικό (ΔΛ 1311) 01 Φαρμακευτικό υλικό (ΔΛ 1312) 02 Ορθοπεδικό, προσθετικό και λοιπό υλικό αναπήρων (ΔΛ 1313) 03 Υλικό αιμοδοσίας (ΔΛ 1329) 04 Απολυμαντικό υλικό (ΔΛ 1351) .... Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού25.10 Είδη διατροφής, ιματισμού, υπόδησης και εξάρτησης 25.10.00 Τρόφιμα-ποτά (ΔΛ 1511) 01 Λοιπά είδη διατροφής (ΔΛ 1519) 02 Είδη ιματισμού (ΔΛ 1522, 1526, 1527, 1528,1529) 03 Υποδήματα (ΔΛ 1531) 04 Υλικά υπόδησης (ΔΛ 1532) 05 Υλικά εξάρτησης (ΔΛ 1549) .... Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού25.11 Αναλώσιμα υλικά κατασκήνωσης 25.11.00 Σκεύη μαγειρείου και εστίασης (ΔΛ 1129) 01 Κλινοστρώματα (ΔΛ 1139) 02 Λοιπά είδη κατασκήνωσης 25.90 ..... 25.91 ..... 25.98 Εκπτώσεις αγορών 25.99 Προϋπολογισμένες αγορές (Λ/58.16) 26. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 26.00 Ελαστικά (ΔΛ 1435) 26.01 Εξαρτήματα επισκευής οργάνων εκπαίδευσης (ΔΛ 1441) 26.02 Εξαρτήματα επισκευής μεταφορικών μέσων (ΔΛ 1431) 26.97 ......... 26.98 Εκπτώσεις αγορών 26.99 Προϋπολογισμένες αγορές (Λ/58.17) 27. .................................................. 28. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 28.00 28.01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού ..... 28.97 28.98 Εκπτώσεις αγορών 28.99 Προϋπολογισμένες αγορές (Λ 58.18) 2.1.3 ΤΡΙΤΗ ΟΜΑΔΑ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Α: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 30 Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές 31 Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις - επενδύσεις 32 Παραγγελίες στο εξωτερικό 33 Χρεώστες διάφοροι 34 Χρεόγραφα 35 Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 36 Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 37 Απαιτήσεις από συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης 38 Χρηματικά Διαθέσιμα Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ 30 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 30.00 Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές από ιδιωτών 30.01 ..................... 30.02 Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές Ελληνικού Δημοσίου 30.03 Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές Ν.Π.Δ.Δ. και Δημοσίων Επιχειρήσεων 30.04 Απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας 30.05 ...................... 30.97 Επισφαλείς απαιτήσεις 30.98 Επίδικες απαιτήσεις 31. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 31.00 Επιχορηγήσεις 31.00.00 Ελληνικό Δημόσιο 31.01 Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 31.01.00 Δάνεια σε Ν.Π.Δ.Δ. (Δ.Λ 6211, 7111) 31.01.01 Δάνεια σε Ν.Π.Ι.Δ. (Δ.Λ 6212, 7111) 31.01.02 Δάνεια σε φυσικά πρόσωπα (ΔΛ 6213, 7111) 31.01.03 Δάνεια σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δ.Λ 6214, 7111) 31.02 Μη δουλευμένοι τόκοι δανείων (αντίθετος λογαριασμός) 31.03 Ενοίκια εισπρακτέα 31.04 Απαιτήσεις από προμήθειες εγγυητικών επιστολών 31.05 Απαιτήσεις από καταπτώσεις εγγυήσεων ..... 31.96 Λοιπές απαιτήσεις 31.97 Επισφαλείς απαιτήσεις 31.98 Επίδικες απαιτήσεις 32 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 32.00 Παραγγελίες πάγιων στοιχείων 32.01 Παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων 32.02 Προεμβάσματα μέσω Τραπεζών 32.03 Ανέκκλητες πιστώσεις μέσω Τραπεζών 32.04 Δεσμευμένα περιθώρια και δασμοί εισαγωγής. ...... 32.90 ...... 32.99 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 33.00 Προκαταβολές προσωπικού 33.01 ............. ..... 33.12 ............. 33.13 Ελληνικό Δημόσιο-προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι 33.13.00 Προκαταβολή Φόρου εισοδήματος 33.13.01 Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από μερίσματα μετοχών 33.13.02 .................. 33.13.05 Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος αμοιβαίων κεφαλαίων 33.13.06 Παρακρατημένος φόρος από τόκους 33.13.07 ............... 33.13.99 Λοιποί παρακρατημένοι φόροι εισοδήματος ..... 33.17 Λογαριασμοί δεσμευμένων (blοques)καταθέσεων ...... 33.95 Λοιποί χρεώστες 33.96 ............ 33.97 Χρεώστες επισφαλείς 33.98 Επίδικοι χρεώστες 33.99 34. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 34.00 Μετοχές εισαγμένες στο χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερικού (Δ.Λ. 9852) ...... 34.04 Μερισματαποδείξεις εισπρακτέες μετοχών 34.05 Ομολογίες ελληνικών δανείων (Δ.Λ. 9851) ...... 34.07 Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων (Δ.Λ. 9851) 34.08 Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου 34.09 Λοιπά χρεόγραφα (Δ.Λ. 9859) 34.10 Μετοχές εισαγμένες στο χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερικού (Δ.Λ. 9852) 34.11 Μετοχές μη εισαγμένες σε χρηματιστήρια (Δ.Λ. 9852) ...... 34.15 Ομολογίες αλλοδαπών δανείων(Δ.Λ. 9851) ...... 34.18 Ομόλογα (Δ.Λ. 9851) ...... 34.24 Χρεόγραφα σε τρίτους για εγγύηση ...... 34.98 Προβλέψεις για υποτίμηση Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 34.99 Μη δεδουλευμένοι τόκοι χρεογράφων (αντίθετος λογαριασμός) 35. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 35.00 ................ 35.01 Προσωπικό-Λογαριασμοί προς απόδοση 35.02 Λοιποί συνεργάτες τρίτοι-Λογαριασμοί προς απόδοση 35.03 Πάγιες προκαταβολές 35.04 Πιστώσεις υπέρ τρίτων ...... 35.99 ............. 36 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 36.00 Έξοδα επομένων χρήσεων 36.01 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 36.02 ............. 37 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού (ΔΛ 5641) 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00 Ταμείο 38.01 Διάμεσος λογαριασμός ελέγχου διακινήσεως μετρητών 38.02 Ληγμένα τοκομερίδια προς είσπραξη 38.03 Καταθέσεις όψεως σε δρχ. 38.04 Καταθέσεις προθεσμίας σε Δρχ. 38.05 Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. 38.06 Καταθέσεις προθεσμίας σε Ξ.Ν 38.07 ...... 38.90 38.91 ...... 38.99 2.1.4 ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΜΑΔΑ: ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Α: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 40 Κεφάλαιο 41 Αποθεματικά - Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων 42 Αποτελέσματα εις νέον 43 .................................. 44 Προβλέψεις (Λογαριασμός προαιρετικός) 45 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 46 ................................. 47 ................................. 48 Λογαριασμοί συνδέσμου με τα υποκαταστήματα ή άλλα κέντρα (με αυτοτελή Λογιστική) Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ 40. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.00 Κεφάλαιο κλάδου Κύριας Σύνταξης 40.01 Κεφάλαιο κλάδου Επικουρικής Σύνταξης 40.02 Κεφάλαιο κλάδου Πρόνοιας 40.03 Κεφάλαιο κλάδου Ασθενείας 40.04 Κεφάλαιο λοιπών κλάδων 40.05 Κεφάλαιο του Ν. 103/75 εφάπαξ βοηθήματος ...... 40.90 40.91 ...... 40.99 41. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ....... 41.02 Τακτικό Αποθεματικό 41.03 Αποθεματικά Καταστατικού 41.04 Ειδικά Αποθεματικά 41.05 Έκτακτα Αποθεματικά 41.06 Διαφορές από Αναπροσαρμογή αξίας Τίτλων 41.07 Διαφορές από Αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 41.08 Αποθεματικό για κάλυψη υποτίμησης τίτλων ..... 41.10 Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων ..... 41.12 Διαφορά αποτίμησης τίτλων στην τρέχουσα αξία τους. ...... 41.90 41.91 ..... 41.99 42. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 42.00 Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέον 42.01 Έλλειμμα χρήσεως εις νέον 42.02 Ελλείμματα προηγουμένων χρήσεων ...... 42.90 42.91 ...... 42.99 44. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 44.00 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία 44.01 .................................. ...... 44.09 Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως ...... 44.11 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και δάνεια 44.11.00 Ειδική κράτηση για επισφαλή δάνεια 44.11.01 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 44.12 Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα 44.13 Προβλέψεις για έξοδα προηγουμένων χρήσεων ....... 44.90 Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων περιουσιακών στοιχείων από πλειστηριασμούς 44.91 ....... 44.98 Λοιπές έκτακτες προβλέψεις 44.99 45. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 45.00 ............... ...... 45.10 Τράπεζες-λογαριασμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε δρχ. 45.11 Τράπεζες-λογαριασμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε δρχ. με ρήτρα σε Ξ.Ν. 45.12 Τράπεζες-λογαριασμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε Ξ.Ν. 45.13 Ταμιευτήρια-Ν.Π.Δ.Δ.-λογαριασμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ...... 45.22 Ελληνικό Δημόσιο (οφειλόμενοι φόροι) 45.23 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 45.24 .................................. ...... 45.90 45.91 45.98 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Δρχ. 45.99 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. 48. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε ασφαλιστικού οργανισμού, σε περίπτωση παρακολουθήσεως όλων ή μερικών υποκαταστημάτων με αυτοτελή λογιστική. 2.1.5 ΠΕΜΠΤΗ ΟΜΑΔΑ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Α: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 50. Προμηθευτές 51. ............................. 52. Λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 53 Πιστωτές διάφοροι 54. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 55. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 56. Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 57. Υποχρεώσεις για συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης 58. Λογαριασμοί περιοδικής κατανομής - προϋπολογισμού Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑ 5η ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 50. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 50.00 Προμηθευτές εσωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 50.01 Προμηθευτές εξωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 50.02 Ελληνικό Δημόσιο Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 50.03 Ν.Π.Δ.Δ. και Δημόσιες Επιχειρήσεις Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 50.04 ............... 50.05 Προκαταβολές σε προμηθευτές Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 50.06 Προμηθευτές-Παρακρατημένες εγγυήσεις Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 50.07 ........................ 50.08 Προμηθευτές λογαριασμός πάγιων στοιχείων 50.09 ............... ..... 50.90 ..... 50.99 51. .................................... 52. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 52.00 Τράπεζες εσωτερικού (ΔΛ 6121) Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 52.01 Τράπεζες εξωτερικού (ΔΛ 6122) Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 52.02 Λοιποί πιστωτικοί οργανισμοί (ΔΛ 6129) Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού ...... 52.99 53. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 53.00 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 53.01 ............. ..... 53.03 Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 53.04 ............ 53.05 ............ 53.06 Οφειλόμενες δόσεις Τίτλων Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 53.07 Οφειλόμενες δόσεις ομολογιών και λοιπών χρεογράφων Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 53.08 Δικαιούχοι αμοιβών Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 53.09 Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού ..... 53.17 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση σε Δρχ. Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 53.18 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην χρήση σε Ξ.Ν. Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 53.19 Επιστρεπτέες επιχορηγήσεις Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 53.20 Οφειλές από κρατήσεις υπέρ τρίτων Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού ..... 53.98 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Δρχ. Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 53.99 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 54. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 54.00 Φ. Π. Α Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού ...... 54.03 Φόροι - τέλη αμοιβών προσωπικού 54.03.00 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών-συντάξεων 54.03.01 ........ 54.03.03 Χαρτόσημα και ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιώνσυντάξεων 54.03.04 Φόρος αποζημιώσεων απολυομένων 54.03.05 ......... 54.03.06 Χαρτόσημα και ΟΓΑ αποζημιώσεων απολυομένων 54.04 Φόροι-Τέλη αμοιβών τρίτων 54.04.00 Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών 54.04.01 Χαρτόσημο και ΟΓΑ αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών 54.04.02 Χαρτόσημο και ΟΓΑ λοιπών αμοιβών τρίτων 54.05 Φόροι-Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 54.06 ............. 54.07 Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών 54.08 Λογαριασμός εκκαθαρίσεων φόρων-τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήματος Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 54.09 Λοιποί φόροι-τέλη 54.09.00 Φόρος μερισμάτων μετοχών 54.09.01 Φόρος αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων. 54.09.02 Χαρτόσημο και ΟΓΑ αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων. 54.09.03 Φόρος τόκων 54.09.04 Χαρτόσημο και ΟΓΑ τόκων 54.09.05 Χαρτόσημο και ΟΓΑ εισοδημάτων από οικοδομές 54.09.06 54.09.07 Τέλη ακίνητης περιουσίας 54.09.08 Φόροι-Τέλη ανεγειρομένων οικοδομών 54.09.09 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 54.09.10 Χαρτόσημο και ΟΓΑ δανείων 54.09.11 Φόρος εισοδήματος από μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 54.09.12 Φόρος αμοιβών εργολάβων 54.09.13 Φόρος εισοδήματος από τόκους 54.09.14 Φόρος Προμηθευτών 54.90 ....... 54.99 Φόροι - τέλη προηγουμένων χρήσεων 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 55.00 Φορείς Κύριας Ασφάλισης 55.00.00 Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσέων (ΙΚΑ) 55.00.01 Ταμείο Συντάξεων Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) 55.00.02 Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 55.00.03 Ταμείο Συντάξεων Νομικών 55.00.04 Ελληνικό Δημόσιο 55.01 Φορείς Επικουρικής Ασφάλισης 55.01.00 ΤΕΑΠΟΚΑ 55.01.01 Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος 55.01.02 ........ 55.02 Μετοχικά Ταμεία 55.02.00 Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) 55.02.01 Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) 55.02.02 Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) 55.02.03 Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (ΜΤΝ) 55.02.04 ............. 55.03 Φορείς Πρόνοιας 55.03.01 Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) 55.03.02 ........... 55.04 Ταμεία Αρωγής 55.04.00 Ταμείο Αρωγής υπαλλήλων αρμοδιότητας Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων 55.04.01 .......... 55.05 Φορείς Ασθένειας 55.05.01 .......... 55.06 Φορείς Αλληλοβοήθειας 55.06.01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού ........ 55.06.99 55.08 Λογαριασμός δόσεων καθυστερούμενων υποχρεώσεων 55.09 Ειδικοί λογαριασμοί ...... 55.90 55.91 ...... 55.99 Κρατήσεις και εισφορές καθυστερούμενες προηγουμένων χρήσεων Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 56 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 56.00 Έσοδα επόμενων χρήσεων Ανάπτυξη αντίστοιχη των λογαριασμών εσόδων. 56.01 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) Ανάπτυξη αντίστοιχη των λογαριασμών εσόδων και κατά δικαιούχο. 56.02 ............................ ..... 56.99 57. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 58 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 58.24 Προϋπολογισμένες αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών-υλικών συσκευασίας (Λ/24.99) 58.24.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού58.25 Προϋπολογισμένες αγορές αναλώσιμων υλικών (Λ/25.99) 58.25.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού58.26 Προϋπολογισμένες αγορές ανταλλακτικών πάγιων στοιχείων (Λ/26.99) 58.26.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού58.28 Προϋπολογισμένες αγορές ειδών συσκευασίας (Λ/28.99) 53.28.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού58.60 Προϋπολογισμένες-Προπληρωμένες αμοιβές, έξοδα και παροχές προσωπικού (Λ/60.99) 58.60.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού58.61 Προϋπολογισμένες - Προπληρωμένες αμοιβές και έξοδα τρίτων (Λ/61.99) 58.61.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού58.62 Προϋπολογισμένες - Προπληρωμένες παροχές τρίτων (Λ/62.99) 58.62.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού58.63 Προϋπολογισμένοι - Προπληρωμένοι φόροι - τέλη (Λ/63.99) 58.63.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού58.64 Προϋπολογισμένα - Προπληρωμένα διάφορα έξοδα (Λ/64.99) 58.64.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού58.65 Προϋπολογισμένοι- Προπληρωμένοι τόκοι και συναφή έξοδα (Λ/65.99) 58.65.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού58.66 Προϋπολογισμένες αποσβέσεις εκμεταλλεύσεως (Λ/66.99) 58.66.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού58.67 Προϋπολογισμένες ασφαλιστικές παροχές (Λ/67.99) 58.67.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού58.68 Προϋπολογισμένες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως (Λ/68.99) 58.68.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού58.70 Προϋπολογισμένες ασφαλιστικές εισφορές (Λ/70.99) 58.70.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού58.71 Προϋπολογισμένα έσοδα από προσφορά Υγειονομικών Υπηρεσιών (Λ/71.99) 58.71.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού58.72 Προϋπολογισμένα έσοδα από κοινωνικούς πόρους-Τέλη-Δικαιώματα (Λ/72.99) 58.72.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού58.73 Προϋπολογισμένες προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές (Λ/73.99) 58.73.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού58.74 Προϋπολογισμένες-Προεισπραγμένες επιχορηγήσεις (Λ/74.99) 58.74.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού58.75 Προϋπολογισμένα - Προεισπραγμένα έσοδα παρεπόμενων ασχολιών (Λ/75.99) 58.75.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού58.76 Προϋπολογισμένα-Προεισπραγμένα έσοδα κεφαλαίων (Λ/76.99) 58.76.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού58.78 Προϋπολογισμένη παραγωγή ιδιοχρησιμοποιούμενων πάγιων στοιχείων και προϋπολογισμένη χρησιμοποίηση προβλέψεων (Λ/78.99) 58.78.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού58.81 Προϋπολογισμένα-Προπληρωμένα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα (Λ/81.99) 58.81.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού58.82 Προϋπολογισμένα - Προπληρωμένα έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων (Λ/82.99) 58.82.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού58.83 Προϋπολογισμένες προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους (Λ/83.99) 58.83.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού58.84 Προϋπολογισμένα έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων (Λ/84.99) 58.84.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού...... 58.90 58.91 ...... 58.99 2.1.6 ΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΣ Α: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 60. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 61. Αμοιβές και έξοδα τρίτων 62. Παροχές τρίτων 63. Φόροι - Τέλη 64. Διάφορα έξοδα 65. Τόκοι και Συναφή έξοδα 66. Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων 67. Παροχές 68. Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ 60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 60.00 Αμοιβές εμμίσθου τακτικού διοικητικού προσωπικού 60.00.00 Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων (ΔΛ 0211) 60.00.01 60.00.02 60.00.03 Χρονοεπίδομα (ΔΛ 0221) 60.00.04 Επίδομα σπουδών (ΔΛ 0222) 60.00.05 Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών (ΔΛ 0223) 60.00.06 Επίδομα οικογενειακών βαρών γάμου (ΔΛ 0224) 60.00.07 Επίδομα οικογενειακών βαρών τέκνων (ΔΛ 0225) 60.00.08 Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου (ΔΛ 0226) 60.00.09 Προσωπική διαφορά (αριθ. 24Ν. 1505/84) (ΔΛ 0227) 60.00.10 Προσωρινό επίδομα έτους 1978 (ΔΛ 0228) 60.00.11 Προσωρινό προσωπικό επίδομα (ΔΛ 0229) 60.00.12 Διορθωτικό ποσό αποδοχών τακτικών (ΔΛ 0231) 60.00.13 ΑΤΑ αποδοχών τακτικών (ΔΛ 0232) 60.00.15 Προσαύξηση μισθού για πολυετή υπηρεσία (ΔΛ 0234) 60.00.16 Επίδομα για ευδόκιμη παραμονή στον ίδιο βαθμό (ΔΛ 0235) 60.00.17 60.00.18 60.00.19 Επίδομα θέσεως (ΔΛ 0238) 60.00.20 Λοιπά γενικά τακτικά επιδόματα (ΔΛ 0239) 60.00.21 Ειδικό επίδομα φιλοξενίας και παράστασης (ΔΛ 0241) 60.00.22 Επίδομα για ειδικότητες που συστήθηκαν με διεθνείς συμβάσεις (ΔΛ 0242) 60.00.23 Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή (ΔΛ 0243) 60.00.24 Επίδομα φιλοπονίας-βράβευση υπαλλήλων (ΔΛ 0244) 60.00.25 Έξοδα παράστασης (ΔΛ 0245) 60.00.26 60.00.27 Επίδομα υψηλού βαθμού ευθύνης και ασφάλειας (ΔΛ 0247) 60.00.28 60.00.29 Ανθυγιεινό επίδομα (ΔΛ 0251) 60.00.30 Επίδομα διαχειριστικών λαθών (ΔΛ 0252) 60.00.31 Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα (ΔΛ 0254) 60.00.32 Επίδομα ειδικών συνθηκών (ΔΛ 0255) 60.00.33 Επίδομα παραμονής στην υπηρεσία του άρθρου 27 του Ν.2085/92. (ΔΛ 0253) 60.00.34 Πάγια οδοιπορικά (ΔΛ 0258) 60.00.35 Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα (ΔΛ 0259) 60.00.36 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (ΔΛ 0261) 60.00.37 Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως (ΔΛ 0262) 60.00.38 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες και τη νύχτα (ΔΛ 0263) 60.00.39 Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (ΔΛ 0264) 60.00.40 Αποζημίωση για συμμετοχή σε επιτροπές κωδικοποίησης (ΔΛ 0265) 60.00.41 Αποζημίωση προσωπικού εξεταστικών επιτροπών (ΔΛ 0268) 60.00.42 Λοιπές πρόσθετες παροχές (ΔΛ 0269) 60.00.43 60.00.44 60.00.45 Αποζημίωση για εργατικά ατυχήματα (ΔΛ 0281) 60.00.46 Αποζημίωση για έξοδα χρήσεως αυτοκινήτου (ΔΛ 0282) 60.00.47 60.00.48 60.00.49 60.00.50 Αποζημίωση λόγω μη χορήγησης κανονικής άδειας (ΔΛ 0287) 60.00.51 Διάφορες αποζημιώσεις μη ειδικά κατονομαζόμενες (ΔΛ 0289) 60.01 Αμοιβές εμμίσθου εκτάκτου διοικητικού προσωπικού 60.01.00 60.01.01 Βασικός μισθός εκτάκτων (ΔΛ 0212) 60.01.02 60.01.03 Χρονοεπίδομα (ΔΛ 0221) 60.01.04 Επίδομα σπουδών (ΔΛ 0222) 60.01.05 Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών (ΔΛ 0223) 60.01.06 60.01.07 60.01.08 60.01.09 60.01.10 60.01.11 60.01.12 60.01.13 60.01.14 Κοινωνικό επίδομα για οικογενειακά βάρη εκτάκτων (ΔΛ 0233) 60.01.15 60.01.16 60.01.17 Διορθωτικό ποσού αποδοχών εκτάκτων (ΔΛ 0236) 60.01.18 ΑΤΑ αποδοχών εκτάκτων (ΔΛ 0237) 60.01.19 60.01.20 Λοιπά γενικά τακτικά επιδόματα (ΔΛ 0239) 60.01.21 Ειδικό επίδομα φιλοξενίας και παράστασης (ΔΛ 0241) 60.01.22 Επίδομα για ειδικότητες που συστήθηκαν με διεθνείς συμβάσεις (ΔΛ 0242) 60.01.23 Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή (ΔΛ 0243) 60.01.24 Επίδομα φιλοπονίας-βράβευση υπαλλήλων (ΔΛ 0244) 60.01.25 Έξοδα παράστασης (ΔΛ 0245) 60.01.26 60.01.27 Επίδομα υψηλού βαθμού ευθύνης και ασφάλειας (ΔΛ 0247) 60.01.28 60.01.29 Ανθυγιεινό επίδομα (ΔΛ 0251) 60.01.30 Επίδομα διαχειριστικών λαθών (ΔΛ 0252) 60.01.31 Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα (ΔΛ 0254) 60.01.32 Επίδομα ειδικών συνθηκών (ΔΛ 0255) 60.01.33 60.01.34 Πάγια οδοιπορικά (ΔΛ 0258) 60.01.35 Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα (ΔΛ 0259) 60.01.36 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (ΔΛ 0261) 60.01.37 Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως (ΔΛ 0262) 60.01.38 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες και τη νύκτα (ΔΛ 0263) 60.01.39 Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (ΔΛ 0264) 60.01.40 Αποζημίωση για συμμετοχή σε επιτροπές κωδικοποίησης (ΔΛ 0265) 60.01.41 Αποζημίωση προσωπικού εξεταστικών επιτροπών (ΔΛ 0268) 60.01.42 Λοιπές πρόσθετες παροχές (ΔΛ 0269) 60.01.43 Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται επιδόματα κ.λ.π.) (ΔΛ 0271) 60.01.44 Αμοιβές ωρομίσθιου προσωπικού (ΔΛ 0274) 60.01.45 Αποζημίωση για εργατικά ατυχήματα (ΔΛ 0281) 60.01.46 Αποζημίωση για έξοδα χρήσεως αυτοκινήτου (ΔΛ 0282) 60.01.47 60.01.48 60.01.49 Αποζημίωση για υπερεργασία προσωπικού ιδιωτικού δικαίου (ΔΛ 0285) 60.01.50 Αποζημίωση λόγω μη χορήγησης κανονικής άδειας (ΔΛ 0287) 60.01.51 Διάφορες αποζημιώσεις μη ειδικά κατονομαζόμενες (ΔΛ 0289) 60.02 Αμοιβές εποχιακού και λοιπού διοικητικού προσωπικού 60.02.00 60.02.01 60.02.02 Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων, υπηρετών, εργατών (ΔΛ 0219) 60.02.03 Χρονοεπίδομα (ΔΛ 0221) 60.02.04 Επίδομα σπουδών (ΔΛ 0222) 60.02.05 Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών (ΔΛ 0223) 60.02.06 Επίδομα οικογενειακών βαρών γάμου (ΔΛ 0224) 60.02.07 Επίδομα οικογενειακών βαρών τέκνων (ΔΛ 0225) 60.02.08 Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου (ΔΛ 0226) 60.02.09 Προσωπική διαφορά (αρθ. 24 Ν. 1505/84) (ΔΛ 0227) 60.02.10 Προσωρινό επίδομα έτους 1978 (ΔΛ 0228) 60.02.11 Προσωρινό προσωπικό επίδομα (ΔΛ 0229) 60.02.12 60.02.13 60.02.14 60.02.15 Προσαύξηση μισθού για πολυετή υπηρεσία (ΔΛ 0234) 60.02.16 Επίδομα για ευδόκιμη παραμονή στο ίδιο βαθμό (ΔΛ 0235) 60.02.17 60.02.18 60.02.19 Επίδομα θέσεως (ΔΛ 0238) 60.02.20 Λοιπά γενικά τακτικά επιδόματα (ΔΛ 0239) 60.02.21 Ειδικό επίδομα φιλοξενίας και παράστασης (ΔΛ 0241) 60.02.22 Επίδομα για ειδικότητες που συστήθηκαν με διεθνείς συμβάσεις (ΔΛ 0242) 60.02.23 Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή (ΔΛ 0243) 60.02.24 Επίδομα φιλοπονίας-βράβευση υπαλλήλων (ΔΛ 0244) 60.02.25 Έξοδα παράστασης (ΔΛ 0245) 60.02.26 60.02.27 Επίδομα υψηλού βαθμού ευθύνης και ασφάλειας (ΔΛ 0247) 60.02.28 60.02.29 Ανθυγιεινό επίδομα (ΔΛ 251) 60.02.30 Επίδομα διαχειριστικών λαθών (ΔΛ 0252) 60.02.31 Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα (ΔΛ 0254) 60.02.32 Επίδομα ειδικών συνθηκών (ΔΛ 0255) 60.02.33 60.02.34 Πάγια οδοιπορικά (ΔΛ 0258) 60.02.35 Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα (ΔΛ 0259) 60.02.36 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (ΔΛ 0261) 60.02.37 Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως (ΔΛ 0262) 60.02.38 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες και τη νύκτα (ΔΛ 0263) 60.02.39 Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (ΔΛ 0264) 60.02.40 Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε επιτροπές κωδικοποίησης (ΔΛ 0265) 60.02.41 60.02.42 Λοιπές πρόσθετες παροχές (ΔΛ 0269) 60.02.43 Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται επιδόματα κ.λ.π.)(ΔΛ 0271) 60.02.44 Αμοιβές ωρομισθίου προσωπικού (ΔΛ 0274) 60.02.45 Αποζημίωση για εργατικά ατυχήματα (ΔΛ 0281) 60.02.46 Αποζημίωση για έξοδα χρήσεως αυτοκινήτου (ΔΛ 0282) 60.02.47 60.02.48 60.02.49 Αποζημίωση για υπερεργασία προσωπικού ιδιωτικού δικαίου (ΔΛ 0285) 60.02.50 Αποζημίωση λόγω μη χορήγησης κανονικής άδειας (ΔΛ 0287) 60.02.51 Διάφορες αποζημιώσεις μη ειδικά κατονομαζόμενες (ΔΛ 0289) 60.03 Αμοιβές εμμίσθου τακτικού ιατρικού προσωπικού 60.03.00 Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων (ΔΛ 0211) 60.03.01 60.03.02 60.03.03 Χρονοεπίδομα (ΔΛ 0221) 60.03.04 Επίδομα σπουδών (ΔΛ 0222) 60.03.05 Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών (ΔΛ 0223) 60.03.06 Επίδομα οικογενειακών βαρών γάμου (ΔΛ 0224) 60.03.07 Επίδομα οικογενειακών βαρών τέκνων (ΔΛ 0225) 60.03.08 Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου (ΔΛ 0226) 60.03.09 Προσωπική διαφορά (αρθ. 24 Ν.1505/84) (ΔΛ 0227) 60.03.10 Προσωπικό επίδομα έτους 1978 (ΔΛ 0228) 60.03.11 Προσωρινό προσωπικό επίδομα (ΔΛ 0229) 60.03.12 Διορθωτικό ποσό αποδοχών τακτικών (ΔΛ 0231) 60.03.13 ΑΤΑ αποδοχών τακτικών (ΔΛ 0232) 60.03.14 60.03.15 Προσαύξηση μισθού για πολυετή υπηρεσία (ΔΛ 0234) 60.03.16 Επίδομα για ευδόκιμη παραμονή στον ίδιο βαθμό (ΔΛ 0235) 60.03.17 Διορθωτικό ποσού αποδοχών εκτάκτων (ΔΛ 0236) 60.03.18 60.03.19 Επίδομα θέσεως (ΔΛ 0238) 60.03.20 Λοιπά γενικά τακτικά επιδόματα (ΔΛ 0239) 60.03.21 Ειδικό επίδομα φιλοξενίας και παράστασης (ΔΛ 0241) 60.03.22 Επίδομα για ειδικότητες που συστήθηκαν με διεθνείς συμβάσεις (ΔΛ 0242) 60.03.23 Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή (ΔΛ 0243) 60.03.24 Επίδομα φιλοπονίας-βράβευση υπαλλήλων (ΔΛ 0244) 60.03.25 Έξοδα παράστασης (ΔΛ 0245) 60.03.27 Επίδομα υψηλού βαθμού ευθύνης και ασφάλειας (ΔΛ 0247) 60.03.28 60.03.29 Ανθυγιεινό επίδομα (ΔΛ 0251) 60.03.30 Επίδομα διαχειριστικών λαθών (ΔΛ 0252) 60.03.31 Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα (ΔΛ 0254) 60.03.32 Επίδομα ειδικών συνθηκών (ΔΛ 0255) 60.03.33 Ειδικό νοσοκομειακό επίδομα Ν.123/75 (ΔΛ 0257) 60.03.34 Πάγια οδοιπορικά (ΔΛ 0258) 60.03.35 Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα (ΔΛ 0259) 60.03.36 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (ΔΛ 0261) 60.03.37 Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως (ΔΛ 0262) 60.03.38 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες και τη νύκτα (ΔΛ 0263) 60.03.39 Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (ΔΛ 0264) 60.03.40 Αποζημίωση για συμμετοχή σε επιτροπές κωδικοποίησης (ΔΛ 0265) 60.03.41 Αποζημίωση προσωπικού εξεταστικών επιτροπών (ΔΛ 0268) 60.03.42 Λοιπές πρόσθετες παροχές (ΔΛ 0269) 60.03.43 60.03.44 60.03.45 Αποζημίωση για εργατικά ατυχήματα (ΔΛ 0281) 60.03.46 Αποζημίωση για έξοδα χρήσεως αυτοκινήτου (ΔΛ 0282) 60.03.47 60.03.48 60.03.49 Αποζημίωση για υπερεργασία προσωπικού ιδιωτικού δικαίου (ΔΛ 0285) 60.03.50 Αποζημίωση λόγω μη χορήγησης κανονικής άδειας (ΔΛ 0287) 60.03.51 Διάφορες αποζημιώσεις μη ειδικά κατονομαζόμενες (ΔΛ 0289) 60.04 Αμοιβές εμμίσθου έκτακτου ιατρικού προσωπικού 60.04.00 60.04.01 Βασικός μισθός εκτάκτων (ΔΛ 0212) 60.04.02 60.04.03 Χρονοεπίδομα (ΔΛ 0221) 60.04.04 Επίδομα σπουδών (ΔΛ 0222) 60.04.05 Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών (ΔΛ 0223) 60.04.06 Επίδομα οικογενειακών βαρών γάμου (ΔΛ 0224) 60.04.07 Επίδομα οικογενειακών βαρών τέκνων (ΔΛ 0225) 60.04.08 Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου (ΔΛ 0226) 60.04.09 60.04.10 Προσωρινό επίδομα έτους 1978 (ΔΛ 0228) 60.04.11 Προσωρινό προσωπικό επίδομα (ΔΛ 0229) 60.04.12 60.04.13 60.04.14 Κοινωνικό επίδομα για οικογενειακά βάρη εκτάκτων (ΔΛ 0233) 60.04.15 Προσαύξηση μισθού για πολυετή υπηρεσία (ΔΛ 0234) 60.04.16 Επίδομα για ευδόκιμη παραμονή στον ίδιο βαθμό (ΔΛ 0235) 60.04.17 Διορθωτικό ποσού αποδοχών εκτάκτων (ΔΛ 0236) 60.04.18 ΑΤΑ αποδοχών εκτάκτων (ΔΛ 0237) 60.04.19 Επίδομα θέσεως (0238) 60.04.20 Λοιπά γενικά τακτικά επιδόματα (ΔΛ 0239) 60.04.21 Ειδικό επίδομα φιλοξενίας και παράστασης (ΔΛ 0241) 60.04.22 Επίδομα για ειδικότητες που συστήθηκαν με διεθνείς συμβάσεις (ΔΛ 0242) 60.04.23 Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή (ΔΛ 0243) 60.04.24 Επίδομα φιλοπονίας-βράβευση υπαλλήλων (ΔΛ 0244) 60.04.25 Έξοδα παράστασης (ΔΛ 0245) 60.04.26 60.04.27 Επίδομα υψηλού βαθμού ευθύνης και ασφάλειας (ΔΛ 0247) 60.04.28 60.04.29 Ανθυγιεινό επίδομα (ΔΛ 0251) 60.04.30 Επίδομα διαχειριστικών λαθών (ΔΛ 0252) 60.04.31 Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα (ΔΛ 0254) 60.04.32 Επίδομα ειδικών συνθηκών (ΔΛ 0255) 60.04.33 Ειδικό νοσοκομειακό επίδομα Ν.123/75 (ΔΛ 0257) 60.04.34 Πάγια οδοιπορικά (ΔΛ 0258) 60.04.35 Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα (ΔΛ 0259) 60.04.36 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (ΔΛ 0261) 60.04.37 Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως (ΔΛ 0262) 60.04.38 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες και τη νύκτα (ΔΛ 0263) 60.04.39 Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (ΔΛ 0264) 60.04.40 Αποζημίωση για συμμετοχή σε επιτροπές κωδικοποίησης (ΔΛ 0265) 60.04.41 Αποζημίωση προσωπικού εξεταστικών επιτροπών (ΔΛ 0268) 60.04.42 Λοιπές πρόσθετες παροχές (ΔΛ 0269) 60.04.43 Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται επιδόματα κλπ.) (ΔΛ 0271) 60.04.44 Αμοιβές ωρομισθίου προσωπικού (ΔΛ 0274) 60.04.45 Αποζημίωση για εργατικά ατυχήματα (ΔΛ 0281) 60.04.46 Αποζημίωση για έξοδα χρήσεως αυτοκινήτου (ΔΛ 0282) 60.04.47 60.04.48 60.04.49 Αποζημίωση για υπερεργασία προσωπικού ιδιωτικού δικαίου (ΔΛ 0285) 60.04.50 Αποζημίωση λόγω μη χορήγησης κανονικής άδειας (ΔΛ 0287) 60.04.51 Διάφορες αποζημιώσεις μη ειδικά κατονομαζόμενες (ΔΛ 0289) 60.06 Αμοιβές εμμίσθου τακτικού νοσηλευτικού προσωπικού 60.06.00 Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων (ΔΛ 0211) 60.06.01 60.06.02 60.06.03 Χρονοεπίδομα (ΔΛ 0221) 60.06.04 Επίδομα σπουδών (ΔΛ 0222) 60.06.05 Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών (ΔΛ 0223) 60.06.06 Επίδομα οικογενειακών βαρών γάμου (ΔΛ 0224) 60.06.07 Επίδομα οικογενειακών βαρών τέκνων (ΔΛ 0225) 60.06.08 Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου (ΔΛ 0226) 60.06.09 Προσωπική διαφορά (αριθ.24 Ν. 1505/84) (ΔΛ 0227) 60.06.10 Προσωρινό επίδομα έτους 1978 (ΔΛ 0228) 60.06.11 Προσωρινό προσωπικό επίδομα (ΔΛ 0229) 60.06.12 Διορθωτικό ποσό αποδοχών τακτικών (ΔΛ 0231) 60.06.13 ΑΤΑ αποδοχών τακτικών (ΔΛ 0232) 60.06.14 60.06.15 Προσαύξηση μισθού για πολυετή υπηρεσία (ΔΛ 0234) 60.06.16 Επίδομα για ευδόκιμη παραμονή στον ίδιο βαθμό (ΔΛ 0235) 60.06.17 60.06.18 60.06.19 Επίδομα θέσεως (ΔΛ 0238) 60.06.20 Λοιπά γενικά τακτικά επιδόματα (ΔΛ 0239) 60.06.21 Ειδικό επίδομα φιλοξενίας και παράστασης (ΔΛ 0241) 60.06.22 Επίδομα για ειδικότητες που συστήθηκαν με διεθνείς συμβάσεις (ΔΛ 0242) 60.06.23 Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή (ΔΛ 0243) 60.06.24 Επίδομα φιλοπονίας-βράβευση υπαλλήλων (ΔΛ 0244) 60.06.25 Έξοδα παράστασης (ΔΛ 0245) 60.06.26 60.06.27 Επίδομα υψηλού βαθμού ευθύνης και ασφάλειας (ΔΛ 0247) 60.06.28 60.06.29 Ανθυγιεινό επίδομα (ΔΛ 0251) 60.06.30 Επίδομα διαχειριστικών λαθών (ΔΛ 0252) 60.06.31 Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα (ΔΛ 0254) 60.06.32 Επίδομα ειδικών συνθηκών (ΔΛ 0255) 60.06.33 Ειδικό νοσοκομειακό επίδομα Ν.123/75 (ΔΛ 0257) 60.06.34 Πάγια οδοιπορικά (ΔΛ 0258) 60.06.35 Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα (ΔΛ 0259) 60.06.36 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (ΔΛ 0261) 60.06.37 Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως (ΔΛ 0262) 60.06.38 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες και τη νύκτα (ΔΛ 0263) 60.06.39 Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (ΔΛ 0264) 60.06.40 Αποζημίωση για συμμετοχή σε επιτροπές κωδικοποίησης (ΔΛ 0265) 60.06.41 Αποζημίωση προσωπικού εξεταστικών επιτροπών (ΔΛ 0268) 60.06.42 Λοιπές πρόσθετες παροχές (ΔΛ 0269) 60.06.43 60.06.44 60.06.45 Αποζημίωση για εργατικά ατυχήματα (ΔΛ 0281) 60.06.46 Αποζημίωση για έξοδα χρήσεως αυτοκινήτου (ΔΛ 0282) 60.06.47 60.06.48 60.06.49 Αποζημίωση για υπερεργασία προσωπικού ιδιωτικού δικαίου (ΔΛ 0285) 60.06.50 Αποζημίωση λόγω μη χορήγησης κανονικής άδειας (ΔΛ 0287) 60.06.51 Διάφορες αποζημιώσεις μη ειδικά κατονομαζόμενες (ΔΛ 0289) 60.07 Αμοιβές έμμισθου έκτακτου νοσηλευτικού προσωπικού 60.07.00 60.07.01 Βασικός μισθός εκτάκτων (ΔΛ 0212) 60.07.02 60.07.03 Χρονοεπίδομα (ΔΛ 0221) 60.07.04 Επίδομα σπουδών (ΔΛ 0222) 60.07.05 Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών (ΔΛ 0223) 60.07.06 Επίδομα οικογενειακών βαρών γάμου (ΔΛ 0224) 60.07.07 Επίδομα οικογενειακών βαρών τέκνων (ΔΛ 0225) 60.07.08 Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου (ΔΛ 0226) 60.07.09 60.07.10 Προσωρινό επίδομα έτους 1978 (ΔΛ 0228) 60.07.11 Προσωρινό προσωπικό επίδομα (ΔΛ 0229) 60.07.12 60.07.13 60.07.14 Κοινωνικό επίδομα για οικογενειακά βάρη εκτάκτων (ΔΛ 0233) 60.07.15 Προσαύξηση μισθού για πολυετή υπηρεσία (ΔΛ 0234) 60.07.16 Επίδομα για ευδόκιμη παραμονή στον ίδιο βαθμό (ΔΛ 0235) 60.07.17 Διορθωτικό ποσού αποδοχών εκτάκτων (ΔΛ 0236) 60.07.18 ΑΤΑ αποδοχών εκτάκτων (ΔΛ 0237) 60.07.19 Επίδομα θέσεως (ΔΛ 0238) 60.07.20 Λοιπά γενικά τακτικά επιδόματα (ΔΛ 0239) 60.07.21 Ειδικό επίδομα φιλοξενίας και παράστασης (ΔΛ 0241) 60.07.22 Επίδομα για ειδικότητες που συστήθηκαν με διεθνείς συμβάσεις (ΔΛ 0242) 60.07.23 Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή (ΔΛ 0243) 60.07.24 Επίδομα φιλοπονίας-βράβευση υπαλλήλων (ΔΛ 0244) 60.07.25 Έξοδα παράστασης (ΔΛ 0245) 60.07.26 60.07.27 Επίδομα υψηλού βαθμού ευθύνης και ασφάλειας (ΔΛ 0247) 60.07.28 60.07.29 Ανθυγιεινό επίδομα (ΔΛ 0251) 60.07.30 Επίδομα διαχειριστικών λαθών (ΔΛ 0252) 60.07.31 Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα (ΔΛ 0254) 60.07.32 Επίδομα ειδικών συνθηκών (ΔΛ 0255) 60.07.33 Ειδικό νοσοκομειακό επίδομα Ν.123/75 (ΔΛ 0257) 60.07.34 Πάγια οδοιπορικά (ΔΛ 0258) 60.07.35 Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα(ΔΛ 0259) 60.07.36 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (ΔΛ 0261) 60.07.37 Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως (ΔΛ 0262) 60.07.38 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες και τη νύκτα (ΔΛ 0263) 60.07.39 Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (0264) 60.07.40 Αποζημίωση για συμμετοχή σε επιτροπές κωδικοποίησης (ΔΛ 0265) 60.07.41 Αποζημίωση προσωπικού εξεταστικών επιτροπών (ΔΛ 0268) 60.07.42 Λοιπές πρόσθετες παροχές (ΔΛ 0269) 60.07.43 Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται επιδόματα κ.λ.π.) (ΔΛ 0271) 60.07.44 Αμοιβές ωρομίσθιου προσωπικού (ΔΛ 0274) 60.07.45 Αποζημίωση για εργατικά ατυχήματα (ΔΛ 0281) 60.07.46 Αποζημίωση για έξοδα χρήσεως αυτοκινήτου (ΔΛ 0282) 60.07.47 60.07.48 60.07.49 Αποζημίωση για υπερεργασία προσωπικού ιδιωτικού δικαίου (ΔΛ 0285) 60.07.50 Αποζημίωση λόγω μη χορήγησης κανονικής άδειας (ΔΛ 0287) 60.07.51 Διάφορες αποζημιώσεις μη ειδικά κατονομαζόμενες (ΔΛ 0289) 60.08 Αμοιβές εποχιακού και λοιπού νοσηλευτικού προσωπικού 60.08.00 60.08.01 60.08.02 Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων, υπηρετών, εργατών (ΔΛ 0219) 60.08.03 Χρονοεπίδομα (ΔΛ 0221) 60.08.04 Επίδομα σπουδών (ΔΛ 0222) 60.08.05 Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών (ΔΛ 0223) 60.08.06 60.08.07 60.08.08 60.08.09 60.08.10 60.08.11 Προσωρινό προσωπικό επίδομα (ΔΛ 0229) 60.08.12 60.08.13 60.08.14 Κοινωνικό επίδομα για οικογενειακά βάρη εκτάκτων (ΔΛ 0233) 60.08.15 Προσαύξηση μισθού για πολυετή υπηρεσία (ΔΛ 0234) 60.08.16 60.08.17 Διορθωτικό ποσού αποδοχών εκτάκτων (ΔΛ 0236) 60.08.18 ΑΤΑ αποδοχών εκτάκτων (ΔΛ 0237) 60.08.19 Επίδομα θέσεως (ΔΛ 0238) 60.08.20 Λοιπά γενικά τακτικά επιδόματα (ΔΛ 0239) 60.08.21 Ειδικό επίδομα φιλοξενίας και παράστασης (ΔΛ 0241) 60.08.22 Επίδομα για ειδικότητες που συστήθηκαν με διεθνείς συμβάσεις (ΔΛ 0242) 60.08.23 Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή (ΔΛ 0243) 60.08.24 Επίδομα φιλοπονίας-βράβευση υπαλλήλων (ΔΛ 0244) 60.08.25 Έξοδα παράστασης (ΔΛ 0245) 60.08.26 60.08.27 Επίδομα υψηλού βαθμού ευθύνης και ασφάλειας (ΔΛ 0247) 60.08.28 60.08.29 Ανθυγιεινό επίδομα (ΔΛ 0251) 60.08.30 Επίδομα διαχειριστικών λαθών (ΔΛ 0252) 60.08.31 Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα (ΔΛ 0254) 60.08.32 Επίδομα ειδικών συνθηκών (ΔΛ 0255) 60.08.33 Ειδικό νοσοκομειακό επίδομα Ν.123/75 (ΔΛ 0257) 60.08.34 Πάγια οδοιπορικά (ΔΛ 0258) 60.08.35 Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα (ΔΛ 0259) 60.08.36 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (ΔΛ 0261) 60.08.37 Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως (ΔΛ 0262) 60.08.38 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες και τη νύκτα (ΔΛ 0263) 60.08.39 Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (ΔΛ 0264) 60.08.40 Αποζημίωση για συμμετοχή σε επιτροπές κωδικοποίησης (ΔΛ 0265) 60.08.41 Αποζημίωση προσωπικού εξεταστικών επιτροπών (ΔΛ 0268) 60.08.42 Λοιπές πρόσθετες παροχές (ΔΛ 0269) 60.08.43 Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται επιδόματα κλπ).(ΔΛ 0271) 60.08.44 Αμοιβές ωρομίσθιου προσωπικού (ΔΛ 0274) 60.08.45 Αποζημίωση για εργατικά ατυχήματα (ΔΛ 0281) 60.08.46 Αποζημίωση για έξοδα χρήσεως αυτοκινήτου (ΔΛ 0282) 60.08.47 60.08.48 60.08.49 Αποζημίωση για υπερεργασία προσωπικού ιδιωτικού δικαίου (ΔΛ 0285) 60.08.50 Αποζημίωση λόγω μη χορήγησης κανονικής άδειας (ΔΛ 0287) 60.08.51 Διάφορες αποζημιώσεις μη ειδικά κατονομαζόμενες (ΔΛ 0289) 60.09 ....................................... ..... 60.20 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις εμμίσθου τακτικού διοικητικού προσωπικού 60.20.00 Εισφορές στο ΙΚΑ εκτός ειδικών κατηγοριών προσωπικού (ΔΛ 0521) 60.20.01 Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς εκτός ειδικών κατηγοριών προσωπικού (ΔΛ 0522) 60.20.02 Εισφορές στο ΙΚΑ ειδικών κατηγοριών προσωπικού (ΔΛ 0523) 60.20.03 Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ειδικών κατηγοριών προσωπικού (ΔΛ 0524) 60.20.04 Λοιπές εισφορές για κοινωνική ασφάλιση (ΔΛ 0529) 60.21 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις εμμίσθου εκτάκτου διοικητικού προσωπικού 60.21.00 Εισφορές στο ΙΚΑ εκτός ειδικών κατηγοριών προσωπικού (ΔΛ 0521) 60.21.01 Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς εκτός ειδικών κατηγοριών προσωπικού (ΔΛ 0522) 60.21.02 Εισφορές στο ΙΚΑ ειδικών κατηγοριών προσωπικού (ΔΛ 0523) 60.21.03 Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ειδικών κατηγοριών προσωπικού (ΔΛ 0524) 60.21.04 Λοιπές εισφορές για κοινωνική ασφάλιση (ΔΛ 0529) 60.22 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις εποχιακού και λοιπού διοικητικού προσωπικού 60.22.00 Εισφορές στο ΙΚΑ εκτός ειδικών κατηγοριών προσωπικού (ΔΛ 0521) 60.22.01 Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς εκτός ειδικών κατηγοριών προσωπικού (ΔΛ 0522) 60.22.02 Εισφορές στο ΙΚΑ ειδικών κατηγοριών προσωπικού (ΔΛ 0523) 60.22.03 Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ειδικών κατηγοριών προσωπικού (ΔΛ 0524) 60.22.04 Λοιπές εισφορές για κοινωνική ασφάλιση (ΔΛ 0529) 60.23 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις εμμίσθου τακτικού ιατρικού προσωπικού 60.23.00 Εισφορές στο ΙΚΑ εκτός ειδικών κατηγοριών προσωπικού (ΔΛ 0521) 60.23.01 Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς εκτός ειδικών κατηγοριών προσωπικού (ΔΛ 0522) 60.23.02 Εισφορές στο ΙΚΑ ειδικών κατηγοριών προσωπικού (ΔΛ 0523) 60.23.03 Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ειδικών κατηγοριών προσωπικού (ΔΛ 0524) 60.23.04 Λοιπές εισφορές για κοινωνική ασφάλιση (ΔΛ 0529) 60.24 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις εμμίσθου έκτακτου ιατρικού προσωπικού 60.24.00 Εισφορές στο ΙΚΑ εκτός ειδικών κατηγοριών προσωπικού (ΔΛ 0521) 60.24.01 Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς εκτός ειδικών κατηγοριών προσωπικού (ΔΛ 0522) 60.24.02 Εισφορές στο ΙΚΑ ειδικών κατηγοριών προσωπικού (ΔΛ 0523) 60.24.03 Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ειδικών κατηγοριών προσωπικού (ΔΛ 0524) 60.24.04 Λοιπές εισφορές για κοινωνική ασφάλιση (ΔΛ 0529) 60.25 ................................... 60.26 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις εμμίσθου τακτικού νοσηλευτικού προσωπικού 60.26.00 Εισφορές στο ΙΚΑ εκτός ειδικών κατηγοριών προσωπικού (ΔΛ 0521) 60.26.01 Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς εκτός ειδικών κατηγοριών προσωπικού (ΔΛ 0522) 60.26.02 Εισφορές στο ΙΚΑ ειδικών κατηγοριών προσωπικού (ΔΛ 0523) 60.26.03 Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ειδικών κατηγοριών προσωπικού (ΔΛ 0524) 60.26.04 Λοιπές εισφορές για κοινωνική ασφάλιση (ΔΛ 0529) 60.27 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις εμμίσθου εκτάκτου νοσηλευτικού προσωπικού 60.27.00 Εισφορές στο ΙΚΑ εκτός ειδικών κατηγοριών προσωπικού (ΔΛ 0521) 60.27.01 Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς εκτός ειδικών κατηγοριών προσωπικού (ΔΛ 0522) 60.27.02 Εισφορές στο ΙΚΑ ειδικών κατηγοριών προσωπικού (ΔΛ 0523) 60.27.03 Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ειδικών κατηγοριών προσωπικού (ΔΛ 0524) 60.27.04 Λοιπές εισφορές για κοινωνική ασφάλιση (ΔΛ 0529) 60.28 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις εποχιακού και λοιπού νοσηλευτικού προσωπικού 60.28.00. Εισφορές στο ΙΚΑ εκτός ειδικών κατηγοριών προσωπικού (ΔΛ 0521) 60.28.01 Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς εκτός ειδικών κατηγοριών προσωπικού (ΔΛ 0522) 60.28.02 Εισφορές στο ΙΚΑ ειδικών κατηγοριών προσωπικού (ΔΛ 0523) 60.28.03 Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ειδικών κατηγοριών προσωπικού (ΔΛ 0524) 60.28.04 Λοιπές εισφορές για κοινωνική ασφάλιση (ΔΛ 0529) ....... 60.50 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 60.50.00 Έξοδα νοσηλείας υπαλλήλων (ΔΛ 0512) 60.50.01 Έξοδα νοσηλείας οικογενειών υπαλλήλων (ΔΛ 0515) 60.50.02 60.50.03 Λοιπές περιπτώσεις παροχής εξόδων νοσηλείας (ΔΛ 0519) 60.50.04 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ΔΛ 0531) 60.50.05 Δαπάνες λειτουργίας ειδικών σχολών και σεμιναρίων (ΔΛ 0532) 60.50.06 60.50.07 60.50.08 Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης (ΔΛ 0539) 60.50.09 Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων (ΔΛ 0542) 60.50.10 Έξοδα κηδείας μελών οικογενειών υπαλλήλων και συνταξιούχων (ΔΛ 0544) 60.50.11 Επιχορήγηση για κατασκηνώσεις (ΔΛ 2632) 60.50.12 Χορηγίες για δώρα στις γιορτές σε παιδιά υπαλλήλων (ΔΛ 2633) 60.50.13 Υποτροφίες-μετεκπαίδευση υπαλλήλων στο εσωτερικό (ΔΛ 2681) 60.50.14 Υποτροφίες-μετεκπαίδευση υπαλλήλων στο εξωτερικό (ΔΛ 2682) 60.50.15 Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν. 103/75 (ΔΛ 0631) 60.60 Αποζημιώσεις απολύσεων 60.99 Προϋπολογισμένες-προπληρωμένες αμοιβές, έξοδα και παροχές προσωπικού (Λ/58.00) 60.99.00 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού99 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 61.00 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 61.00.00 Αμοιβές νομικών (ΔΛ 0411) 61.00.01 Αμοιβές τεχνικών (ΔΛ 0412) 61.00.02 Αμοιβές υγειονομικών (ΔΛ 0413) 61.00.03 Αμοιβές εκπαιδευτικών (ΔΛ 0414) 61.00.04 Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων (ΔΛ 0417) 61.00.05 Αμοιβές λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών (ΔΛ 0419) 61.00.06 Αμοιβές πραγματογνωμόνων (ΔΛ 0425) 61.00.07 Αμοιβές λοιπών Φ.Π. που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (ΔΛ 0429) 61.02 Λοιπές προμήθειες τρίτων 61.02.00 Λοιπές δαπάνες ελέγχου, βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων (ΔΛ 0929) 61.03 Επεξεργασίες από τρίτους 61.03.00 Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων για μηχανογράφηση (ΔΛ 0426) 61.03.01 Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας (ΔΛ 0433) 61.98 Λοιπές αμοιβές τρίτων 61.98.00 Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (Δ.Λ. 0264) 61.98.01 Αποζημίωση για συμμετοχή σε επιτροπές κωδικοποίησης (ΔΛ 0265) 61.98.02 Αποζημίωση προσωπικού εξεταστικών επιτροπών (ΔΛ 0268) 61.98.03 Αποζημίωση οργάνων εποπτείας και ελέγχου (ΔΛ 0283) 61.98.04 Έξοδα παράστασης του προέδρου του Δ.Σ (ΔΛ 0284) 61.98.05 Αμοιβές πωλητών ενσήμων (ΔΛ 0422) 61.98.06 Λοιπές αμοιβές Ν.Π. (ΔΛ 0439) 61.98.07 Ποσοστά εισπρακτόρων γενικά (ΔΛ 0925) 61.99 Προϋπολογισμένες-προπληρωμένες αμοιβές και έξοδα τρίτων (Λ/58.01) 61.99.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 62.00 Φωτισμός 62.00.00 Φωτισμός (ΔΛ 0842) 62.02 Ύδρευση 62.02.00 Ύδρευση (ΔΛ 0841) 62.03 Τηλεπικοινωνίες-ταχυδρομικά 62.03.00 Ταχυδρομικά (ΔΛ 0831) 62.03.01 Τηλεφωνικά (ΔΛ 0832) 62.03.02 Τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εξωτερικού (ΔΛ 0833) 62.03.03 Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων (ΔΛ 0834) 62.03.04 Λοιπές επικοινωνίες (0839) 62.04 Ενοίκια 62.04.00 Ενοίκια γαιών (ΔΛ 0811) 62.04.01 Ενοίκια κτιρίων (ΔΛ 0813) 62.04.02 Ενοίκια μηχανημάτων - μηχανολογικού εξοπλισμού (ΔΛ 0817) 62.04.03 Ενοίκια μεταφορικών μέσων (ΔΛ 0815) 62.04.04 Λοιπά ενοίκια (ΔΛ 0819) 62.05 Ασφάλιστρα 62.05.00 Ασφάλιστρα και φύλακτρα τίτλων (ΔΛ 0892) 62.07 Επισκευές και συντηρήσεις 62.07.00 Συντηρήσεις επισκευές κτιρίων (ΔΛ 0863) 62.07.01 Συντήρηση και επισκευή τουριστικών εγκαταστάσεων (ΔΛ 0868) 62.07.02 Συντήρηση και επισκευή ναών, μουσείων, βιβλιοθηκών και αρχαιολογικών χώρων (ΔΛ 0869) 62.07.03 Συντήρηση και επισκευή αποθηκών (ΔΛ 0871) 62.07.04 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (ΔΛ 0879) 62.07.05 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς (ΔΛ 0881) 62.07.06 Συντήρηση επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων (ΔΛ 0884) 62.07.07 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (ΔΛ 0887) 62.07.08 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών (ΔΛ 0888) 62.07.09 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (ΔΛ 0889) 62.08 Πλυντικά 62.08.00 Πλυντικά (ΔΛ 0843) ...... 62.98 Λοιπές παροχές τρίτων 62.98.00 Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων (ΔΛ 0844) 62.98.01 Λοιπές παροχές από τρίτους (ΔΛ 0849) 62.99 Προϋπολογισμένες-προπληρωμένες παροχές τρίτων (Λ/58.02) 63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 63.00 Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος 63.00.00 Φόροι χρεογράφων (ΔΛ 0911) 63.00.01 Φόροι τόκων (ΔΛ 0911) 63.03 Τέλη κυκλοφορίας Μεταφορικών Μέσων 63.03.00 Τέλη κυκλοφορίας (ΔΛ 0912) 63.04 Δημοτικοί φόροι-τέλη 63.04.00 Λοιποί Δημοτικοί Φόροι-Τέλη (ΔΛ 0912) 63.04.01 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού (ΔΛ 0912) 63.04.02 Φόροι και τέλη ανεγειρόμενων οικοδομών (ΔΛ 0912) 63.04.03 Τέλη ακίνητης περιουσίας (ΔΛ 0912) 63.98 Διάφοροι φόροι τέλη 63.98.00 Φόροι μισθωμάτων (ΔΛ 0911) 63.98.01 Τέλη χαρτοσήμου (ΔΛ 0912) 63.98.02 ΦΠΑ για συμψηφισμό (ΔΛ 0913) 63.99 Προϋπολογισμένοι-προπληρωμένοι Φόροι-Τέλη (Λ/58.03) 64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 64.00 Έξοδα μεταφορών 64.00.00 Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά (ΔΛ 0824) 64.00.01 Μεταφορά μαθητών και φοιτητών (ΔΛ 0828) 64.00.02 Λοιπές μεταφορές (ΔΛ 0829) 64.01 Οδοιπορικά- Έξοδα ταξιδιών 64.01.00 Οδοιπορικά (εκτός έδρας) υπαλλήλων (ΔΛ 0711) 64.01.01 Οδοιπορικά (εντός έδρας) υπαλλήλων (ΔΛ 0712) 64.01.02 Οδοιπορικά (μετάθεσης, απόσπασης) υπαλλήλων (ΔΛ0713) 64.01.03 Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων για εκπαίδευση (ΔΛ0714) 64.01.04 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων μέχρι 30 χμ. (ΔΛ 0717) 64.01.05 Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων (ΔΛ 0719) 64.01.06 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων (ΔΛ 0721) 64.01.07 Ημερήσια αποζημίωση για μετάθεση ή απόσπαση υπαλλήλων (ΔΛ 0723) 64.01.08 Ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλων για εκπαίδευση (ΔΛ 0724) 64.01.09 Ημερήσια αποζημίωση για λοιπές μετακινήσεις υπαλλήλων (ΔΛ 0729) 64.01.10 Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων (ΔΛ 0731) 64.01.11 Ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλων (ΔΛ 0732) 64.01.12 Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων των υπηρεσιών του εξωτερικού (ΔΛ 0733) 64.01.13 Ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλων των υπηρεσιών του εξωτερικού (ΔΛ 0734) 64.01.14 Οδοιπορικά έξοδα για μετάθεση στο εξωτερικό υπαλλήλων (ΔΛ 0735) 64.01.15 Ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλων, έξοδα παραστάσεως στο εξωτερικό (ΔΛ 0736) 64.01.16 Οδοιπορικά υπαλλήλων για εκπαίδευση (ΔΛ 0737) 64.01.17 Ημερήσια αποζημίωση για εκπαίδευση (ΔΛ 0738) 64.01.18 Λοιπές πληρωμές για μετακινήσεις υπαλλήλων εκτός χώρας (ΔΛ 0739) 64.01.19 Οδοιπορικά μη υπαλλήλων (ΔΛ 0771) 64.01.20 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης μη υπαλλήλων (ΔΛ 0772) 64.01.21 Οδοιπορικά μετακίνησης εντός έδρας μη υπαλλήλων (ΔΛ 0773) 64.01.22 Έξοδα για μετακίνηση στο εσωτερικό μη υπαλλήλων (ΔΛ 0779) 64.02 Έξοδα προβολής - διαφήμισης 64.02.00 Φιλοξενίες και δεξιώσεις (ΔΛ 0856) 64.02.01 Οργάνωση συνεδρίων , συμμετοχή σε συνέδρια (ΔΛ 0857) 64.02.02 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (ΔΛ 0859) 64.03 Έξοδα εκθέσεων-επιδείξεων 64.03.00 Εκθέσεις στο εσωτερικό (ΔΛ 0853) 64.03.01 Εκθέσεις στο εξωτερικό (ΔΛ 0854) 64.03.02 Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (ΔΛ 0855) 64.06 Δωρεές-επιχορηγήσεις 64.06.00 Επιχορηγήσεις για επιστημονικές μελέτες και έρευνες (ΔΛ 2261) 64.06.01 Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (ΔΛ 2262) 64.06.02 Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για αύξηση της αποδοτικότητας των ΝΠΔΔ (ΔΛ 2263) 64.06.03 Επιχορηγήσεις για εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΔΛ 2312) 64.06.04 Λοιπές επιχορηγήσεις και συνδρομές για κοινωνική πρόνοια (ΔΛ 2359) 64.06.05 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε κοινωνικές οργανώσεις (ΔΛ 2522) 64.06.06 64.06.07 Λοιπές χορηγίες για υγειονομική περίθαλψη (ΔΛ 2619) 64.06.08 Επιχορήγηση για κατασκηνώσεις (ΔΛ 2632) 64.06.09 Λοιπές χορηγίες για κοινωνική πρόνοια (ΔΛ 2639) 64.06.10 Δωρεές για εθνικούς, θρησκευτικούς σκοπούς (ΔΛ 2641) 64.06.11 Βραβεία χρηματικά για συγγραφή πραγματειών (ΔΛ 2653) 64.06.12 Επιχορηγήσεις και συνδρομές γι’ εκπαιδευτικούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται (ΔΛ 2339) 64.07 Έντυπα και γραφική ύλη 64.07.00 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (ΔΛ 0891) 64.07.01 Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες (ΔΛ 1259) 64.08 Υλικά άμεσης ανάλωσης Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 64.09 Έξοδα δημοσιεύσεων 64.09.00 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις (ΔΛ 0851) 64.10 Έξοδα τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων 64.10.00 Έξοδα τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων (ΔΛ 0431) 64.10.01 Ασφάλιστρα και φύλακτρα χρεογράφων (ΔΛ 0892) 64.12 Διαφορές (ζημίες) από πώληση τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού ...... 64.98 Διάφορα έξοδα 64.98.00 Κοινόχρηστα (ΔΛ 0813) 64.98.01 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (ΔΛ 0845) 64.98.02 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΔΛ 0893) 64.98.03 Δικαστικά έξοδα (ΔΛ 0894) 64.98.04 Επιδόσεις δημοσιεύσεις, προσκλήσεις (ΔΛ 0896) 64.98.05 Λοιπά έξοδα (ΔΛ 0899) 64.99 Προϋπολογισμένα-Προπληρωμένα διάφορα έξοδα (Λ 58/04) 64.99.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 65.00 ................................. 65.01 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 65.01.00 Τόκοι δανείων εσωτερικού (ΔΛ 6111) 65.01.01 Τόκοι δανείων εξωτερικού (ΔΛ 6112) 65.01.02 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών (ΔΛ 0431) 65.01.03 Τόκοι από λοιπά χρέη (ΔΛ 6119) 65.98 Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 65.99 Προϋπολογισμένοι-προπληρωμένοι τόκοι και συναφή έξοδα (Λ/58.05) 66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 66.00 Αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεων (Ανάπτυξη σε τρίτο βαθμό ανάλογα με το δεύτερο βαθμό του Λ/10). 66.01 Αποσβέσεις κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων-τεχνικών έργων (Ανάπτυξη σε τρίτο βαθμό ανάλογα με το δεύτερο βαθμό του Λ/11) 66.02 Αποσβέσεις μηχανημάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού (Ανάπτυξη σε τρίτο βαθμό ανάλογα με το δεύτερο βαθμό του Λ/12). 66.03 Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων (Ανάπτυξη σε τρίτο βαθμό ανάλογα με το δεύτερο βαθμό του Λ/13) 66.04 Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (Ανάπτυξη σε τρίτο βαθμό ανάλογα με το δεύτερο βαθμό του Λ/14) 66.05 Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς αποσβέσεως (Ανάπτυξη σε τρίτο βαθμό ανάλογα με το δεύτερο βαθμό του Λ/16) 66.99 Προϋπολογισμένες αποσβέσεις εκμεταλλεύσεως (Λ/58.06) 66.99.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού67. ΠΑΡΟΧΕΣ 67.00 Παροχές κύριας ασφάλισης 67.00.00 Συντάξεις λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο (ΔΛ 0611) 67.00.01 Συντάξεις λόγω αναπηρίας από εργατικό ατύχημα (ΔΛ 0612) 67.00.02 Συντάξεις λόγω αναπηρίας από πολεμικό ατύχημα (ΔΛ 0613) 67.00.03 Συντάξεις λόγω αναπηρίας από φυματίωση (ΔΛ 0614) 67.00.04 Συντάξεις λόγω γήρατος (ΔΛ 0615) 67.00.05 Συντάξεις λόγω καταργήσεως θέσης ή καταγγελίας σύμβασης εργασίας (ΔΛ 0616) 67.00.06 Συντάξεις λόγω παραίτησης (ΔΛ 0617) 67.00.07 Συντάξεις δικαιούχων λόγω θανάτου ασφαλισμένων ή συνταξιούχων (ΔΛ 0618) 67.00.08 Συμμετοχή σε συντάξεις καταβαλλόμενες από άλλους ασφαλιστικούς φορείς (ΔΛ 0619) 67.01 Παροχές επικουρικής ασφάλισης 67.01.00 Μηνιαία τακτικά βοηθήματα (ΔΛ 0621) 67.01.01 Μηνιαία μερίσματα (ΔΛ 0622) 67.01.02 Λοιπές συντάξεις επικουρικής ασφάλισης (ΔΛ 0629) 67.02 Παροχές πρόνοιας 67.02.00 Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων (ΔΛ 0542) 67.02.00 Έξοδα κηδείας μελών οικογενειών υπαλλήλων και συνταξιούχων (ΔΛ 0544) 67.02.01 Βοηθήματα εφάπαξ (ΔΛ 0631) 67.02.02 Οικογενειακά βοηθήματα ή παροχές γάμου (ΔΛ 0632) 67.02.03 Βοηθήματα λόγω θανάτου (ΔΛ 0633) 67.02.04 Βοηθήματα κηδείας (ΔΛ 0634) 67.02.05 Βοηθήματα εφάπαξ αεροθεραπείας (ΔΛ 0635) 67.02.06 Βοηθήματα γιορτών (ΔΛ 0636) 67.02.07 Βοηθήματα αδείας (ΔΛ 0637) 67.02.08 Αποζημιώσεις απολυόμενων (ΔΛ 0638) 67.02.09 Λοιπές παροχές πρόνοιας (ΔΛ 0639) 67.03 Μεταβιβαζόμενα δικαιώματα ασφαλισμένων και επιστροφές καταβολών 67.03.00 Μεταβιβαζόμενα δικαιώματα ασφαλισμένων λόγω αλλαγής ασφαλιστικού φορέα (ΔΛ 0641) 67.03.01 Επιστροφές καταβολών λόγω διακοπής της ασφάλισης (ΔΛ 0642) 67.03.04 67.03.05 Συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης (ΔΛ 0644) 67.03.06 Λοιπές περιπτώσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων και επιστροφής καταβολών (ΔΛ 0649) 67.04 Παροχές ιατρικής περίθαλψης 67.04.00 Ιατρικές επισκέψεις και πράξεις που το ύψος της αμοιβής καθορίζεται με σύμβαση (ΔΛ 0671) 67.04.01 Ιατρικές επισκέψεις και ιατρικές πράξεις (ΔΛ 0671) 67.05 Παροχές φαρμακευτικής περίθαλψης 67.05.00 Εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική περίθαλψη (ΔΛ 0672) 67.05.01 Νοσοκομειακή φαρμακευτική περίθαλψη (ΔΛ 0672) 67.06 Παροχές νοσοκομειακής περίθαλψης 67.06.00 Νοσήλιο σε ιδιωτικές κλινικές (ΔΛ 0673) 67.06.01 Λοιπές δαπάνες (εκτός νοσηλίου) σε κρατικό νοσοκομείο (ΔΛ 0673) 67.06.02 Λοιπές δαπάνες σε ιδιωτικές κλινικές (εκτός νοσηλίου και φαρμάκων)(ΔΛ 0673) 67.06.03 Νοσήλιο σε κρατικό νοσοκομείο (ΔΛ 0673) 67.07 Παροχές πρόσθετης περίθαλψης 67.07.00 Θεραπευτικά μέσα (βηματοδότες κ.λ.π.) (ΔΛ 0674) 67.07.01 Προσθέσεις και ορθοπεδικά είδη (ματογυάλια, τεχνικά μέλη κ.λ.π.)(ΔΛ 0674) 67.08 Παροχές οδοντιατρικής περίθαλψης 67.08.00 Παροχές στα ιδιωτικά οδοντιατρεία (ΔΛ 0675) 67.09 Παροχές προληπτικής ιατρικής 67.09.00 Παροχές προληπτικής ιατρικής (ΔΛ 0676) 67.10 Λοιπές παροχές ασθένειας σε είδος 67.10.00 Λοιπές παροχές σε είδος (ΔΛ 0679) 67.11 Λοιπές παροχές ασθένειας σε χρήμα 67.11.00 Επίδομα ασθενείας (ΔΛ 0681) 67.11.01 Επίδομα ατυχήματος (ΔΛ 0682) 67.11.02 Επιδόματα φυματίωσης (ΔΛ 0683) 67.11.03 Βοηθήματα φυματίωσης (ΔΛ 0684) 67.11.04 Επιδόματα μητρότητας (ΔΛ 0685) 67.11.05 Έξοδα μετακινουμένων ασθενών (ΔΛ 0687) 67.11.06 Λοιπές παροχές ασθένειας σε χρήμα (ΔΛ 0689) 67.12 Μεταφορές ασθενών 67.12.00 Μεταφορές πάσης φύσεως ασθενών και έξοδα συνοδών (ΔΛ 0822) 67.12.01 Μεταφορές λοιπών προσώπων (ΔΛ 0823) 67.99 Προϋπολογισμένες-προπληρωμένες παροχές (Λ/58.07) 67.99.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού68. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 68.00 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 68.09 Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως ...... 68.18 Προβλέψεις για υποτίμηση τίτλων πάγιας επένδυσης Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 68.34 Προβλέψεις για υποτίμηση χρεογράφων Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού ...... 68.99 Προϋπολογισμένες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως (Λ/58.08) 68.99.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού2.1.7 ΕΒΔΟΜΗ ΟΜΑΔΑ: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΣ Α: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 70. Έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές 71. Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών σε τρίτους. 72. Έσοδα από κοινωνικούς πόρους -τέλη - δικαιώματα. 73. Έσοδα από προσαυξήσεις-πρόστιμα-χρηματικές ποινές. 74. Έσοδα από επιχορηγήσεις 75. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών και λοιπά έσοδα. 76. Έσοδα κεφαλαίων 77. .......................Ιδιοπαραγωγή παγίων - Τεκμαρτά έσοδα. Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ 70. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 70.00 Εισφορές Εργοδοτών 70.00.00 Τακτικές εισφορές εργοδοτών για κύρια ασφάλιση (ΔΛ 2111) 70.00.01 Τακτικές εισφορές εργοδοτών για επικουρική ασφάλιση (ΔΛ 2111) 70.00.02 Τακτικές εισφορές εργοδοτών για Ασθένεια (ΔΛ 2111) 70.00.03 Τακτικές εισφορές εργοδοτών για Πρόνοια(ΔΛ 2111) 70.00.04 Εισφορές σε πρόσθετες αποζημιώσεις για κύρια ασφάλιση (ΔΛ 2112) 70.00.05 Εισφορές σε πρόσθετες αποζημιώσεις για επικουρική ασφάλιση (ΔΛ 2112) 70.00.06 Εισφορές σε πρόσθετες αποζημιώσεις για Ασθένεια (ΔΛ 2112) 70.00.07 Εισφορές σε πρόσθετες αποζημιώσεις για Πρόνοια (ΔΛ 2112) 70.00.08 Εισφορές αναγνώρισης προϋπηρεσίας για κύρια ασφάλιση (ΔΛ 2113) 70.00.09 Εισφορές αναγνώρισης προϋπηρεσίας για επικουρική ασφάλιση (ΔΛ 2113) 70.00.10 70.00.11 Εισφορές αναγνώρισης προϋπηρεσίας για Πρόνοια (ΔΛ 2113) 70.00.12 Εισφορές από πρώτο μισθό για κύρια ασφάλιση (ΔΛ 2114) 70.00.13 Εισφορές από πρώτο μισθό για επικουρική ασφάλιση (ΔΛ 2114) 70.00.14 Εισφορές από πρώτο μισθό για Ασθένεια(ΔΛ 2114) 70.00.15 Εισφορές από πρώτο μισθό για Πρόνοια (ΔΛ 2114) 70.00.16 Εισφορές σε αυξήσεις και προαγωγές για κύρια ασφάλιση (ΔΛ 2115) 70.00.17 Εισφορές σε αυξήσεις και προαγωγές για επικουρική ασφάλιση (ΔΛ 2115) 70.00.18 Εισφορές σε αυξήσεις και προαγωγές για ασθένεια (ΔΛ 2115) 70.00.19 Εισφορές σε αυξήσεις και προαγωγές για πρόνοια (ΔΛ 2115) 70.00.20 Εισφορές σε αναγνωρίσεις γάμου για κύρια ασφάλιση (ΔΛ 2116) 70.00.21 Εισφορές σε αναγνωρίσεις γάμου για κύρια και επικουρική ασφάλιση (ΔΛ 2116) 70.00.22 Εισφορές σε αναγνωρίσεις γάμου για ασθένεια (ΔΛ 2116) 70.00.23 Εισφορές σε αναγνωρίσεις γάμου για πρόνοια (ΔΛ 2116) 70.00.24 Πάγιες εισφορές για κύρια ασφάλιση (ΔΛ 2117) 70.00.25 Πάγιες εισφορές για επικουρική ασφάλιση (ΔΛ 2117) 70.00.26 Πάγιες εισφορές για Ασθένεια (ΔΛ 2117) 70.00.27 Πάγιες εισφορές για Πρόνοια (ΔΛ 2117) 70.00.28 Λοιπές εισφορές εργοδοτών για κύρια ασφάλιση (ΔΛ 2119) 70.00.29 Λοιπές εισφορές εργοδοτών για επικουρική ασφάλιση (ΔΛ 2119) 70.00.30 Λοιπές εισφορές εργοδοτών για Ασθένεια (ΔΛ 2119) 70.00.31 Λοιπές εισφορές εργοδοτών για Πρόνοια(ΔΛ 2119) 70.00.32 Μεταβιβαζόμενα δικαιώματα ασφαλισμένων λόγω αλλαγής ασφαλιστικού φορέα κύριας ασφάλισης (ΔΛ 5642) 70.00.33 Μεταβιβαζόμενα δικαιώματα ασφαλισμένων λόγω αλλαγής ασφαλιστικού φορέα επικουρικής ασφάλισης (ΔΛ 5642) 70.00.34 Μεταβιβαζόμενα δικαιώματα ασφαλισμένων λόγω αλλαγής ασφαλιστικού φορέα Πρόνοιας (ΔΛ 5642) 70.01 Εισφορές (καταβολές) Ασφαλισμένων 70.01.00 Τακτικές καταβολές ασφαλισμένων για κύρια ασφάλιση (ΔΛ 2121) 70.01.01 Τακτικές καταβολές ασφαλισμένων για Επικουρική Ασφάλιση (ΔΛ 2121) 70.01.02 Τακτικές καταβολές ασφαλισμένων για Ασθένεια (ΔΛ 2121) 70.01.03 Τακτικές καταβολές ασφαλισμένων για Πρόνοια (ΔΛ 2121) 70.01.04 Καταβολές σε πρόσθετες αποζημιώσεις για κύρια ασφάλιση (ΔΛ 2123) 70.01.05 Καταβολές σε πρόσθετες αποζημιώσεις για Επικουρική Ασφάλιση (ΔΛ 2123) 70.01.06 Καταβολές σε πρόσθετες αποζημιώσεις για Ασθένεια (ΔΛ 2123) 70.01.07 Καταβολές σε πρόσθετες αποζημιώσεις για Πρόνοια (ΔΛ 2123) 70.01.08 Καταβολές αναγνώρισης προϋπηρεσίας για κύρια ασφάλιση (ΔΛ 2124) 70.01.09 Καταβολές αναγνώρισης προϋπηρεσίας για επικουρική ασφάλιση (ΔΛ 2124) 70.01.10 70.01.11 Καταβολές αναγνώρισης προϋπηρεσίας για Πρόνοια (ΔΛ 2124) 70.01.12 Καταβολές στον πρώτο μισθό για κύρια ασφάλιση (ΔΛ 2125) 70.01.13 Καταβολές στον πρώτο μισθό για επικουρική ασφάλιση (ΔΛ 2125) 70.01.14 Καταβολές στον πρώτο μισθό για Ασθένεια (ΔΛ 2125) 70.01.15 Καταβολές στον πρώτο μισθό για Πρόνοια (ΔΛ 2125) 70.01.16 Καταβολές σε μισθολογικές αυξήσεις και προαγωγές για κύρια ασφάλιση (ΔΛ 2126) 70.01.17 Καταβολές σε μισθολογικές αυξήσεις και προαγωγές για επικουρική ασφάλιση (ΔΛ 2126) 70.01.18 Καταβολές σε μισθολογικές αυξήσεις και προαγωγές για Ασθένεια (ΔΛ 2126) 70.01.19 Καταβολές σε μισθολογικές αυξήσεις και προαγωγές για Πρόνοια (ΔΛ 2126) 70.01.20 Καταβολές αναγνώρισης γάμου για κύρια ασφάλιση (ΔΛ 2127) 70.01.21 Καταβολές αναγνώρισης γάμου για επικουρική ασφάλιση (ΔΛ 2127) 70.01.22 Καταβολές αναγνώρισης γάμου για Ασθένεια (ΔΛ 2127) 70.01.23 Καταβολές αναγνώρισης γάμου για Πρόνοια (ΔΛ 2127) 70.01.24 Πάγιες εισφορές για κύρια ασφάλιση (ΔΛ 2129) 70.01.25 Πάγιες εισφορές για επικουρική ασφάλιση (ΔΛ 2129) 70.01.26 Πάγιες εισφορές για Ασθένεια (ΔΛ 2129) 70.01.27 Πάγιες εισφορές για Πρόνοια (ΔΛ 2129) 70.01.28 Λοιπές καταβολές ασφαλισμένων για κύρια ασφάλιση (ΔΛ 2139) 70.01.29 Λοιπές καταβολές ασφαλισμένων για επικουρική ασφάλιση (ΔΛ 2139) 70.01.30 Λοιπές καταβολές ασφαλισμένων για Ασθένεια (ΔΛ 2139) 70.01.31 Λοιπές καταβολές ασφαλισμένων για Πρόνοια (ΔΛ 2139) 70.01.32 Καταβολές σε συντάξεις βοηθήματα ή επιδόματα στην κύρια ασφάλιση (ΔΛ 2131) 70.01.33 Καταβολές σε συντάξεις βοηθήματα ή επιδόματα στην επικουρική ασφάλιση (ΔΛ 2131) 70.01.34 Κρατήσεις για την υγειονομική περίθαλψη υπαλλήλων (ΔΛ 5311) 70.01.35 Κρατήσεις για την υγειονομική περίθαλψη συνταξιούχων (ΔΛ 5312) 70.01.36 Μεταβιβαζόμενα δικαιώματα ασφαλισμένων λόγω αλλαγής ασφαλιστικού φορέα στην κύρια ασφάλιση (ΔΛ 5642) 70.01.37 Μεταβιβαζόμενα δικαιώματα ασφαλισμένων λόγω αλλαγής ασφαλιστικού φορέα στην επικουρική ασφάλιση (ΔΛ 5642) 70.01.38 Μεταβιβαζόμενα δικαιώματα ασφαλισμένων λόγω αλλαγής ασφαλιστικού φορέα στην Πρόνοια (ΔΛ 5642) 70.02 Εισφορά του Κράτους 70.02.00 Συμμετοχή του κράτους στην κύρια ασφάλιση (ΔΛ 2141) 70.02.01 Συμμετοχή του κράτους στην Ασθένεια (ΔΛ 2141) Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού ...70.99 Προϋπολογισμένα έσοδα από Ασφαλιστικές Εισφορές (Λ/58.20) 71. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 71.00 Έσοδα από προσφορά Υγειονομικών Υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές της Κοινωνικής Ασφάλισης 71.00.00 Νοσηλεία σε φάρμακα (ΔΛ 3131) 71.00.01 Νοσηλεία σε διατροφή (ΔΛ 3132) 71.00.02 Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη (ΔΛ 3133) 71.00.03 Λοιπά έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΛ 3139) 71.99 Προϋπολογισμένα έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών σε τρίτους (Λ/58.21) 72. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 72.00 Έσοδα από κοινωνικούς πόρους 72.00.00 Έσοδα από κρατήσεις σε δαπάνες ή έσοδα Δημοσίου ή άλλων Ν.Π.Δ.Δ. (ΔΛ 1192) 72.00.01 Έσοδα από λοιπούς κοιν. πόρους(ΔΛ 1199) 72.01 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 72.01.00 Έσοδα εισπραττόμενα με κινητά ένσημα (ΔΛ 1211) 72.01.01 Έσοδα από ποσοστό στο χαρτόσημο (ΔΛ 1212) 72.01.02 Έσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων (ΔΛ 1223) 72.99 Προϋπολογισμένα έσοδα από Κοινωνικούς Πόρους-Τέλη-Δικαιώματα (Λ/58.22) 73. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 73.00 Προσαυξήσεις 73.00.00 Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής τελών και δικαιωμάτων (ΔΛ 4121) 73.00.01 Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας (ΔΛ 4122) 73.00.02 Λοιπές προσαυξήσεις (ΔΛ 4129) 73.01 Πρόστιμα - Χρηματικές Ποινές 73.01.00 Πρόστιμα και χρηματικές ποινές λόγω εκπρόθεσμης καταβολής (ΔΛ 4215) 73.99 Προϋπολογισμένα έσοδα από προσαυξήσεις- πρόστιμα-Χρηματικές ποινές (Λ/58.23) 74. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.10 Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας από τον τακτικό προϋπολογισμό 74.10.03 Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης ή λειτουργίας (ΔΛ 0119) 74.11 Επιχορηγήσεις για δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης από τον τακτικό προϋπολογισμό 74.11.00 Επιχορηγήσεις για την κάλυψη δαπανών υγειονομικής περίθαλψης (ΔΛ 0121) 74.11.01 Επιχορηγήσεις για την κάλυψη δαπανών παροχών συντάξεων βοηθημάτων και μερισμάτων (ΔΛ 0122) 74.11.02 Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης (ΔΛ 0129). 74.12 Επιχορηγήσεις και εισροές από Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού 74.12.00 Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς (ΔΛ 0211) 74.12.01 Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς (ΔΛ 0212) 74.13 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς Ι.Δ., Ιδρύματα εσωτερικού 74.13.00 Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Ι.Δ. Οργανισμούς Ι.Δ. ή Ιδρύματα (ΔΛ 0221) 74.13.01 Εισφορές από Ν.Π.Ι.Δ. Οργανισμούς ή Ιδρύματα (ΔΛ 0222) 74.14 Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την Αλλοδαπή 74.14.00 Επιχορηγήσεις Ξένων Κρατών (ΔΛ 0311) 74.14.01 Επιχορηγήσεις Οργανισμών Αλλοδαπής (ΔΛ 0312) 74.99 Προϋπολογισμένες-προεισπραγμένες επιχορηγήσεις (Λ/58.24) 75. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 75.00 Εσοδα από παροχή υπηρεσιών σε Τρίτους Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 75.01 .................................. 75.02 Προμήθειες εγγυητικών επιστολών (ΔΛ 3531) Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 75.04 Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων 75.04.00 Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων χώρων (ΔΛ 3413) 75.05 Ενοίκια κτιρίων-εγκαταστάσεις κτιρίων τεχνικών-έργων. 75.05.00 75.05.01 Έσοδα από εκμίσθωση κτιρίων (ΔΛ 3411,) 75.05.02 Έσοδα από εκμίσθωση εγκαταστάσεων κτιρίων.(ΔΛ 3412) 75.05.03 Έσοδα από εκμίσθωση τεχνικών έργων (ΔΛ 3414) 75.05.04 Έσοδα από τουριστικές εγκαταστάσεις (ΔΛ 3413) 75.05.05 Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας (ΔΛ 3419) 75.06 Ενοίκια Μηχανήματα-Μηχανολογικών εγκαταστάσεων και Λοιπού εξοπλισμού 75.06.00 Έσοδα από εκμίσθωση μηχανημάτων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων (ΔΛ 3415) 75.06.01 75.06.02 Έσοδα από εκμίσθωση λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού (ΔΛ 3429) 75.07 Ενοίκια μεταφορικών μέσων 75.07.00 Έσοδα από εκμίσθωση μεταφορικών μέσων (ΔΛ 3421) 75.98 Λοιπά έσοδα 75.98.00 Έσοδα από Ναούς που ανήκουν σε Ν.Π.Δ.Δ.(ΔΛ 3911) 75.98.01 Έσοδα από λοιπή επιχειρηματική δράση του Ν.Π.Δ.Δ. (ΔΛ 3919) 75.99 Προϋπολογισμένα-προεισπραγμένα έσοδα παρεπόμενων ασχολιών (Λ/58.25) 76. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 76.00 Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης 76.01 Έσοδα χρεογράφων 76.01.00 Μερίσματα μετοχών (ΔΛ 3523) 76.01.01 Έσοδα ομολογιών Ελληνικών δανείων (ΔΛ 3521) 76.01.02 Τόκοι ομολόγων (ΔΛ 3521) 76.01.03 Μερίσματα μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (ΔΛ 3523) 76.01.04 Τόκοι εντόκων γραμματίων (ΔΛ 3514) ....... 76.03 Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 76.03.00 Τόκοι καταθέσεων Τραπεζών (ΔΛ 3511) 76.03.03 Τόκοι Δανείων (ΔΛ 3513) 76.03.99 Λοιποί πιστωτικοί τόκοι (ΔΛ 3519, 3532) 76.04 Διαφορές (κέρδη) από πώληση τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων 76.04.00 Διαφορές από πώληση τίτλων πάγιας επένδυσης 76.04.01 Διαφορές από πώληση χρεογράφων (ΔΛ 3352) ...... 76.90 76.91 76.98 Λοιπά έσοδα κεφαλαίων 76.99 Προϋπολογισμένα-προεισπραγμένα έσοδα κεφαλαίων (Λ/58.26) 76.99.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού78. ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ - ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΣΟΔΑ 78.00 Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων 78.00.00 Εδαφικών εκτάσεων 78.00.01 Κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων-τεχνικών έργων 78.00.02 Μηχανημάτων-εγκαταστάσεων-εξοπλισμού-επίπλων και λοιπών έργων. 78.18 Διαφορά αποτίμησης Τίτλων πάγιας επένδυσης Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού ....... 78.34 Διαφορά αποτίμησης χρεογράφων Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού ....... 78.99 Προϋπολογισμένη παραγωγή ιδιοχρησιμοποιούμενων πάγιων στοιχείων και προϋπολογισμένα τεκμαρτά έσοδα (Λ/58.28) 78.99.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού2.1.8 ΟΓΔΟΗ ΟΜΑΔΑ: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 80. Γενική εκμετάλλευση 81. Έκτακτα και ανόργανα Αποτελέσματα 82. Έξοδα και Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 83. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 84. Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 85. 86. Αποτελέσματα χρήσεως 87. 88. Αποτελέσματα προς Διάθεση 89. Ισολογισμός Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ 80. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 80.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης 80.00.00 80.00.01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 80.00.99 80.01 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως 80.01.00 80.01.01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού ........ 80.01.99 80.02. Έξοδα μη προσδιοριστικά των Μικτών Αποτελεσμάτων 80.02.00 Έξοδα Διοικήσεως 80.02.01 80.02.02 80.02.03 80.02.04 Διαφορές Αποτιμήσεων τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων 80.02.05 Έξοδα και ζημίες τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων 80.02.06 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 80.02.07 ........ 80.02.99 80.03 Έσοδα μη προσδιοριστικά των μικτών Αποτελεσμάτων 80.03.00 Άλλα έσοδα δραστηριότητας 80.03.01 Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης 80.03.02 Έσοδα χρεογράφων 80.03.03 Κέρδη πωλήσεως τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων 80.03.04 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 80.03.05 ........ 80.03.99 ....... 80.90 Διάμεσος λογαριασμός προσδιορισμού κλαδικών αποτελεσμάτων 80.98 Έξοδα και Έσοδα κύριας Δραστηριότητας 80.98.20 80.98.21 80.98.22 80.98.23 80.98.24 80.98.25 Αναλώσιμα υλικά (αρχική Απογραφή και Αγορές) 80.98.26 Ανταλλακτικά Παγίων (αρχική Απογραφή και Αγορές) 80.98.28 Είδη Συσκευασίας (αρχική Απογραφή και αγορές) 80.98.60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 80.98.61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 80.98.62 Παροχές τρίτων 80.98.63 Φόροι-Τέλη 80.98.64 Διάφορα έξοδα 80.98.65 Τόκοι και συναφή έξοδα 80.98.66 Αποσβέσεις 80.98.67 Παροχές 80.98.68 Προβλέψεις 80.98.70 Ασφαλιστικές εισφορές 80.98.71 Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών σε τρίτους 80.98.72 Έσοδα από κοινωνικούς πόρους 80.98.73 Έσοδα από προσαυξήσεις-πρόστιμα- χρηματικές ποινές 80.98.74 80.98.75 80.98.76 80.98.78 80.98.20 80.98.21 80.98.22 80.98.23 80.98.24 80.98.25 Αναλώσιμα υλικά (τελική απογραφή) 80.98.26 Ανταλλακτικά παγίων (τελική απογραφή) 80.98.28 Είδη Συσκευασίας (τελική απογραφή) 80.99 Έξοδα και έσοδα παρεπόμενης δραστηριότητας 80.99.20 80.99.21 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 80.99.22 Υποπροϊόντα και υπολείμματα 80.99.23 Παραγωγή σε εξέλιξη 80.99.24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες (αρχική απογραφή και αγορές) 80.99.25 Αναλώσιμα υλικά (αρχική απογραφή και αγορές) 80.99.26 Ανταλλακτικά παγίων (αρχική απογραφή και αγορές) 80.99.28 είδη συσκευασίας (Αρχική Απογραφή και αγορές) 80.99.60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 80.99.61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 80.99.62 Παροχές τρίτων 80.99.63 Φόροι τέλη 80.99.64 Έξοδα διάφορα 80.99.65 Τόκοι και συναφή έξοδα 80.99.66 Αποσβέσεις 80.99.67 ....................... 80.99.68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως ........ 80.99.70 80.99.71 80.99.72 80.99.73 80.99.74 Έσοδα από επιχορηγήσεις 80.99.75 Έσοδα παρεπομένων ασχολιών και λοιπά έσοδα 80.99.76 Έσοδα κεφαλαίων 80.99.78 Ιδιοπαραγωγή παγίων - Τεκμαρτά έσοδα 80.99.20 80.99.21 Προϊόντα (τελική απογραφή) 80.99.22 Υποπροϊόντα (τελική απογραφή ) 80.99.23 Παραγωγή σε εξέλιξη ( τελική απογραφή ) 80.99.24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες ( τελική απογραφή ) 80.99.25 Αναλώσιμα Υλικά ( τελική απογραφή ) 80.99.26 Ανταλλακτικά παγίων ( τελική απογραφή ) 80.99.28 Είδη συσκευασίας ( τελική απογραφή )ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 81.00 Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα 81.00.00 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 81.00.01 Προσαυξήσεις Εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων 81.00.02 Καταπτώσεις εγγυήσεων-ποινικών ρητρών (ΔΛ3192) 81.00.03 Κλοπές - υπεξαιρέσεις 81.00.04 Συναλλαγματικές διαφορές 81.00.99 Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα 81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 81.01.00 81.01.01 81.01.02 Καταπτώσεις εγγυήσεων-ποινικών ρητρών 81.01.03 81.01.04 Συναλλαγματικές διαφορές 81.01.05 Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 81.01.06 ........ 81.01.99 Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 81.02 Έκτακτες ζημίες 81.02.00 Ζημίες από εκποιήσεις ακινήτων 81.02.01 Ζημίες από εκποίηση τεχνικών έργων 81.02.02 Ζημίες από εκποίηση μηχανημάτων -τεχνικών εγκαταστάσεων 81.02.03 Ζημίες από εκποίηση μεταφορικών μέσων 81.02.04 Ζημίες από εκποίηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 81.02.05 Ζημίες από μεταβίβαση δικαιωμάτων και λοιπών ασώματων ακινητοποιήσεων 81.02.06 Ζημίες από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις 81.02.07 81.02.99 Λοιπές έκτακτες ζημίες 81.03 Έκτακτα κέρδη 81.03.00 Κέρδη από εκποίηση ακινήτων (ΔΛ 3341) 81.03.01 Κέρδη από εκποίηση τεχνικών έργων (ΔΛ 3341) 81.03.02 Κέρδη από εκποίηση μηχανημάτων, τεχνικών εγκαταστάσεων (ΔΛ 3349) 81.03.03 Κέρδη από εκποίηση μεταφορικών μέσων (ΔΛ 3392) 81.03.04 Κέρδη από εκποίηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (ΔΛ 3399) 81.03.05 Κέρδη από Μεταβίβαση Δικαιωμάτων και λοιπών ασώματων ακινητοποιήσεων 81.03.06 81.03.07 Κέρδη από λαχνούς ομολογιακών δανείων(ΔΛ 3522) 81.03.08 ........ 81.03.99 Λοιπά έκτακτα κέρδη ....... 81.90 ...... 81.99 Προϋπολογισμένα - προπληρωμένα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα (Λ/ 58.09) 81.99.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού ...82 ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 82.00 Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 82.00.00 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 82.00.01 Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων 82.00.02 Καταπτώσεις εγγυήσεων - ποινικών ρητρών 82.00.03 Κλοπές-υπεξαιρέσεις 82.00.04 Φόροι-τέλη προηγούμενων χρήσεων (πλην φόρων εισοδήματος) 82.00.05 Οριστικοποιημένοι επίδικοι φόροι δημοσίου (πλην φόρων εισοδήματος) 82.00.06 Εισφορές Ασφαλιστικών Ταμείων προηγούμενων χρήσεων 82.00.07 Χρεωστικές διαφορές μεταβατικών λογαριασμών 82.00.99 Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων 82.01 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 82.01.00 Ασφαλιστικές εισφορές 82.01.01 Επιχορηγήσεις 82.01.02 Έσοδα από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών 82.01.03 Εισπράξεις αποσβεσμένων απαιτήσεων 82.01.04 Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων και τελών (πλην φόρων εισοδήματος) 82.01.05 Έσοδα από κοινωνικούς πόρους 82.01.06 .................... 82.01.07 Πιστωτικές διαφορές μεταβατικών λογαριασμών 82.01.99 Λοιπά έσοδα προηγουμένων χρήσεων ....... 82.90 ...... 82.99 Προϋπολογισμένα - προπληρωμένα έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων (Λ/58.10) 83 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 83.00 ...... 83.10 83.11 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και δάνεια 83.11.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού83.12 Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα 83.12.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού83.13 Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων 83.13.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού83.90 Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων περιουσιακών στοιχείων από πλειστηριασμούς. 83.90.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού83.98 Λοιπές έκτακτες προβλέψεις 83.98.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού83.99 Προϋπολογισμένες προβλέψεις γι’ εκτάκτους κινδύνους (Λ/58.11) 84. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 84.00 Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 84.00.00 Από προβλέψεις γι’ αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 09 Από λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 11 Από προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 12 Από προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα 13 Από προβλέψεις για έξοδα προηγουμένων χρήσεων... 90 Από προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων από πλειστηριασμούς 98 Από λοιπές έκτακτες προβλέψεις 84.01 Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 84.01.00 84.01.01 ... 84.01.11 Από προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και δάνεια 84.01.12 Από προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα. 84.01.13 Από προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων ... 84.01.90 Από προβλέψεις απαιτήσεων για υποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων από πλειστηριασμούς 84.01.12 Από λοιπές έκτακτες προβλέψεις 84.91 Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων προς κάλυψη εξόδων εκμεταλλεύσεως 84.99 Προϋπολογισμένα έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων (Λ/58.12) .... 86 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 86.00 Μικτά Αποτελέσματα δραστηριότητας 86.00.00 Μικτά αποτελέσματα κύριας δραστηριότητας 86.00.01 Άλλα έσοδα δραστηριότητας 86.00.02 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 86.01 Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 86.01.00 Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης 86.01.01 Έσοδα χρεογράφων 86.01.02 Διαφορές (κέρδη) από πωλήσεις τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων 86.01.03 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 86.01.04 86.01.05 86.01.06 86.01.07 Διαφορές αποτιμήσεως τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων 86.01.08 Έξοδα και διαφορές (ζημίες) από πωλήσεις τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων 86.01.09 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 86.01.10 ........ 86.01.99 86.02 Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσματα 86.02.00 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 86.02.01 Έκτακτα κέρδη 86.02.02 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 86.02.03 Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 86.02.04 86.02.05 86.02.06 86.02.07 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 86.02.08 Έκτακτες ζημίες 86.02.09 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 86.02.10 Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους ..... 86.90 ..... 86.99 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 87 .................................. 88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 88.00 Πλεόνασμα χρήσεως 88.01 Έλλειμμα χρήσεως 88.02 Υπόλοιπο πλεονάσματος προηγούμενης χρήσεως 88.03 Έλλειμμα προηγούμενης χρήσεως προς κάλυψη 88.04 Ελλείμματα προηγουμένων χρήσεων προς κάλυψη ...... 88.07 Λογαριασμός αποθεματικών προς διάθεση 88.08 Φόρος εισοδήματος ...... 88.90 88.91 ...... 88.98 Έλλειμμα εις νέο 88.99 Πλεόνασμα προς διάθεση 89. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 89.00 Ισολογισμός ανοίγματος χρήσεως 89.00.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού89.01 Ισολογισμός κλεισίματος χρήσεως 89.01.00Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού2.1.9 ΕΝΑΤΗ ΟΜΑΔΑ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Α: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 90. Διάμεσοι-αντικριζόμενοι λογαριασμοί 91. Ανακατάταξη εξόδων-αγορών και εσόδων 92. Κέντρα (θέσεις) κόστους 93. Κόστος παραγωγής 94. Αποτέλεσμα 95. Εσοδα 96. Αναλυτικές εκμεταλλεύσεις 97. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού 98. Αναλυτικά αποτελέσματα Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ 90. ΔΙΑΜΕΣΟΙ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί 90.20 ................ 90.21 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή λογισμένα 90.22 Υποπροϊόντα και υπολείμματα λογισμένα 90.23 Παραγωγή σε εξέλιξη λογισμένη 90.24 Πρώτες-Βοηθ. Υλες-Υλικά συσκευασίας λογισμένες 90.25 Αναλώσιμα Υλικά λογισμένα 90.26 Ανταλλακτικά παγίων λογισμένα 90.27 ............... 90.28 Είδη συσκευασίας λογισμένα ........ 90.60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού λογισμένες 90.61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων λογισμένες 90.62 Παροχές τρίτων λογισμένες 90.63 Φόροι - Τέλη λογισμένα 90.64 Διάφορα έξοδα λογισμένα 90.65 Τόκοι και Συναφή έξοδα λογισμένα 90.66 Αποσβέσεις παγίων λογισμένες 90.67 Παροχές λογισμένες 90.68 Προβλέψεις εκμ/σεως λογισμένες ....... 90.70 Έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές λογισμένα 90.71 Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών σε τρίτους λογισμένα 90.72 Έσοδα από κοινωνικούς πόρους-τέλη δικαιώματα λογισμένα 90.73 Έσοδα από προσαυξήσεις-πρόστιμα χρηματικές ποινές λογισμένα 90.74 Έσοδα από επιχορηγήσεις λογισμένα 90.75 Έσοδα παρεπομένων ασχολιών και λοιπά έσοδα λογισμένα 90.76 Έσοδα κεφαλαίων λογισμένα 90.77 ............... 90.78 Ιδιοπαραγωγή παγίων - Τεκμαρτά έσοδα λογισμένα ...... 90.81 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα λογισμένα 90.82 Έξοδα και έσοδα προηγουμένων χρήσεων λογισμένα 90.83 Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους λογισμένες 90.84 Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων λογισμένες 90.85 ......... 91. ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ-ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ Δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί 91.00 Ανακατάταξη των εξόδων σε σταθερά και μεταβλητά 91.01 Οργανικά έξοδα κατ’ είδος προομαδοποιημένα 91.02 Αγορές αποθεμάτων ενσωματωμένες ....... 91.05 Οργανικά έξοδα κατ’ είδος προς μερισμό 91.06 Οργανικά έξοδα κατ’ είδος ενσωματωμένα 91.07 Οργανικά έσοδα κατ’ είδος ενσωματωμένα 91.08 Αποτελέσματα ενσωματωμένα 91.09 Οργανικά έσοδα κατ’ είδος προομαδοποιημένα 92. ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ Δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί 92.00 Έξοδα παραγωγικής λειτουργίας 92.01 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ....... 92.04 Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας 93. ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 94. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί 94.21 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 94.22 Υποπροϊόντα και υπολείμματα 94.23 Παραγωγή σε εξέλιξη 94.24 Πρώτες και βοηθ. ύλες-Υλικά συσκευασίας 94.25 Αναλώσιμα υλικά 94.26 Ανταλλακτικά παγίων ...... 94.28 Είδη συσκευασίας 95. ΕΣΟΔΑ Δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί 95.70 Έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές 95.71 Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών σε τρίτους 95.72 Έσοδα από κοινωνικούς πόρους-τέλη-δικαιώματα 95.73 Έσοδα από προσαυξήσεις-πρόστιμα- χρηματικές ποινές 95.74 Έσοδα από επιχορηγήσεις 95.75 Έσοδα παρεπομένων ασχολιών και λοιπά έσοδα 95.76 Έσοδα κεφαλαίων 95.77 .................. 95.78 Ιδιοπαραγωγή παγίων - Τεκμαρτά έσοδα 96. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί 96.00 Κύρια δραστηριότητα Α* 96.01 Κύρια δραστηριότητα Β* 96.10 Παρεπόμενη δραστηριότητα Α* 96.11 Παρεπόμενη δραστηριότητα Β* 97. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί 97.00 Διαφορές ενσωματώσεως υπολογιστικών εξόδων και αποσβέσεων 97.01 Διαφορές ενσωματώσεως υπολογιστικών εσόδων 97.02 Διαφορές ενσωματώσεως εξόδων - κόστους αποθεμάτων 97.03 Διαφορές πραγματοποιημένων-λογισμένων εσόδων 97.04 .................... ....... 97.10 Διαφορές καταλογισμού 97.11 ........ 97.99 98. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί 98.00 98.01 ........ 98.99 Αποτελέσματα χρήσεως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΣ 2.2.1 ΟΜΑΔΑ 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2.2.100. Περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πάγιο ενεργητικό και τρόπος ενημερώσεως των λογαριασμών τους. 1. Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνεται το σύνολο των αγαθών, αξιών και δικαιωμάτων, που προορίζονται να παραμείνουν μακροχρόνια, με την ίδια περίπου μορφή, στον Οργανισμό, καθώς και τα έξοδα πολυετούς αποσβέσεως και οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. 2 Στο πάγιο ενεργητικό περιλαμβάνονται οι εξής μερικότερες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων: α. Ενσώματα πάγια στοιχεία (λογαριασμοί 10-15): Είναι τα υλικά αγαθά που αποκτάει ο Οργανισμός με σκοπό να τα χρησιμοποιεί ως μέσα δράσεως του κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία είναι οπωσδήποτε μεγαλύτερη από ένα έτος. β. Ασώματες ακινητοποιήσεις ή άϋλα πάγια στοιχεία (λογαριασμοί 16.00 - 16.09): Είναι τα ασώματα οικονομικά αγαθά που αποκτούνται από τον Οργανισμό με σκοπό να χρησιμοποιούνται παραγωγικά για χρονικό διάστημα οπωσδήποτε μεγαλύτερο από ένα έτος. γ. Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως (λογαριασμοί 16.10 - 16.19): Είναι τα έξοδα που αποσβένονται τμηματικά και πραγματοποιούνται για την ίδρυση και οργάνωση του Οργανισμού, για την απόκτηση διαρκών μέσων λειτουργίας και για την επέκταση και αναδιοργάνωση του. δ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (λογαριασμός 18) :Είναι οι τίτλοι (μετοχές, ομολογίες κ.λ.π.), που αποκτούνται από τον Οργανισμό με σκοπό τη μακροχρόνια κατοχή τους από αυτόν, για επένδυση των διαθεσίμων του και εξασφάλιση εσόδων (μερίσματα, τόκοι κ.λ.π.). Επίσης στον ίδιο λογαριασμό παρακολουθούνται και οι κατά τρίτων απαιτήσεις του Οργανισμού, για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεως λήγει μετά από το τέλος της επόμενης χρήσεως. 3. Οι σχετικές χρεώσεις στους λογαριασμούς του πάγιου ενεργητικού γίνονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 1.1.105. 2.2.101. Επέκταση, προσθήκη, βελτίωση, συντήρηση και επισκευή ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 1. Επέκταση ή προσθήκη κτιρίου, κτιριακής εγκαταστάσεως και τεχνικού έργου είναι οποιαδήποτε μόνιμη αύξηση του όγκου του μεγέθους ή της ωφελιμότητάς του, που γίνεται με τη χρησιμοποίηση κατά κανόνα δομικών υλικών. 2. Επέκταση ή προσθήκη μηχανήματος, τεχνικής εγκαταστάσεως και μηχανολογικού εξοπλισμού είναι κάθε προσθήκη ή εργασία που γίνεται σ’αυτά και αυξάνει το μέγεθος και κατά κανόνα την παραγωγική τους δυναμικότητα. 3. Βελτίωση ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι κάθε μεταβολή που γίνεται σ’ αυτό μετά από τεχνολογική επέμβαση και που έχει ως αποτέλεσμα, είτε την αύξηση του χρόνου της ωφέλιμης ζωής του, είτε την αύξηση της παραγωγικότητάς του, είτε τη μείωση του κόστους λειτουργίας του ή τη βελτίωση των συνθηκών χρησιμοποιήσεώς του. 4. Συντήρηση ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι η τεχνολογική επέμβαση που γίνεται σ αυτό με σκοπό να διατηρείται στην αρχική του παραγωγική ικανότητα για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 5. Επισκευή ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι η αντικατάσταση η επιδιόρθωση μερών αυτού, που έχουν καταστραφεί ή υποστεί βλάβη, με σκοπό την επαναφορά της παραγωγικής του ικανότητας ή των συνθηκών λειτουργίας του στο επίπεδο που ήταν πριν από την καταστροφή ή τη βλάβη. 6. Το κόστος των επεκτάσεων, προσθηκών και βελτιώσεων προσαυξάνει την αξία κτήσεως των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και καταχωρείται στους σχετικούς λογαριασμούς των στοιχείων αυτών. 7. Τα έξοδα συντηρήσεως και επισκευής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων είναι κόστος τρέχουσας μορφής και καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς εξόδων κατ’είδος της ομάδας 6. 2.2.102. Οι αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 1. Απόσβεση είναι η χρονική κατανομή της αποσβεστέας αξίας του πάγιου περιουσιακού στοιχείου, που υπολογίζεται με βάση την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του και, συνακόλουθα, η λογιστική απεικόνιση και ο καταλογισμός της σε καθεμία χρήση. Οι αποσβέσεις κάθε χρήσεως βαρύνουν το λειτουργικό κόστος. Το ποσό της ετήσιας αποσβέσεως αντιπροσωπεύει τη μείωση της αξίας του πάγιου στοιχείου που επέρχεται λόγω της χρήσεώς του, της παρόδου του χρόνου και της οικονομικής του απαξιώσεως. 2. Αποσβέσιμο πάγιο περιουσιακό στοιχείο είναι το ενσώματο ή άυλο πάγιο στοιχείο που αποκτάται από τον Οργανισμό για διαρκή παραγωγική χρήση και έχει ωφέλιμη διάρκεια ζωής περιορισμένη, πάντως μεγαλύτερη από ένα έτος. 3. Ωφέλιμη διάρκεια ζωής είναι, είτε ή χρονική περίοδος κατά την οποία υπολογίζεται ότι το αποσβέσιμο πάγιο στοιχείο θα χρησιμοποιείται παραγωγικά από τον Οργανισμό, είτε η ποσότητα παραγωγής ή το ολικό έργο το οποίο αναμένεται να επιτύχει ο Οργανισμός από το πάγιο αυτό στοιχείο (π.χ. ωφέλιμη διάρκεια ζωής μηχανήματος μετρημένη σε παραγωγικές ώρες). 4. Αποσβεστέα αξία ενός αποσβέσιμου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι το ιστορικό κόστος του ή άλλο ποσό που αντικατέστησε νομότυπα το ιστορικό κόστος (π.χ. αξία αναπροσαρμογής που επιβλήθηκε από το νόμο ή αξία που έχει προκύψει από την εκτίμηση λόγω συγχωνεύσεως). 5. Η αποσβεστέα αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων κατανέμεται σε κάθε λογιστική χρήση, κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, με ομοιόμορφο τρόπο. 6. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τους προβλεπόμενους από την κείμενη νομοθεσία συντελεστές ετήσιας τακτικής αποσβέσεως για κάθε κατηγορία αποσβέσιμων πάγιων στοιχείων. Οι συντελεστές αυτοί, κατά τεκμήριο, καλύπτουν τη φυσική φθορά (από τη χρήση και τη πάροδο του χρόνου) καθώς και την οικονομική απαξίωση των οικείων στοιχείων. 7. Δεν επιτρέπεται ο λογισμός αποσβέσεων με συντελεστές μικρότερους από τους συντελεστές, που η κείμενη νομοθεσία προβλέπει. 8. Η διενέργεια αποσβέσεων για κάθε έτος με τους θεσπισμένους ελάχιστους συντελεστές είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη πλεονασμάτων. Η διενέργεια αποσβέσεων διακόπτεται από τη στιγμή που το σύνολο των διενεργημένων αποσβέσεων για κάθε αποσβέσιμο στοιχείο γίνει ίσο με την αποσβεστέα αξία αυτού του στοιχείου (μείον μία μονάδα ), ανεξάρτητα από το αν εξακολουθεί η παραγωγική χρησιμοποίησή του. 9. Ο υπολογισμός των αποσβέσεων γίνεται από τη στιγμή που το πάγιο στοιχείο αρχίζει να χρησιμοποιείται ή να λειτουργεί. Αν ο χρόνος αυτός δε συμπίπτει με την έναρξη της λογιστικής χρήσεως, η απόσβεση υπολογίζεται σε τόσα δωδέκατα της ετήσιας αποσβέσεως, όσο είναι οι μήνες μέχρι το τέλος της χρήσεως, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μήνας μέσα στον οποίο το πάγιο στοιχείο αρχίζει να χρησιμοποιείται ή να λειτουργεί. 10. Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων τα οποία παραμένουν σε αδράνεια για χρονικό διάστημα που διαρκεί συνέχεια πέρα από έξι μήνες υπολογίζονται για το διάστημα αυτό, με μειωμένους συντελεστές. Το ποσοστό μειώσεως καθορίζεται, συγχρόνως με τον καθορισμό των ετήσιων συντελεστών τακτικών αποσβέσεων. 11. Οι αποσβέσεις που διενεργούνται για κάθε λογιστική χρήση καταλογίζονται σ’ αυτή, με χρέωση των λογαριασμών 66 «αποσβέσεις πάγιων στοιχείων» και με πίστωση των αντίθετων λογαριασμών 11.99, 12.99, 13.99, 14.99 και 16.99. 2.2.103. Μητρώο πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 1. Για τη διαχειριστική παρακολούθηση κάθε πάγιου στοιχείου και για τη λογιστική παρακολούθηση της αξίας κτήσεως και των αποσβέσεων του και γενικότερα της τύχης του, τηρείται υποχρεωτικά μητρώο πάγιων στοιχείων, το οποίο αποτελεί την τελευταία ανάλυση των λογαριασμών των πάγιων περιουσιακών στοιχείων (λογαριασμοί Αναλυτικού Καθολικού τρίτου ή τέταρτου κ.λ.π. βαθμού). 2. Από το μητρώο πάγιων στοιχείων, πρέπει να προκύπτουν τουλάχιστο τα παρακάτω στοιχεία: - Τα στοιχεία που εξατομικεύουν το είδος του πάγιου (ονοματολογία και διακριτικά στοιχεία). - Τα στοιχεία της λογιστικής του εντάξεως (τίτλοι και κωδικοί αριθμοί του πρωτοβάθμιου και του λογαριασμού της τελευταίας βαθμίδας). - Η αιτιολογία και τα σχετικά στοιχεία κτήσεως, η αρχική αξία κτήσεως και οι μεταβολές αυτής (προσθήκες, βελτιώσεις, μειώσεις). - Ο τόπος εγκαταστάσεως ή ο τρίτος στις εγκαταστάσεις του οποίου τυχόν βρίσκεται. - Η ημερομηνία κατά την οποία άρχισε η χρησιμοποίηση ή λειτουργία του, καθώς και η ημερομηνία που τυχόν τέθηκε σε αδράνεια. - Η τυχόν κτήση του με ευεργετικές διατάξεις. - Η τυχόν ύπαρξη βαρών πάνω σ’ αυτό (π.χ. είδος βάρους, αιτία, ποσό). - Ο κωδικός αριθμός της τελευταίας βαθμίδας του λογαριασμού αποσβέσεων. - Οι λογισμένες αποσβέσεις (συντελεστής και ποσά) και τα στοιχεία της λογιστικής τους εγγραφής (α/α παραστατικού, ημερομηνία), καθώς και οι αντιλογισμένες αποσβέσεις, π.χ. σε περίπτωση πωλήσεως ή καταστροφής. - Τα στοιχεία και η αιτία του τερματισμού της παραγωγικής του ζωής (π.χ. εκποίηση, διάλυση ή καταστροφή). 3. Με σκοπό να αντιμετωπιστούν δυσχέρειες που ενδεχόμενα θα ανακύψουν κατά την υποχρεωτική τήρηση του μητρώου πάγιων στοιχείων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα της τηρήσεως αυτού κατά ομάδες ομοειδών πάγιων στοιχείων (π.χ. πάγια στοιχεία του λογαριασμού 14 που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του αυτού μήνα παρακολουθούνται σε μία ατομική μερίδα) με την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο πάγιο στοιχείο, όταν κρίνεται αναγκαίο (π.χ. κατά την απογραφή), θα είναι δυνατό να εξατομικεύεται. 2.2.104. Λογαριασμός 10 «Εδαφικές εκτάσεις». 1. Εδαφικές εκτάσεις είναι τα οικόπεδα, γήπεδα, αγροτεμάχια, δάση και γενικά οποιαδήποτε έκταση γης της οποίας η κυριότητα ανήκει στον Οργανισμό. 2. Στο λογαριασμό 10.00 «γήπεδα - οικόπεδα» παρακολουθούνται οι εκτάσεις γης πάνω στις οποίες έχουν ανεγερθεί κτίρια και εγκαταστάσεις του Οργανισμού (π.χ. για γραφεία, καταστήματα, ή κατοικίες), καθώς και εκείνες που προορίζονται για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών. 3. Στους λογαριασμούς 10.04 «αγροί» και 10.06 «δάση» παρακολουθούνται οι καλλιεργήσιμες καθώς και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμεταλλεύσιμες εκτάσεις γης. 4. Στους λογαριασμούς 10.10, 10.14 και 10.16 παρακολουθούνται οι εδαφικές εκτάσεις οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται παραγωγικά για τις ανάγκες του Οργανισμού. 5. Οι εδαφικές εκτάσεις παρακολουθούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 10 με καταχώρηση σ’αυτούς της αξίας κτήσεως τους ή της αξίας η οποία προκύπτει έπειτα από νόμιμο προσδιορισμό της αξίας κτήσεως. Τα έξοδα κτήσεως των εδαφικών εκτάσεων (π.χ. φόροι μεταβιβάσεως, συμβολαιογραφικά, μεσιτικά) καταχωρούνται και παρακολουθούνται στο λογαριασμό 16.14 «έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων» Τα έξοδα διαμορφώσεως των γηπέδων και άλλων εδαφικών εκτάσεων, τα οποία προσδίνουν αξία σ’ αυτές επειδή τα σχετικά έργα (π.χ. εκβραχισμοί ή ισοπεδώσεις) δε φθείρονται, φέρονται σε αύξηση της αξίας κτήσεώς τους. Αν τα έργα αυτά φθείρονται και συνεπώς αποσβένονται, με την προϋπόθεση ότι τα σχετικά έξοδα δεν έχουν περιληφθεί στο κόστος κτιρίων ή τεχνικών έργων σαν κόστος υποδομής της κατασκευής τους, καταχωρούνται και παρακολουθούνται στο λογαριασμό 11.03 «υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων». 6. Τα γήπεδα - οικόπεδα και άλλες εδαφικές εκτάσεις δε φθείρονται από τη χρήση τους ή την πάροδο του χρόνου και για το λόγο αυτό δεν αποσβένονται. 7. Σε περίπτωση εκποιήσεως μη οικοδομημένης εδαφικής εκτάσεως (π.χ. γηπέδου - οικοπέδου) ισχύουν τα παρακάτω: α. Στην πίστωση του οικείου λογαριασμού της εδαφικής εκτάσεως καταχωρείται το τίμημα πωλήσεως του πωλητηρίου συμβολαίου. Στη χρέωση του ίδιου λογαριασμού φέρονται τα τυχόν έξοδα που δημιουργούνται για την πραγματοποίηση της πωλήσεως. β. Στη χρέωση του οικείου λογαριασμού της εδαφικής εκτάσεως μεταφέρονται επίσης, το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων κτήσεως και των τυχόν εξόδων διαμορφώσεώς της. Οι μεταφορές αυτές γίνονται από τους λογαριασμούς 16.14 και 11.03, αντίστοιχα στους οποίους προηγουμένως μεταφέρονται, από τους λογαριασμούς 11.99.03 16.99.14 οι διενεργημένες αποσβέσεις. γ. Το αποτέλεσμα που προκύπτει μετά από τις παραπάνω καταχωρήσεις και μεταφορές μεταφέρεται στο λογαριασμό 81.02.00 «ζημίες από εκποίηση ακινήτων», όταν είναι ζημία, ή στο λογαριασμό 81.03.00 «κέρδη από εκποίηση ακινήτων», όταν είναι κέρδος. Στην περίπτωση εκποιήσεως οικοδομημένης εδαφικής εκτάσεως ισχύουν όσα αναφέρονται στην περίπτωση 9 της επόμενης παραγράφου 2.2.105. 2.2.105. Λογαριασμός 11 «Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων -Τεχνικά έργα» 1. Κτίρια είναι οι οικοδομικές κατασκευές που γίνονται με τη χρησιμοποίηση δομικών υλικών και προορίζονται για γραφεία ή οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση ή δραστηριότητα του Οργανισμού. 2. Εγκαταστάσεις κτιρίων είναι πρόσθετες εγκαταστάσεις, όπως ηλεκτρικές, υδραυλικές, μηχανολογικές, κλιματιστικές, τηλεπικοινωνιακές, αποχετεύσεως, και άλλες οι οποίες είναι συνδεμένες με το κτίριο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο αποχωρισμός τους να μην είναι δυνατό να γίνει εύκολα και χωρίς βλάβη της ουσίας τους ή του κτιρίου. Οι εγκαταστάσεις αυτές παρακολουθούνται στους ίδιους υπολογαριασμούς του 11.00 στους οποίους παρακολουθούνται τα κτίρια στα οποία είναι ενσωματωμένες ή συνδεμένες. 3. Τεχνικά έργα είναι μόνιμες, κατά κανόνα, τεχνικές κατασκευές με τις οποίες τροποποιείται το φυσικό περιβάλλον με σκοπό την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού. Τα Τεχνικά έργα που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Οργανισμού παρακολουθούνται στο λογαριασμό 11.02 «Τεχνικά Έργα». 4. Στο λογαριασμό 11.03 «υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων» παρακολουθούνται οι δαπάνες διαμορφώσεως γηπέδων και άλλων εδαφικών εκτάσεων, όταν συντρέχουν οι εξής δύο βασικές προϋποθέσεις: α) οι δαπάνες αυτές δεν πρέπει να έχουν περιληφθεί στο κόστος κτιρίων ή τεχνικών έργων σαν κόστος υποδομής της κατασκευής τους και β) οι διαμορφώσεις να φθείρονται και για το λόγο αυτό να αποσβένονται. 5. Στους υπολογαριασμούς 11.07 «Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων», 11.08 “Τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων” και 11.10 «υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων « παρακολουθούνται τα κτίρια και τεχνικά έργα που κατασκευάζονται, καθώς και τα έξοδα που γίνονται σε ακίνητα κυριότητας τρίτων, όταν ο Οργανισμός έχει δικαίωμα χρήσεως για ορισμένο χρόνο που καθορίζεται συμβατικά μετά την πάροδο του οποίου τα εν λόγω έργα (π.χ. κτίρια ή διαμορφώσεις) περιέρχονται στον κύριο του ακινήτου χωρίς αντάλλαγμα. Στους λογαριασμούς αυτούς καταχωρούνται: α) το κόστος ανεγέρσεως κτιρίων και τεχνικών έργων, β) το κόστος διαμορφώσεων, βελτιώσεων και προσθηκών πάνω σε κτίρια και τεχνικά έργα και γ) τα έξοδα διαμορφώσεως εδαφικών εκτάσεων. Τα κτίρια και τα τεχνικά έργα που κατασκευάζονται από τον Οργανισμό σε ακίνητα τρίτων, καθώς και τα έξοδα που πραγματοποιούνται γι αυτά, αποσβένονται ανάλογα με το χρόνο της συμβατικής χρησιμοποιήσεως τους, με τον όρο ότι ο συντελεστής αποσβέσεως που προσδιορίζεται με βάση το χρόνο χρησιμοποιήσεως δε θα είναι μικρότερος από το συντελεστή που εφαρμόζεται σε ομοειδή ιδιόκτητα πάγια στοιχεία. 6. Στους λογαριασμούς 11.14 έως και 11.24 παρακολουθούνται τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις κτιρίων και τα τεχνικά έργα, όταν δε χρησιμοποιούνται παραγωγικά για τις ανάγκες του Οργανισμού, ούτε και για τις παρεπόμενες ασχολίες του. Στους ίδιους λογαριασμούς παρακολουθούνται τα ίδια πάγια τα οποία θεωρούνται ως οριστικά εκτός εκμεταλλεύσεως, είτε έχουν ολοκληρωτικά αποσβεστεί, οπότε η παρακολούθησή τους γίνεται με μία λογιστική μονάδα, είτε δεν έχουν ολοκληρωτικά αποσβεστεί, οπότε η παρακολούθησή τους γίνεται με την αναπόσβεστη αξία τους. Πριν από τη μεταφορά της αξίας π.χ. των κτιρίων, στους οικείους λογαριασμούς εκτός εκμεταλλεύσεως, προηγείται η μεταφορά των αποσβέσεων είτε στην πίστωση των οικείων υπολογαριασμών του 11, όταν έχουν ολοκληρωτικά αποσβεστεί, είτε στους οικείους υπολογαριασμούς αποσβέσεων π.χ. κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων εκτός εκμεταλλεύσεως του 11.99, όταν δεν έχουν ολοκληρωτικά αποσβεστεί. 7. Τα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων και τα τεχνικά έργα παρακολουθούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 11 έπειτα από καταχώρηση σ’αυτούς: α) της αξίας κτήσεως τους (αγοράς, εκτιμήσεως όταν πρόκειται για συγχώνευση) ή της αξίας που προκύπτει μετά από νόμιμη αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως και β) του κόστους κατασκευής τους, όταν πρόκειται για ιδιοκατασκευές, το οποίο προκύπτει από το λογαριασμό 15.01 «κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων τεχνικά έργα υπό εκτέλεση». Τα έξοδα κτήσεως των κτιρίων - τεχνικών έργων (π.χ. φόροι μεταβιβάσεως, συμβολαιογραφικά και μεσιτικά) καταχωρούνται και παρακολουθούνται στο λογαριασμό 16.14 «έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων». Η αξία κτήσεως των κτιρίων και τεχνικών έργων προσαυξάνεται με την αξία των επεκτάσεων ή προσθηκών και βελτιώσεων που γίνονται κάθε φορά. 8. Σχετικά με τις αποσβέσεις των κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων, ισχύουν όσα αναφέρονται στην παρ. 2.2.102. 9. Σε περίπτωση εκποιήσεως ακινήτου ισχύουν τα ακόλουθα: α. Στην πίστωση του οικείου λογαριασμού του κτιρίου ή του τεχνικού έργου καταχωρείται το τίμημα πωλήσεως του πωλητηρίου συμβολαίου και στη χρέωση του καταχωρούνται τα έξοδα που τυχόν δημιουργούνται για την επίτευξη της πωλήσεως. β. Στη χρέωση του ίδιου λογαριασμού μεταφέρονται η αξία κτήσεως του αντίστοιχου γηπέδου ή άλλης εδαφικής εκτάσεως και το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων διαμορφώσεως του γηπέδου (δηλαδή το υπόλοιπο του λογαριασμού 11.03 που προκύπτει μετά τη μεταφορά στο λογαριασμό αυτό των αποσβέσεων του λογαριασμού 11.99.03). γ. Στην πίστωση του ίδιου λογαριασμού μεταφέρονται οι αποσβέσεις που διενεργήθηκαν μέχρι την πώληση και στη χρέωσή του μεταφέρεται το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων κτήσεως του ακινήτου (δηλαδή το υπόλοιπο του λογαριασμού 16.14 που προκύπτει μετά τη μεταφορά στο λογαριασμό αυτό των αποσβέσεων του λογαριασμού 16.99.14. δ. Το αποτέλεσμα που προκύπτει μετά από τις παραπάνω καταχωρήσεις και μεταφορές μεταφέρεται στο λογαριασμό 81.02.00 «ζημίες από εκποίηση ακινήτων» ή 81.02.01 «ζημίες από εκποίηση τεχνικών έργων», όταν είναι ζημία, ή στο λογαριασμό 81.03.00 «κέρδη από εκποίηση ακινήτων» ή 81.03.01 «κέρδη από εκποίηση τεχνικών έργων», όταν είναι κέρδος. 10. Σε περίπτωση κατεδαφίσεως κτιρίου, το οποίο δεν έχει αποσβεστεί ολοκληρωτικά η αναπόσβεστη αξία του μεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασμού 16.19 «λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως». Τα έξοδα κατεδαφίσεως παλαιού κτιρίου καθώς και οι αποζημιώσεις που τυχόν καταβάλλονται σε μισθωτές του υπό κατεδάφιση παλαιού κτιρίου καταχωρούνται στο λογαριασμό 11.03 «υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων», εκτός αν επακολουθεί ανέγερση νέου κτιρίου, οπότε τα έξοδα αυτά προσαυξάνουν το κόστος ανεγέρσεώς του. 2.2.106. Λογαριασμός 12 «Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις - Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός». 1. Στο λογαριασμό 12.00 παρακολουθούνται τα μηχανήματα του Οργανισμού, δηλαδή οι μηχανολογικές κατασκευές, μόνιμα εγκαταστημένες ή κινητές, οι οποίες χρησιμεύουν για να παράγουν υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο δραστηριότητάς του. Οι υπηρεσίες που υποστηρίζονται από μηχανήματα, τα οποία παρακολουθούνται στο λογαριασμό 12.00, είναι κυρίως αυτές της νοσηλείας ασφαλισμένων σε ιδιόκτητα νοσηλευτήρια ή ιατρικά διαγνωστικά κέντρα, ενώ ο εξοπλισμός διοικητικής υποστήριξης των λοιπών υπηρεσιών του οργανισμού (κύρια και επικουρική σύνταξη, πρόνοια κ.λ.π.), παρακολουθείται στο λογαριασμό 14. 2. Στο λογαριασμό 12.01 παρακολουθούνται οι τεχνικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού δηλαδή τεχνικές κατασκευές και γενικά τεχνολογικές διευθετήσεις που γίνονται για τη μόνιμη εγκατάσταση μηχανημάτων. Στον ίδιο λογαριασμό παρακολουθούνται και οι κάθε είδους εγκαταστάσεις του Οργανισμού, οι οποίες, χωρίς να συσχετίζονται με τα μηχανήματα, έχουν σχέση με το παραγωγικό και γενικά με το λειτουργικό κύκλωμά του (π.χ. εγκαταστάσεις θερμάνσεως, υδραυλικές και τηλεφωνικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.) με την προϋπόθεση, ότι δεν είναι συνδεμένες με τις κτιριακές εγκαταστάσεις ή είναι συνδεμένες με αυτές, αλλά κατά τρόπο που ο αποχωρισμός τους είναι δυνατό να συντελεστεί εύκολα και χωρίς βλάβη της ουσίας τους ή των κτιριακών εγκαταστάσεων. 3. Στο λογαριασμό 12.02 παρακολουθούνται τα φορητά μηχανήματα χειρός , δηλαδή τα φορητά μικρομηχανήματα που έχουν παραγωγική ζωή μεγαλύτερη από ένα έτος και μικρότερη από την παραγωγική ζωή των μηχανημάτων του λογαριασμού 12.00. Στα μηχανήματα αυτά περιλαμβάνονται όσα χρησιμοποιούνται για τις επισκευές και συντηρήσεις των παγίων, καθώς και ο φορητός εξοπλισμός που αφορά παροχή ιατρικών υπηρεσιών, ο οποίος παρακολουθείται σε ιδιαίτερους υπολογαριασμούς. Τα πιθανά φορητά μηχανήματα που αφορούν τη διοικητική υποστήριξη, παρακολουθούνται σε υπολογαριασμούς του λογαριασμού 14. 4. Στο λογαριασμό 12.03 παρακολουθούνται τα εργαλεία, δηλαδή τα μηχανολογικά και άλλης φύσεως αντικείμενα που χρησιμοποιούνται με το χέρι και έχουν παραγωγική ζωή μεγαλύτερη από ένα έτος. Τα μικροεργαλεία που αποσβένονται εφάπαξ στη χρήση που θα χρησιμοποιηθούν παρακολουθούνται στο λογαριασμό 25.00 «μικρά εργαλεία». Στα εργαλεία αυτά περιλαμβάνονται όσα χρησιμοποιούνται για τις επισκευές και συντηρήσεις των παγίων, καθώς και εκείνα που αφορούν παροχή ιατρικών υπηρεσιών, τα οποία παρακολουθούνται σε ιδιαίτερους υπολογαριασμούς. Τα πιθανά εργαλεία που αφορούν τη διοικητική υποστήριξη, παρακολουθούνται σε υπολογαριασμούς του λογαριασμού 14. 5. Στο λογαριασμό 12.05 παρακολουθούνται τα διάφορα μηχανολογικά όργανα, π.χ. μετρήσεων, πειραματισμών ή ελέγχων. Τα όργανα αυτά αφορούν μετρήσεις, πειραματισμούς ή ελέγχους που αναφέρονται στα μηχανήματα που παρακολουθούνται στο λογαριασμό 12.00, σε ερευνητικές εργασίες που πιθανόν να γίνουν από τον οργανισμό, καθώς και σε ιατρικού χαρακτήρα εξετάσεις (μικροβιολογικές κ.λ.π.). 6. Στο λογαριασμό 12.06 παρακολουθείται ο λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός του Οργανισμού ο οποίος δεν είναι δυνατό να ενταχθεί σε μία από τις κατηγορίες εξοπλισμού των λογαριασμών 12.00 - 12.05. Στην έννοια του “λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού” περιλαμβάνονται πάγια στοιχεία που σχετίζονται άμεσα με τις χρήσεις των παγίων που παρακολουθούνται στους λοιπούς δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του λογαριασμού 12, αλλά δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποιον από αυτούς τους λογαριασμούς. Είναι δηλαδή εξοπλισμός που σχετίζεται άμεσα με την παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών του Οργανισμού και δεν αφορά τη διοικητική υποστήριξη αυτής της παραγωγής. 7. Στους λογαριασμούς 12.07 ,12.08 και 12.09 παρακολουθούνται τα μηχανήματα, οι εγκαταστάσεις και ο λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός του Οργανισμού, που έχουν εγκατασταθεί σε ακίνητα τρίτων και που, μετά παρέλευση ορισμένου χρόνου, συμβατικά καθορισμένου, η κυριότητά τους περιέρχεται στους κυρίους των ακινήτων χωρίς αντάλλαγμα. Σχετικά με τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων αυτών ισχύουν όσα αναφέρονται για τον λογαριασμό 11.07. 8. Στους λογαριασμούς 12.10 έως και 12.19 παρακολουθούνται τα μηχανήματα, οι τεχνικές εγκαταστάσεις και ο λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός, όταν δε χρησιμοποιούνται παραγωγικά για τις ανάγκες του Οργανισμού, ούτε και για τις παρεπόμενες ασχολίες του. Στους ίδιους λογαριασμούς παρακολουθούνται τα μηχανήματα και άλλα πάγια τα οποία θεωρούνται ως οριστικά εκτός εκμεταλλεύσεως, είτε έχουν ολοκληρωτικά αποσβεστεί, οπότε η παρακολούθησή τους γίνεται με μία λογιστική μονάδα, είτε δεν έχουν ολοκληρωτικά αποσβεστεί, οπότε η παρακολούθησή τους γίνεται με την αναπόσβεστη αξία τους. Πριν από τη μεταφορά της αξίας π.χ. των μηχανημάτων, στους οικείους λογαριασμούς εκτός εκμεταλλεύσεως, προηγείται η μεταφορά των αποσβέσεων είτε στην πίστωση των οικείων υπολογαριασμών του 12, όταν έχουν ολοκληρωτικά αποσβεστεί, είτε στους οικείους υπολογαριασμούς αποσβέσεων π.χ. μηχανημάτων εκτός εκμεταλλεύσεως του 12.99, όταν δεν έχουν ολοκληρωτικά αποσβεστεί. 9. Τα μηχανήματα, οι τεχνικές εγκαταστάσεις και ο λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός παρακολουθούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 12 έπειτα από καταχώρηση σε αυτούς: α) της αξίας κτήσεως τους ή της αξίας η οποία προκύπτει μετά από νόμιμη αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως και β) του κόστους κατασκευής τους, όταν πρόκειται για ιδιοκατασκευές, το οποίο προκύπτει από το λογαριασμό 15.02 «μηχανήματα και εγκαταστάσεις υπό εγκατάσταση» και το οποίο προσαυξάνεται με τα έξοδα εγκαταστάσεως και συναρμολογήσεως τους. Η παραπάνω αξία κτήσεως προσαυξάνεται με την αξία των επεκτάσεων ή προσθηκών και βελτιώσεων που γίνονται κάθε φορά. 10. Σχετικά με τις αποσβέσεις των μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού ισχύουν όσα αναφέρονται στην παρ. 2.2.102. 11. Σε περίπτωση πωλήσεως μηχανήματος και γενικά περιουσιακού στοιχείου του λογαριασμού 12 ισχύουν τα εξής: α. Στην πίστωση του οικείου λογαριασμού π.χ. του μηχανήματος, καταχωρείται το τίμημα πωλήσεως και στη χρέωσή του καταχωρούνται τα έξοδα που τυχόν δημιουργούνται για την επίτευξη της πωλήσεως. β. Στην πίστωση του ίδιου λογαριασμού μεταφέρονται οι αποσβέσεις που διενεργήθηκαν μέχρι την πώληση. γ. Το αποτέλεσμα που προκύπτει μετά από τις παραπάνω καταχωρήσεις και μεταφορές μεταφέρεται στο λογαριασμό 81.02.02 «ζημιές από εκποίηση μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού», όταν είναι ζημία ή στο λογαριασμό 81.03.02 «κέρδη από εκποίηση μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού», όταν είναι κέρδος. 12. Σε περίπτωση ολοκληρωτικής αχρηστεύσεως ή καταστροφής μηχανημάτων τα οποία δεν έχουν ολοκληρωτικά αποσβεστεί η αναπόσβεστη αξία τους μεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασμού 81.02.99 «λοιπές έκτακτες ζημιές». 2.2.107. Λογαριασμός 13 «Μεταφορικά μέσα» 1. Στους οικείους υπολογαριασμούς του 13 παρακολουθούνται τα κάθε είδους οχήματα με τα οποία ο Οργανισμός διενεργεί μεταφορές και μετακινήσεις πάσης φύσεως. 2. Σχετικά με τη λειτουργία και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν τους υπολογαριασμούς του 13 ισχύουν ανάλογα όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο 2.2.106 για το λογαριασμό 12. Τα ασθενοφόρα αυτοκίνητα, παρακολουθούνται στο λογαριασμό 13.02 ή σε ιδιαίτερο δευτεροβάθμιο λογαριασμό, ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού, με βάση τις δυνατότητες που παρέχονται από το σχέδιο για τη δημιουργία προαιρετικών δευτεροβάθμιων λογαριασμών. 2.2.108. Λογαριασμός 14 «Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός». 1. Στους οικείους υπολογαριασμούς του 14 παρακολουθούνται τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός των διαφόρων κτιριακών χώρων του Οργανισμού (π.χ. γραφείων, εργαστηρίων, υποκαταστημάτων ή αποθηκών κ.λ.π.). 2. Στον υπολογαριασμό 14.00 «έπιπλα» παρακολουθούνται τα κινητά αντικείμενα ή εκείνα που είναι εγκαταστημένα αλλά είναι δυνατό να αποχωριστούν εύκολα και τα οποία προορίζονται για τη συμπλήρωση ή τον καλλωπισμό των κτιριακών χώρων και χρησιμοποιούνται κατά κανόνα από το προσωπικό του Οργανισμού στον οποίο ανήκουν. Σε ιδιαίτερους υπολογαριασμούς του 14.00, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε οργανισμού, παρακολουθείται ο εξοπλισμός ειδικής επίπλωσης των χώρων παροχής ιατρικών υπηρεσιών (χειρουργικά τραπέζια, οδοντιατρικές πολυθρόνες, κρεβάτια εξέτασης ασθενών κ.λ.π.) Εάν κάποια από αυτά τα έπιπλα έχουν ενσωματωμένο μηχανολογικό εξοπλισμό, που τους προσδίδει το χαρακτήρα του “μηχανήματος”, παρακολουθούνται στους σχετικούς υπολογαριασμούς του λογαριασμού 12. 3. Στον υπολογαριασμό 14.01 «σκεύη» παρακολουθούνται τα διάφορα είδη εστιάσεως τα οποία χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση αναγκών του Οργανισμού (π.χ. ψύκτες νερού, ψυγεία κ.λ.π.). 4. Στον υπολογαριασμό 14.02 «μηχανές γραφείων» παρακολουθούνται οι κάθε είδους μηχανές γραφείων (π.χ. λογιστικές, αριθμομηχανές ή γραφομηχανές κ.λ.π.) του Οργανισμού. 5. Στον υπολογαριασμό 14.03 «ηλεκτρονικοί υπολογιστές ηλεκτρονικά συγκροτήματα» παρακολουθούνται τα κάθε είδους ηλεκτρονικά μηχανήματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες του Οργανισμού. 6. Στον υπολογαριασμό 14.05 «επιστημονικά όργανα» παρακολουθούνται τα φορητά μέσα με τα οποία εξασφαλίζονται οι αναγκαίες αναλύσεις, μετρήσεις και δοκιμές, εφόσον αυτές οι εργασίες δεν αφορούν το κύριο αντικείμενο παραγωγής υπηρεσιών του Οργανισμού (π.χ. ιατρικές υπηρεσίες, όταν παρέχονται), αλλά διοικητικού ή έκτακτου χαρακτήρα εργασίες. Τα επιστημονικά όργανα που χρησιμοποιούνται για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών παρακολουθούνται σε υπολογαριασμούς του 12. 7. Στον υπολογαριασμό 14.08 «εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών» παρακολουθούνται τα κάθε είδους φορητά ή εγκαταστημένα μέσα τηλεπικοινωνιών (π.χ. τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνικές συσκευές ή συσκευές FΑΧ). 8. Στον υπολογαριασμό 14.09 “Λοιπός εξοπλισμός” παρακολουθούνται τα φωτοτυπικά μηχανήματα (λογ. 14.09.00), οι κινηματογραφικές μηχανές και τα εξαρτήματά τους (λογ. 14.09.01), τα μαγνητόφωνα και τα εξαρτήματά τους (λογ. 14.09.02), τα λοιπά μηχανήματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται σε κάποιον από τους υπόλοιπους λογαριασμούς του σχεδίου (λογ. 14.09.03), οι λοιπές μηχανές γραφείου οι οποίες δεν περιλαμβάνονται σε κάποιον από τους υπόλοιπους λογαριασμούς του σχεδίου (λογ. 14.09.04), τα λοιπά μέσα επιστημονικών εργασιών, που δεν αφορούν τα επιστημονικά όργανα που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό 14.05 ή στους σχετικούς υπολογαριασμούς του λογαριασμού 12 (λογ. 14.09.05), τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας (λογ. 14.09.06) και το περιεχόμενο της βιβλιοθήκης του Οργανισμού (λογ. 14.09.08), τα ψυκτικά μηχανήματα (λογ. 14.09.09) που δεν ανήκουν στο λογαριασμό 14.01, και τα κλιματιστικά μηχανήματα (λογ. 14.09.10), που χρησιμοποιούνται από τις διοικητικές υπηρεσίες και μονάδες του Οργανισμού . Σε περίπτωση ύπαρξης και άλλων περιπτώσεων λοιπού εξοπλισμού, που δεν καλύπτονται από τους λογαριασμούς του σχεδίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται προαιρετικοί τριτοβάθμιοι, με βάση τις δυνατότητες που παρέχει το σχέδιο. 9. Σχετικά με τη λειτουργία των υπολογαριασμών του 14 ισχύουν ανάλογα όσα ορίζονται στην παρ.2.2.106 για το λογαριασμό 12. 2.2.109. Λογαριασμός 15 «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων. 1. Στο λογαριασμό 15 παρακολουθούνται τα ποσά τα οποία διαθέτονται για την κατασκευή νέων ενσώματων πάγιων στοιχείων, καθώς και τα ποσά τα οποία προκαταβάλλονται για την αγορά όμοιων στοιχείων. Το κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού υπόλοιπο του λογαριασμού 15 απεικονίζει το μη ολοκληρωμένο κόστος των πάγιων στοιχείων, τα οποία ,μέχρι την ημέρα εκείνη δεν είχαν παραληφθεί ή δεν είχε συντελεστεί η αποπεράτωσή τους. 2. Το κόστος κατασκευής των πάγιων στοιχείων τα οποία κατασκευάζονται από τον Οργανισμό με δικά του μέσα καταχωρείται στη χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 15, με πίστωση των αντίστοιχων υπολογαριασμών του 78.00. Το κόστος αυτό, το οποίο υπολογίζεται εξωλογιστικά ή εφ’ όσον τηρείται αναλυτική λογιστική, προσδιορίζεται από τους λογαριασμούς της ομάδας 9, παραμένει στους οικείους υπολογαριασμούς του 15 και κατά την επόμενη χρήση, κατά την οποία προσαυξάνεται και με το κόστος που πραγματοποιείται μέσα στη νέα αυτή χρήση και ούτω καθεξής, μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής, οπότε το συνολικό κόστος κατασκευής του πάγιου στοιχείου μεταφέρεται από τους οικείους υπολογαριασμούς του 15 στους οικείους λογαριασμούς των πάγιων στοιχείων (11-14 και 16). 3. Το κόστος κατασκευής των πάγιων στοιχείων τα οποία κατασκευάζονται από τρίτους με υλικά που παρέχονται από τον Οργανισμό προσδιορίζεται από τους οικείους υπολογαριασμούς του 15, στη χρέωση των οποίων καταχωρείται η αξία των υλικών που αγοράζονται και η αξία των τιμολογίων των τρίτων κατασκευαστών. Στην περίπτωση κατά την οποία τα υλικά που αγοράζονται εισάγονται πρωτύτερα στις αποθήκες με καταχώρηση τους στους οικείους λογαριασμούς της ομάδας 2 και από τις αποθήκες αυτές παραδίδονται στους τρίτους, ή γενικά στην περίπτωση που τα υλικά χορηγούνται στους τρίτους από τις αποθήκες η αξία των υλικών αυτών καταχωρείται στη χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 15, με πίστωση των αντίστοιχων υπολογαριασμών του 78.00. 4. Όταν η κατασκευή των πάγιων στοιχείων γίνεται από τρίτους στους οποίους, εκτός από τη χορήγηση των υλικών, παρέχεται και συμπαράσταση των υπηρεσιών του Οργανισμού, η οποία συνεπάγεται πρόσθετο κόστος επιπλέον των υλικών, για τον προσδιορισμό του ολοκληρωμένου κόστους κατασκευής και για τη λειτουργία των σχετικών λογαριασμών ακολουθείται η διαδικασία της παραπάνω περιπτ.2 (κατασκευή πάγιων στοιχείων από τον Οργανισμό). 5. Οι προκαταβολές που δίνονται σε κατασκευαστές πάγιων στοιχείων, καθώς και σε προμηθευτές υλικών κατασκευής ή προμηθευτές αυτούσιων όμοιων στοιχείων, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού 15.09 «προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων». Μετά τη λήψη του σχετικού τιμολογίου ή προκειμένου για εισαγωγή από το εξωτερικό, μετά τον προσδιορισμό του κόστους αγοράς, πιστώνεται ο λογαριασμός 15.09 με χρέωση άλλων υπολογαριασμών του 15 ή των οικείων λογαριασμών των πάγιων στοιχείων (11-14 και 16). Παρέχεται η ευχέρεια στους Οργανισμούς να παρακολουθούν τις προκαταβολές για κτήση πάγιων στοιχείων, ως εξής: α. Οι προκαταβολές που δίνονται για εισαγωγή υλικών ή αυτούσιων πάγιων στοιχείων από το εξωτερικό να παρακολουθούνται στο λογαριασμό 32.00 «παραγγελίες πάγιων στοιχείων». β. Οι προκαταβολές που δίνονται σε προμηθευτές ή κατασκευαστές πάγιων στοιχείων του εσωτερικού, παρακολουθούνται στο λογαριασμό 50.08 «προμηθευτές λογαριασμός πάγιων στοιχείων». 2.2.110. Λογαριασμός 16 «Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως». 1. Άϋλα πάγια στοιχεία (ασώματες ακινητοποιήσεις) είναι τα ασώματα εκείνα οικονομικά αγαθά τα οποία είναι δεκτικά χρηματικής αποτιμήσεως και είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής. Τα άϋλα πάγια στοιχεία αποκτούνται με σκοπό να χρησιμοποιούνται παραγωγικά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα έτος, διακρίνονται δε στις εξής δύο κατηγορίες: α. δικαιώματα, όπως π.χ. διπλώματα ευρεσιτεχνίας, η πνευματική ιδιοκτησία, β. πραγματικές καταστάσεις, ιδιότητες και σχέσεις, όπως π.χ. η καλή οργάνωση του Οργανισμού ή η ειδίκευση στην παραγωγή ορισμένων αγαθών ή υπηρεσιών. 2. Τα άϋλα πάγια στοιχεία που αποκτούνται από τρίτους καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 16 με την αξία κτήσεώς τους, ενώ εκείνα που δημιουργούνται από τον Οργανισμό απεικονίζονται λογιστικά, μόνο όταν για τη δημιουργία τους πραγματοποιούνται έξοδα και εφόσον τα έξοδα αυτά αποσβένονται τμηματικά και όχι εφάπαξ μέσα σε ένα χρόνο. 3. Στο λογαριασμό 16.05 «Διάφορα δικαιώματα» παρακολουθούνται τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού, όπως τα μισθωτικά δικαιώματα. Στην περίπτωση μισθωτικών δικαιωμάτων (δηλαδή μεταβιβάσεως από μισθωτή ακινήτου στον Οργανισμό των μισθωτικών του δικαιωμάτων σε ορισμένο ακίνητο) που απορρέουν από σχετική σύμβαση μισθώσεως και το νόμο που ισχύει κάθε φορά, η αξία που καταβάλλεται στο μισθωτή αυτό ως αποζημίωση για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων του, καταχωρείται στη χρέωση οικείου υπολογαριασμού του 16.05 και αποσβένεται σε ισόποσες δόσεις μέσα στο χρόνο ισχύος του μισθωτικού δικαιώματος. 4. Σε περίπτωση ολοκληρώσεως της αποσβέσεως της αξίας κτήσεως άϋλων περιουσιακών στοιχείων, μεταφέρονται από τους αντίστοιχους υπολογαριασμούς του 16.99 στους οικείους λογαριασμούς του 16 οι αποσβέσεις και έτσι οι λογαριασμοί αυτοί εξισώνονται. 5. Σε περίπτωση οριστικής παύσεως της χρησιμοποιήσεως άϋλου περιουσιακού στοιχείου, πριν ολοκληρωθεί η απόσβεση της αξίας κτήσεως του, το αναπόσβεστο υπόλοιπο αυτής μεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασμού 81.02.99 «λοιπές έκτακτες ζημιές». 6. Σε περίπτωση πωλήσεως άϋλου πάγιου περιουσιακού στοιχείου ισχύουν ανάλογα όσα ορίζονται στην περιπτ.11 της παρ. 2.2.106 για το λογαριασμό 12. 7. Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως είναι εκείνα που γίνονται για την ίδρυση και αρχική οργάνωση του Οργανισμού, την απόκτηση διαρκών μέσων εκμετάλλευσης, καθώς και για την επέκταση και αναδιοργάνωσή του. Τα έξοδα αυτά εξυπηρετούν τον Ασφαλιστικό Οργανισμό για μεγάλη χρονική περίοδο, - οπωσδήποτε μεγαλύτερη από ένα έτος - και για το λόγο αυτό αποσβένονται τμηματικά. 8. Στο λογαριασμό 16.10 “έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως”, παρακολουθούνται τα έξοδα ιδρύσεως ,δημοσιεύσεων, εκπονήσεως μελετών κ.λ.π. Στον ίδιο λογαριασμό παρακολουθούνται και τα μεταγενέστερα έξοδα που δημιουργούνται για την επέκταση της δραστηριότητας του Οργανισμού. 9. Στο λογαριασμό 16.12 «Έξοδα Ερευνών» παρακολουθούνται τα έξοδα που γίνονται για έρευνες σε διάφορους κλάδους και τομείς δραστηριότητας των Ασφαλιστικών Οργανισμών. 10. Στο λογαριασμό 16.13 «έξοδα εκδόσεως ομολογιακών δανείων» παρακολουθούνται έξοδα, όπως π.χ. εκείνα που γίνονται για εκτυπώσεις ή ανακοινώσεις, όταν εκδίδεται από τον Οργανισμό ομολογιακό δάνειο. 11. Στο λογαριασμό 16.14 «έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων» παρακολουθούνται όλα τα έξοδα που γίνονται για την απόκτηση των ενσώματων ή ασώματων ακινητοποιήσεων, όπως π.χ. είναι ο φόρος μεταβιβάσεως, τα συμβολαιογραφικά έξοδα, τα μεσιτικά και οι αμοιβές μελετητών ή δικηγόρων, τα οποία σύμφωνα με όσα ορίζονται στους οικείους λογαριασμούς των ακινητοποιήσεων, δεν προσαυξάνουν το κόστος κτήσεως τους. 12. Στο λογαριασμό 16.15 «συναλλαγματικές διαφορές από δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων» παρακολουθούνται σε υπολογαριασμούς κατά δάνειο, οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την πληρωμή ή την αποτίμηση σε δραχμές των δανείων σε ξένο νόμισμα, που συνάπτονται ειδικά και μόνο για την αγορά, κατασκευή ή εγκατάσταση πάγιων στοιχείων του Οργανισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρακάτω περίπτωση 18. 13. Στο λογαριασμό 16.16 «διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών» παρακολουθούνται οι διαφορές από τη διάθεση ομολογιών σε τιμή μικρότερη από την ονομαστική τους, καθώς και οι διαφορές από την εξόφληση ομολογιών σε τιμή μεγαλύτερη από την ονομαστική τους. Οι διαφορές αυτές αποσβένονται με τμηματικές ισόποσες δόσεις μέχρι την λήξη της προθεσμίας εξοφλήσεως του ομολογιακού δανείου. 14. Στο λογαριασμό 16.17 «έξοδα αναδιοργανώσεως - μελετών -ερευνών» παρακολουθούνται τα έξοδα για οικονομική, τεχνική και διοικητική αναδιοργάνωση του Οργανισμού με τα οποία επιδιώκεται η κάλυψη νέων αναγκών που προκύπτουν από το μεγάλωμα του Οργανισμού σαν αποτέλεσμα σημαντικών επεκτάσεων του παραγωγικού του δυναμικού ή αλλαγών στην οργανωτική του δομή ή ριζικών μεταβολών στην δραστηριότητά του. 15. Στο λογαριασμό 16.18 «τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» παρακολουθούνται οι τόκοι, μόνον της κατασκευαστικής περιόδου, πιστώσεων ή δανείων τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κτήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων. 16. Στο λογαριασμό 16.19 «λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως» παρακολουθούνται τα έξοδα εκείνα που δεν εντάσσονται σε μία από τις προηγούμενες κατηγορίες των λογαριασμών 16.10 - 16.17 όπως π.χ. η αναπόσβεστη αξία κτιρίου σε περίπτωση κατεδαφίσεώς του (βλ. περιπτ. 10 παρ. 2.2.105). 17. Στο λογαριασμό 16.98 «προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων» παρακολουθούνται οι προκαταβολές που δίνονται για το λόγο αυτό σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην περιπτ.5 της παρ. 2.2.109 για το λογαριασμό 15.09. 18. Τα έξοδα των λογαριασμών 16.10, 16.12, 16.13, 16.14, 16.17, 16.18 και 16.19 αποσβένονται, είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποιήσεώς τους, είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μία πενταετία. Οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές του λογαριασμού 16.15 κατά δάνειο, αποσβένονται τμηματικά ανάλογα με την υπόλοιπη κανονική χρονική διάρκεια της πιστώσεως ή του δανείου ως εξής: - Στο τέλος της κλειομένης χρήσεως μεταφέρεται από τον οικείο κατά δάνειο υπολογαριασμό του 16.15 στο λογαριασμό 81.00.04 «συναλλαγματικές διαφορές» ποσό ίσο με το πηλίκο της διαιρέσεως του χρεωστικού υπολοίπου του οικείου υπολογαριασμού του 16.15 με τον αριθμό των ετών από τη λήξη της χρήσεως αυτής μέχρι τη λήξη της αντίστοιχης πιστώσεως ή του αντίστοιχου δανείου. Για τον προσδιορισμό του πηλίκου της παραγράφου αυτής, χρονική περίοδος μικρότερη από 12 μήνες, λογίζεται ως περίοδος ενός έτους. - Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων πιστώσεων ή δανείων, κατά το όλο η μέρος αυτών, τα χρεωστικά υπόλοιπα των οικείων υπολογαριασμών του 16.15, που αντιστοιχούν στο ληξιπρόθεσμο μέρος, μεταφέρονται στο λογαριασμό 81.00.04 στο τέλος της χρήσεως μέσα στην οποία οι αντίστοιχες πιστώσεις ή τα αντίστοιχα δάνεια έγιναν ληξιπρόθεσμα. - Οι πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές του λογαριασμού 16.15 κατά δάνειο, στο τέλος της χρήσεως, μεταφέρεται στο λογαριασμό 81.01.04 «συναλλαγματικές διαφορές», το μέρος εκείνο που αντιστοιχεί στο ποσό των δανείων που πληρώθηκε μέσα στη κλειόμενη χρήση. 19. Σε περίπτωση ολοκληρώσεως της αποσβέσεως της αξίας κτήσεως εξόδων πολυετούς αποσβέσεως, μεταφέρονται από τους αντίστοιχους υπολογαριασμούς του 16.99 στους οικείους λογαριασμούς του 16 οι αποσβέσεις και έτσι οι λογαριασμοί αυτοί εξισώνονται. 2.2.111. Λογαριασμός 18 «Τίτλοι πάγιας επένδυσης και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» 1. Στο λογαριασμό 18.00 « Τίτλοι πάγιας επένδυσης « παρακολουθούνται οι μετοχές ανώνυμων εταιριών, εταιρικά μερίδια ΕΠΕ και οι εταιρικές μερίδες των άλλης νομικής μορφής εταιριών, που η διαρκής κατοχή τους κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη. Οι συμμετοχές χαρακτηρίζονται σαν μορφή πάγιας επενδύσεως όταν κατά την απόκτησή τους υπάρχει σκοπός για διαρκή κατοχή τους. Στην αντίθετη περίπτωση χαρακτηρίζονται σαν χρεόγραφα και παρακολουθούνται στο λογαριασμό 34. 2. Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 18.00 με την αξία κτήσεως τους. Αξία κτήσεως είναι το ποσό που καταβάλλεται, είτε απευθείας στην εταιρία κατά τη συγκρότηση του κεφαλαίου της είτε για την αγορά του τίτλου, καθώς και η ονομαστική αξία των τίτλων που δίνονται στον Οργανισμό χωρίς αντάλλαγμα λόγω νόμιμης αναπροσαρμογής των περιουσιακών στοιχείων του ισολογισμού της εκδότριας εταιρίας ή κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών της. Στην περίπτωση λήψεως τίτλων χωρίς αντάλλαγμα χρεώνεται ο οικείος υπολογαριασμός του 18.00 με πίστωση του λογαριασμού 41.06 «διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων”. Τα ειδικά έξοδα αγοράς τίτλων συμμετοχής καταχωρούνται στο λογαριασμό 64.10 « Έξοδα τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων”». 3. Όταν αναλαμβάνεται η κάλυψη μέρους του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας, με τον όρο η καταβολή του να γίνει σε δόσεις, οι μετοχές που αποκτούνται με τον τρόπο αυτό καταχωρούνται στους υπολογαριασμούς του 18 κατά περίπτωση, με τη συνολική τους αξία, με πίστωση του λογαριασμού 53.06 «οφειλόμενες δόσεις τίτλων πάγιας επένδυσης» με την αξία των οφειλόμενων δόσεων. 4. Σε περίπτωση πωλήσεως τίτλων πάγιας επένδυσης, το τίμημα πωλήσεως καταχωρείται στην πίστωση του οικείου υπολογαριασμού του 18, το αποτέλεσμα δε που προκύπτει καταχωρείται στο λογαριασμό 64.12 αν πρόκειται για ζημία και στο λογαριασμό 76.04.00 αν πρόκειται για κέρδος. 5. Για την αποτίμηση των τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων ισχύουν τα εξής: α. Με την επιφύλαξη της παρακάτω υποπεριπτώσεως δ αυτής της περιπτώσεως, οι κάθε φύσεως τίτλοι χρεογράφων με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων, αποτιμούνται μαζί με τα χρεόγραφα που παρακολουθούνται στο λογαριασμό 34 στην κατ’ είδος τρέχουσα τιμή τους. Ως τρέχουσα τιμή ορίζεται: α.α. Για τους εισαγμένους στο χρηματιστήριο τίτλους (μετοχές, ομολογίες κλπ), ο μέσος όρος της επίσημης τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσεως. α.β. Για τους μη εισαγμένους στο χρηματιστήριο τίτλους: -Αν πρόκειται για μετοχές ανώνυμων εταιριών, η εσωτερική λογιστική αξία που προκύπτει από το δημοσιευμένο τελευταίο ισολογισμό της εταιρίας, για τις μετοχές της οποίας πρόκειται να γίνει η αποτίμηση. - Αν πρόκειται για τους λοιπούς, εκτός από τις μετοχές, τίτλους, η τιμή κτήσεως τους. - Αν πρόκειται για μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, ο μέσος όρος της καθαρής τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσεως. β. Όταν η τρέχουσα αξία κατ’_είδος των τίτλων πάγιας επένδυσης και των χρεογράφων, είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη αξία κτήσεως, η διαφορά καταχωρείται σε χρέωση των λογαριασμών 68.18 και 68.34, με πίστωση των λογαριασμών 18.00.98 και 34.98 αντίστοιχα. Στο τέλος της χρήσεως και πριν τη μεταφορά των υπολοίπων των αποτελεσματικών λογαριασμών στο λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευσης, τα πιο πάνω υπόλοιπα των λογαριασμών 68.18 και 68.34 μεταφέρονται με αντιλογιστική εγγραφή σε χρέωση του λογαριασμού 41.12 “Διαφορά από αποτίμηση τίτλων στην τρέχουσα αξία τους”, εφόσον καλύπτονται από το πιστωτικό υπόλοιπο αυτού του λογαριασμού, η δε τυχόν χρεωστική διαφορά επιβαρύνει τα αποτελέσματα χρήσεως, μέσω του λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης. Αυτή η επιβάρυνση γίνεται με χρέωση του λογαριασμού 64.12 “Διαφορές (ζημίες) από πώληση τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων”. γ. Όταν η τρέχουσα αξία κατ_είδος των τίτλων πάγιας επένδυσης και των χρεογράφων, είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη αξία κτήσεως, η διαφορά καταχωρείται σε πίστωση των λογαριασμών 78.18 και 78.34, με χρέωση των λογαριασμών 18.00.98 και 34.98 αντίστοιχα. Στο τέλος της χρήσεως και πριν τη μεταφορά των υπολοίπων των αποτελεσματικών λογαριασμών στο λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευσης, τα πιο πάνω υπόλοιπα των λογαριασμών 78.18 και 78.34 μεταφέρονται με αντιλογιστική εγγραφή σε πίστωση του λογαριασμού 41.12 “Διαφορά από αποτίμηση τίτλων στην τρέχουσα αξία τους”, και συμψηφίζονται με τα αντίστοιχα χρεωστικά υπόλοιπα της πιο πάνω περίπτωσης β. δ. Τα κάθε φύσεως χρεόγραφα και τίτλοι, που έχουν χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως και δεν είναι εισαγμένα στο χρηματιστήριο, αποτιμούνται στην κατ’ είδος παρούσα αξία τους κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού. Η αξία αυτή προσδιορίζεται με βάση το ετήσιο επιτόκιο του κάθε χρεογράφου ή τίτλου. 6. Στο λογαριασμό 18.11 “Δοσμένες εγγυήσεις”, παρακολουθούνται τα ποσά που καταβάλλονται ως εγγύηση, όταν η επιστροφή τους δεν προβλέπεται να γίνει μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσεως (π.χ. εγγυήσεις στη ΔΕΗ, ΟΤΕ ή σε εκμισθωτές ακινήτων). 7. Στους λογαριασμούς 18.13 «λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις σε δρχ.» και 18.14 «λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις σε Ξ.Ν.» παρακολουθούνται οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις του Οργανισμού. Κάθε απαίτηση, που εμφανίζεται στους λογαριασμούς 18.11- 18.14 μόλις γίνει επισφαλής, μεταφέρεται στον οικείο λογαριασμό της ομάδας 3 του Σχεδίου Λογαριασμών, με τους οποίους παρακολουθούνται οι επισφαλείς απαιτήσεις. 8. Ο Οργανισμός, με βάση και τις κάθε φορά ισχύουσες σχετικές διατάξεις, υποχρεούται στην τήρηση και διαρκή ενημέρωση, αναλυτικού Μητρώου Χρεογράφων, το οποίο αποτελεί αναλυτικό καθολικό των λογαριασμών 18.00 και 34 και στο οποίο παρακολουθείται η κίνηση σε ποσότητες και αξίες των τίτλων πάγιας επένδυσης του λογαριασμού 18 και των χρεογράφων του λογαριασμού 34. Από το Μητρώο Χρεογράφων προκύπτουν τα εξής τουλάχιστον στοιχεία κατά διαχειριστική χρήση: α) Το υπόλοιπο έναρξης της περιόδου κατά είδος τίτλου, ποσότητα, τιμή και αξία, αποτιμημένο σε τιμές ιστορικού κόστους. β) Οι προσθήκες της χρήσεως κατά είδος τίτλου, ποσότητα, τιμή και αξία. γ) Οι μειώσεις της χρήσεως κατά είδος τίτλου, ποσότητα, τιμή και αξία. δ) Το υπόλοιπο λήξης της περιόδου κατά είδος τίτλου, ποσότητα, τιμή και αξία, αποτιμημένο σε τιμές ιστορικού κόστους. 2.2.2 ΟΜΑΔΑ 2η: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 2.2.200. Περιεχόμενο και εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Στην ομάδα 2 παρακολουθούνται τα αποθέματα του Οργανισμού που προέρχονται, είτε από απογραφή, είτε από αγορά, είτε από ιδιοπαραγωγή και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είτε από ανταλλαγή, είτε από δωρεά. 2. Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που ανήκουν στον Οργανισμό, τα οποία: 1)βρίσκονται στη διαδικασία της παραγωγής και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του Οργανισμού ή να πωληθούν όταν πάρουν τη μορφή των έτοιμων προϊόντων, 2)προορίζονται να αναλωθούν για τη παραγωγή έτοιμων αγαθών ή τη παροχή υπηρεσιών 3)προορίζονται να αναλωθούν για τη καλή λειτουργία, τη συντήρηση ή επισκευή, καθώς και την ιδιοπαραγωγή πάγιων στοιχείων, 4)προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη συσκευασία π.χ. των παραγόμενων έτοιμων προϊόντων. 3. Στην ομάδα 2 περιλαμβάνονται οι εξής μερικότερες κατηγορίες αποθεμάτων: α. Έτοιμα προϊόντα (λογαριασμός 21): Είναι τα υλικά που παράγονται, κατασκευάζονται ή συναρμολογούνται από τον Οργανισμό με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους για κάλυψη αναγκών του ή την πώλησή τους. Η πιθανότητα παραγωγής προϊόντων από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, αφορά περιορισμένες περιπτώσεις, που σχετίζονται κυρίως με φαρμακευτικά υλικά ή ακόμη και εκδοτική δραστηριότητα. β. Ημιτελή προϊόντα (λογαριασμός 21): Είναι τα υλικά αγαθά που μετά από κατεργασία σε ορισμένο στάδιο (ή στάδια), είναι έτοιμα για παραπέρα βιομηχανοποίηση (ή κατεργασία) ή για χρησιμοποίηση στην ημιτελή τους κατάσταση. γ. Υποπροϊόντα (λογαριασμός 22): Είναι τα υλικά αγαθά (προϊόντα) που παράγονται μαζί με τα κύρια προϊόντα, σε διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από τις ίδιες πρώτες και βοηθητικές ύλες. Τα υποπροϊόντα επαναχρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό σαν πρώτη ύλη ή πωλούνται αυτούσια. δ. Υπολείμματα (λογαριασμός 22): Είναι τα υλικά κατάλοιπα της παραγωγικής διαδικασίας, κατά κανόνα άχρηστα. Τα υπολείμματα, όταν σαν άχρηστα, απορρίπτονται, αντιπροσωπεύουν μέρος βιομηχανικής απώλειας (π.χ. φύρας).Στην κατηγορία των υπολειμμάτων (λογαριασμός 22) εντάσσονται και τα ακατάλληλα για βιομηχανοποίηση ή κανονική αξιοποίηση διάφορα υλικά ή έτοιμα ή ημιτελή προϊόντα. ε. Παραγωγή σε εξέλιξη (λογαριασμός 23): Είναι πρώτες ύλες, βοηθητικά υλικά, ημιτελή προϊόντα και άλλα στοιχεία κόστους (π.χ. εργασία, γενικά βιομηχανικά έξοδα), τα οποία κατά τη διάρκεια της χρήσεως ή στο τέλος αυτής, κατά την απογραφή, βρίσκονται στο κύκλωμα της παραγωγικής διαδικασίας για κατεργασία. ζ. Πρώτες και βοηθητικές ύλες (λογαριασμός 24) Είναι τα υλικά αγαθά που ο Οργανισμός αποκτάει με σκοπό τη βιομηχανική επεξεργασία ή συναρμολόγησή τους για την παραγωγή ή κατασκευή προϊόντων. η. Υλικά συσκευασίας (λογαριασμός 24): Είναι τα υλικά αγαθά που ο Οργανισμός αποκτάει με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους για τη συσκευασία των προϊόντων του, ώστε τα τελευταία να φθάνουν στην κατάσταση εκείνη στην οποία είναι δυνατόν ή σκόπιμο να χρησιμοποιούνται. θ. Αναλώσιμα υλικά (λογαριασμός 25): Είναι τα υλικά αγαθά που ο Οργανισμός αποκτάει με προορισμό την ανάλωσή τους για συντήρηση του πάγιου εξοπλισμού του και γενικά για την εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών λειτουργίας των κύριων και βοηθητικών υπηρεσιών του, όπως ειδικότερα καθορίζεται στην παρ. 2.2.206. ι. Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων (λογαριασμός 26):Είναι τα υλικά αγαθά που ο Οργανισμός αποκτάει με σκοπό την ανάλωσή τους για συντήρηση και επισκευή του πάγιου εξοπλισμού του. ια. Είδη συσκευασίας (λογαριασμός 28):Είναι τα υλικά μέσα που χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό για τη συσκευασία εμπορευμάτων ή προϊόντων του και παραδίνονται στους πελάτες μαζί με το περιεχόμενό τους. Τα είδη συσκευασίας είναι επιστρεπτέα ή μη επιστρεπτέα, ανάλογα με τη συμφωνία που γίνεται κατά τη πώληση σχετικά με την επιστροφή τους ή μη. 2.2.201. Τρόπος αναπτύξεως των λογαριασμών αποθεμάτων. 1. Οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί αποθεμάτων (21 - 28) αναπτύσσονται σε δευτεροβάθμιους, τριτοβάθμιους ή αναλυτικότερους, σύμφωνα με τις πληροφοριακές ανάγκες κάθε Οργανισμού. 2. Οι αγορές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της χρήσεως, καθώς και τα αρχικά και τελικά αποθέματα, για κάθε κατηγορία αγαθών των λογαριασμών 21-28, παρακολουθούνται σε χωριστούς δευτεροβάθμιους, τριτοβάθμιους ή αναλυτικότερους λογαριασμούς. 3. Ακολουθεί, ενδεικτικά η ανάπτυξη του λογαριασμού 24: 24. Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες - Υλικά Συσκευασίας. 24.00 Είδος Α* 20.00.00 Αποθέματα. 20.00.01 Αγορές χρήσεως. 20.00.02 Εκπτώσεις αγορών (είδος Α). 24.01 Είδος Β, 20.01.00 Αποθέματα 20.01.01 Αγορές χρήσεως. 20.01.02 Εκπτώσεις αγορών (είδους Β’) 24.02 Είδος Γ* κ.ο.κ. 24.98 Εκπτώσεις αγορών (για περισσότερα από ένα είδη) 4. Το τελευταίο όριο αναλύσεως για καθένα από τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς 21-28 είναι η μερίδα αποθήκης. 2.2.202. Λειτουργία των λογαριασμών αποθεμάτων. 1. Οι λογαριασμοί 21-28 λειτουργούν σύμφωνα με τα παρακάτω: - Κατά την έναρξη της χρήσεως χρεώνονται (οι ειδικοί υπολογαριασμοί αποθεμάτων) με την αξία των αποθεμάτων της προηγουμένης απογραφής. - Κατά τη διάρκεια της χρήσεως χρεώνονται (οι ειδικοί υπολογαριασμοί αγορών) με την αξία κτήσεως των αγοραζόμενων αγαθών, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται παρακάτω στην παρ. 2.2.203, όπου περιγράφεται αναλυτικότερα και ο τρόπος λειτουργίας των λογαριασμών αποθεμάτων κατά την αγορά των υλικών αγαθών και πιστώνονται με τις τυχόν επιστροφές αγορών και τις εκτός τιμολογίου εκπτώσεις. - Κατά το τέλος της χρήσεως πιστώνονται, με χρέωση του λογαριασμού 80.00 «Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως», με την αξία των αρχικών αποθεμάτων και την αξία των καθαρών, μετά την αφαίρεση των επιστροφών και των εκτός τιμολογίου εκπτώσεων, αγορών της χρήσεως, και χρεώνονται, με πίστωση του αυτού λογαριασμού 80.00, με την αξία των τελικών αποθεμάτων, όπως η αξία αυτή προκύπτει κατά την αποτίμησή τους που διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται παρακάτω στην παρ. 2.2.205. 2. Οι προαιρετικοί υπολογαριασμοί 21.98, 24.98, 25.98, 26.98, και 28.98 πιστώνονται με τις εκτός τιμολογίου χορηγούμενες εκπτώσεις επί αγορών, όταν η διάκρισή τους κατ’ είδος είναι αδύνατη ή παρουσιάζει δυσκολίες. 2.2.203. Αγορές. 1. Οι αγορές αποθεμάτων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της χρήσεως καταχωρούνται στη χρέωση των λογαριασμών της ομάδας 2 (των ειδικών υπολογαριασμών αγορών) με την τιμή κτήσεώς τους, δηλαδή με την τιμολογιακή τους αξία προσαυξημένη με τα ειδικά έξοδα αγοράς. 2. Τιμολογιακή αξία είναι η αξία που αναγράφεται στα τιμολόγια αγοράς και απαλλαγμένη από τα ποσά των φόρων και τελών τα οποία δεν βαρύνουν, τελικά τον Οργανισμό. 3. Τα ειδικά έξοδα αγορών, δηλαδή εκείνα που πραγματοποιούνται κατά τρόπο άμεσο για κάθε συγκεκριμένη αγορά μέχρι την παραλαβή και αποθήκευση των αγαθών (π.χ. τα έξοδα μεταφοράς και παραλαβής των αγαθών) καταχωρούνται απευθείας σε χρέωση των οικείων λογαριασμών της ομάδας 2. Τα έξοδα αυτά, αν για οποιοδήποτε λόγω καταχωρηθούν σε λογαριασμούς της ομάδας 6, μεταφέρονται με αντιλογισμό στους συγκεκριμένους λογαριασμούς της ομάδας 2, τους οποίους αφορούν. Στους λογαριασμούς της ομάδας 2 μεταφέρονται επίσης τα ειδικά έξοδα αγορών, τα οποία προηγούμενα έχουν συγκεντρωθεί σε υπολογαριασμούς του 32.01 «παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων». 4. Η χρέωση των λογαριασμών αποθεμάτων με την αξία των αγαθών που αγοράζονται διενεργείται κατά την παραλαβή τους με βάση τα τιμολόγια και λοιπά δικαιολογητικά αγοράς, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 1.1.105. 5. Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, περιέρχονται στον Οργανισμό τιμολόγια πριν από την παραλαβή των αντίστοιχων αγαθών δε διενεργούνται εγγραφές. 2.2.204. Απογραφή Ο Οργανισμός πραγματοποιεί πραγματική (φυσική) απογραφή των αποθεμάτων του τουλάχιστο μία φορά μέσα σε κάθε χρήση και μάλιστα στο τέλος αυτής. Κατά την απογραφή πρέπει να αναγνωρίζονται, να καταμετρούνται και να καταγράφονται όλα τα αποθέματα κατ είδος, ποιότητα και ποσότητα και να γίνεται η κατάταξη αυτών σε κατηγορίες που να αντιστοιχούν στους επιμέρους λογαριασμούς των αποθεμάτων. 2.2.205. Αποτίμηση αποθεμάτων απογραφής. 1. Τα αποθέματα που προέρχονται από αγορές αποτιμούνται στην τιμή κτήσεως. 2. Τιμή κτήσεως: Είναι η τιμολογιακή αξία αγοράς των αποθεμάτων αυξημένη με τα ειδικά έξοδα αγοράς. Ειδικά έξοδα αγοράς είναι τα άμεσα έξοδα αγοράς που γίνονται μέχρι την παραλαβή και αποθήκευση του αγαθού καθώς και τα έξοδα μεταφοράς και παραλαβής των σχετικών ειδών. 3. Μέθοδος υπολογισμού της τιμής κτήσεως: Η τιμή κτήσεως υπολογίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Κατά τη μέθοδο αυτή η μέση σταθμική τιμή κτήσεως υπολογίζεται με τον εξής τύπο: Αξία αποθέματος αξία αγορών της περιόδου ενάρξεως της περιόδου + στην τιμή κτήσεως Ποσότητα αποθέματος ποσότητα που αγοράζεται ενάρξεως της περιόδου + στην περίοδο 4. Τα αποθέματα (εκτός από τα υπολείμματα και τα υποπροϊόντα) που προέρχονται από την πιθανή παραγωγή του Οργανισμού, και προορίζονται, για παραπέρα επεξεργασία ή για ιδιοχρησιμοποίηση ή ενδεχομένως για πώληση, αποτιμούνται στην κατ_είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμών ιστορικού κόστους παραγωγής και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας, όπως η έννοιά της καθορίζεται στην παρ. 2.2.205 αριθ. 10 του Π.Δ. 1123/1980. 5. Τα υποπροϊόντα και τα υπολείμματα αποτιμούνται στην πιθανή τιμή πωλήσεώς τους, μειωμένη με τα άμεσα έξοδα που υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιηθούν για την πώλησή τους. 2.2.206 Περιεχόμενο λογαριασμού 25 “αναλώσιμα υλικά” 1. Στους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 25 “Αναλώσιμα υλικά” παρακολουθούνται κατ’ αρχήν εκείνα τα υλικά αυτής της κατηγορίας, για τα οποία τηρούνται λογαριασμοί αποθήκης. Για τις περιπτώσεις προμήθειας υλικών αυτής της κατηγορίας, για τα οποία δεν τηρείται αποθήκη, χρεώνονται ανάλογα οι σχετικοί υπολογαριασμοί της ομάδας 6. Είναι δυνατόν, εφόσον οι ανάγκες του οργανισμού το επιβάλλουν, με την αγορά αναλωσίμων υλικών να χρεώνονται άμεσα οι σχετικοί υπολογαριασμοί της ομάδας 6, ενώ στο τέλος της χρήσεως να διενεργείται φυσική απογραφή και αποτίμηση των αποθεμάτων αυτών των υλικών και να εμφανίζεται η αξία των αποθεμάτων στους σχετικούς υπολογαριασμούς του λογαριασμού 25 με αντίστοιχη αντιλογιστική πίστωση των λογαριασμών της ομάδας 6, που χρεώθηκαν αρχικά με την αγορά τους. Το πιθανό αρχικό απόθεμα που προκύπτει από αυτή τη διαδικασία μεταφέρεται στην αρχή της νέας χρήσεως σε χρέωση των σχετικών υπολογαριασμών της ομάδας 6, με πίστωση των αντίστοιχων υπολογαριασμών του 25. 2. Η ανάπτυξη των λογαριασμών τελευταίας βαθμίδας, σχεδιάστηκε με βάση την ανάλυση των σχετικών λογαριασμών του κρατικού προϋπολογισμού (Δημόσιο Λογιστικό). α) Στο λογαριασμό 25.00 παρακολουθούνται τα μικρά εργαλεία των οποίων η χρησιμοποίηση δεν προβλέπεται να διαρκέσει περισσότερο από μία διαχειριστική χρήση. β) Στους λογαριασμούς 25.01 μέχρι 25.04 παρακολουθούνται καύσιμα υλικά και λιπαντικά, σύμφωνα με τους σχετικούς τίτλους των λογαριασμών τελευταίας βαθμίδας. γ) Στο λογαριασμό 25,05 παρακολουθούνται αναλώσιμα υλικά για διάφορες χρήσεις, σύμφωνα με τους σχετικούς τίτλους των λογαριασμών τελευταίας βαθμίδας. δ) Στους λογαριασμούς 25.06 και 25.07 παρακολουθούνται υλικά που χρησιμοποιούνται για τις συντηρήσεις του πάγιου εξοπλισμού του οργανισμού και δεν αποτελούν ανταλλακτικά. ε) Στο λογαριασμό 25.08 παρακολουθούνται τα αναλώσιμα υλικά που σχετίζονται κυρίως με τη λειτουργία του διοικητικού μηχανισμού του Οργανισμού και αφορούν γραφική ύλη, υλικά εκτυπώσεων κ.λ.π. στ) Στο λογαριασμό 25,09 παρακολουθούνται τα αναλώσιμα υλικά που σχετίζονται με την παροχή ιατρικής φύσης υπηρεσιών. ζ) Στο λογαριασμό 25.10 παρακολουθούνται αναλώσιμα υλικά που αφορούν παροχές στο προσωπικό ( ένδυση, υπόδηση κ.λ.π.), καθώς και τα υλικά που αφορούν τροφοδοσία είτε αυτή αφορά το προσωπικό ή νοσηλευόμενους και λοιπούς ασφαλισμένους στις περιπτώσεις μονάδων που παρέχουν τροφοδοσία (Νοσοκομεία κ.λ.π.) η) Στο λογαριασμό 25.11 παρακολουθούνται υλικά που χρησιμοποιούνται στις κατασκηνώσεις, παρά το γεγονός ότι ορισμένα από αυτά αφορούν από άποψη είδους πάγιο εξοπλισμό, επειδή η ανάλωσή τους, λόγω της χρήσης τους γίνεται συνήθως στα πλαίσια μίας διαχειριστικής χρήσης. θ) Στο λογαριασμό 26 παρακολουθούνται τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση και επισκευή του πάγιου εξοπλισμού του Οργανισμού. ι) Στο λογαριασμό 28 παρακολουθούνται τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία υγειονομικού ή άλλου υλικού που διακινείται μεταξύ των υπηρεσιών ή μονάδων του Οργανισμού ή, ενδεχομένως, πωλείται. 2.2.3 ΟΜΑΔΑ 3η : ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.2.300. Περιεχόμενο και εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα χρεόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού. 2. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις θεωρούνται εκείνες που, κατά το κλείσιμο του ισολογισμού, είναι εισπρακτέες μέσα στη χρήση που ακολουθεί. Σύμφωνα με την έννοια αυτή, κάθε απαίτηση του Οργανισμού, της οποίας η προθεσμία εξοφλήσεως λήγει μέσα στην επόμενη χρήση, καταχωρείται στον οικείο λογαριασμό της ομάδας 3. 3. Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ή τμήματα αυτών, οι οποίες κατά την κατάρτιση του ισολογισμού μετατρέπονται σε βραχυπρόθεσμες, διαχωρίζονται για την εμφάνιση των κονδυλίων στις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις του Ισολογισμού. 2.2.301. Λογαριασμός 30. «Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές.» 1. Στους υπολογαριασμούς του 30 παρακολουθούνται οι απαιτήσεις του Οργανισμού που απορρέουν από τη δραστηριότητά του. Ο λογαριασμός 30 και οι υπολογαριασμοί του λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες της παρ. 1.1.106 και τις επόμενες ρυθμίσεις: 2. Στο λογαριασμό 30.00 «Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές ιδιωτών» παρακολουθούνται οι απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών και ασφαλισμένων. Ο λογαριασμός αυτός, χρεώνεται με τις οφειλές κάθε εργοδότη προς τον Οργανισμό και πιστώνεται με τις καταβολές του. 3. Στο λογαριασμό 30.02 «Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές Ελληνικού Δημοσίου» παρακολουθούνται οι απαιτήσεις του Οργανισμού από το Ελληνικό Δημόσιο για ασφαλιστικές εισφορές. 4. Στο λογαριασμό 30.03 «Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές Ν.Π.Δ.Δ. και Δημοσίων Επιχειρήσεων» παρακολουθούνται οι απαιτήσεις του Οργανισμού για ασφαλιστικές εισφορές από τα Ν.Π.Δ.Δ. και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις. 5. Στο λογαριασμό 30.04 «Απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας» παρακολουθούνται οι απαιτήσεις του Οργανισμού από αναγνώριση προϋπηρεσίας των ασφαλισμένων και συνταξιούχων. Ο λογαριασμός αυτός χρεώνεται με το ποσό της αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας και πιστώνεται με την καταβολή του. Όταν στις αποφάσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας δεν αναφέρεται το ποσό αλλά μόνον ο χρόνος αναγνώρισης τότε ο αναγνωριζόμενος χρόνος παρακολουθείται στους λογαριασμούς τάξεως 03.00 «Απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας» και 07.00 «Υποχρεώσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας. 6. Στο λογαριασμό 30.97 «Επισφαλείς απαιτήσεις» παρακολουθούνται οι απαιτήσεις που η είσπραξή τους γίνεται επισφαλής (αμφίβολης είσπραξης), οι οποίες μεταφέρονται στο λογαριασμό αυτό από τους οικείους υπολογαριασμούς του 30. 7. Στον λογαριασμό 30.98 «Επίδικες απαιτήσεις» παρακολουθούνται όσες απαιτήσεις του Οργανισμού μετατρέπονται σε επίδικες. 2.2.302. Λογαριασμός 31 «Απαιτήσεις από Επιχορηγήσεις-Επενδύσεις». 1. Στους υπολογαριασμούς του 31 παρακολουθούνται οι απαιτήσεις από επιχορηγήσεις, καθώς και οι απαιτήσεις που προκύπτουν από τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις του Οργανισμού. 2. Στο λογαριασμό 31.00 «Επιχορηγήσεις» καταχωρούνται οι απαιτήσεις που προέρχονται από δικαιώματα του Οργανισμού για την είσπραξη επιχορηγήσεων ή συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου σε έξοδα ή επενδυτικές δαπάνες του. 3. Στο λογαριασμό 31.01 « Βραχυπρόθεσμα Δάνεια» παρακολουθούνται οι απαιτήσεις του οργανισμού από δάνεια που χορηγεί σε τρίτους. 4. Στους υπολογαριασμούς του 31.02 «Μη δουλευμένοι τόκοι δανείων» (αντιθ. λογαριασμός) καταχωρούνται οι τόκοι που περιλαμβάνονται στα χορηγηθέντα δάνεια. Στο τέλος κάθε χρήσεως οι δουλευμένοι τόκοι (των δανείων που έληξαν ή όχι μέσα στη χρήση αυτή), που αναλογούν στη χρονική περίοδο μέχρι τη λήξη της χρήσεως αυτής, μεταφέρονται από τον αντίστοιχο υπολογαριασμό του 31.02 στο λογαριασμό 76.03.03. 5. Στο λογαριασμό 31.03 «Ενοίκια Εισπρακτέα» παρακολουθούνται οι απαιτήσεις του Οργανισμού από ενοίκια. 6. Στους λογαριασμούς 31.04 «Απαιτήσεις από προμήθειες εγγυήσεων» και 31.05 «Απαιτήσεις από καταπτώσεις εγγυήσεων», παρακολουθούνται οι απαιτήσεις του Οργανισμού από προμήθειες και καταπτώσεις εγγυήσεων. 7. Στο λογαριασμό 31.96 «Λοιπές απαιτήσεις» παρακολουθούνται οι λοιπές απαιτήσεις του Οργανισμού, που δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν σε οποιοδήποτε άλλο υπολογαριασμό του πρωτοβαθμίου 31 και αφορούν απαιτήσεις που προκύπτουν από επενδύσεις του Οργανισμού σε δάνεια, ακίνητα. εγγυήσεις κ.λ.π. 8. Στο λογαριασμό 31.97 «Επισφαλείς απαιτήσεις» παρακολουθούνται οι απαιτήσεις του Οργανισμού που αναφέρονται στους υπολογαριασμούς του 31, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως επισφαλείς σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, λόγω αμφίβολης είσπραξης των απαιτήσεων αυτών. 9. Στο λογαριασμό 31.98 «Επίδικες απαιτήσεις» παρακολουθούνται όσες απαιτήσεις του Οργανισμού, από αυτές που περιλαμβάνονται στους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 31, μετατρέπονται σε επίδικες. 2.2.303. Λογαριασμός 32 «Παραγγελίες στο εξωτερικό». 1. Στους υπολογαριασμούς του 32 για κάθε παραγγελία, συγκεντρώνεται και παρακολουθείται προσωρινά η αξία κτήσεως των αγαθών που εισάγονται από το εξωτερικό, για την καταχώριση της οποίας εφαρμόζονται ανάλογα τα περιλαμβανόμενα στην παράγρ. 1.1.105. Μετά από την παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση της συγκεντρώσεως της αξίας κτήσεώς τους, η τελευταία μεταφέρεται στους οικείους λογαριασμούς των ομάδων 1 και 2, κατά περίπτωση. 2. Στο λογαριασμό 32.00 «παραγγελίες πάγιων στοιχείων» παρακολουθούνται, κατά παραγγελία, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που εισάγονται από το εξωτερικό. Τα λοιπά αγαθά που εισάγονται από το εξωτερικό, παρακολουθούνται στο λογαριασμό 32.01 «παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων». 3. Στους διάμεσους λογαριασμούς 32.02 «προεμβάσματα μέσω Τραπεζών» και 32.03 «ανέκκλητες πιστώσεις μέσω Τραπεζών», είναι δυνατό να παρακολουθούνται, προσωρινά, προεμβάσματα που γίνονται ή ανέκκλητες πιστώσεις που ανοίγονται για πολλές παραγγελίες μαζί, όταν ο άμεσος διαχωρισμός τους κατά παραγγελία, είτε είναι αδύνατος, είτε είναι δυσχερής. Μόλις εκλείψουν οι λόγοι των προσωρινών καταχωρήσεων, τα σχετικά ποσά μεταφέρονται στους λογαριασμούς 32.00 ή 32.01, κατά περίπτωση. 4. Στο λογαριασμό 32.04 «δεσμευμένα περιθώρια και δασμοί εισαγωγής» καταχωρούνται τα ποσά τα οποία καταβάλλονται για να παραμείνουν δεσμευμένα για ορισμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τους κανόνες περί εισαγωγών που ισχύουν κάθε φορά. 2.2.304. Λογαριασμός 33 «Χρεώστες διάφοροι» 1. Στους υπολογαριασμούς του 33 παρακολουθούνται οι απαιτήσεις που δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε κατηγορία απαιτήσεων από εκείνες που παρακολουθούνται στους λοιπούς πρωτοβάθμιους λογαριασμούς της ομάδας 3. 2. Στο λογαριασμό 33.00 «προκαταβολές προσωπικού» καταχωρούνται οι προκαταβολές που δίνονται στο προσωπικό έναντι των αποδοχών της μισθολογικής περιόδου (π.χ. μήνας ή 15/θήμερο), η οποία αποτελεί τη βάση υπολογισμού τους (εκκαθαρίσεως).Ο λογαριασμός 33.00 πιστώνεται με τα ποσά που παρακρατούνται κατά την εκκαθάριση των αποδοχών της οικείας περιόδου, τα οποία είναι ίσα με τις δοσμένες προκαταβολές, οπότε εξισώνεται. 3. Τα τυχόν χορηγούμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, δάνεια στο προσωπικό, καταχωρούνται σε υπολογαριασμούς του 31.01 εάν είναι βραχυπρόθεσμα ή του 18.13 εάν είναι μακροπρόθεσμα. 4. Στο λογαριασμό 33.13 «Ελληνικό Δημόσιο-προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι» παρακολουθούνται οι απαιτήσεις του Οργανισμού κατά του Ελληνικού Δημοσίου ή τρίτων, οι οποίες προέρχονται από φόρους που προκαταβάλλονται ή παρακρατούνται κατά την είσπραξη μερισμάτων ή άλλων εισοδημάτων. Ειδικότερα για τους υπολογαριασμούς του 33.13 ισχύουν τα ακόλουθα: α. Ο λογαριασμός 33.13.00 «προκαταβολή φόρου εισοδήματος» χρεώνεται στο τέλος της χρήσεως με το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για την επόμενη χρήση, που προκύπτει από τη δήλωση φόρου εισοδήματος της κλειόμενης χρήσεως, με αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού 54.08 «λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων-τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήματος». Στο τέλος της επόμενης χρήσεως, το υπόλοιπο του λογαριασμού 33.13.00 μεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασμού 54.08, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.504. β. Στους λογαριασμούς 33.13.01-99 καταχωρούνται τα ποσά που παρακρατούνται, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, για φόρο εισοδήματος από τα εισοδήματα του Οργανισμού που προέρχονται από κινητές αξίες ή άλλες αιτίες. Στο τέλος της χρήσεως, όσα από τα ποσά αυτά, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά, είναι δυνατό να συμψηφίζονται με το φόρο εισοδήματος της κλειόμενης χρήσεως, μεταφέρονται στη χρέωση του λογαριασμού 54.08, ενώ τα υπόλοιπα που δε συμψηφίζονται, μεταφέρονται στη χρέωση του λογαριασμού 63 «φόροι-τέλη». 5. Στους λογαριασμούς 33.17 «λογαριασμοί δεσμευμένων (Βlοques) καταθέσεων», παρακολουθούνται οι καταθέσεις που γίνονται, κατά κύριο λόγο στις Τράπεζες, με τη μορφή δεσμεύσεως για διάφορους λόγους, όπως. π.χ. για την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή την παροχή εγγυήσεως για χορήγηση πιστώσεων σε τρίτους. 6. Στους λογαριασμούς 33.95 «λοιποί χρεώστες», παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις του Οργανισμού, που δεν είναι δυνατό να ενταχθούν σε οποιοδήποτε άλλο υπολογαριασμό του πρωτοβαθμίου 33. 7. Στο λογαριασμό 33.97 «χρεώστες επισφαλείς», παρακολουθούνται οι διάφοροι χρεώστες του Οργανισμού, που ανήκουν στον πρωτοβάθμιο 33, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως επισφαλείς, σύμφωνα με τις κάθε φορά διατάξεις που ισχύουν, λόγω αμφίβολης είσπραξης των κατ’ αυτών απαιτήσεων. 8. Στο λογαριασμό 33.98 «επίδικοι χρεώστες», παρακολουθούνται όσες απαιτήσεις του Οργανισμού κατά χρεωστών του μετατρέπονται σε επίδικες. Στον ίδιο λογαριασμό παρακολουθούνται και οι σπάνιες μεν, αλλά όχι απίθανες επίδικες απαιτήσεις από το Δημόσιο για φόρους. Ο λογαριασμός 33.98 πιστώνεται όταν οριστικοποιηθεί η εκκρεμοδικία με το ποσό που είχε χρεωθεί και χρεώνονται, ο λογαριασμός 38.00 «ταμείο» ή 38.03 «Καταθέσεις όψεως» με το ποσό που τυχόν εισπράττεται από τον Οργανισμό και αντίστοιχος υπολογαριασμός του λογαριασμού 82 «Έξοδα και έσοδα προηγουμένων χρήσεων» με το υπόλοιπο ποσό. 2.2.305. Λογαριασμός 34 «Χρεόγραφα». 1. Στους υπολογαριασμούς του 34 παρακολουθούνται τα χρεόγραφα (μετοχές, ομολογίες, έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, ομόλογα), τα οποία αποκτούνται από τον Οργανισμό με σκοπό την τοποθέτηση κεφαλαίων του και την πραγματοποίηση από αυτά άμεσης προσόδου, σύμφωνα και με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.111. Σε ειδικούς υπολογαριασμούς του 34 παρακολουθούνται και οι μερισματαποδείξεις των μετοχών, όταν αυτές, όπως ορίζεται παρακάτω στην περίπτ. 4, αποκόπτονται από τις αντίστοιχες μετοχές τους. 2. Τα χρεόγραφα καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 34 με την αξία κτήσεώς τους, για την οποία, καθώς και για τα ειδικά έξοδα αγορών τους, ισχύουν ανάλογα όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.111 για τους υπολογαριασμούς του 18. Για τις καταχωρίσεις αυτές, εφαρμόζονται ανάλογα τα καθοριζόμενα στην παράγρ. 1.1.105. 3. Στους λογαριασμούς 34.00 « μετοχές εισαγμένες στο χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού», 34.10 « μετοχές εισαγμένες στο χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού» και 34.11 « μετοχές μη εισαγμένες σε χρηματιστήρια» καταχωρείται αντίστοιχα η συνολική αξία των μετοχών που ο Οργανισμός αποκτάει (χωρίς πρόθεση διαρκούς κατοχής), από την κάλυψη μέρους του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας. Το συνολικό ποσό που οφείλεται για τις μετοχές αυτές, καταχωρείται αντίστοιχα στην πίστωση του λογαριασμού 53.07 «οφειλόμενες δόσεις ομολογιών και λοιπών χρεογράφων». 4. Στους λογαριασμούς 34.04 «μερισματαποδείξεις εισπρακτέες μετοχών « παρακολουθούνται οι μερισματαποδείξεις που αποκόπτονται μετά την έγκριση του ισολογισμού της οικείας ανώνυμης εταιρίας από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της και τη γνωστοποίηση της ημερομηνίας πληρωμής των μερισμάτων. Με τα ποσά των μερισμάτων που δικαιούται ο Οργανισμός, με βάση τις μερισματαποδείξεις που αποκόπτονται, χρεώνεται ο λογαριασμός αυτός (34.04) και πιστώνονται οι υπολογαριασμοί του 76.01 «έσοδα χρεογράφων». Στις περιπτώσεις που στις μετοχές δεν είναι ενσωματωμένες σχετικές μερισματαποδείξεις (π.χ. όταν πρόκειται για ονομαστικές μετοχές), η απαίτηση του Οργανισμού για είσπραξη μερισμάτων καταχωρείται στον λογαριασμό 33.95 «λοιποί χρεώστες». 5. Στους λογαριασμούς 34.05 “Ομολογίες ελληνικών δανείων” και 34.15 “Ομολογίες αλλοδαπών δανείων, παρακολουθούνται οι ομολογίες που αποκτούνται από τον Οργανισμό. Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των λογαριασμών αυτών, ισχύουν όσα ορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις, καθώς και στις επόμενες περιπτώσεις. Οι λαχειοφόρες ομολογίες παρακολουθούνται με τον αύξοντα αριθμό τους, κατά τρόπο που να γίνεται εξατομίκευση κάθε ομολογίας, για να διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Οργανισμού κατά τις κληρώσεις των λαχνών. 6. Στους λογαριασμούς 34.07 «μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων» 34.08 «έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου», και 34.18 «Ομόλογα» παρακολουθούνται αντίστοιχα, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, τα έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου και τα Ομόλογα που αποκτούνται από τον Οργανισμό. Δεδομένου ότι οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος ( Ομολογίες, Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, Τραπεζικά Ομόλογα και Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου ) διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο στην καθαρή τιμή τους, που θα είναι απαλλαγμένη από το δουλευμένο τόκο, στους οικείους λογαριασμούς παρακολουθούνται χωριστά η αξία κτήσεως του τίτλου και οι δουλευμένοι τόκοι του, όπως προβλέπεται από τη Γνωμάτευση του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής 94/1680/1992. 7. Τα Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου καταχωρούνται στους υπολογαριασμούς του 34.08 με την ονομαστική τους αξία, κατά διάρκεια και επιτόκιο, ο δε ενσωματωμένος αδούλευτος τόκος καταχωρείται στην πίστωση αντίστοιχων αντίθετων υπολογαριασμών, από τους οποίους, στο τέλος κάθε χρήσεως καθώς και κατά την είσπραξη της αξίας του εντόκου γραμματίου, μεταφέρεται ο δουλευμένος τόκος στην πίστωση του λογαριασμού 76.01.04. Στο τέλος κάθε χρήσεως, οι δουλευμένοι τόκοι των χρεογράφων που έληξαν ή όχι και που αναλογούν στη χρονική περίοδο μέχρι τη λήξη της χρήσεως αυτής, μεταφέρονται από τον αντίστοιχο υπολογαριασμό του λογαριασμού 34.99 στο λογαριασμό 76.01. 8. Στο λογαριασμό 34.09 «λοιπά χρεόγραφα» παρακολουθούνται τα χρεόγραφα που δεν εντάσσονται σε μια από τις συγκεκριμένες κατηγορίες που προβλέπονται από τους υπολογαριασμούς του 34. 9. Στο λογαριασμό 34.24 «χρεόγραφα σε τρίτους για εγγύηση», παρακολουθούνται τα χρεόγραφα που ενεχυριάζονται για διάφορους λόγους, όπως π.χ. για εγγύηση χρηματοδοτήσεων που ο Οργανισμός λαμβάνει ή για εγγύηση εκδόσεως εγγυητικών επιστολών. Ο λογαριασμός αυτός χρεώνεται, με αντίστοιχη πίστωση του οικείου υπολογαριασμού του 34, όταν γίνεται π.χ. η ενεχυρίαση, και πιστώνεται με αντίστοιχη χρέωση του οικείου υπολογαριασμού του 34, όταν γίνεται η αποδέσμευση ή επιστροφή των χρεογράφων. 10. Σε περίπτωση πωλήσεως χρεογράφων, το τίμημα καταχωρείται στην πίστωση του οικείου υπολογαριασμού του 34, το αποτέλεσμα δε που προκύπτει καταχωρείται στο λογαριασμό 64.12 «Διαφορές από πώληση τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων» όταν πρόκειται για ζημία, και στο λογαριασμό 76.04.01 «Διαφορές από πώληση χρεογράφων» όταν πρόκειται για κέρδος. Αποτέλεσμα είναι η διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσεως ή απογραφής και της τιμής πωλήσεως. 11. Για την αποτίμηση των χρεογράφων ισχύουν όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.111. 2.2.306. Λογαριασμός 35 «Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων». 1. Στους υπολογαριασμούς του 35, παρακολουθούνται οι απαιτήσεις του Οργανισμού από τους υπαλλήλους (35.01) και τους λοιπούς συνεργάτες του, (35.02), που προέρχονται από καταβολές ποσών που γίνονται σ’αυτούς προσωρινά για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή εργασίας. Οι υπολογαριασμοί του 35 χρεώνονται με τα ποσά που καταβάλλονται στους προσωρινούς διαχειριστές του Οργανισμού και πιστώνονται με αντίστοιχη χρέωση των οικείων κατά περίπτωση λογαριασμών, π.χ. αποθεμάτων ή εξόδων, όταν εκτελείται το έργο ή η εργασία και γίνεται η σχετική απόδοση. Η απόδοση αυτή γίνεται αμέσως μετά την εκτέλεση του έργου ή της εργασίας, ή αυτοτελούς τμήματος αυτών. 2. Οι πάγιες προκαταβολές (δηλαδή τα ποσά που καταβάλλονται σε διαχειριστές και μετά από κάθε απόδοση συμπληρώνονται και πάλι ώστε οι διαχειριστές αυτοί, να κρατούν πάγια το αυτό συνολικό ποσό) παρακολουθούνται στο λογαριασμό 35.03 «πάγιες προκαταβολές». Ανάγκες πάγιων προκαταβολών, παρουσιάζονται κυρίως στις περιπτώσεις αντιμετωπίσεως των μικροεξόδων. 3 Οι πιστώσεις που ανοίγονται στις Τράπεζες για λογαριασμό συνεργατών του Οργανισμού, είναι δυνατό να παρακολουθούνται στο λογαριασμό 35.04 «πιστώσεις υπέρ τρίτων». 2.2.307. Λογαριασμός 36 «Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού». 1. Οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού και παθητικού δημιουργούνται, κατά κανόνα, στο τέλος κάθε χρήσεως, με σκοπό τη χρονική τακτοποίηση των εξόδων και εσόδων, έτσι ώστε στα αποτελέσματά του οργανισμού να περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα και έξοδα που πράγματι αφορούν τη συγκεκριμένη αυτή χρήση. Με την τακτοποίηση αυτή πραγματοποιείται ταυτόχρονα η αναμόρφωση των λογαριασμών του ισολογισμού στο πραγματικό μέγεθός τους κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως. Ειδικότερα, στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού καταχωρούνται τα έξοδα που πληρώνονται μεν μέσα στη χρήση, ανήκουν όμως στην επόμενη ή σε επόμενες χρήσεις. Π.χ. πληρωμές σύνταξης μηνός Ιανουαρίου. Στους ίδιους μεταβατικούς λογαριασμούς καταχωρούνται και τα έσοδα που ανήκουν στην κλειόμενη χρήση (δουλευμένα), αλλά που δεν εισπράττονται μέσα σ’ αυτή, ούτε επιτρέπεται η καταχώρησή τους στη χρέωση προσωπικών λογαριασμών απαιτήσεων, επειδή δεν είναι ακόμη απαιτητά. 2. Στο λογαριασμό 36.00 «έξοδα επομένων χρήσεων», σε περίπτωση που δεν καταχωρούνται απευθείας σ αυτόν, μεταφέρονται από τους οικείους λογαριασμούς εξόδων, εκείνα από αυτά που δεν αφορούν την κλειόμενη, αλλά την επόμενη ή τις επόμενες χρήσεις. Η ανάλυση του λογαριασμού 36.00 σε τριτοβάθμιους υπολογαριασμούς είναι αντίστοιχη με τις αναλύσεις των λογαριασμών εξόδων, στους οποίους μεταφέρονται τα κονδύλια που αφορούν τη νέα (επόμενη) χρήση, αμέσως με την έναρξή της. 3. Στο λογαριασμό 36.01 «έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» καταχωρούνται, με αντίστοιχη πίστωση των οικείων λογαριασμών εσόδων της ομάδας 7, τα έσοδα που ανήκουν στην κλειόμενη χρήση αλλά δεν εισπράττονται μέσα σε αυτήν και τα οποία, σύμφωνα π.χ. με τις σχετικές συμβάσεις, δεν είναι στο τέλος της χρήσεως απαιτητά και για το λόγο αυτό δεν κρίνεται ορθό ή σκόπιμο να φέρονται σε χρέωση των οικείων λογαριασμών απαιτήσεων. Η λογιστικοποίηση αυτή των εσόδων γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της παραγράφ. 1.1.106. 2.2.308. Λογαριασμός 37 «Απαιτήσεις από συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης». Στο λογαριασμό 37 «Απαιτήσεις από συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης» ,παρακολουθούνται οι απαιτήσεις του Οργανισμού από συντάξεις που καταβάλλει για λογαριασμό άλλου Οργανισμού. 2.2.309. Λογαριασμός 38 «Χρηματικά Διαθέσιμα» 1. Στους υπολογαριασμούς του 38 παρακολουθούνται τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού, στα οποία περιλαμβάνονται, εκτός από τα μετρητά και τις εισπρακτέες επιταγές επί λογαριασμών όψεως, τα ληγμένα τοκομερίδια, οι καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσμίας, εκτός αν υπάρχει ειδικός απαγορευτικός λόγος αναλήψεως τους, οπότε πρόκειται για δεσμευμένες καταθέσεις, οι οποίες παρακολουθούνται στο λογαριασμό 33.17 «λογαριασμοί δεσμευμένων (blοcques) καταθέσεων», σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.304. 2. Στο λογαριασμό 38.01 «διάμεσος λογαριασμός ελέγχου διακινήσεως μετρητών», ο Οργανισμός έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τα μετρητά που διακινούνται από το ταμείο ενός κέντρου (π.χ. έδρας) στο ταμείο άλλου κέντρου (π.χ. υποκαταστήματος ) και αντίστροφα. 3. Στο λογαριασμό 38.02 «ληγμένα τοκομερίδια προς είσπραξη», καταχωρούνται τα τοκομερίδια μετά τη λήξη τους, με αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού 76.01.01 και 76.01.02 «Έσοδα ομολογιών Ελληνικών δανείων» και «τόκοι ομολόγων», αντίστοιχα. 2.2.4. ΟΜΑΔΑ 4η: ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.2.400. Περιεχόμενο και εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Στην ομάδα 4 παρακολουθούνται η καθαρή θέση του Οργανισμού και οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του. 2. Καθαρή θέση ή καθαρή περιουσία του Οργανισμού είναι εκείνη η οποία αποτελείται από το κεφάλαιο, από τα κάθε είδους και φύσεως αποθεματικά και από το εκάστοτε αποτέλεσμα εις νέο (πλεόνασμα ή έλλειμμα). 2.2.401. Λογαριασμός 40 « Κεφάλαιο» 1. Το κεφάλαιο, αντιπροσωπεύει το μέρος εκείνο της καθαρής περιουσίας του οργανισμού, που σχηματίσθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά από τη νομοθεσία διατάξεις. Επίσης, το μέρος της καθαρής περιουσίας που προέρχεται από μετατροπή ιδιωτικού χωρίς νομική προσωπικότητα «λογαριασμού ασφαλίσεως» σε ασφαλιστικό οργανισμό νομικής μορφής (ΝΠΔΔ), καθώς και η καθαρή περιουσία, τυχόν συγχωνευμένου με ειδικό νόμο, άλλου ασφαλιστικού οργανισμού. 2. Οι λογαριασμοί 40.00 «Κεφάλαιο Κλάδου κύριας Σύνταξης», 40.01 «Κεφάλαιο Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης», 40.02 «Κεφάλαιο Κλάδου Πρόνοιας», 40.03 «Κεφάλαιο Κλάδου Ασθένειας», και 40.04 «Κεφάλαιο Λοιπών Κλάδων» ενημερώνονται με βάση τα πραγματοποιούμενα πλεονάσματα ή ελλείμματα χρήσεως, τα οποία κατανέμονται σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 3. Ο λογαριασμός 40.05 “Κεφάλαιο του Ν. 103/75 Εφάπαξ Βοηθήματος” που το υπόλοιπό του απεικονίζει τα σωρευμένα ποσά που προορίζονται για εφάπαξ του προσωπικού του Οργανισμού, ενημερώνεται κατευθείαν με τις λογιστικές κινήσεις που τον αφορούν κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους και συγκεκριμένα: α) Πιστώνεται με τις εισφορές που λογίζονται σαν παρακράτηση από τη μισθοδοσία του προσωπικού και αφορούν το Εφάπαξ του Ν. 103/75 και β) Χρεώνεται με τα ποσά που λογίζονται σαν καταβολές στο προσωπικό και αφορούν το Εφάπαξ του Ν. 103/75. Στην πίστωση του 40.05 μεταφέρονται επίσης οι τόκοι και τα λοιπά έσοδα, που προέρχονται από την αξιοποίηση των σωρευμένων ποσών του λογαριασμού, ενώ στη χρέωσή του, μεταφέρονται τα άμεσα έξοδα αυτών των εσόδων. Ο λογαριασμός 40.05, αναλύεται σε υπολογαριασμούς, ανάλογα με το είδος των κονδυλίων που επιδρούν στη διαμόρφωσή του (π.χ. παρακρατήσεις από τη μισθοδοσία του προσωπικού, καταβολές εφάπαξ, έσοδα από επενδύσεις, έξοδα απόκτησης εσόδων κ.λ.π.). Σε περίπτωση που το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού 40.05, δεν επαρκεί να καλύψει τις καταβολές που θα γίνουν σε μία χρήση, η διαφορά μεταφέρεται σε χρέωση του λογαριασμού 60.50.15 “Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν. 103/75 (ΔΛ 0631)” 4. Στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, στους λογαριασμούς του «Κεφαλαίου», συμπεριλαμβάνονται και οι μελλοντικές τους υποχρεώσεις, προς τους Ασφαλισμένους που προκύπτουν από τη φύση της Ασφάλισης. Οι υποχρεώσεις αυτές, επειδή υπολογίζονται με μαθηματικούς τρόπους, ονομάζονται μαθηματικά χρέη, ή αποθέματα, που είναι η παρούσα αξία των μελλοντικών παροχών προς τους Ασφαλισμένους του Ασφαλιστικού Φορέα για συντάξεις και λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις. Ο υπολογισμός των υποχρεώσεων αυτών, πρέπει να γίνεται σε ετήσια βάση από υπεύθυνο αναλογιστή. Σε περίπτωση που προκύπτει ότι η υποχρέωση αυτή είναι μεγαλύτερη από τους ανωτέρω λογαριασμούς Κεφαλαίου, θα πρέπει να εξετάζεται η λήψη διορθωτικών μέτρων (αύξηση εισφορών, μείωση παροχών, αύξηση απόδοσης επενδύσεων, επίτευξη επιχορηγήσεων κλπ), για την αντιμετώπιση της βιωσιμότητας του Ασφαλιστικού Οργανισμού. Για το χρονικό διάστημα που δεν θα υπάρχει σαφής νομοθετική υποχρέωση, για τη λογιστική εμφάνιση αυτών των υποχρεώσεων, θα πρέπει η υποχρέωση για μαθηματικά αποθέματα να εμφανίζεται σε λογαριασμούς τάξεως (κατάλληλους υπολογαριασμούς του 04 και 08) και να συγκρίνεται με το εμφανιζόμενο στο λογαριασμό 40 συνολικό «κεφάλαιο». Επίσης στο Προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων, θα πρέπει να αναφέρεται μεταξύ των άλλων, αν έγινε αναλογιστική μελέτη μέσα στη χρήση για τον υπολογισμό των μαθηματικών χρεών και τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης. 2.2.402. Λογαριασμός 41 « Αποθεματικά - Διαφορές αναπροσαρμογής -Επιχορηγήσεις επενδύσεων» 1. Τα αποθεματικά Κεφάλαια είναι συσσωρευμένα ποσά που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Κεφάλαιο και σχηματίζονται: i. Από επιχορηγήσεις που δίνονται ειδικά για σχηματισμό αποθεματικών, ενώ οι χορηγούμενες επιχορηγήσεις για κάλυψη εξόδων της χρήσεως, καταχωρούνται στον αντίστοιχο λογαριασμό εσόδων (74). ii. Από τα καταλειπόμενα στο τέλος της χρήσεως πλεονάσματα, στα οποία συμψηφίζονται τα τυχόν καταλειπόμενα ελλείμματα χρήσεως. iii. Από τις διαφορές αναπροσαρμογής πάγιων περιουσιακών στοιχείων ή χρεογράφων, που προκύπτουν από την εφαρμογή ειδικών διατάξεων νόμων. Οι ειδικότερες μορφές αποθεματικών είναι: α. Τακτικό αποθεματικό, είναι εκείνο που σχηματίζεται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. β. Αποθεματικά καταστατικού, είναι εκείνα που σχηματίζονται σύμφωνα με τις σχετικές ειδικές διατάξεις του καταστατικού του Οργανισμού. γ. Ειδικά ή έκτακτα αποθεματικά, είναι εκείνα που δεν εντάσσονται στις άλλες κατηγορίες. δ. Διαφορά από αναπροσαρμογή, είναι η υπεραξία που προκύπτει από αναπροσαρμογή της αξίας περιουσιακών στοιχείων του ισολογισμού του Οργανισμού, η οποία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. ε. Αποθεματικό για κάλυψη υποτίμησης τίτλων, είναι εκείνο που σχηματίζεται από το ποσοστό του πλεονάσματος που προβλέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, για την κάλυψη ζημιών από υποτιμήσεις τίτλων που εμφανίζονται στους λογαριασμούς 18 και 34 (μετοχές, ομολογίες κ.λ.π.). Οι λογαριασμοί 41.02 «Τακτικό Αποθεματικό», 41.03 «Αποθεματικά Καταστατικού», 41.04 «Ειδικά Αποθεματικά», 41.05 «Έκτακτα Αποθεματικά», 41.08 «Αποθεματικό για κάλυψη υποτίμησης τίτλων « πιστώνονται με τα αποθεματικά που κάθε φορά, σχηματίζονται, από το καθαρό πλεόνασμα χρήσεως, με χρέωση του λογαριασμού 88.99 «Πλεόνασμα προς διάθεση». Ο λογαριασμός 41.06 « διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων» πιστώνεται, σε περίπτωση λήψεως τίτλων χωρίς αντάλλαγμα, με την ονομαστική αξία μετοχών ή εταιρικών μεριδίων εταιριών, στις οποίες ο Οργανισμός συμμετέχει, ή κατέχει μετοχές κατά κυριότητα, με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 18 ή του 34. Σε περίπτωση που η εκδότρια Εταιρία δεν εκδώσει νέες μετοχές αλλά αντικαταστήσει τις παλαιές με νέες μετοχές μεγαλύτερης ονομαστικής αξίας ο παραπάνω λογαριασμός πιστώνεται με τη διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών που λαμβάνονται και της ονομαστικής αξίας των μετοχών που αντικαθίστανται. Ο λογαριασμός 41.07 «διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» πιστώνεται με τη διαφορά που προκύπτει κατά την αναπροσαρμογή της αξίας περιουσιακών στοιχείων του ισολογισμού του Οργανισμού, που γίνεται με βάση ειδικό εκάστοτε νόμο, με χρέωση των οικείων λογαριασμών στους οποίους παρακολουθούνται τα περιουσιακά αυτά στοιχεία, για τα οποία γίνεται αναπροσαρμογή της αξίας τους. Ο λογαριασμός 41.10 «επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων» πιστώνεται με τις χορηγούμενες επιχορηγήσεις για τη χρηματοδότηση πάγιων στοιχείων του Οργανισμού, με χρέωση του οικείου λογαριασμού του ενεργητικού (λογαριασμοί τρίτων ή ταμειακών διαθεσίμων). Στο τέλος της χρήσεως, από το λογαριασμό 41.10 μεταφέρεται στο λογαριασμό 81.01.05 «αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων» ποσό ίσο με τις αποσβέσεις πάγιων στοιχείων των υπολογαριασμών του λογαριασμού 66 , που αναλογούν στην αξία των αποσβέσιμων πάγιων στοιχείων που χρηματοδοτήθηκαν από τις πιο πάνω επιχορηγήσεις. Σε περίπτωση εκποιήσεως, καταστροφής ή αχρηστεύσεως οποιουδήποτε πάγιου στοιχείου που χρηματοδοτήθηκε από τις παραπάνω επιχορηγήσεις, από το λογαριασμό 41.10 μεταφέρεται στην πίστωση του οικείου λογαριασμού του πάγιου στοιχείου το υπόλοιπο της επιχορηγήσεως που αφορά το στοιχείο αυτό. Σε περίπτωση που οι επιχορηγήσεις παραχωρούνται στους Οργανισμούς με όρους ή δεσμεύσεις, οι λογιστικοί χειρισμοί προσαρμόζονται στο νομικό πλαίσιο, το οποίο διέπει κάθε επιχορήγηση. Ο λογαριασμός 41.12 “Διαφορά αποτίμησης τίτλων στην τρέχουσα αξία τους”, πιστώνεται με τις θετικές (πιστωτικές) διαφορές αποτίμησης τέλους χρήσεως των τίτλων του Οργανισμού και χρεώνεται αντίστοιχα με τις αρνητικές (χρεωστικές) διαφορές αυτού του είδους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγρ. 2.2.111 περ. 5. 2.2.403. Λογαριασμός 42 «Αποτελέσματα εις νέο» 1. Στο λογαριασμό 42.00 «υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέο» μεταφέρεται από το λογαριασμό 88.99 «πλεόνασμα προς διάθεση» το τελικό υπόλοιπο που απομένει μετά την διάθεση του πλεονάσματος. 2. Στο λογαριασμό 42.01 «έλλειμμα χρήσεως εις νέο» μεταφέρεται από το λογαριασμό 88.98 «έλλειμμα εις νέο» το ποσό του ελλείμματος που, τελικά μένει ακάλυπτο. 3. Στο λογαριασμό 42.02 «ελλείμματα προηγουμένων χρήσεων» μεταφέρεται από το λογαριασμό 42.01 «έλλειμμα χρήσεως εις νέο» το ποσό εκείνο των ζημιών που δεν καλύπτεται κατά την επόμενη χρήση από το πλεόνασμα της ή από διάθεση αποθεματικών. 2.2.404. Λογαριασμός 44 «Προβλέψεις». 1. Πρόβλεψη είναι η κράτηση ορισμένου ποσού, που γίνεται, κατά το κλείσιμο του ισολογισμού του οργανισμού, σε βάρος του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως ή του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. Η κράτηση αυτή αποβλέπει στη κάλυψη ζημίας ή εξόδων ή ενδεχόμενης υποτιμήσεως στοιχείων του ενεργητικού, όταν κατά την ημερομηνία συντάξεως του ισολογισμού είναι πιθανή η πραγματοποίησή τους. 2. Οι προβλέψεις διακρίνονται στις εξής δύο βασικές κατηγορίες: α. Στις προβλέψεις για κινδύνους εκμεταλλεύσεως, οι οποίες σχηματίζονται με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 68 «προβλέψεις εκμεταλλεύσεως”. Για τις προβλέψεις αυτές χρησιμοποιούνται οι δέκα πρώτοι υπολογαριασμοί του 44 (44.00 έως και 44.09) β. Στις προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους (έκτακτες ζημίες και έξοδα), οι οποίες σχηματίζονται με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 83 «προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους”. Για τις προβλέψεις αυτές χρησιμοποιούνται οι επόμενοι υπολογαριασμοί του 44 (44.10 έως και 44.98). 3. Οι προβλέψεις για κινδύνους εκμεταλλεύσεως προορίζονται να καλύψουν έξοδα της χρήσεως που πιθανολογούνται ότι θα πραγματοποιηθούν μετά από το σχηματισμό των προβλέψεων. Τα έξοδα αυτά αν είχαν πραγματοποιηθεί μέσα στη χρήση, θα είχαν καταχωρηθεί σε προσαύξηση των εξόδων της ομάδας 6. 4. Οι προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους προορίζονται να καλύψουν έκτακτες ζημίες και έκτακτα έξοδα που πιθανολογούνται ότι θα πραγματοποιηθούν μετά από το σχηματισμό των προβλέψεων. Τα έξοδα αυτά, αν είχαν πραγματοποιηθεί μέσα στη χρήση, θα είχαν καταχωρηθεί στους οικείους υπολογαριασμούς των 81 «έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα» και 82 «έξοδα και έσοδα προηγουμένων χρήσεων». 5. Σχετικά με το σχηματισμό και τη χρησιμοποίηση των προβλέψεων ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες: α. Ο σχηματισμός των προβλέψεων είναι υποχρεωτικός, εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, ανεξάρτητα αν η χρήση κλείνει με θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα. β. Οι προβλέψεις εκμεταλλεύσεως σχηματίζονται, κατά το κλείσιμο του ισολογισμού, με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 68 και πίστωση των λογαριασμών 44.00 - 44.09. Τα καταβαλλόμενα ποσά εξόδων, για τα οποία σε προηγούμενες χρήσεις είχαν σχηματισθεί προβλέψεις, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού 82.00 “Έξοδα προηγούμενων χρήσεων” και σε ανοιγόμενους τριτοβάθμιους λογαριασμούς, αντίστοιχους των κατ’ είδος εξόδων της ομάδας 6, ανάλογα με τις επιθυμητές, από τον οργανισμό, πληροφορίες. Οι σχηματισμένες για κάθε καταβαλλόμενο έξοδο προβλέψεις, ανεξάρτητα από το ύψος τους, με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του λογαριασμού 44, μεταφέρονται στην πίστωση του λογαριασμού 84.91 “Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων για κάλυψη εξόδων εκμεταλλεύσεως”, ο οποίος αναλύεται σε τρίτο βαθμό, ανάλογα με τη δευτεροβάθμια ανάλυση του λογαριασμού 44 ( 44.00 έως 44.09) και τις επιθυμητές, από τον οργανισμό, πληροφορίες. γ. Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, σχηματίζονται με χρέωση του λογαριασμού 83.11 «προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και δάνεια» και πίστωση του λογαριασμού 44.11.01. Ο λογαριασμός 44.11.01 χρεώνεται με το ποσό σχηματισμένης πρόβλεψης, με πίστωση του λογαριασμού της οικείας απαιτήσεως, όποτε αυτή χαρακτηρίζεται, για το σύνολο ή μέρος, σαν ανεπίδεκτη εισπράξεως. Το υπόλοιπο της απαιτήσεως, που τυχόν μένει ακάλυπτο, μεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασμού 81.02.06 «ζημιές από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις». δ. Ο λογαριασμός 44.11.00 «Ειδική κράτηση για επισφαλή δάνεια» σχηματίζεται με χρέωση των υπολογαριασμών του 83.11 «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και δάνεια». Οι προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα, για έξοδα προηγουμένων χρήσεων, οι προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων περιουσιακών στοιχείων από πλειστηριασμούς, καθώς και οι λοιπές έκτακτες προβλέψεις, κατά το κλείσιμο του ισολογισμού, σχηματίζονται με χρέωση, αντίστοιχα, των λογαριασμών 83.12 «προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα», 83.13 «προβλέψεις για έξοδα προηγουμένων χρήσεων» 83.90 «προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων περιουσιακών στοιχείων από πλειστηριασμούς» και 83.98 «λοιπές έκτακτες προβλέψεις» και πίστωση των αντίστοιχων λογαριασμών 44.12, 44.13 και 44.98.Οι έκτακτες ζημιές και τα έκτακτα έξοδα που πραγματοποιούνται κατά τις επόμενες χρήσεις, για τις περιπτώσεις των οποίων είχαν σχηματισθεί προβλέψεις, καταχωρούνται κανονικά στους οικείους υπολογαριασμούς των 81 και 82.Μετά από κάθε καταχώρηση ζημίας ή εξόδων αυτής της μορφής, από τις σχηματισμένες προβλέψεις μεταφέρονται, με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 44 και πίστωση του λογαριασμού 84.01 «έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων για εκτάκτους κινδύνους», τα ποσά των προβλέψεων που είχαν σχηματισθεί για τις ζημιές και τα έξοδα που ήδη πραγματοποιήθηκαν. Η μεταφορά των ποσών αυτών γίνεται μέχρι το όριο καλύψεώς τους, δηλαδή στο λογαριασμό 84.01 μεταφέρεται ολόκληρη η σχηματισμένη πρόβλεψη, αν αυτή είναι μικρότερη από τις ζημίες ή τα έξοδα που ήδη πραγματοποιήθηκαν, αλλιώς μεταφέρεται ποσό ίσο με τις ζημίες ή τα έξοδα που ήδη πραγματοποιήθηκαν. ε. Οι σχηματισμένες προβλέψεις αναπροσαρμόζονται στο τέλος κάθε χρήσης, με βάση τις νέες συνθήκες που στο μεταξύ έχουν διαμορφωθεί. Αν υπάρχουν ποσά προβλέψεων που δεν χρησιμοποιήθηκαν, είτε επειδή οι ζημιές ή τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν ήταν μικρότερα από τις σχηματισμένες γι’ αυτά προβλέψεις, είτε επειδή εξέλιπαν οι κίνδυνοι για τους οποίους είχαν σχηματισθεί, μεταφέρονται στη πίστωση του λογαριασμού 84.00 «έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων». 2.2.405. Λογαριασμός 45 «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» 1. Οι υποχρεώσεις διακρίνονται, ανάλογα με το χρόνο ληκτότητάς τους, σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες. Μακροπρόθεσμες είναι οι υποχρεώσεις εκείνες για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεώς τους λήγει μετά από το τέλος της χρήσεως που ακολουθεί. Οι λοιπές υποχρεώσεις, δηλαδή εκείνες για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεώς τους λήγει ως το τέλος της χρήσεως που ακολουθεί, θεωρούνται βραχυπρόθεσμες και παρακολουθούνται στους οικείους λογαριασμούς της ομάδας 5. 2. Για να τακτοποιηθούν οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, κατά την κατάρτιση κάθε ισολογισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες: α. Κάθε μακροπρόθεσμη υποχρέωση που είναι πληρωτέα στην επόμενη χρήση ή τμήμα αυτής της υποχρέωσης που μετατρέπεται σε βραχυπρόθεσμο, διαχωρίζονται για να εμφανισθούν χωριστά στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. β. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος (τιμή πωλήσεως της Τράπεζας της Ελλάδος) κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού. 3. Στους λογαριασμούς 45.10 - 45.13 παρακολουθούνται οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς Τράπεζες και Ταμιευτήρια, από δάνεια ή άλλες χορηγήσεις που γίνονται από τους οργανισμούς αυτούς προς τον Οργανισμό. 4. Στους λογαριασμούς 45.22 και 45.23, παρακολουθούνται οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Οργανισμού προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αντίστοιχα. Στους λογαριασμούς 45.98 και 45.99 παρακολουθούνται οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 2.2.406. Λογαριασμός 48 «Λογαριασμοί συνδέσμου με τα υποκαταστήματα ή άλλα κέντρα». (Με αυτοτελή Λογιστική) 1. Στο λογαριασμό 48 παρακολουθούνται οι δοσοληψίες μεταξύ κεντρικού και υποκαταστημάτων του Οργανισμού, στις περιπτώσεις εκείνες που τα υποκαταστήματα έχουν λογιστική αυτοτέλεια. 2. Η ανάπτυξη του λογαριασμού 48 σε υπολογαριασμούς γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες που κάθε Οργανισμός επιθυμεί να ικανοποιεί, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη προσαρμογή, π.χ. στο είδος της λογιστικής αυτοτέλειας κάθε υποκαταστήματος ή στον αριθμό των υποκαταστημάτων. Υποχρεωτικά, όλες οι δοσοληψίες μεταξύ των υποκαταστημάτων παρακολουθούνται λογιστικώς μέσω Κεντρικού ( ή της Διοικήσεως), θεωρούμενες ότι διενεργούνται μέσω αυτού. (δηλαδή τα υποκαταστήματα για τις μεταξύ τους δοσοληψίες χρεωπιστώνουν τη Διοίκηση και αυτή, στη συνέχεια, πιστωχρεώνει τα υποκαταστήματα). Στο τέλος χρήσεως ο λογαριασμός 48 δεν εμφανίζεται στον ισολογισμό. Το υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού συμψηφίζεται κατά την ενσωμάτωση των ισολογισμών των υποκαταστημάτων στον ισολογισμό (γενικό) του Οργανισμού. 2.2.5 ΟΜΑΔΑ 5η : ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.2.500. Περιεχόμενο και εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Στην ομάδα 5 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Οργανισμού. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι εκείνες για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεως τους λήγει μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσεως. 2. Σχετικά με τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, που με την πάροδο του χρόνου μετατρέπονται σε βραχυπρόθεσμες, ισχύουν όσα καθορίζονται στην περιπτ.2 της παρ. 2.2.405. 3. Οι πιστώσεις των λογαριασμών της Ομάδας 5, με τις αξίες των αγαθών ή υπηρεσιών που αποκτώνται από τον Οργανισμό, γίνονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγρ. 1.1.105. 2.2.501. Λογαριασμός 50 «Προμηθευτές» 1. Στους υπολογαριασμούς του 50 παρακολουθούνται οι κάθε φύσεως δοσοληψίες του Οργανισμού με τους προμηθευτές του, από τους οποίους αγοράζει περιουσιακά στοιχεία ή υπηρεσίες. 2. Στους λογαριασμούς 50.00 «προμηθευτές εσωτερικού» και 50.01 «προμηθευτές εξωτερικού», παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις του Οργανισμού από τις « επί πιστώσει» αγορές του από προμηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού, αντίστοιχα. 3. Στους λογαριασμούς 50.02 «Ελληνικό Δημόσιο» και 50.03 «Ν.Π.Δ.Δ.» και Δημόσιες επιχειρήσεις», παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις του Οργανισμού από τις « επί πιστώσει» αγορές του από το Ελληνικό Δημόσιο ή από τα Ν.Π.Δ.Δ. και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις, όταν έχουν την ιδιότητα του προμηθευτή. 4. Στο λογαριασμό 50.05 «προκαταβολές σε προμηθευτές», είναι δυνατό να παρακολουθούνται τα ποσά που καταβάλλονται σε προμηθευτές προκαταβολικά για την εκτέλεση παραγγελιών, εκτός από όσα αφορούν πάγια στοιχεία, τα οποία παρακολουθούνται, ή στο λογαριασμό 15.09 «προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων» ή στο λογαριασμό 50.08 «Προμηθευτές λογαριασμός πάγιων στοιχείων» ή στο λογαριασμό 32.00 «παραγγελίες πάγιων στοιχείων», σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περιπτ. 5 της παρ. 2.2.109. Σε περίπτωση που, από υπαιτιότητα του Οργανισμού, δεν εκτελείται η παραγγελία και για το λόγο αυτό η προκαταβολή κρατείται από τον προμηθευτή π.χ. σαν ποινική ρήτρα, ο λογαριασμός 50.05 πιστώνεται ισόποσα με χρέωση του λογαριασμού 81.00.02 «καταπτώσεις εγγυήσεων - ποινικών ρητρών». 5. Στο λογαριασμό 50.06 «προμηθευτές - παρακρατημένες εγγυήσεις» είναι δυνατό να παρακολουθούνται τα ποσά που ο Οργανισμός παρακρατεί για εγγύηση, σύμφωνα με σχετικούς συμβατικούς όρους συμφωνίας με τον προμηθευτή του. Όταν δεν γίνεται χρήση του λογαριασμού 50.06, οι παρακρατημένες εγγυήσεις παρακολουθούνται στους λογαριασμούς 50.00, 50.01, 50.02 και 50.03 κατά περίπτωση. 6. Στο λογαριασμό 50.08 «Προμηθευτές λογαριασμός Πάγιων Στοιχείων», παρακολουθούνται οι κάθε φύσεως δοσοληψίες του Οργανισμού με προμηθευτές ή κατασκευαστές πάγιων στοιχείων. 2.2.502. Λογαριασμός 52 «Λογαριασμοί βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 1. Στο λογαριασμό 52 παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις του Οργανισμού από βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις προς αυτόν. 2. Σε περίπτωση δημιουργίας συναλλαγματικών διαφορών κατά την εξόφληση υποχρεώσεων προς Τράπεζες σε ξένο νόμισμα ή την αποτίμηση τους στο τέλος της χρήσεως, αυτές καταχωρούνται στο λογαριασμό 81.00.04 όταν είναι χρεωστικές ή στο λογαριασμό 81.01.04 όταν είναι πιστωτικές, εφόσον δεν αφορούν κτήση πάγιων στοιχείων ή στο λογαριασμό 16.15 όταν αφορούν πάγια στοιχεία, με πίστωση ή χρέωση των οικείων λογαριασμών προμηθευτών. 2.2.503. Λογαριασμός 53 «Πιστωτές διάφοροι» 1. Στους υπολογαριασμούς του 53 παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις του Οργανισμού οι οποίες δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε κατηγορία υποχρεώσεων από εκείνες που παρακολουθούνται στους λοιπούς πρωτοβάθμιους λογαριασμούς της ομάδας 5. 2. Ο λογαριασμός 53.00 «αποδοχές προσωπικού πληρωτέες» χρησιμοποιείται κατά την λογιστικοποίηση των μισθοδοτικών καταστάσεων πληρωμής του προσωπικού συμψηφιστικά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγρ. 1.1.105. Στην πίστωση του λογαριασμού αυτού, με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 60 «αμοιβές και έξοδα προσωπικού», καταχωρούνται οι καθαρές πληρωτέες αποδοχές του προσωπικού, ενώ στη χρέωσή του καταχωρούνται οι καταβολές προς τους δικαιούχους. Οι αποδοχές, οι οποίες μέσα σε εύλογο χρόνο δεν ζητούνται από τους δικαιούχους, μεταφέρονται στην πίστωση του λογαριασμού 53.03 «οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού». 3. Στο λογαριασμό 53.06 « οφειλόμενες δόσεις τίτλων» καταχωρούνται οι δόσεις που οφείλονται από τίτλους της περιπτ. 3 της παρ. 2.2.111. 4. Στο λογαριασμό 53.07 «οφειλόμενες δόσεις ομολογιών και λοιπών χρεογράφων» καταχωρούνται οι δόσεις που οφείλονται από χρεόγραφα της παρ. 2.2.305. 5. Στο λογαριασμό 53.08 «δικαιούχοι αμοιβών» καταχωρούνται οι αμοιβές που οφείλονται σε ελεύθερους επαγγελματίες, σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού και σε τρίτους, ενώ στη χρέωσή του καταχωρούνται οι καταβολές προς τους δικαιούχους. 6. Στο λογαριασμό 53.09 « δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων» καταχωρούνται οι χρηματικές εγγυήσεις που καταθέτονται στον Οργανισμό για διάφορους λόγους, από τρίτους εκτός από προμηθευτές για τους οποίους οι παρακρατημένες εγγυήσεις καταχωρούνται στο λογαριασμό 50.06. 7. Οι κενοί δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί 53.10-53.13 δύνανται να χρησιμοποιούνται για κάλυψη αναγκών, που τυχόν ανακύπτουν από την εφαρμογή της παραγρ. 1.1.105. 8. Στους λογαριασμούς 53.17 και 53.18 καταχωρείται στο τέλος κάθε χρήσης το τμήμα εκείνο των υποχρεώσεων του λογαριασμού 45 «μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις», το οποίο είναι πληρωτέο στην επόμενη χρήση. 9. Στο λογαριασμό 53.19 καταχωρείται το τμήμα των επιχορηγήσεων που έχουν ληφθεί για συγκεκριμένο σκοπό και για διάφορους λόγους χαρακτηρίζονται ως επιστρεπτέες στους χορηγούς. 10. Στο λογαριασμό 53.20 παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις προς τρίτους, από ποσά που εισπράττονται για λογαριασμό τους. Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις κρατήσεων για λογαριασμό συνδικαλιστικών οργανώσεων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, Συνεταιρισμών, του Δημοσίου για κάλυψη οφειλών των καταθετών, Οργανισμών παροχής δανείων, φυσικών προσώπων κ.λ.π. Δεν παρακολουθούνται στο λογαριασμό 53.20 - Οι υποχρεώσεις από ασφαλιστικές κρατήσεις των εργαζομένων των Ταμείων, που παρακολουθείται στο λογαριασμό 55. - Οι υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων, που παρακολουθούνται στο λογαριασμό 54. 11. Στους λογαριασμούς 53.98 «λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε δρχ.» και 53.99 «λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.», παρακολουθούνται οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Οργανισμού, οι οποίες δεν εντάσσονται σε μία από τις προηγούμενες κατηγορίες λογαριασμών της ομάδας 5. 2.2.504. Λογαριασμός 54 «Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη» 1. Στους υπολογαριασμούς του 54 παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις του Οργανισμού από φόρους και τέλη προς το Ελληνικό Δημόσιο, τους δήμους, τις κοινότητες και λοιπούς οργανισμούς δημοσίου δικαίου. 2. Στο λογαριασμό 54.03 «φόροι - τέλη αμοιβών προσωπικού» πιστώνονται οι φόροι και τα τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ που παρακρατούνται από τις αποδοχές του προσωπικού και από τις αποζημιώσεις του. Η πίστωση του λογαριασμού 54.03 γίνεται με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 60 «αμοιβές και έξοδα προσωπικού». Ο λογαριασμός 54.03 χρεώνεται με τα ποσά που καταβάλλονται για την εξόφληση των σχετικών υποχρεώσεων. 3. Στο λογαριασμό 54.04 «φόροι-τέλη αμοιβών τρίτων» πιστώνονται οι φόροι και τα τέλη χαρτοσήμου που ο Οργανισμός παρακρατεί για τις αμοιβές τρίτων. Στον ίδιο λογαριασμό, με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 61, πιστώνονται οι φόροι και τα τέλη χαρτοσήμου που αναλογούν στις αμοιβές τρίτων, όταν δεν γίνεται παρακράτηση ή όταν γίνεται μερική παρακράτηση. Το αυτό ισχύει και για όλες τις άλλες περιπτώσεις παρακρατημένων φόρων και τελών. 4. Στο λογαριασμό 54.05 « φόροι - τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων», με χρέωση του λογαριασμού του 63.03, πιστώνονται οι φόροι και τα τέλη των μεταφορικών μέσων. 5. Στην πίστωση του λογαριασμού 54.07 μεταφέρονται στο τέλος της χρήσεως, με χρέωση του λογαριασμού 88, οι υποχρεώσεις του Οργανισμού για φόρους εισοδήματος, με βάση την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Ο λογαριασμός 54.07 αναλύεται σε τριτοβάθμιους, ανάλογα με την πηγή εσόδων που αφορούν αυτοί οι φόροι (π.χ. εισόδημα ακινήτων, κινητών αξιών κ.λ.π.).... Στο λογαριασμό 54.08 « λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων - τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήματος» συγκεντρώνονται, κατά το κλείσιμο του ισολογισμού, όλοι οι λογαριασμοί που απεικονίζουν ποσά φόρων τα οποία περιλαμβάνονται στη δήλωση του φόρου εισοδήματος της κλειόμενης χρήσεως. Ο λογαριασμός 54.08 λειτουργεί ως εξής: α. Στη χρέωσή του μεταφέρονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών 33.13.00 «προκαταβολή φόρου εισοδήματος» και 33.13.01, 05, 06, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περιπτ.4 της παρ. 2.2.304. β. Στην πίστωσή του μεταφέρονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών 54.07, 54.09.05, 54.09.11 και 54.09.13 κατά περίπτωση, ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε ότι αφορά την πηγή φορολόγησης του εισοδήματος. γ. Πιστώνεται, με χρέωση του λογαριασμού 33.13.00, με τον προκαταβλητέο φόρο για την επόμενη χρήση, ο οποίος, σύμφωνα με τα παραπάνω (α), μεταφέρεται στη χρέωσή του (του 54.08) κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της επόμενης αυτής χρήσεως. Μετά από τις παραπάνω εγγραφές το υπόλοιπο του λογαριασμού 54.08 είναι ίσο με το ποσό του καταβλητέου φόρου που προκύπτει από την οικεία δήλωση φόρου εισοδήματος. Οι καταβολές, στην επόμενη χρήση, για την εξόφληση του φόρου αυτού καταχωρούνται στη χρέωση του 54.08. Σε περίπτωση που το υπόλοιπο του λογαριασμού 54.08, μετά από τις παραπάνω εγγραφές, είναι χρεωστικό, το υπόλοιπο αυτό, που είναι ίσο με το αντίστοιχο υπόλοιπο της οικείας δηλώσεως φόρου εισοδήματος, αντιστοιχεί στον επιστρεπτέο στον οργανισμό φόρο. 6. Οι υπολογαριασμοί του 54.09 «λοιποί φόροι-τέλη» λειτουργούν ως εξής: α. Στους λογαριασμούς 54.09.01 «φόρος αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών Οργάνων» και 54.09.02 «χαρτόσημο και ΟΓΑ αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων « καταχωρούνται τα ποσά των φόρων και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από τον Οργανισμό για τις αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου καθώς και των επιτροπών και ομάδων εργασίας, που αυτός συστήνει. β. Στους λογαριασμούς 54.09.03 «φόρος τόκων» και 54.09.04 «χαρτόσημο και ΟΓΑ τόκων», καταχωρούνται τα ποσά των φόρων και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από τον Οργανισμό, για τους τόκους που αυτός καταβάλλει σε τρίτους. γ. Στον λογαριασμό 54.09.05 «χαρτόσημο και ΟΓΑ εισοδημάτων από οικοδομές» καταχωρούνται τα τέλη χαρτοσήμου, εφόσον βαρύνουν τον Οργανισμό, με χρέωση των υπολογαριασμών του 63 « φόροι - τέλη». Στο λογαριασμό 54.09.05 καταχωρούνται και τα ποσά χαρτοσήμου που εισπράττονται από μισθωτές ακινήτων του Οργανισμού. Στο τέλος της χρήσεως, τα υπόλοιπα του λογαριασμού 54.09.05 μεταφέρονται στο λογαριασμό 54.08, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω στην περιπτ. 5. δ. Στους λογαριασμούς 54.09.00 «Φόρος μερισμάτων μετοχών», 54.09.11 «Φόρος εισοδήματος από μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων» 54.09.13 «Φόρος εισοδήματος από τόκους» καταχωρούνται τα ποσά των φόρων που αναλογούν στα παραπάνω εισοδήματα, εφόσον δημιουργείται σχετική υποχρέωση για τον Οργανισμό, με βάση την ισχύουσα κάθε φορά, φορολογική νομοθεσία. ε. Στους λογαριασμούς 54.09.07 « τέλη ακίνητης περιουσίας» και 54.09.08 «φόροι - τέλη ανεγειρόμενων οικοδομών» καταχωρούνται οι φόροι που αναλογούν στην ακίνητη περιουσία του Οργανισμού, με χρέωση των υπολογαριασμών του λογαριασμού 63.00 «φόροι - τέλη « καθώς και οι φόροι και τα τέλη που καταβάλλονται για την έκδοση αδειών ανεγειρόμενων οικοδομών, με χρέωση των οικείων λογαριασμών της ομάδας 1, ή κατά περίπτωση των λογαριασμών του 63 « φόροι - τέλη» (π.χ. τέλη πεζοδρομίων, χρήσεως δρόμων, τέλη οικοδομικών αδειών ή συντηρήσεως εγκαταστάσεων). στ. Στον λογαριασμό 54.09.09 «τέλη καθαριότητας και φωτισμού» καταχωρούνται, με χρέωση του λογαριασμού 63.04.01 «Τέλη καθαριότητας και φωτισμού» τα ποσά που βεβαιώνονται σε βάρος του Οργανισμού για τέλη καθαριότητας και δημοτικού φωτισμού. ζ. Στον λογαριασμό 54.09.10 « χαρτόσημο και ΟΓΑ δανείων» καταχωρούνται τα τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ που επιβαρύνουν τον Οργανισμό για δάνεια του, με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 63.98.01 «Τέλη χαρτοσήμου». Στο λογαριασμό αυτό (54.09.10) καταχωρούνται και τα τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ που τυχόν εισπράττονται από οφειλέτες του Οργανισμού. η. Στον λογαριασμό 54.09.12 «φόρος αμοιβών εργολάβων» καταχωρούνται οι φόροι και τα τέλη χαρτοσήμου που παρακρατούνται από τον οργανισμό για τις αμοιβές εργολάβων του. θ. Στο λογαριασμό 54.09.14 παρακολουθούνται οι φόροι που παρακρατούνται κατά την εξόφληση τιμολογίων των προμηθευτών του Οργανισμού, με σκοπό την απόδοσή τους στο Δημόσιο. 7. Στο λογαριασμό 54.99 «φόροι - τέλη προηγούμενων χρήσεων» παρακολουθούνται οι φόροι και τα τέλη προηγούμενων χρήσεων που, για διάφορους λόγους, δεν προηγήθηκε η καταχώρησή τους στους οικείους υπολογαριασμούς του 54, ούτε ασκήθηκε προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια, οπότε ισχύουν όσα καθορίζονται στην περιπ. 8 της παρ. 2.2.304 για το λογαριασμό 33.98. Ο λογαριασμός 54.99 πιστώνεται με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 82 «Έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων.» 2.2.505. Λογαριασμός 55 «Ασφαλιστικοί Οργανισμοί». 1. Στους υπολογαριασμούς του 55 παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις του Οργανισμού προς τους διάφορους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, για εργοδοτικές εισφορές και κρατήσεις που προέρχονται από μισθοδοσία του προσωπικού. 2. Στους τριτοβάθμιους λογαριασμούς των λογαριασμών 55.00, 55.01, 55.02, 55.03, 55.04, 55.05, 55.06 και 55.09 τους οποίους αναπτύσσει ο κάθε Οργανισμός σύμφωνα με τις ανάγκες του, παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις του Οργανισμού ως εξής: α. Στο τέλος κάθε μισθοδοτικής περιόδου, με το συνολικό ύψος των εισφορών του εργοδότου και των εργαζομένων, που αναλογούν στις αποδοχές της περιόδου αυτής, πιστώνονται οι αντίστοιχοι υπολογαριασμοί. Οι υπολογαριασμοί αυτοί χρεώνονται με τις καταβολές που γίνονται προς τον δικαιούχο Φορέα. β. Σε περίπτωση διακανονισμού καθυστερημένων υποχρεώσεων με δόσεις, οι σχετικές οφειλές μεταφέρονται στους αντίστοιχους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 55.08 « λογαριασμός δόσεων καθυστερουμένων υποχρεώσεων» με τον οποίο παρακολουθείται η εξόφλησή τους. γ. Σε περίπτωση βεβαιώσεως οφειλών, πέρα από εκείνες που εμφανίζονται στους οικείους υπολογαριασμούς του 55, αν οι οφειλές αυτές αφορούν τη χρήση μέσα στην οποία βεβαιώνονται, καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 55, με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 60, αν όμως αφορούν προηγούμενες χρήσεις, καταχωρούνται στο λογαριασμό 55.99, «Κρατήσεις και Εισφορές καθυστερούμενες προηγουμένων χρήσεων» με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 82.00 «έξοδα προηγουμένων χρήσεων» 3. Στο λογαριασμό 55.99 «Κρατήσεις και Εισφορές καθυστερούμενες προηγουμένων χρήσεων» παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις του Οργανισμού προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, όταν οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν την προηγούμενη ή τις προηγούμενες χρήσεις και καθυστερεί η πληρωμή τους πέρα από την ημερομηνία κατά την οποία γίνονται ληξιπρόθεσμες. 2.2.506. Λογαριασμός 56 «Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού» 1. Όπως οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού, έτσι και οι μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού εξυπηρετούν το σκοπό της αναμορφώσεως των λογαριασμών εσόδων, εξόδων και του ισολογισμού στο πραγματικό μέγεθος τους κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περιπτ.1 της παρ. 2.2.307. Ειδικότερα, στους μεταβατικούς λογαριασμούς παθητικού καταχωρούνται τα έσοδα της επομένης χρήσεως που προεισπράττονται και τα πληρωτέα έξοδα της κλειόμενης χρήσεως, που πραγματοποιούνται δηλαδή μέσα στη χρήση, δεν πληρώνονται όμως μέσα σ’ αυτή, ούτε είναι δυνατή η πίστωσή τους σε προσωπικούς λογαριασμούς, επειδή δεν είναι απαιτητά κατά το τέλος της χρήσεως. 2. Στο λογαριασμό 56.00 «έσοδα επομένων χρήσεων», σε περίπτωση που δεν καταχωρούνται απευθείας σ’ αυτόν, μεταφέρονται από τους οικείους λογαριασμούς εσόδων της ομάδας 7 όσα από αυτά δεν αφορούν την κλειόμενη αλλά την επόμενη ή τις επόμενες χρήσεις. Η ανάλυση του λογαριασμού 56.00 σε τριτοβάθμιους υπολογαριασμούς είναι αντίστοιχη των αναλύσεων των λογαριασμών εσόδων, στους οποίους μεταφέρονται τα κονδύλια που αφορούν τη νέα (επόμενη) χρήση, αμέσως μετά την έναρξη της. 3. Στο λογαριασμό 56.01 «έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)» καταχωρούνται, με αντίστοιχη χρέωση των οικείων λογαριασμών εξόδων της ομάδας 6, τα έξοδα που ανήκουν στην κλειόμενη χρήση, αλλά δεν πληρώνονται μέσα σ’ αυτή και τα οποία, σύμφωνα π.χ. με τις σχετικές συμβάσεις, δεν είναι στο τέλος της χρήσεως απαιτητά από τους δικαιούχους και για το λόγο αυτό δεν κρίνεται ορθό ή σκόπιμο να φέρονται σε πίστωση των οικείων λογαριασμών υποχρεώσεων. 2.2.507. Λογαριασμός 57 «Υποχρεώσεις για συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης». Στο λογαριασμό 57 «Υποχρεώσεις για συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης» παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις του Οργανισμού, από συντάξεις που καταβάλλονται για λογαριασμό του από άλλο Οργανισμό. 2.2.508. Λογαριασμός 58 «Λογαριασμοί περιοδικής κατανομής». 1. Η καθιέρωση του λογαριασμού 58 αποβλέπει στη διευκόλυνση του προσδιορισμού των βραχύχρονων αποτελεσμάτων, τόσο στην περίπτωση που δε λειτουργεί η αναλυτική λογιστική των λογαριασμών της ομάδας 9, οπότε η λειτουργία του λογαριασμού 58 συμβάλλει αποφασιστικά στο προσδιορισμό ορθών βραχύχρονων αποτελεσμάτων όσο και στη περίπτωση κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα της αναλυτικής λογιστικής των λογαριασμών της ομάδας 9, οπότε με τη λειτουργία του λογαριασμού 58 επιτυγχάνεται αριθμητική συμφωνία των βραχύχρονων συνολικών αποτελεσμάτων της γενικής λογιστικής με τα βραχύχρονα αναλυτικά αποτελέσματα της αναλυτικής λογιστικής. 2. Με το λογαριασμό 58 δίνεται η ευχέρεια να καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς εξόδων, εσόδων και αποθεμάτων της γενικής λογιστικής τα ποσά εκείνα τα οποία, μολονότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί, είναι γνωστά (π.χ. δώρα Χριστουγέννων, ασφάλιστρα, ενοίκια) ή είναι δυνατό να προσδιορίζονται με ικανή προσέγγιση (π.χ. αποζημιώσεις απολυόμενου προσωπικού, φόροι-τέλη, τόκοι δανειακών λογαριασμών Τραπεζών). 3. Ο λογαριασμός 58 λειτουργεί ως εξής: Ο λογαριασμός 58 αναπτύσσεται στους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς, οι οποίοι απεικονίζονται στο Σχέδιο Λογαριασμών (58.24, 58.25, 58.26, 58.28, 58.60, 58.61, 58.62, 58.63, 58.64, 58.65, 58.66, 58.67, 58.68, 58.70, 58.71, 58.72, 58.73, 58.74, 58.75, 58.76, 58.78, 58.81, 58.82, 58.83 και 58.84) Οι δευτεροβάθμιοι αυτοί λογαριασμοί, είναι αντίστοιχοι με τους ενδιάμεσους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς παρακολουθήσεως των προϋπολογισμένων εξόδων της ομάδας 6 (60.99, 61.99, 62.99, 63.99, 64.99, 65.99, 66.99, 67.99 και 68.99), των προϋπολογισμένων έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων της ομάδας 8 (81.99, 82.99, 83.99 και 84.99), των προϋπολογισμένων αγορών της ομάδας 2 (24.99, 25.99, 26.99 και 28.99) και των προϋπολογισμένων εσόδων της ομάδας 7 (70.99, 71.99, 72.99, 73.99, 74.99, 75.99, 76.99 και 78.99). Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί του 58, οι οποίοι αναπτύσσονται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Οργανισμού, στο τέλος της περιόδου λογισμού (π.χ. στο τέλος του μήνα ή τριμήνου): - Πιστώνονται με τα προϋπολογισμένα έξοδα, με χρέωση των αντίστοιχων ενδιάμεσων λογαριασμών των ομάδων 6 και 8. - Πιστώνονται με τις προϋπολογισμένες αγορές, με χρέωση των αντίστοιχων ενδιάμεσων λογαριασμών της ομάδας 2. - Χρεώνονται με τα προϋπολογισμένα έσοδα, με πίστωση των αντίστοιχων ενδιάμεσων λογαριασμών των ομάδων 7 και 8. Στο τέλος της επόμενης περιόδου λογισμού (π.χ. στο τέλος του επόμενου μήνα ή τριμήνου) ακυρώνονται οι εγγραφές προϋπολογισμένων εξόδων, εσόδων και αγορών, οι οποίες έγιναν στο τέλος της προηγούμενης περιόδου λογισμού και διενεργούνται νέες εγγραφές προϋπολογισμένων εξόδων, εσόδων και αγορών, σύμφωνα με τα στοιχεία της νέας (επόμενης) περιόδου λογισμού, κατά τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω. Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί του 58, επίσης στο τέλος της περιόδου λογισμού: - Χρεώνονται με τα προπληρωμένα έξοδα που εμφανίζονται στους οικείους λογαριασμούς εξόδων των ομάδων 6 και 8, με πίστωση των αντίστοιχων ενδιάμεσων λογαριασμών των ομάδων αυτών (6 και 8). - Πιστώνονται με τα προεισπραγμένα έσοδα που εμφανίζονται στους οικείους λογαριασμούς εσόδων των ομάδων 7 και 8 με χρέωση των αντίστοιχων ενδιάμεσων λογαριασμών των ομάδων αυτών (7 και 8). Στο τέλος της επόμενης περιόδου λογισμού ακυρώνονται οι εγγραφές των προπληρωμένων εξόδων και των προεισπραγμένων εσόδων, οι οποίες έγιναν στο τέλος της προηγούμενης περιόδου λογισμού, και διενεργούνται νέες εγγραφές προπληρωμένων εξόδων και προεισπραγμένων εσόδων σύμφωνα με τα στοιχεία της νέας (επομένης) περιόδου λογισμού, όπως ακριβώς γίνεται και στην περίπτωση των προϋπολογισμένων εξόδων. Τόσο στις περιπτώσεις των προϋπολογισμένων, π.χ. εξόδων, όσο και στις περιπτώσεις των προπληρωμένων εξόδων και προεισπραγμένων εσόδων, παρέχεται η δυνατότητα, αντί να ακυρώνονται οι εγγραφές της προηγούμενης περιόδου λογισμού και να γίνονται νέες στο τέλος της νέας (επόμενης) περιόδου λογισμού, να γίνονται συμπληρωματικές εγγραφές, έτσι ώστε οι παραπάνω λογαριασμοί, οι οποίοι λειτουργούν κατά το σύστημα των αντικριζόμενων χρεοπιστώσεων, να απεικονίζουν τα πράγματι προϋπολογισμένα, προπληρωμένα, και προεισπραγμένα, ποσά στο τέλος κάθε περιόδου λογισμού. Στο τέλος της χρήσεως ο λογαριασμός 58 εξισώνεται, επειδή σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί έξοδα ή έσοδα που αφορούν την επόμενη χρήση ή προκειμένου για προϋπολογισμένες αγορές, δεν έχει παραληφθεί το οικείο παραστατικό αξίας, τα αντίστοιχα ποσά μεταφέρονται στους οικείους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού (36) ή παθητικού (56). 2.2.6 ΟΜΑΔΑ 6η: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ 2.2.600. Περιεχόμενο και εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Στην ομάδα 6 απεικονίζονται και παρακολουθούνται κατ’ είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην ομαλή δραστηριότητα της χρήσεως, καθώς επίσης και οι ετήσιες επιβαρύνσεις για τη διενέργεια αποσβέσεων και προβλέψεων που ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος. Οι χρεώσεις των εξόδων στους οικείους λογαριασμούς της Ομάδας 6 γίνονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις παραγρ. 1.1.105 και 1.1.107. 2. Στους λογαριασμούς της ομάδας 6 δεν καταχωρούνται: α. Ποσά που αφορούν επενδύσεις ή τοποθετήσεις. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς των ομάδων 1 και 3, με εξαίρεση εκείνα που αφορούν τις ιδιοκατασκευές, οπότε με τα σχετικά ποσά χρεώνονται οι οικείοι λογαριασμοί της ομάδας 1, με πίστωση του λογαριασμού 78.00 «ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων». β. Ποσά που αφορούν ζημίες και έξοδα εξαιρετικού χαρακτήρα, τα οποία καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 81 «έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα». γ. Ποσά που αφορούν ζημίες και έξοδα προηγούμενων χρήσεων, τα οποία καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 82 «έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων». δ. Ποσά προβλέψεων που δεν αφορούν άμεσα την εκμετάλλευση, τα οποία καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 83 «προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους». 3. Αν κατά το χρόνο που γίνονται οι εγγραφές καταχωρήσεως των εξόδων δεν είναι γνωστός ο χαρακτήρας η ο προορισμός τους, τα ποσά των εξόδων αυτών είναι δυνατό να καταχωρούνται προσωρινά στους λογαριασμούς της ομάδας 6 και από αυτούς, είτε περιοδικά μέσα στη χρήση, είτε στο τέλος της κατά το κλείσιμο του ισολογισμού, να μεταφέρονται αντιλογιστικά στους λογαριασμούς στους οποίους πραγματικά ανήκουν (δηλαδή στους λογαριασμούς του ενεργητικού ή στους λογαριασμούς της ομάδας 8). 4. Ο τρόπος διορθώσεως των λογαριασμών εξόδων της ομάδας 6, που περιγράφεται στην πιο πάνω περιπτ. 3, δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που τα έξοδα αφορούν κατασκευές ή βελτιώσεις πάγιων στοιχείων. Σε αυτήν την περίπτωση, οι διορθωτικές εγγραφές των εξόδων γίνονται με πίστωση του λογαριασμού 78.00 «ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων» και χρέωση των οικείων λογαριασμών της ομάδας 1. 5. Σε περιπτώσεις που ο Οργανισμός καταλογίζει σε βάρος τρίτων έξοδα που πραγματοποιούνται για λογαριασμό τους, τα οποία για τον οιονδήποτε λόγο έχουν καταχωρηθεί στους οικείους λογαριασμούς της ομάδας 6, τα αντίστοιχα ποσά μπορούν να μεταφέρονται με αντιλογισμό, στη χρέωση των οικείων λογαριασμών των τρίτων. 2.2.601. Περιοδική κατανομή εξόδων μέσα στη χρήση. Σε περίπτωση που ο Οργανισμός υπολογίζει βραχύχρονα (π.χ. μηνιαία ή τριμηνιαία) αποτελέσματα ή καταρτίζει περιοδικές συγκρίσιμες καταστάσεις, ή περιοδική κατανομή των εξόδων αντιμετωπίζεται, με παρεμβολή ενδιάμεσων λογαριασμών εξόδων, (60.99, 61.99, 62.99, 63.99, 64.99, 65.99, 66.99, 67.99 και 68.99)., σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.508. 2.2.602. Τακτοποίηση λογαριασμών εξόδων στο τέλος της χρήσεως 1. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της ομάδας 6 στο τέλος χρήσεως, μεταφέρονται στη χρέωση του λογαριασμού 80.00 «λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης». Σε περίπτωση που οι λογαριασμοί εξόδων περιλαμβάνουν και προπληρωμένα ποσά εξόδων που αφορούν επόμενες χρήσεις ή σε περίπτωση που οι λογαριασμοί αυτοί δεν περιλαμβάνουν ποσά δουλευμένων εξόδων, επειδή θα πληρωθούν κατά τις επόμενες χρήσεις, πριν από τη μεταφορά των υπολοίπων τους στο λογαριασμό 80.00 γίνονται εγγραφές τακτοποιήσεως, έτσι ώστε τα υπόλοιπα αυτά να απεικονίζουν το ακριβές ύψος όλων των δουλευμένων εξόδων δραστηριότητας της χρήσεως που κλείνει. 2. Οι εγγραφές τακτοποιήσεως της προηγούμενης περιπτώσεως, γίνονται με τη βοήθεια μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού (λογαριασμός 36) και παθητικού (λογαριασμός 56), όπως καθορίζεται αντίστοιχα στις παρ. 2.2.307 και 2.2.506. 2.2.603. Ανάπτυξη λογαριασμών εξόδων σε τρίτο βαθμό Κάθε Οργανισμός είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί τους υποχρεωτικούς τριτοβάθμιους λογαριασμούς της Ομάδας 6, που προβλέπονται από το σχέδιο λογαριασμών, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί αντίστοιχους άλλους λογαριασμούς, έστω και αν υπάρχουν κενοί κωδικοί αριθμοί. Δημιουργία νέων τριτοβάθμιων λογαριασμών επιτρέπεται μόνο για περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τους υπάρχοντες τριτοβάθμιους. 2.2.604. Λογαριασμός 60 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού. Στο λογαριασμό 60 καταχωρούνται όλα τα έξοδα του Οργανισμού για τις αμοιβές του προσωπικού του, τις εργοδοτικές εισφορές, τις παρεπόμενες παροχές και έξοδα του προσωπικού, καθώς και οι αποζημιώσεις απολύσεων. Στο δεύτερο βαθμό γίνεται συγκέντρωση κατά κατηγορία (μόνιμοι, έκτακτοι, εποχιακοί κλπ) σε συνδυασμό με το είδος των υπηρεσιών που προσφέρονται (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές κ.λ.π.), αφ’ ενός των ακαθαρίστων αμοιβών και αφ’ ετέρου των εργοδοτικών εισφορών. Στο τρίτο βαθμό γίνεται ανάλυση των λογαριασμών σύμφωνα με το δημόσιο λογιστικό. 1. Στο λογαριασμό 60.00 καταχωρούνται όλες οι αμοιβές για το έμμισθο τακτικό διοικητικό προσωπικό π.χ. βασικός μισθός, ΑΤΑ, χρονοεπίδομα, άλλα επιδόματα, οδοιπορικά, αμοιβή για νυκτερινή εργασία, αποζημιώσεις κλπ. 2. Στο λογαριασμό 60.01 καταχωρούνται όλες οι αμοιβές για το έμμισθο έκτακτο διοικητικό προσωπικό π.χ. βασικός μισθός, ΑΤΑ, χρονοεπίδομα, άλλα επιδόματα, οδοιπορικά, αποζημιώσεις, αμοιβές ωρομίσθιου προσωπικού κλπ. 3. Στο λογαριασμό 60.02 καταχωρούνται όλες οι αμοιβές εποχιακού και λοιπού διοικητικού προσωπικού π.χ. βασικός μισθός, χρονοεπίδομα, διάφορα επιδόματα, αποζημιώσεις, αμοιβές για νυκτερινή εργασία, κλπ 4. Στο λογαριασμό 60.03 καταχωρούνται όλες οι αμοιβές έμμισθου τακτικού ιατρικού προσωπικού π.χ. βασικός μισθός, χρονοεπίδομα, διάφορα επιδόματα, αποζημιώσεις, οδοιπορικά κλπ. 5. Στο λογαριασμό 60.04 καταχωρούνται όλες οι αμοιβές έμμισθου εκτάκτου ιατρικού προσωπικού π.χ. βασικός μισθός, χρονοεπίδομα, διάφορα επιδόματα, αποζημιώσεις, οδοιπορικά κλπ. 6. Στο λογαριασμό 60.06 καταχωρούνται όλες οι αμοιβές έμμισθου τακτικού νοσηλευτικού προσωπικού π.χ. βασικός μισθός, χρονοεπίδομα, διάφορα επιδόματα, οδοιπορικά, αποζημιώσεις κλπ. 7. Στο λογαριασμό 60.07 καταχωρούνται όλες οι αμοιβές έμμισθου εκτάκτου νοσηλευτικού προσωπικού π.χ. βασικός μισθός, χρονοεπίδομα, διάφορα επιδόματα, οδοιπορικά, αποζημιώσεις κλπ. 8. Στο λογαριασμό 60.08 καταχωρούνται όλες οι αμοιβές εποχιακού και λοιπού νοσηλευτικού προσωπικού π.χ. βασικός μισθός, χρονοεπίδομα, διάφορα επιδόματα, οδοιπορικά, αποζημιώσεις κλπ. 9. Στο λογαριασμό 60.20 καταχωρούνται όλες οι εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις του έμμισθου τακτικού διοικητικού προσωπικού εισφορές στο ΙΚΑ, εισφορές σε διάφορους Ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ. 10. Στο λογαριασμό 60.21 καταχωρούνται όλες οι εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις του έμμισθου έκτακτου διοικητικού προσωπικού εισφορές στο ΙΚΑ, εισφορές σε διάφορους Ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ. 11. Στο λογαριασμό 60.22 καταχωρούνται όλες οι εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις του εποχιακού και λοιπού διοικητικού προσωπικού π.χ. εισφορές στο ΙΚΑ, εισφορές σε διάφορους ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ. 12. Στο λογαριασμό 60.23 καταχωρούνται όλες οι εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις του έμμισθου τακτικού ιατρικού προσωπικού π.χ. εισφορές στο ΙΚΑ, εισφορές σε διάφορους ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ. 13. Στο λογαριασμό 60.24 καταχωρούνται όλες οι εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις του έμμισθου εκτάκτου ιατρικού προσωπικού π.χ. εισφορές στο ΙΚΑ, εισφορές σε διάφορους ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ. 14. Στο λογαριασμό 60.26 καταχωρούνται όλες οι εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις του έμμισθου τακτικού νοσηλευτικού προσωπικού π.χ. εισφορές στο ΙΚΑ, εισφορές σε διάφορους ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ. 15. Στο λογαριασμό 60.27 καταχωρούνται όλες οι εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις του έμμισθου εκτάκτου νοσηλευτικού προσωπικού π.χ. εισφορές στο ΙΚΑ, εισφορές σε διάφορους ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ. 16. Στο λογαριασμό 60.28 καταχωρούνται οι εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις του εποχιακού και λοιπού νοσηλευτικού προσωπικού. 17. Στο λογαριασμό 60.50 καταχωρούνται όλες οι παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού π.χ. έξοδα νοσηλείας υπαλλήλων, δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων, υποτροφίες, έξοδα κηδείας υπαλλήλων κλπ. 18. Στο λογαριασμό 60.60 καταχωρούνται όλες οι αποζημιώσεις απολύσεων υπαλλήλων. 2.2.605. Λογαριασμός 61 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων». Στο λογαριασμό 61 καταχωρούνται όλες οι αμοιβές και τα έξοδα που λογίζονται από τον Οργανισμό και αφορούν τρίτους (συνεργάτες κλπ), που δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον Οργανισμό. Στους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς παρακολουθούνται οι διάφορες κατηγορίες αμοιβών τρίτων και στους τριτοβάθμιους λογαριασμούς γίνεται ανάλυση με βάση το Δημόσιο Λογιστικό. Για την αποτελεσματικότερη συμφωνία της απόδοσης των παρακρατούμενων φόρων από επαγγελματίες, ο Οργανισμός σε τέταρτο βαθμό, μπορεί να αναπτύξει τους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 61, ανάλογα και με αυτό το κριτήριο. 1. Στο λογαριασμό 61.00 καταχωρούνται όλα τα έξοδα του Οργανισμού για αμοιβές και έξοδα, που αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες (π.χ. δικηγόρους, εκπαιδευτικούς, πραγματογνώμονες, μεταφραστές κλπ.). 2. Στο λογαριασμό 61.02 καταχωρούνται όλες οι δαπάνες του Οργανισμού για έλεγχο, βεβαίωση και είσπραξη εσόδων. 3. Στο λογαριασμό 61.03 καταχωρούνται τα έξοδα του Οργανισμού που αναφέρονται σε αμοιβές τρίτων για μηχανογράφηση και μηχανογραφική επεξεργασία ή άλλες επεξεργασίες (φασόν) που γίνονται για λογαριασμό του Οργανισμού. 4. Στο λογαριασμό 61.98 καταχωρούνται έξοδα του Οργανισμού που αφορούν λοιπές αμοιβές τρίτων π.χ. αποζημιώσεις για εξεταστικές επιτροπές, για συμμετοχή σε επιτροπές κωδικοποίησης, αμοιβές πωλητών ενσήμων, ποσοστά εισπρακτόρων κλπ. 2.2.606. Λογαριασμός 62 «Παροχές τρίτων.» Στο λογαριασμό 62 καταχωρούνται όλα τα έξοδα του Οργανισμού που αφορούν φωτισμό, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ασφάλιστρα, ενοίκια, επισκευές και συντηρήσεις κλπ. Στους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς παρακολουθείται κάθε κατηγορία εξόδων χωριστά και στους τριτοβάθμιους γίνεται ανάλυση σύμφωνα με το Δημόσιο Λογιστικό. 1. Στο λογαριασμό 62.00 καταχωρούνται τα έξοδα του Οργανισμού για φωτισμό. 2. Στο λογαριασμό 62.02 καταχωρούνται τα έξοδα του Οργανισμού για ύδρευση. 3. Στο λογαριασμό 62.03 καταχωρούνται τα έξοδα του Οργανισμού για ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλεπικοινωνίες, κλπ. 4. Στο λογαριασμό 62.04 καταχωρούνται τα έξοδα του Οργανισμού για ενοίκια π.χ. κτιρίων, μεταφορικών μέσων κλπ. 5. Στο λογαριασμό 62.05 καταχωρούνται τα έξοδα του Οργανισμού για ασφάλιστρα. 6. Στο λογαριασμό 62.07 καταχωρούνται τα έξοδα του Οργανισμού για διάφορες επισκευές και συντηρήσεις π.χ. κτιρίων, αποθηκών, βιβλιοθηκών, μεταφορικών μέσων, επίπλων και σκευών, μηχανημάτων κλπ, που γίνονται από τρίτους. Στο λογαριασμό 62.08 καταχωρούνται τα έξοδα του Οργανισμού για πλυντικά. 8. Στο λογαριασμό 62.98 καταχωρούνται τα έξοδα του Οργανισμού για λοιπές παροχές τρίτων. 2.2.607. Λογαριασμός 63 «Φόροι - Τέλη». Στους δευτεροβάθμιους λογαριασμού του 63 καταχωρούνται όλοι οι φόροι - τέλη που βαρύνουν τον Οργανισμό. Δεν καταχωρούνται οι ακόλουθοι φόροι - τέλη: - Ο φόρος εισοδήματος, ο οποίος καταχωρείται στο λογαριασμό 88.08, εκτός αν πρόκειται για ποσά παρακρατημένου και μη συμψηφιζόμενου φόρου εισοδήματος, τα οποία καταχωρούνται στο λογαριασμό 63.00 “Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος”. - Οι φόροι προηγουμένων χρήσεων, οι οποίοι καταχωρούνται στο λογαριασμό 82.00 «έξοδα προηγουμένων χρήσεων». - Οι φορολογικές ποινές και τα πρόστιμα που καταχωρούνται στο λογαριασμό 81.00.00 «φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις». - Οι δασμοί και γενικά οι φόροι επί των αγορών, οι οποίοι καταχωρούνται στους λογαριασμούς αποθεμάτων της ομάδας 2, όταν αφορούν αγορές αποθεμάτων και στους λογαριασμούς της ομάδας 1 όταν αφορούν αγορές παγίων στοιχείων. - Το χαρτόσημο μισθοδοσίας που καταχωρείται στους οικείους υπολογαριασμούς του 60. 2.2.608. Λογαριασμός 64 «Διάφορα έξοδα». Στο λογαριασμό 64 και στους δευτεροβάθμιους του καταχωρούνται τα κατ’ είδος έξοδα του Οργανισμού που δεν καταχωρούνται σ’ οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό της ομάδας 6. Στους τριτοβάθμιους γίνεται ανάλυση σύμφωνα με το Δημόσιο Λογιστικό. 1. Στο λογαριασμό 64.00 καταχωρούνται όλα τα έξοδα του Οργανισμού που αφορούν μεταφορές και φορτοεφορτωτικά. 2. Στο λογαριασμό 64.01 καταχωρούνται όλα τα έξοδα ταξιδιών που αφορούν τον Οργανισμό π.χ. οδοιπορικά εντός και εκτός έδρας των υπαλλήλων, ημερήσιες αποζημιώσεις για μετακινήσεις στο εσωτερικό, εξωτερικό κλπ. 3. Στο λογαριασμό 64.02 καταχωρούνται όλα τα έξοδα που αφορούν την προβολή και διαφήμιση καθώς και τις δημόσιες σχέσεις του Οργανισμού. Επίσης τα έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας διαφόρων επισκεπτών και συνεργατών. 4. Στο λογαριασμό 64.03 καταχωρούνται όλα τα έξοδα που αφορούν εκθέσεις, επιδείξεις και διάφορα θεάματα. 5. Στο λογαριασμό 64.06 καταχωρούνται όλα τα έξοδα για δωρεές και επιχορηγήσεις του Οργανισμού π.χ. έρευνες, επιστημονικές μελέτες, βραβεία, επιχορηγήσεις για κατασκηνώσεις κλπ. 6. Στο λογαριασμό 64.07 καταχωρούνται όλα τα έξοδα που αφορούν έντυπα, βιβλία περιοδικά, γραφική ύλη κλπ. 7. Στο λογαριασμό 64.08 καταχωρούνται όλα τα έξοδα που αφορούν υλικά άμεσης ανάλωσης, όπως καύσιμα, υλικά καθαριότητας και υλικά φαρμακείου. 8. Στο λογαριασμό 64.09 καταχωρούνται όλα τα έξοδα του Οργανισμού που αφορούν διάφορες δημοσιεύσεις π.χ. αγγελιών, ισολογισμού, ανακοινώσεων κλπ. 9. Στο λογαριασμό 64.10 καταχωρούνται κάθε είδους έξοδα του Οργανισμού που αφορούν αγορά, πώληση και γενικά διαχείριση τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων. 10. Στο λογαριασμό 64.12 καταχωρούνται οι ζημίες που προκύπτουν από πωλήσεις τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παράγρ. 2.2.111 αριθ. 4. 11. Στο λογαριασμό 64.98 καταχωρούνται έξοδα του Οργανισμού που δεν συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες π.χ. κοινόχρηστα, διάφορα δικαστικά έξοδα καθώς και διάφορα έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών που δεν γίνεται παρακράτηση φόρου. 2.2.609. Λογαριασμός 65 «Τόκοι και συναφή έξοδα». Στο λογαριασμό 65 καταχωρούνται όλα τα χρηματοοικονομικά έξοδα, δηλαδή όλα τα έξοδα που αφορούν τόκους δανείων του Οργανισμού στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, καθώς και οι προμήθειες τραπεζών. 2.2.610. Λογαριασμός 66 «Αποσβέσεις παγίων στοιχείων” Στο λογαριασμό 66 καταχωρούνται οι (τακτικές) αποσβέσεις στοιχείων του πάγιου ενεργητικού, που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά. Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί του 66 χρεώνονται με πίστωση των αντίστοιχων λογαριασμών της ομάδας 1. 2.2.611. Λογαριασμός 67 «Παροχές». Στο λογαριασμό 67 παρακολουθούνται όλες οι δαπάνες του Οργανισμού που αφορούν ασφαλιστικές παροχές. Στους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς γίνεται παρακολούθηση ανάλογα με το είδος των ασφαλιστικών παροχών και στους τριτοβάθμιους γίνεται ανάλυσή τους σύμφωνα με το Δημόσιο Λογιστικό. 1. Στο λογαριασμό 67.00 καταχωρούνται οι παροχές κύριας ασφάλισης π.χ. συντάξεις γήρατος κλπ. 2. Στο λογαριασμό 67.01 καταχωρούνται οι παροχές επικουρικής ασφάλισης. 3. Στο λογαριασμό 67.02 καταχωρούνται οι παροχές πρόνοιας. 4. Στο λογαριασμό 67.03 καταχωρούνται τα μεταβιβαζόμενα δικαιώματα ασφαλισμένων και επιστροφές καταβολών. 5. Στο λογαριασμό 67.04 καταχωρούνται οι παροχές ιατρικής περίθαλψης. 6. Στο λογαριασμό 67.05 καταχωρούνται οι παροχές φαρμακευτικής περίθαλψης που χωρίζονται σε νοσοκομειακή φαρμακευτική περίθαλψη και σε εξωνοσοκομειακή. 7. Στο λογαριασμό 67.06 καταχωρούνται οι παροχές νοσοκομειακής περίθαλψης και ειδικότερα στον 67.06.00 το νοσήλιο σε ιδιωτικές κλινικές και στον 67.06.03 το νοσήλιο σε κρατικό νοσοκομείο και στον 67.06.01 και 67.06.02 οι λοιπές δαπάνες εκτός νοσηλίου και φαρμάκων σε κρατικό νοσοκομείο και ιδιωτική κλινική αντίστοιχα. 8. Στο λογαριασμό 67.07 καταχωρούνται οι παροχές πρόσθετης περίθαλψης π.χ. τεχνητά μέλη, βηματοδότες, ματογυάλια κλπ. 9. Στο λογαριασμό 67.08 καταχωρούνται οι παροχές οδοντιατρικής περίθαλψης. 10. Στο λογαριασμό 67.09 καταχωρούνται οι παροχές προληπτικής ιατρικής. 11. Στο λογαριασμό 67.10 καταχωρούνται οι λοιπές παροχές ασθένειας σε είδος. 12. Στο λογαριασμό 67.11 καταχωρούνται οι λοιπές παροχές ασθένειας σε χρήμα π.χ. επίδομα ασθένειας, ατυχήματος κλπ. 13. Στο λογαριασμό 67.12 καταχωρούνται οι μεταφορές πάσης φύσεως ασθενών και τα έξοδα των συνοδών τους. 2.2.612. Λογαριασμός 68 «Προβλέψεις εκμετάλλευσης». Στους υπολογαριασμούς του 68 καταχωρούνται οι προβλέψεις που γίνονται από τον Ασφαλιστικό Οργανισμό για κινδύνους εκμεταλλεύσεως σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.404 για το λογαριασμό 44 «Προβλέψεις». Επίσης καταχωρούνται στους λογαριασμούς 68.18 και 68.34 οι προβλέψεις για υποτίμηση τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.111 εδάφ. 5β. 2.2.7 ΟΜΑΔΑ 7η: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΣ 2.2.700. Περιεχόμενο και εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Στην ομάδα 7 απεικονίζονται και παρακολουθούνται κατ είδος τα έσοδα τα οποία αναφέρονται στην ομαλή δραστηριότητα της χρήσεως του Οργανισμού. 2. Στους λογαριασμούς της ομάδας 7 δεν καταχωρούνται: α. Κονδύλια που δε συνιστούν έσοδα, όπως η είσπραξη ποσών που ο Οργανισμός δανείζεται ή η επιστροφή σ’ αυτόν ποσών που ο ίδιος δανείζει σε τρίτους. β. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα, καθώς και έκτακτα κέρδη, τα οποία παρακολουθούνται στους οικείους λογαριασμούς της ομάδας 8. 3. Στους λογαριασμούς της ομάδας 7 απεικονίζονται και παρακολουθούνται οι εξής ειδικότερες κατηγορίες εσόδων: α. Τα έσοδα από Ασφαλιστικές εισφορές. β. Τα έσοδα από προσφορά Υγειονομικών Υπηρεσιών σε τρίτους. γ. Τα έσοδα από Κοινωνικούς Πόρους- Τέλη- Δικαιώματα. δ. Τα έσοδα από προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές. ε. Τα έσοδα από επιχορηγήσεις. στ. Τα έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και λοιπά έσοδα. ζ. Τα έσοδα Κεφαλαίων (συμμετοχών χρεογράφων και τόκων). η. Η αξία των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων που χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό, καθώς και η αξία βελτιώσεως των στοιχείων αυτών. 4. Οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί της ομάδας 7 αναπτύσσονται σε δευτεροβάθμιους, τριτοβάθμιους και αναλυτικότερους υπολογαριασμούς, σύμφωνα με τις ανάγκες του Οργανισμού, εκτός από τους δευτεροβάθμιους, που προβλέπονται ως υποχρεωτικοί από το Σχέδιο Λογαριασμών. 2.2.701. Περιοδική κατανομή εσόδων μέσα στη χρήση Σε περίπτωση που ο Οργανισμός προσδιορίζει βραχύχρονα (π.χ. μηνιαία ή τριμηνιαία) αποτελέσματα ή καταρτίζει περιοδικές συγκρίσιμες καταστάσεις, ή χρονική εναρμόνιση των εσόδων γίνεται, με την παρεμβολή των ενδιάμεσων λογαριασμών εσόδων (70.99, 71.99, 72.99, 73.99, 74.99, 75.99, 76.99 και 78.99), σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.508. 2.2.702. Τακτοποίηση λογαριασμών εσόδων στο τέλος της χρήσεως 1. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της ομάδας 7 στο τέλος της χρήσεως, μεταφέρονται στην πίστωση του λογαριασμού 80.00 «Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης». Σε περίπτωση που οι λογαριασμοί εσόδων περιλαμβάνουν και ποσά εσόδων που αφορούν επόμενες χρήσεις, επειδή έχουν προεισπραχθεί, ή σε περίπτωση που οι λογαριασμοί αυτοί δεν περιλαμβάνουν ποσά δουλευμένων εσόδων, επειδή η είσπραξη τους θα πραγματοποιηθεί στις επόμενες χρήσεις, πριν από τη μεταφορά των υπολοίπων τους στο λογαριασμό 80.00 γίνονται εγγραφές τακτοποιήσεως, έτσι ώστε τα υπόλοιπα αυτά να απεικονίζουν το ακριβές ύψος όλων των δουλευμένων εσόδων δραστηριότητας της χρήσεως που κλείνει. 2. Οι εγγραφές τακτοποιήσεως της προηγούμενης περιπτώσεως, γίνονται με τη βοήθεια μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού (λογ. 36) και παθητικού (λογ. 56), όπως αντίστοιχα καθορίζεται στις παρ. 2.2.307 και 2.2.506. 2.2.703. Λογαριασμός 70 «Έσοδα από Ασφαλιστικές Εισφορές» Στο λογαριασμό 70 παρακολουθούνται τα έσοδα του Οργανισμού από Ασφαλιστικές Εισφορές ως εξής: α). στο λογαριασμό 70.00 παρακολουθούνται οι Εισφορές Εργοδοτών β). στο λογαριασμό 70.01 οι εισφορές των Ασφαλισμένων, γ). στο λογαριασμό 70.02 η Εισφορά του Κράτους. Η λογιστικοποίηση των εσόδων στους πιο πάνω λογαριασμούς γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παράγρ. 1.1.106. 2.2.704. Λογαριασμός 71 «Έσοδα από προσφορά Υγειονομικών Υπηρεσιών σε τρίτους» Στο λογαριασμό 71 παρακολουθούνται τα έσοδα από προσφορά Υγειονομικών Υπηρεσιών σε τρίτους. Ειδικότερα, στους υπολογαριασμούς του 71, παρακολουθούνται αντίστοιχα τα έσοδα από προσφορά Υγειονομικών Υπηρεσιών που προέρχονται από πληρωμές της Κοινωνικής Ασφάλισης και αφορούν υγειονομικές υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται σε ασφαλισμένους άλλων οργανισμών. 2.2.705. Λογαριασμός 72 «Έσοδα από Κοινωνικούς Πόρους - Τέλη -Δικαιώματα». 1. Στο λογαριασμό 72 παρακολουθούνται τα έσοδα, από Κοινωνικούς Πόρους, και τα έσοδα από τέλη και δικαιώματα. 2. Στους υπολογαριασμούς των λογαριασμών:» Έσοδα από Κοινωνικούς Πόρους» (λογ. 72.00) και «Έσοδα από τέλη και δικαιώματα» (λογ. 72.01) παρακολουθούνται τα έσοδα του Οργανισμού, τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, αφορούν κοινωνικούς πόρους, τέλη και δικαιώματα. 2.2.706. Λογαριασμός 73 «Έσοδα από προσαυξήσεις - πρόστιμα - χρηματικές ποινές Στο λογαριασμό 73 παρακολουθούνται τα έσοδα του Οργανισμού που προέρχονται από προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές, που επιβάλλονται σε εργοδότες, ασφαλισμένους και τρίτους σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. 2.2.707. Λογαριασμός 74 «Έσοδα από Επιχορηγήσεις» 1. Στο λογαριασμό 74 παρακολουθούνται τα έσοδα που πραγματοποιεί ο Οργανισμός από επιχορηγήσεις του Κράτους, των διάφορων Οργανισμών ή από ειδικούς λογαριασμούς, για την ενίσχυση της δραστηριότητάς του. 2. Στους λογαριασμούς 74.10 και 74.11 παρακολουθούνται οι επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό αντίστοιχα για: - α) Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας - β) Δαπάνες Κοινωνικής Ασφάλισης. 3. Στους λογαριασμούς 74.12, 74.13, 74.14 παρακολουθούνται οι επιχορηγήσεις που προέρχονται αντίστοιχα από: α. Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμούς ή Ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού. β. Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς ΙΔ. ή Ιδρύματα Εσωτερικού γ. Το Εξωτερικό Τα έσοδα από επιχορηγήσεις, καταχωρούνται στα βιβλία μόνο όταν είναι βέβαια και εκκαθαρισμένα και αποδεικνύονται εγγράφως. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στους οικείους υπολογαριασμούς του 74 καταχωρούνται τα έσοδα για τα οποία ο Οργανισμός έχει λάβει γνώση εγγράφως ότι είναι δυνατή η είσπραξή τους. Από τα έσοδα αυτά όσα αφορούν την κλειόμενη χρήση καταχωρούνται στην πίστωση των οικείων υπολογαριασμών του 74, όσα όμως αφορούν προηγούμενες χρήσεις καταχωρούνται στην πίστωση των οικείων υπολογαριασμών του 82 «έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων». 2.2.708. Λογαριασμός 75 «Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών και λοιπά έσοδα.» 1. Στο λογαριασμό 75 παρακολουθούνται τα έσοδα που πραγματοποιεί ο Οργανισμός από παρεπόμενες ασχολίες, δηλαδή εκείνα που προέρχονται από παρεπόμενες δραστηριότητες του, σε σχέση με το κύριο αντικείμενο του. 2. Στο λογαριασμό 75.00 “έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους”, καταχωρούνται τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, εκτός από την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών σε ασφαλισμένους άλλων οργανισμών που καταχωρούνται στο λογαριασμό 71. Στο λογαριασμό 75.02 “Προμήθειες εγγυητικών επιστολών” καταχωρούνται τα έσοδα από προμήθειες εγγυητικών επιστολών, που χορηγεί ο οργανισμός σε τρίτους. 3. Στους λογαριασμούς 75.04, 75.05, 75.06 και 75.07 καταχωρούνται, τα έσοδα από την εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας. Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής κατά τον υπολογισμό κλαδικών αποτελεσμάτων θεωρούνται παρεπόμενης δραστηριότητας και καταλήγουν τελικά στους οικείους υπολογαριασμούς του 80.99 «Έξοδα και έσοδα παρεπόμενης δραστηριότητας», σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγρ. 2.2.803 αριθ. 8 και 10. 4. Στο λογαριασμό 75.98 καταχωρούνται τα λοιπά έσοδα του Οργανισμού που δεν κατονομάζονται ειδικά. 2.2.709. Λογαριασμός 76 « Έσοδα κεφαλαίων» 1. Στο λογαριασμό 76 παρακολουθούνται τα έσοδα που πραγματοποιεί ο Οργανισμός από τοποθετήσεις κεφαλαίων του, σε συμμετοχές και χρεόγραφα και από δανεισμούς προς τρίτους. 2. Στο λογαριασμό 76.01 “Έσοδα χρεογράφων” καταχωρούνται τα έσοδα από μερίσματα μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων κ.λ.π., καθώς και οι τόκοι από χρεόγραφα ( ομολογίες, ομόλογα, έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου κ.λ.π.). Τα έσοδα αυτά ανάλογα με τις ισχύουσες κάθε φορά φορολογικές διατάξεις, καταχωρούνται: α) Είτε με τα καθαρά εισπραττόμενα ποσά ( όπως συμβαίνει από το έτος 1992 για τα μερίσματα Α.Ε. και τα κέρδη από Ε.Π.Ε. και προσωπικές εταιρίες). β) Είτε με τα ονομαστικά τους ποσά, οπότε ο φόρος που παρακρατείται καταχωρείται στους σχετικούς υπολογαριασμούς του λογαριασμού 33.13 “Ελληνικό Δημόσιο - Προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι”. Η τύχη και ο λογιστικός χειρισμός των φόρων που παρακρατούνται ρυθμίζεται στις παραγράφους 2.2.304 περ. 4 και 2.2.504 περ. 5. Ανάλογη είναι και οι χειρισμοί των εσόδων του λογαριασμού 76.00 “Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης” 3. Στο λογαριασμό 76.03 καταχωρούνται τα έσοδα που προέρχονται από τόκους καταθέσεων, τόκους δανείων και λοιπούς πιστωτικούς τόκους, που δεν εντάσσονται σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες. 4. Στο λογαριασμό 76.04 «Διαφορές (κέρδη) από πώληση τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων» καταχωρούνται τα κέρδη που πραγματοποιούνται από πωλήσεις τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων, σύμφωνα με όσα καθορίζονται για τους τίτλους πάγιας επένδυσης στην παρ. 2.2.111 περ. 4 και στην παρ. 2.2.305 περίπτ. 10, για τα χρεόγραφα. 5. Στο λογαριασμό 76.98 «Λοιπά έσοδα κεφαλαίων» καταχωρούνται τα έσοδα κεφαλαίων, τα οποία δεν εντάσσονται σε οποιαδήποτε κατηγορία από αυτές των λοιπών υπολογαριασμών του 76. 2.2.710. Λογαριασμός 77 «......................» Ο λογαριασμός 77 είναι κενός. Η συμπλήρωσή του είναι δυνατή μόνο μετά από απόφαση του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου. 2.2.711. Λογαριασμός 78 « Ιδιοπαραγωγή παγίων - Τεκμαρτά έσοδα 1. Λογαριασμός 78.00 «ιδιοπαραγωγή παγίων» πιστώνεται με χρέωση των οικείων λογαριασμών της ομάδας 1, με το κόστος παραγωγής παγίων στοιχείων που κατασκευάζονται ή δημιουργούνται από τον Οργανισμό με δικά του μέσα και για δική του χρήση, καθώς και με το κόστος βελτιώσεως των παγίων στοιχείων, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παράγρ. 2.2.109. 2. Οι λογαριασμοί 78.18 “Διαφορά αποτιμήσεως τίτλων πάγιας επένδυσης” και 78.34 “Διαφορά αποτιμήσεως χρεογράφων” πιστώνονται με τις θετικές διαφορές που προκύπτουν από την αποτίμηση τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων στο τέλος της χρήσεως, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παράγρ. 2.2.111, περίπτ. 5γ. 2.2.8 ΟΜΑΔΑ 8η:ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2.2.800. Περιεχόμενο - Ανάπτυξη λογαριασμών 1. Στην ομάδα 8 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί προσδιορισμού των αποτελεσμάτων εκμεταλλεύσεως, μικτών και καθαρών, καθώς και οι λογαριασμοί συγκεντρώσεως των μη προσδιοριστικών των μικτών αποτελεσμάτων εξόδων και εσόδων εκμετάλλευσης. Στην ίδια ομάδα περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί συγκεντρώσεως των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων, των εξόδων και εσόδων προηγουμένων χρήσεων, των προβλέψεων για έκτακτους κινδύνους, των εσόδων από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων, καθώς και λογαριασμοί προσδιορισμού και διαθέσεως των αποτελεσμάτων χρήσεως. 2.2.801 Τρόπος αναπτύξεως λογαριασμών της Ομάδας 8 1. Οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί της ομάδας 8 αναπτύσσονται σε δευτεροβάθμιους υποχρεωτικούς λογαριασμούς και αυτοί αναπτύσσονται σε τριτοβάθμιους και αναλυτικότερους υπολογαριασμούς, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Οργανισμού με τον περιορισμό να τηρούνται οι υποχρεωτικοί τριτοβάθμιοι λογαριασμοί που προβλέπονται από το Σχέδιο Λογαριασμών. 2.2.802. «Περιοδική κατανομή εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων μέσα στη χρήση.» Σε περίπτωση που ο οργανισμός προσδιορίζει βραχύχρονα (π.χ. μηνιαία ή τριμηνιαία) αποτελέσματα ή καταρτίζει περιοδικές συγκρίσιμες καταστάσεις, η χρονική εναρμόνιση των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων γίνεται με παρεμβολή ενδιάμεσων λογαριασμών (81.99, 82.99, 83.99 και 84.99). 2.2.803. Λογαριασμός 80 «Γενική Εκμετάλλευση». 1. Ο Λογαριασμός 80 χρησιμοποιείται μόνο στο τέλος της χρήσεως, οπότε καταρτίζεται υποχρεωτικά η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.402. Ο λογαριασμός αυτός, ο οποίος μαζί με το λογαριασμό 86 «αποτελέσματα χρήσεως», αποτελεί το αναγκαίο και αναπόσπαστο συμπλήρωμα του ισολογισμού, καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών αμέσως μετά την καταχώρηση του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. 2. Σε αντίθεση με τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, που δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, ο λογαριασμός της γενικής εκμεταλλεύσεως δε δημοσιοποιείται υποχρεωτικά. 3. Ο λογαριασμός 80.00 «λογαριασμός γενικής εκμεταλλεύσεως» χρησιμεύει για τον προσδιορισμό των καθαρών τακτικών και οργανικών αποτελεσμάτων τα οποία πραγματοποιούνται, μέσα στη χρήση που κλείνει, από την εκμετάλλευση των διαφόρων δραστηριοτήτων του οργανισμού (κύριας, παρεπομένων και δευτερεύουσας σημασίας). 4. Στο λογαριασμό 80.00, στο τέλος της χρήσεως, μεταφέρονται τα αρχικά και τελικά αποθέματα και οι αγορές των λογαριασμών της ομάδας 2, τα έξοδα των λογαριασμών της ομάδας 6, και τα έσοδα των λογαριασμών της ομάδας 7, αφού προηγουμένως οι λογαριασμοί των ομάδων αυτών υποστούν τις αναγκαίες χρονικές τακτοποιήσεις, ώστε τα υπόλοιπά τους να αντιπροσωπεύουν τα δουλευμένα, τακτικά και οργανικά έσοδα και έξοδα της χρήσεως, δηλαδή εκείνα που αφορούν την ομαλή εκμετάλλευση της χρήσεως που κλείνει. Ειδικότερα ο λογαριασμός 80.00 λειτουργεί ως εξής: Ι. ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ: - με την αξία των αρχικών αποθεμάτων, δηλαδή των αποθεμάτων που υπήρχαν στην αρχή της χρήσεως που κλείνει, με πίστωση των οικείων υπολογαριασμών των πρωτοβάθμιων 21-28. - με την αξία των αγορών, πρώτων και βοηθητικών υλών-υλικών συσκευασίας, αναλώσιμων υλικών, ανταλλακτικών πάγιων στοιχείων και ειδών συσκευασίας που έγιναν μέσα στη χρήση που κλείνει, με πίστωση των οικείων υπολογαριασμών των πρωτοβάθμιων 24, 25, 26 και 28. - με την αξία των δουλευμένων εξόδων κατ είδος, με πίστωση των οικείων λογαριασμών της ομάδας 6, δηλαδή των 60 - 68 οι οποίοι εξισώνονται. - κατά περίπτωση, με τα καθαρά κέρδη εκμεταλλεύσεως της χρήσεως που κλείνει με πίστωση του λογαριασμού 80.01. ΙΙ ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ - με την αξία των δουλευμένων εσόδων κατ’ είδος, με χρέωση των οικείων λογαριασμών της ομάδας 7, δηλαδή των 70-78 οι οποίοι εξισώνονται. - με την αξία των τελικών αποθεμάτων, δηλαδή των αποθεμάτων που προσδιορίζονται έπειτα από απογραφή στο τέλος της χρήσεως που κλείνει, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται με την αποτίμηση της ποσοτικής απογραφής, με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών των πρωτοβάθμιων 21-28. - κατά περίπτωση, με τη καθαρή ζημία εκμεταλλεύσεως της χρήσεως που κλείνει, με χρέωση του λογαριασμού 80.01. 5. Ο λογαριασμός 80.01 «μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως» χρησιμεύει για τον προσδιορισμό των μικτών αποτελεσμάτων (μικτών πλεονασμάτων ή μικτών ελλειμμάτων), τα οποία πραγματοποιούνται, μέσα στη χρήση που κλείνει, από την εκμετάλλευση των διαφόρων δραστηριοτήτων του Οργανισμού. Στο λογαριασμό 80.01, στο τέλος της χρήσεως, μεταφέρονται τα καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (καθαρά κέρδη ή καθαρές ζημιές), σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην προηγούμενη περιπτ. 4. Έπειτα από τη μεταφορά αυτή, από το λογαριασμό 80.01 μεταφέρονται στο λογαριασμό 80.02 τα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων έξοδα, δηλαδή τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, τα έξοδα και οι ζημιές τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων και οι χρεωστικοί τόκοι και τα συναφή με αυτούς έξοδα. Από το λογαριασμό (80.01) μεταφέρονται στο λογαριασμό 80.03 τα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων έσοδα, δηλαδή τα διάφορα άλλα έσοδα, τα έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης, τα έσοδα χρεογράφων, τα κέρδη από πωλήσεις τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων και οι πιστωτικοί τόκοι και τα συναφή με αυτούς έσοδα. Έπειτα από τις παραπάνω μεταφορές και τις αντίστοιχες χρεοπιστώσεις του, ο λογαριασμός 80.01 με το υπόλοιπό του (χρεωστικό ή πιστωτικό), απεικονίζει το οριστικό ύψος των μικτών αποτελεσμάτων εκμεταλλεύσεως (μικτών πλεονασμάτων ή μικτών ελλειμμάτων). Έξοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων είναι εκείνα τα οποία σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες λειτουργίας της αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως, τελικά δεν βαρύνουν το κόστος των παρασχεθεισών υπηρεσιών, αλλά τα αποτελέσματα χρήσεως. Τα έξοδα αυτά προκύπτουν από τους οικείους λογαριασμούς της ομάδας 9, και ειδικότερα από τους λογαριασμούς 92.01 «έξοδα διοικητικής λειτουργίας», και από τους οικείους λογαριασμούς εξόδων κατ’ είδος της ομάδας 6, και ειδικότερα από τους λογαριασμούς 64.10 «έξοδα τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων» 64.12 «διαφορές από πώληση τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων» και 65 «χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα», 68.18 «Προβλέψεις για υποτίμηση τίτλων πάγιας επένδυσης» και 68.34 «Προβλέψεις για υποτίμηση χρεογράφων». Στις περιπτώσεις εκείνες που δε λειτουργεί σύστημα αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως, τα «έξοδα διοικητικής λειτουργίας» προσδιορίζονται εξωλογιστικά με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής της ομάδας 6 και την κατάρτιση σχετικού φύλλου μερισμού. Έσοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων είναι εκείνα τα οποία δεν συνυπολογίζονται στα έσοδα που σχετίζονται με το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών, προκειμένου να προσδιοριστούν τα μικτά κέρδη ή οι μικτές ζημιές. Τα έσοδα αυτά προκύπτουν από τους οικείους λογαριασμούς εσόδων κατ’ είδος της ομάδας 7, και ειδικότερα από τους λογαριασμούς 74, 75, 78.18 και 78.34 τα άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως, από το λογαριασμό 76.00 τα έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης, από το λογαριασμό 76.01 τα έσοδα χρεογράφων, από το λογαριασμό 76.04, «διαφορές από πώληση τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων» από τους λογαριασμούς 76.03 - 76.98 πλην 76.04, οι πιστωτικοί τόκοι και τα συναφή έσοδα. Ειδικότερα ο λογαριασμός 80.01 λειτουργεί ως εξής: Ι. ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ - κατά περίπτωση, με την καθαρή ζημία εκμεταλλεύσεως της χρήσεως που κλείνει, με πίστωση του λογαριασμού 80.00, ο οποίος εξισώνεται, - με τα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων έσοδα, όπως προσδιορίζονται παραπάνω, με πίστωση των οικείων υπολογαριασμών του 80.03, - κατά περίπτωση, με τα μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως της χρήσεως που κλείνει με πίστωση του λογαριασμού 86.00.00 «μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές), εκμεταλλεύσεως. ΙΙ. ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ - κατά περίπτωση, με τα καθαρά κέρδη εκμεταλλεύσεως της χρήσεως που κλείνει, με χρέωση του λογαριασμού 80.00, ο οποίος εξισώνεται, - με τα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων έξοδα, όπως προσδιορίζονται παραπάνω, με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 80.02, - κατά περίπτωση με τις μικτές ζημίες εκμεταλλεύσεως της χρήσεως που κλείνει, με χρέωση του λογαριασμού 86.00.00. 6. Ο λογαριασμός 80.02 «έξοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων» χρησιμεύει για τη συγκέντρωση των μη προσδιοριστικών των μικτών αποτελεσμάτων εξόδων, σύμφωνα με όσα παραπάνω καθορίζονται. Τελικά, ο λογαριασμός 80.02 εξισώνεται με τη μεταφορά του υπολοίπου του στους οικείους υπολογαριασμούς του 86 «αποτέλεσμα χρήσεως» και ειδικότερα στους υπολογαριασμούς 86.00.02 «έξοδα διοικητικής λειτουργίας», 86.01.07 «διαφορές αποτιμήσεως τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων», 86.01.08 «έξοδα και ζημίες τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων» και 86.01.09 «χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα», οι οποίοι είναι αντίστοιχοι των υπολογαριασμών του 80.02. 7. Ο λογαριασμός 80.03 «έσοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων» χρησιμεύει για τη συγκέντρωση των μη προσδιοριστικών των μικτών αποτελεσμάτων εσόδων, σύμφωνα με όσα παραπάνω καθορίζονται. Τελικά ο λογαριασμός 80.03 εξισώνεται με τη μεταφορά του υπολοίπου του στους οικείους υπολογαριασμούς του 86 και ειδικότερα στους υπολογαριασμούς 86.00.01 «άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως», 86.01.00 «έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης», 86.01.01 «έσοδα χρεογράφων», 86.01.02 «κέρδη πωλήσεως τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων» και 86.01.03 «πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα», οι οποίοι είναι αντίστοιχοι των υπολογαριασμών του 80.03 8. Ο δευτεροβάθμιος λογαριασμός 80.90 «Διάμεσος λογαριασμός προσδιορισμού κλαδικών αποτελεσμάτων» τηρείται με σκοπό τον προσδιορισμό, στην Γενική Λογιστική, κλαδικών αποτελεσμάτων όταν ο ασφαλιστικός οργανισμός δεν τηρεί αναλυτική λογιστική. Ειδικότερα, ο λογαριασμός 80.90 λειτουργεί ως εξής: Ι. ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ - Με τα έσοδα της κύριας δραστηριότητας με πίστωση του λογαριασμού 80.98 και των αναλυτικών του 80.98.70, 80.98.71, 80.98.72 και 80.98.73. - Με το κόστος της τελικής απογραφής αποθεμάτων που αφορούν την κύρια δραστηριότητα, με πίστωση του λογαριασμού 80.98 και των αναλυτικών του: 80.98.25, αναλώσιμα υλικά (τελική απογραφή), 80.98.26 ανταλλακτικά Παγίων (τελική απογραφή) και 80.98.28 Είδη Συσκευασίας (τελική απογραφή). - Με τα έσοδα παρεπόμενης δραστηριότητας με πίστωση του λογαριασμού 80.99 και των αναλυτικών του 80.99.74, 80.99.75, 80.99.76 και 80.99.78 - Με το κόστος της τελικής απογραφής αποθεμάτων που αφορούν την παρεπόμενη δραστηριότητα με πίστωση του λογαριασμού 80.99 και των αναλυτικών του: 80.99.21 Προϊόντα (τελική απογραφή), 80.99.22 Υποπροϊόντα (τελική απογραφή), 80.99.23 Παραγωγή σε εξέλιξη, (τελική απογραφή), 80.99.24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά Συσκευασίας (τελική απογραφή), 80.99.25 Αναλώσιμα υλικά (τελική απογραφή), 80.99.26 “Ανταλλακτικά παγίων” (τελική απογραφή), 80.99.28 Είδη Συσκευασίας (τελική απογραφή). ΙΙ. ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ - Με τα οργανικά έξοδα κατ’ είδος που αφορούν την κύρια δραστηριότητα με ΧΡΕΩΣΗ του λογαριασμού 80.98 και των αναλυτικών του: 80.98.60, 80.98.61, 80.98.62, 80.98.63, 80.98.64, 80.98.65, 80.98.66, 80.98.67 και 80.98.68. - Με το κόστος της αρχικής απογραφής και των αγορών των αποθεμάτων που αφορούν την κύρια δραστηριότητα με ΧΡΕΩΣΗ του λογαριασμού 80.98 και των αναλυτικών του: 80.98.25, 80.98.26 και 80.98.28. - Με τα οργανικά έξοδα κατ’ είδος που αφορούν την παρεπόμενη δραστηριότητα με ΧΡΕΩΣΗ του λογαριασμού 80.99 και των αναλυτικών του 80.99.60, 80.99.61, 80.99.62, 80.99.63, 80.99.64, 80.99.65, 80.99.66 και 80.99.68. - Με το κόστος της αρχικής απογραφής και των αγορών των αποθεμάτων που αφορούν την παρεπόμενη δραστηριότητα με ΧΡΕΩΣΗ του λογαριασμού 80.99 και των αναλυτικών του 80.99.21, 80.99.22, 80.99.23, 80.99.24, 80.99.25, 80.99.26 και 80.99.28. 9. Ο λογαριασμός 80.98 «Έξοδα και έσοδα κύριας δραστηριότητας» λειτουργεί με σκοπό τον προσδιορισμό, στη Γενική Λογιστική, των αποτελεσμάτων της κύριας δραστηριότητας του ασφαλιστικού οργανισμού όταν δεν τηρείται η Αναλυτική Λογιστική. Ειδικότερα ο λογαριασμός 80.98 λειτουργεί ως εξής: Ι. ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ - Με το κόστος της αρχικής απογραφής και των αγορών των αποθεμάτων που αφορούν την κύρια δραστηριότητα του ασφαλιστικού οργανισμού με ΠΙΣΤΩΣΗ του λογαριασμού 80.90 Ταυτόχρονα με τη χρέωση του 80.98 χρεώνονται και οι αναλυτικοί του (τριτοβάθμιοι) 80.98.25, 80.98.26 και 80.98.28 - Με τα οργανικά έξοδα κατ’ είδος που αφορούν την κύρια δραστηριότητα του οργανισμού σε ΠΙΣΤΩΣΗ του λογαριασμού 80.90.Ταυτόχρονα με το δευτεροβάθμιο 80.98 χρεώνονται και οι αναλυτικοί του (τριτοβάθμιοι) 80.98.60, 80.98.61, 80.98.62, 80.98.63, 80.98.64, 80.98.65, 80.98.66, 80.98.67 και 80.98.68. ΙΙ. ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ - Με τα οργανικά έσοδα που αφορούν την κύρια δραστηριότητα με ΧΡΕΩΣΗ του λογαριασμού 80.90.Ταυτόχρονα με το δευτεροβάθμιο λογαριασμό 80.98 πιστώνονται και οι αναλυτικοί του (τριτοβάθμιοι) 80.98.70, 80.98.71, 80.98.72 και 80.98.73. - Με το κόστος της τελικής απογραφής των αποθεμάτων που αφορούν την κύρια δραστηριότητα με ΧΡΕΩΣΗ του λογαριασμού 80.90. Ταυτόχρονα με τον δευτεροβάθμιο λογαριασμό 80.98 πιστώνονται και οι αναλυτικοί του (τριτοβάθμιοι) 80.98.25, 80.98.26 και 80.98.28. 10. Ο λογαριασμός 80.99 «Έξοδα και έσοδα παρεπόμενης δραστηριότητας» λειτουργεί με σκοπό τον προσδιορισμό, στη γενική λογιστική, των αποτελεσμάτων της παρεπόμενης δραστηριότητας του ασφαλιστικού οργανισμού όταν δεν τηρείται η αναλυτική λογιστική. Ειδικότερα ο λογαριασμός 80.99 λειτουργεί ως εξής: Ι. ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ - Με το κόστος της αρχικής απογραφής και των αγορών των αποθεμάτων που αφορούν τη παρεπόμενη δραστηριότητα του ασφαλιστικού οργανισμού, με ΠΙΣΤΩΣΗ του λογαριασμού 80.90, ταυτόχρονα με τη χρέωση του δευτεροβάθμιου 80.99 χρεώνονται και οι αναλυτικοί του (τριτοβάθμιοι) 80.99.21, 80.99.22, 80.99.23, 80.99.24, 80.99.25, 80.99.26 και 80.99.28. - Με τα οργανικά έξοδα κατ’ είδος που αφορούν την παρεπόμενη δραστηριότητα του οργανισμού με ΠΙΣΤΩΣΗ του λογαριασμού 80.90.Ταυτόχρονα με τη χρέωση του δευτεροβάθμιου λογαριασμού 80.99 χρεώνονται και οι αναλυτικοί του (τριτοβάθμιοι) 80.99.60, 80.99.61, 80.99.62, 80.99.63, 80.99.64, 80.99.65, 80.99.66 και 80.99.68. ΙΙ. ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ - Με το κόστος της τελικής απογραφής αποθεμάτων που αφορούν την παρεπόμενη δραστηριότητα με ΧΡΕΩΣΗ του λογαριασμού 80.90. Ταυτόχρονα με την πίστωση του δευτεροβάθμιου λογαριασμού 80.99 πιστώνονται και οι αναλυτικοί του (τριτοβάθμιοι) 80.99.21, 80.99.22, 80.99.23, 80.99.24, 80.99.25, 80.99.26 και 80.99.28. - Με τα οργανικά έσοδα κατ’ είδος που αφορούν την παρεπόμενη δραστηριότητα του οργανισμού με ΧΡΕΩΣΗ του λογαριασμού 80.90. Ταυτόχρονα με την πίστωση του δευτεροβάθμιου λογαριασμού 80.99 πιστώνονται και οι αναλυτικοί του (τριτοβάθμιοι) 80.99.74, 80.99.75, 80.99.76 και 80.99.78. 11. Στο τέλος της χρήσεως οι λογαριασμοί 80.90, 80.98 και 80.99 και οι αναλυτικοί τους εξισώνονται μεταξύ τους με χρέωση των λογαριασμών που έχουν πιστωτικό υπόλοιπο και πίστωση αυτών που έχουν χρεωστικό υπόλοιπο. 2.2.804. Λογαριασμός 81 «Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα». 1. Στο λογαριασμό 81 καταχωρούνται κατ’ είδος τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και έσοδα της χρήσεως, καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιούνται από εξαιρετικές και έκτακτες πράξεις και εργασίες. Η ανάλυση του λογαριασμού 81 σε δευτεροβάθμιους και τριτοβάθμιους λογαριασμούς, κυρίως υποχρεωτικούς, περιλαμβάνει τις κυριότερες γνωστές κατηγορίες έκτακτων και ανόργανων εξόδων, εσόδων και αποτελεσμάτων. Ο οργανισμός έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί και άλλους τριτοβάθμιους λογαριασμούς για την ιδιαίτερη παρακολούθηση των περιπτώσεων που παρουσιάζονται κάθε φορά. 2. Στο λογαριασμό 81.00 «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» καταχωρούνται κατ’ είδος τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα που αφορούν τη χρήση. Στο λογαριασμό αυτό δεν καταχωρούνται έξοδα που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. Τα τελευταία αυτά έξοδα καταχωρούνται στο λογαριασμό 82.00. Ειδικά για τα φορολογικά πρόστιμα και τις προσαυξήσεις τους διευκρινίζεται ότι, αν πρόκειται για περιπτώσεις που δεν έχει προηγηθεί η άσκηση προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια, καταχωρούνται στο λογαριασμό 81.00, αλλιώς καταχωρούνται σε κατάλληλους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 33, σύμφωνα με την παράγρ. 2.2.304 αριθ. 8. Επίσης για τις συναλλαγματικές διαφορές ορίζεται ότι, στο λογαριασμό 81.00.04, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, καταχωρούνται οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές από την είσπραξη απαιτήσεων ή εξόφληση υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα στο τέλος δε της χρήσεως, κατά το κλείσιμο του ισολογισμού, καταχωρούνται οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την αποτίμηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, με εξαίρεση τα δάνεια και τις πιστώσεις που λαμβάνονται για τη χρηματοδότηση κτήσεως πάγιων στοιχείων, για τις συναλλαγματικές διαφορές των οποίων προβλέπεται ειδική ρύθμιση στην περίπτ. 18 της παρ. 2.2.110. 3. Στο λογαριασμό 81.01 «έκτακτα και ανόργανα έσοδα» καταχωρούνται, κατ’ είδος, τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα που αφορούν τη χρήση. Στο λογαριασμό αυτό δεν καταχωρούνται έσοδα που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. Τα τελευταία αυτά έσοδα καταχωρούνται στο λογαριασμό 82.01. Ειδικά για τις πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές, που καταχωρούνται στον υπολογαριασμό 81.01.04, ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρονται στην αμέσως προηγούμενη περίπτωση 2. 4. Στους λογαριασμούς 81.02 «έκτακτες ζημίες» και 81.03 «έκτακτα κέρδη» καταχωρούνται τα αποτελέσματα - ζημίες ή κέρδη- που προκύπτουν από εξαιρετικές και έκτακτες πράξεις και εργασίες, όπως π.χ. από εκποίηση πάγιων στοιχείων, από μεταβίβαση δικαιωμάτων και λοιπών ασώματων ακινητοποιήσεων, από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις ή από λαχνούς ομολογιακών δανείων. 5. Κατά το κλείσιμο του ισολογισμού τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών του 81 μεταφέρονται στους αντίστοιχους υπολογαριασμούς του 86.02 «έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα», έτσι ώστε ο λογαριασμός 81 να εξισώνεται. 2.2.805. Λογαριασμός 82 « Έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων» 1. Στο λογαριασμό 82 καταχωρούνται κατ’ είδος τα έξοδα και έσοδα που πραγματοποιούνται μεν μέσα στη χρήση, ο χρόνος όμως και τα αίτια δημιουργίας τους ανάγονται σε δραστηριότητες προηγούμενων χρήσεων. Η ανάλυση του λογαριασμού 82 σε δευτεροβάθμιους και τριτοβάθμιους λογαριασμούς, κυρίως υποχρεωτικούς, περιλαμβάνει τις κυριότερες γνωστές κατηγορίες εξόδων και εσόδων προηγούμενων χρήσεων. Ο Οργανισμός έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί και άλλους τριτοβάθμιους λογαριασμούς για την ιδιαίτερη παρακολούθηση των περιπτώσεων που παρουσιάζονται, οπότε περιορίζεται το περιεχόμενο των προαιρετικών τριτοβάθμιων λογαριασμών 82.00.99 και 82.01.99. 2. Στο λογαριασμό 82.00 «έξοδα προηγούμενων χρήσεων» καταχωρούνται κατ’ είδος τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων, όπως οι φόροι και τα τέλη που επιβάλλονται για φορολογικές υποχρεώσεις που δημιουργούνται από πράξεις ή παραλείψεις προηγούμενων χρήσεων, αλλά η αποδοχή της υποχρεώσεως για πληρωμή τους γίνεται μέσα στη χρήση που τρέχει, χωρίς να προηγηθεί άσκηση προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια. Στον ίδιο λογαριασμό καταχωρούνται φόροι και τέλη που βεβαιώνονται μετά από οριστικοποίηση αποφάσεων των αρμόδιων δικαστηρίων. 3. Στο λογαριασμό 82.01 «έσοδα προηγούμενων χρήσεων» καταχωρούνται κατ’ είδος τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων, όπως από Ασφαλιστικές εισφορές, από επιχορηγήσεις, από έσοδα παροχής Υγειονομικών υπηρεσιών, από αχρεωστήτως καταβληθέντες φόρους και τέλη, οι εισπράξεις αποσβεσμένων απαιτήσεων, οι εισπράξεις από έσοδα κοινωνικών πόρων και οι εισπράξεις από άλλα έσοδα προηγουμένων χρήσεων. 4. Κατά το κλείσιμο του ισολογισμού τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών του 82 μεταφέρονται στους αντίστοιχους υπολογαριασμούς του 86.02 «έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα», έτσι ώστε ο λογαριασμός 82 να εξισώνεται. 2.2.806. Λογαριασμός 83 «Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους». 1. Ο λογαριασμός 83 λειτουργεί σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπ. 5 της παραγ. 2.2.404 για το λογαριασμό 44 «προβλέψεις» 2. Κατά το κλείσιμο του ισολογισμού τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών του 83 μεταφέρονται στον υπολογαριασμό 86.02.10 «προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους», έτσι ώστε ο λογαριασμός 83 να εξισώνεται. 2.2.807 Λογαριασμός 84 «Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων». 1. Ο λογαριασμός 84 λειτουργεί σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περιπ. 5 της παρ. 2.2.404 για το λογαριασμό 44 «προβλέψεις». 2. Κατά το κλείσιμο του ισολογισμού τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών του 84 μεταφέρονται στον υπολογαριασμό 86.02.03 «έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων», έτσι ώστε ο λογαριασμός 84 να εξισώνεται. 2.2.808. Λογαριασμός 86 «Αποτελέσματα χρήσεως» 1. Ο λογαριασμός 86 χρησιμοποιείται μόνο στο τέλος της χρήσεως, οπότε καταρτίζεται υποχρεωτικά η κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσεως, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.202 2. Η κατάσταση του λογαριασμού 86, στην οποία, πέρα από τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από τους αντίστοιχους υπολογαριασμούς του, περιλαμβάνονται και στοιχεία του συνολικού κύκλου εργασιών (εσόδων από παροχή υπηρεσιών) και κόστους παροχής υπηρεσιών, δημοσιεύεται μαζί με τον ισολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά. 3. Ο λογαριασμός 86 χρησιμεύει για τον προσδιορισμό του συνολικών καθαρών αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) που πραγματοποιούνται από το σύνολο των δραστηριοτήτων του Οργανισμού μέσα στη χρήση που κλείνει. Στο λογαριασμό 86, στο τέλος της χρήσεως, μεταφέρονται τα μικτά αποτελέσματα δραστηριότητας (κύριας και παρεπόμενης) και τα διάφορα άλλα έσοδα, για να συσχετισθούν με τα έξοδα της διοικητικής λειτουργίας. Στον ίδιο λογαριασμό μεταφέρονται επίσης τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (έσοδα-έξοδα) και τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα (έσοδα, κέρδη - έξοδα, ζημίες). Από το συσχετισμό των παραπάνω στοιχείων, που γίνεται στο λογαριασμό 86 και ειδικότερα στον υπολογαριασμό 86.99, προκύπτουν τα συνολικά καθαρά αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως, πριν από την αφαίρεση των φόρων εισοδήματος που βαρύνουν τα αποτελέσματα αυτά. 4. Ο υπολογαριασμός 86.99 «καθαρά αποτελέσματα χρήσεως» χρησιμεύει για τη συγκέντρωση των χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων των λοιπών υπολογαριασμών του 86, από το συσχετισμό δε των υπολοίπων αυτών προκύπτουν τα συνολικά καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (καθαρές ζημίες ή καθαρά κέρδη), τα οποία μεταφέρονται στο λογαριασμό 88. 5. Ειδικότερα ο λογαριασμός 86 λειτουργεί ως εξής: Ι. ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ - κατά περίπτωση, με τις μικτές ζημίες εκμεταλλεύσεως της χρήσεως, με πίστωση του λογαριασμού 80.01. - με τα έξοδα της Διοικητικής λειτουργίας, με πίστωση του λογαριασμού 80.02.00 - με τις διαφορές αποτιμήσεως τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων, με τα έξοδα και τις ζημίες τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων και με τους χρεωστικούς τόκους και τα συναφή με αυτούς έξοδα, με πίστωση, αντίστοιχα, των λογαριασμών 80.02.04, 80.02.05 και 80.02.06 - με τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα, με πίστωση του λογαριασμού 81.00. - με τις έκτακτες ζημιές, με πίστωση του λογαριασμού 81.02. - με τα έξοδα προηγουμένων χρήσεων, με πίστωση του λογαριασμού 82.00 - με τις προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους με πίστωση του λογαριασμού 83. - με τα καθαρά κέρδη, σε πίστωση του λογαριασμού 88.00 «πλεόνασμα χρήσεως». ΙΙ. ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ - κατά περίπτωση με τα μικτά κέρδη κύριας και παρεπόμενης δραστηριότητας της χρήσεως που κλείνει, με χρέωση του λογαριασμού 80.01. - με τα διάφορα άλλα έσοδα της εκμεταλλεύσεως, με χρέωση του λογαριασμού 80.03.00. - με τα έσοδα από τίτλους πάγιας επένδυσης, με χρέωση του λογαριασμού 80.03.01. - με τα έσοδα χρεογράφων, με χρέωση του λογαριασμού 80.03.02. - με τα κέρδη από πώληση τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων, με χρέωση του λογαριασμού 80.03.03 - με τους πιστωτικούς τόκους και τα συναφή με αυτούς έσοδα, με χρέωση του λογαριασμού 80.03.04. - με τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα, με χρέωση του λογαριασμού 81.01. - με τα έκτακτα κέρδη, με χρέωση του λογαριασμού 81.03. - με τα έσοδα προηγουμένων χρήσεων, με χρέωση του λογαριασμού 82.01. - με τα έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων με χρέωση του 84. - με το ενδεχόμενο έλλειμμα, με χρέωση του λογαριασμού 88.01 2.2.809. Λογαριασμός 87 «..................» Ο λογαριασμός 87 είναι κενός. Η συμπλήρωση του είναι δυνατή μόνο μετά από απόφαση του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου. 2.2.810. Λογαριασμός 88 «Αποτελέσματα προς διάθεση» 1. Ο λογαριασμός 88 χρησιμοποιείται μόνο στο τέλος της χρήσεως, όταν γίνεται διάθεση των αποτελεσμάτων, οπότε καταρτίζεται υποχρεωτικά πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.302. Ο πίνακας του λογαριασμού 88, στον οποίο εμφανίζονται τα στοιχεία των υπολογαριασμών του και ο τρόπος διαθέσεως των αποτελεσμάτων, δημοσιεύεται μαζί με τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά. 2. Ο λογαριασμός 88 χρησιμεύει για τη συγκέντρωση των καθαρών αποτελεσμάτων της χρήσεως, των θετικών αποτελεσμάτων (κερδών) της προηγουμένης ή προηγουμένων χρήσεων, των αρνητικών αποτελεσμάτων (ζημιών) της προηγουμένης ή προηγουμένων χρήσεων και, στην περίπτωση διάθεσης αποθεματικών, των προς διάθεση τέτοιων αποθεματικών. 3. Ειδικότερα ο λογαριασμός 88 λειτουργεί ως εξής: Ι. ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ: - Ο λογαριασμός 88.01 με το καθαρό έλλειμμα της χρήσεως, με πίστωση του λογαριασμού 86.99 - Ο υπολογαριασμός 88.03 με το υπόλοιπο ή μέρος του ελλείμματος προηγούμενης χρήσεως, που πρόκειται να καλυφθεί από το πλεόνασμα της κλειόμενης χρήσεως με πίστωση του λογαριασμού 42.01. - Ο υπολογαριασμός 88.04 με το υπόλοιπο ή μέρος των ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων που πρόκειται να καλυφθεί από το πλεόνασμα της κλειόμενης χρήσεως, με πίστωση του λογαριασμού 42.02. - Ο υπολογαριασμός 88.08 με το φόρο εισοδήματος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα της χρήσεως που κλείνει, με πίστωση του λογαριασμού 54.07, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγρ. 2.2.504 αριθ. 5. - Οι υπολογαριασμοί 88.00, 88.02 και 88.07 με τα υπόλοιπά τους με πίστωση του υπολογαριασμού 88.98 όταν το τελικό υπόλοιπο του λογαριασμού 88 είναι χρεωστικό (έλλειμμα εις νέο), ή του υπολογαριασμού 88.99, όταν το τελικό υπόλοιπο του λογαριασμού 88 είναι πιστωτικό (πλεόνασμα προς διάθεση). - Ο υπολογαριασμός 88.99 με τα προς διάθεση πλεονάσματα, με πίστωση των οικείων υπολογαριασμών αποθεματικών του 41 και του λογαριασμού 42.00 για το υπόλοιπο πλεονασμάτων που μεταφέρονται στην επόμενη χρήση (υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο). ΙΙ. ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ - Ο υπολογαριασμός 88.00 με τα καθαρά πλεονάσματα χρήσεως, με χρέωση του λογαριασμού 86.99. - Ο υπολογαριασμός 88.02 με το υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγούμενης χρήσεως, με χρέωση του λογαριασμού 42.00. - Ο υπολογαριασμός 88.07 με τα αποθεματικά για τα οποία αποφασίζεται η διάθεσή τους για την κάλυψη ελλειμμάτων. - Οι υπολογαριασμοί 88.01, 88.03, 88.04 και 88.08 με τα υπόλοιπά τους, με χρέωση του υπολογαριασμού 88.98, όταν το τελικό υπόλοιπο του λογαριασμού 88 είναι χρεωστικό (έλλειμμα εις νέο), ή του υπολογαριασμού 88.99, όταν το τελικό υπόλοιπο του λογαριασμού 88 είναι πιστωτικό (πλεόνασμα προς διάθεση). - Ο υπολογαριασμός 88.98 με τα ελλείμματα εις νέο, με χρέωση του λογαριασμού 42.01. 2.2.811. Λογαριασμός 89 «Ισολογισμός» 1. Ο λογαριασμός 89.01 “Ισολογισμός Κλεισίματος Χρήσεως” χρησιμοποιείται μόνο στο τέλος της χρήσεως οπότε καταρτίζεται υποχρεωτικά η κατάσταση του ισολογισμού της χρήσεως, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.103. 2. Η κατάσταση του ισολογισμού, στην οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστο τα στοιχεία που προβλέπονται από το υπόδειγμα της παρ. 4.1.103 όταν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, δηλαδή, όταν από τον Οργανισμό τηρούνται οι σχετικοί λογαριασμοί, δημοσιεύεται μαζί με την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά. 3. Ο λογαριασμός 89.00 “Ισολογισμός ανοίγματος χρήσεως”, χρησιμεύει για το άνοιγμα των λογαριασμών της νέας χρήσεως που ακολουθεί μετά την κατάρτιση του ισολογισμού. 4. Ειδικότερα ο λογαριασμός 89 λειτουργεί ως εξής: α. Στο τέλος της χρήσεως στην οποία αναφέρεται ο ισολογισμός, μετά τη διενέργεια των εγγραφών κλεισίματος του, χρεώνεται ο λογαριασμός 89.01 με τα υπόλοιπα όλων των χρεωστικών λογαριασμών του, με πίστωση καθενός απ’ αυτούς, που έτσι μηδενίζονται, και πιστώνεται με τα υπόλοιπα όλων των πιστωτικών λογαριασμών του, με χρέωση καθενός απ’ αυτούς, που επίσης με τον τρόπο αυτό μηδενίζονται. Οι εγγραφές χρεώσεως και πιστώσεως του λογαριασμού 89.01, στο τέλος κάθε χρήσεως, οι οποίες ονομάζονται «εγγραφές κλεισίματος των λογαριασμών του ισολογισμού», γίνονται, είτε αμέσως μετά τη διενέργεια όλων των εγγραφών κλεισίματος του ισολογισμού, είτε τμηματικά για κάθε λογαριασμό που το υπόλοιπό του οριστικοποιείται για την εμφάνισή του στον ισολογισμό. Η τριτοβάθμια ανάλυση του λογαριασμού 89.01, για την καλύτερη συμφωνία των λογαριασμών, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε Οργανισμού, μπορεί να αναπτυχθεί ανάλογα με τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς των οποίων τα υπόλοιπα εμφανίζονται στον Ισολογισμό. β. Με την έναρξη της χρήσεως που ακολουθεί μετά την κατάρτιση του ισολογισμού, έπειτα από τη διαδικασία διενέργειας των εγγραφών κλεισίματος του ισολογισμού, που ολοκληρώνεται μέσα στη χρονική περίοδο (προθεσμία) η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, χρεώνεται ο λογαριασμός 89.00 με τα υπόλοιπα όλων των πιστωτικών λογαριασμών του Ισολογισμού, με πίστωση καθενός από αυτούς και πιστώνεται με τα υπόλοιπα όλων των χρεωστικών λογαριασμών του, με χρέωση καθενός από αυτούς. Οι εγγραφές χρεώσεως και πιστώσεως του λογαριασμού 89.00, κατά την έναρξη της χρήσεως που ακολουθεί την κατάρτιση του ισολογισμού (κατά τη διάρκεια της προθεσμίας κλεισίματος του ισολογισμού που τρέχει στην επόμενη χρήση), οι οποίες ονομάζονται «εγγραφές ανοίγματος των λογαριασμών του ισολογισμού», γίνονται, είτε αμέσως έπειτα από τη διαδικασία διενέργειας όλων των εγγραφών κλεισίματος του ισολογισμού, είτε τμηματικά για κάθε λογαριασμό που, μετά την οριστικοποίηση του υπολοίπου του για την εμφάνισή του στον ισολογισμό, κλείνει σύμφωνα με όσα καθορίζονται παραπάνω. Η τριτοβάθμια ανάλυση του λογαριασμού 89.00, για την καλύτερη συμφωνία των λογαριασμών, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε Οργανισμού, μπορεί να αναπτυχθεί ανάλογα με τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς των οποίων τα υπόλοιπα εμφανίζονται στον Ισολογισμό. 2.2.9 ΟΜΑΔΑ 9η : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 2.2.900. Η αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεως, έχει σκοπό τον προσδιορισμό του κόστους και των αναλυτικών αποτελεσμάτων. Οι λογαριασμοί της αναλυτικής λογιστικής μπορεί είτε να λειτουργούν σε ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα, είτε υπό ορισμένους όρους, να λειτουργούν σε ενιαίο κύκλωμα με τη γενική λογιστική. Για τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς η τήρηση της αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως είναι προαιρετική. Αν όμως τηρηθεί, ο Ασφαλιστικός Οργανισμός είναι υποχρεωμένος να κινηθεί μέσα στα πλαίσια, που επιβάλλουν οι παρακάτω παράγραφοι. Για κάθε περίπτωση που δεν καλύπτεται από το επόμενο Τμήμα 1ο, που αναφέρεται στην αυτόνομη τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως, ισχύουν όσα σχετικά αναφέρονται στο Π.Δ. 1123/1980 “περί Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου”. ΤΜΗΜΑ 1ο: Η Αυτόνομη τήρηση της αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως. 2.2.901. Υποχρεωτικοί Λογαριασμοί Ομάδας 9. 1. Σε περίπτωση λειτουργίας συστήματος αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως στο κλειστό λογιστικό κύκλωμα της ομάδας 9, ο Ασφαλιστικός Οργανισμός είναι υποχρεωμένος να αναπτύξει τους λογαριασμούς που, κατά την κρίση του, εξυπηρετούν τις ανάγκες του, κάτω από τους ακόλουθους υποχρεωτικούς πρωτοβάθμιους λογαριασμούς: Λογαριασμός 90: Διάμεσοι - Αντικριζόμενοι λογαριασμοί. Λογαριασμός 91: Ανακατάταξη εξόδων - αγορών και εσόδων. Λογαριασμός 92: Κέντρα (Θέσεις) κόστους. Λογαριασμός 93: Κόστος παραγωγής (παραγωγή σε εξέλιξη). Λογαριασμός 94: Αποθέματα. Λογαριασμός 95: Έσοδα. Λογαριασμός 96: Αναλυτικές εκμεταλλεύσεις. Λογαριασμός 97: Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού. Λογαριασμός 98: Αναλυτικά αποτελέσματα. 2. Ο Ασφαλιστικός Οργανισμός δεν είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί όλους τους παραπάνω πρωτοβάθμιους λογαριασμούς, από τη στιγμή όμως που θα αποφασίσει να ακολουθήσει διαδικασίες που παρακολουθούνται από οποιοδήποτε από τους λογαριασμούς αυτούς, είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί τον αντίστοιχο λογαριασμό. Έτσι π.χ. αν ο Ασφαλιστικός Οργανισμός πριν από τη συγκέντρωση του κόστους κατά κέντρα ή θέσεις κόστους, επιθυμεί την ανακατάταξή του κατά διάφορο τρόπο, είναι υποχρεωμένος να αναπτύξει τους αντίστοιχους λογαριασμούς ανακατατάξεως κάτω από τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 91. 3. Οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί 90-98 είναι δυνατό να ενημερώνονται συγκεντρωτικά με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. από τα συγκεντρωτικά αριθμητικά στοιχεία των ισοζυγίων των αναλυτικών λογαριασμών τους), με τη προϋπόθεση ότι η ενημέρωση αυτή θα γίνεται τουλάχιστον κάθε μήνα. Με την ευχέρεια της ενημερώσεως αυτής παρέχεται στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς η δυνατότητα να λειτουργούν τους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς των 90-98 σαν πρωτοβάθμιους και με τους υπολογαριασμούς τους να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αναλύσεις. 4. Ο λογαριασμός 94 αναλύεται σε υποχρεωτικούς δευτεροβάθμιους- τριτοβάθμιους λογαριασμούς, αντίστοιχους των πρωτοβαθμίων και, κατά περίπτωση, των δευτεροβάθμιων υποχρεωτικών λογαριασμών της ομάδας 2 5. Κάθε Ασφαλιστικός Οργανισμός ανεξάρτητα από το σύστημα αναλυτικής λογιστικής που εφαρμόζει, είναι υποχρεωμένος να διαμορφώνει τους υπολογαριασμούς των 92 και 93 ( ή κατά περίπτωση του 23) κατά τρόπο που να εξασφαλίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες: α. Η διαμόρφωση του κόστους κατά λειτουργία, η οποία εξασφαλίζεται με τους υποχρεωτικούς δευτεροβάθμιους λογαριασμούς: - 92.00 Έξοδα παραγωγικής λειτουργίας. - 92.01 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας. - 92.04 Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας. β. Η ανάλυση του κόστους των ενδιάμεσων και τελικών φορέων (προϊόντων ή υπηρεσιών) στα βασικά του στοιχεία, που είναι: (1) τα υλικά και (2) τα έξοδα παραγωγής, με δυνατότητα αναλύσεώς τους σε στοιχεία κατά είδος (έξοδα κατ’ είδος) 6. Η συγκέντρωση του κόστους της χρηματοοικονομικής λειτουργίας στο λογαριασμό 92.04 είναι δυνητική. Ο Ασφαλιστικός Οργανισμός έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει στο λογαριασμό 92.04, είτε ολόκληρο το κόστος της χρηματοοικονομικής λειτουργίας με την προϋπόθεση του διαχωρισμού των χρεωστικών τόκων και λοιπών συναφών εξόδων από το λοιπό κόστος της λειτουργίας αυτής, είτε μόνο τους χρεωστικούς τόκους και τα συναφή έξοδα, οπότε το λοιπό κόστος της λειτουργίας αυτής συγκεντρώνεται στο λογαριασμό 92.01 μαζί με το κόστος της διοικητικής λειτουργίας. 7. Η περαιτέρω ανάλυση των λογαριασμών θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού. 2.2.902. Λογαριασμός 90 «Διάμεσοι-αντικριζόμενοι λογαριασμοί» Ο λογαριασμός αυτός αποτελεί τη γέφυρα μεταφοράς των δεδομένων της ομάδας 2 «αποθέματα», της ομάδας 6 «οργανικά έξοδα κατ’ είδος», της ομάδας 7 «οργανικά έσοδα κατ’ είδος» και των λογαριασμών 81-85 «έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα» στην αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεως. Γι’αυτό δευτεροβάθμιοι του 90 είναι σκόπιμο να είναι οι πρωτοβάθμιοι των ομάδων 2, 6 και 7, καθώς και οι λογαριασμοί 81-85. Οι υπολογαριασμοί του 90 λέγονται «διάμεσοι» γιατί μεσολαβούν μεταξύ Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής ή «αντικριζόμενοι» επειδή αντικρίζουν απόλυτα τους λογαριασμούς των ομάδων 2, 6, 7 και 8 (λογ. 81-85) με αντίθετα από αυτούς υπόλοιπα (πιστώνονται αν οι μεταφερόμενοι λογαριασμοί είναι χρεωστικοί και χρεώνονται αν οι μεταφερόμενοι λογαριασμοί είναι πιστωτικοί) Έτσι μετά από κάθε κίνηση των λογαριασμών και στο τέλος της χρήσεως, το υπόλοιπο καθενός υπολογαριασμού του 90 είναι ίσο (αλλά αντίθετο) με το υπόλοιπο του αντίστοιχου λογαριασμού της Γενικής Λογιστικής τον οποίο αντικρίζει. 2.2.903. Λογαριασμός 91 «Ανακατάταξη εξόδων- αγορών και εσόδων». Ο λογαριασμός 91 λειτουργεί σαν διάμεσος μεταξύ του λογαριασμού 90 και των λοιπών λογαριασμών της αναλυτικής λογιστικής. Στο τέλος της χρήσεως, πριν ολοκληρωθεί ο προσδιορισμός των ολικών αποτελεσμάτων, ο λογαριασμός 91 πρέπει να είναι εξισωμένος. Ο λογαριασμός 91 εξυπηρετεί. α) Την κατάταξη των εξόδων κατ’ άλλο τρόπο από αυτό της Γενικής Λογιστικής και των πρωτοβαθμίων λογαριασμών 92 και 93 της Αναλυτικής Λογιστικής. β) Την κατάταξη των εσόδων κατ’ άλλο τρόπο από αυτό των λογαριασμών της ομάδας 7. γ) Την προσωρινή καταχώρηση των κατ’ είδος εξόδων της Γενικής Λογιστικής, όπου αυτά δεν είναι άμεσα και πρέπει να κατανεμηθούν σε περισσότερα κέντρα ή φορείς κόστους και δ) Τον προσδιορισμό των βραχύχρονων αναλυτικών αποτελεσμάτων, όταν δεν προσδιορίζονται κατ’ άλλο τρόπο. 2.2.904. Λογαριασμός 92 «Κέντρα (θέσεις) κόστους». 1. Στο λογαριασμό 92 παρακολουθείται το λειτουργικό κόστος του Ασφαλιστικού Οργανισμού. Στους υπολογαριασμούς του καταχωρούνται τα κάθε κατηγορίας και είδους έξοδα κατά προορισμό. 2. Ο λογαριασμός 92 υποδιαιρείται σε τρεις υποχρεωτικούς δευτεροβάθμιους (92.00, 92.01, και 92.04), στους οποίους συγκεντρώνεται και παρακολουθείται το λειτουργικό κόστος των βασικών λειτουργιών του Ασφαλιστικού Οργανισμού, όπως αυτές αναφέρονται στο εδ. 5α της παραγρ. 2.2.901. Η παραπέρα υποδιαίρεση αφήνεται στην δικαιοδοσία του κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού και εξαρτάται από τις ανάγκες του. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε τρίτο βαθμό μπορούν να παρακολουθούνται οι κλάδοι ασφαλίσεως και το κόστος των υπολοίπων μονάδων παροχής υπηρεσιών (92.00), ή τα αυτοτελή διοικητικά τμήματα ή υπηρεσίες (92.01). 2.2.905. Λογαριασμός 93 «Κόστος Παραγωγής» (προϊόντων ή υπηρεσιών). Στους υπολογαριασμούς του 93 παρακολουθείται το ολικό κόστος παραγωγής των ενδιάμεσων και τελικών φορέων κόστους (προϊόντων ή υπηρεσιών ή πάγιων στοιχείων). 2.2.906. Λογαριασμός 94 «Αποθέματα» Στους υπολογαριασμούς του 94 παρακολουθούνται τα κάθε είδους, μορφής και κατηγορίας αποθέματα της επιχειρήσεως, είτε προέρχονται από αγορά, είτε παράγονται από την ίδια. Ο λογαριασμός 94 αναπτύσσεται σε υποχρεωτικούς δευτεροβάθμιους λογαριασμούς, στους οποίους παρακολουθούνται οι κατηγορίες των αποθεμάτων της ομάδας 2 της Γενικής Λογιστικής σε απόλυτη αντιστοιχία. Η Αναλυτική Λογιστική αναλύει περαιτέρω τις γενικές κατηγορίες των αποθεμάτων κατά τρόπο που να ανταποκρίνοται καλύτερα στην εξυπηρέτηση των αναγκών της κοστολογήσεως, του προσδιορισμού των βραχύχρονων αποτελεσμάτων, της αναλύσεως των αποτελεσμάτων και του ελέγχου των αποθεμάτων που αποβλέπει στη καλή διαχείρισή τους. 2.2.907. Λογαριασμός 95 «Έσοδα». Στον λογαριασμό αυτό μεταφέρονται (πιστώνονται) τα έσοδα της ομάδας 7 της γενικής λογιστικής με χρέωση των κατάλληλων υπολογαριασμών του λογαριασμού 90 (90.70, 90.71 κλπ). Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί του 95 ευρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς της ομάδας 7. 2.2.908. Λογαριασμός 96 «Αναλυτικές εκμεταλλεύσεις». Στους υπολογαριασμούς του 96 παρακολουθούνται τα μικτά αναλυτικά αποτελέσματα κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού. Στη χρέωση των υπολογαριασμών του 96 θα μεταφέρεται το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών από τους υπολογαριασμούς του 93 και στη πίστωση το αντίστοιχο έσοδο από τη παροχή των παραπάνω υπηρεσιών από τους υπολογαριασμούς του 95. Η δημιουργία των υπολογαριασμών των λογαριασμών 93, 95, και 96 πρέπει να έχει γίνει με την ίδια λογική. 2.2.909. Λογαριασμός 97 «Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού». Στους υπολογαριασμούς του 97 παρακολουθούνται οι διαφορές που δημιουργούνται κατά το λογισμό στο κόστος και στα έσοδα, ή κατά τον καταλογισμό στους τελικούς φορείς, εξόδων κατ’ είδος ή οργανικών εσόδων. 2.2.910. Λογαριασμός 98 «Αναλυτικά αποτελέσματα». Στους υπολογαριασμούς του 98 συγκεντρώνονται τα υπόλοιπα όλων των αποτελεσματικών λογαριασμών, στους οποίους απεικονίζονται τα οργανικά και ανόργανα αποτελέσματα της επιχειρήσεως. Στον υπολογαριασμό του 98.99 «αποτελέσματα χρήσεως» προσδιορίζεται το τελικό αποτέλεσμα της χρήσεως, το οποίο ως σύνολο συμφωνεί απόλυτα με το αντίστοιχο του λογαριασμού 86 «αποτελέσματα χρήσεως», της Γενικής Λογιστικής. Συγκεκριμένα, στον υπολογαριασμό 98.99 μεταφέρονται: α) Τα μικτά οργανικά αποτελέσματα, από τις αναλυτικές εκμεταλλεύσεις του 96. β) Το κόστος των λειτουργιών: διοικητικής και χρηματοοικονομικής, από τους οικείους υπολογαριασμούς του 92 «κέντρα (θέσεις) κόστους», το οποίο βαρύνει τα μικτά αποτελέσματα. γ) Τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα των λογαριασμών 81-85 της Γενικής Λογιστικής, τα οποία μεταφέρονται (στο λογαριασμό 98.99) μέσω του λογαριασμού 90.08 «αποτελέσματα λογισμένα». δ) Οι διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού από το λογαριασμό 97. ΤΜΗΜΑ 2ο:Το Σύστημα της Συλλειτουργίας Αναλυτικής και Γενικής Λογιστικής. 2.2.911 Υποχρεωτικοί Λογαριασμοί της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως στο Σύστημα της Συλλειτουργίας Αναλυτικής και Γενικής Λογιστικής. 1. Σε περίπτωση που η Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως τηρείται στο αυτό λογιστικό κύκλωμα με την Γενική Λογιστική -τηρείται δηλαδή με το σύστημα της συλλειτουργίας - ο ασφαλιστικός οργανισμός είναι υποχρεωμένος να αναπτύξει τους λογαριασμούς που, κατά την κρίση του, εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες του κάτω από τους ακόλουθους υποχρεωτικούς πρωτοβάθμιους ή δευτεροβάθμιους λογαριασμούς: ΟΜΑΔΑ 2 Λογαριασμός 21.90: Κόστος Διακινήσεων Προϊόντων Ετοίμων και Ημιτελών Λογαριασμός 22.90: Κόστος Διακινήσεων Υποπροϊόντων και Υπολειμμάτων Λογαριασμός 23.90: Κόστος Παραγωγής (Παραγωγή σε Εξέλιξη) και Διακινήσεων. Λογαριασμός 24.90: Κόστος Διακινήσεων Πρώτων και Βοηθητικών Υλικών - Υλικών Συσκευασίας. Λογαριασμός 25.90: Κόστος Διακινήσεων Αναλώσιμων Υλικών Λογαριασμός 26.90: Κόστος Διακινήσεων Ανταλλακτικών Παγίων. Λογαριασμός 28.90: Κόστος Διακινήσεων Ειδών Συσκευασίας. ΟΜΑΔΑ 6 Λογαριασμός 60.90: Αμοιβές και Έξοδα προσωπικού ΜΕΡΙΣΜΕΝΕΣ Λογαριασμός 61.90: Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων ΜΕΡΙΣΜΕΝΕΣ Λογαριασμός 62.90: Παροχές Τρίτων ΜΕΡΙΣΜΕΝΕΣ Λογαριασμός 63.90: Φόροι - Τέλη ΜΕΡΙΣΜΕΝΟΙ Λογαριασμός 64.90: Διάφορα Έξοδα ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ Λογαριασμός 65.90: Τόκοι και Συναφή Έξοδα ΜΕΡΙΣΜΕΝΟΙ Λογαριασμός 66.90: Αποσβέσεις Παγίων ΜΕΡΙΣΜΕΝΕΣ Λογαριασμός 67.90: Παροχές ΜΕΡΙΣΜΕΝΕΣ Λογαριασμός 68.90: Προβλέψεις Εκμεταλλεύσεως ΜΕΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΑ 7 Λογαριασμός 70.90: Έσοδα από Ασφαλιστικές Εισφορές ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ Λογαριασμός 71.90: Έσοδα από Προσφορά Υγειονομικών Υπηρεσιών σε Τρίτους ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ Λογαριασμός 72.90: Έσοδα από Κοινωνικούς Πόρους - Τέλη Δικαιώματα ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ Λογαριασμός 73.90: Έσοδα από Προσαυξήσεις- Πρόστιμα- Χρηματικές Ποινές ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ Λογαριασμός 74.90: Έσοδα από Επιχορηγήσεις ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ Λογαριασμός 75.90: Έσοδα Παρεπόμενων Ασχολιών ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ Λογαριασμός 76.90: Έσοδα Κεφαλαίων ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ Λογαριασμός 78.90: Ιδιοπαραγωγή Παγίων και Χρησιμοποιημένες Προβλέψεις Εκμεταλλεύσεως ΜΕΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΑ 8 Λογαριασμός 81.90: Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσματα ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ Λογαριασμός 82.90: Έξοδα και Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ Λογαριασμός 83.90: Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους ΜΕΡΙΣΜΕΝΕΣ Λογαριασμός 84.90: Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ Λογαριασμός 86.90: Βραχύχρονα Αναλυτικά Αποτελέσματα ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ ΟΜΑΔΑ 9 Λογαριασμός 91: Ανακατάταξη εξόδων-αγορών και εσόδων Λογαριασμός 92: Κέντρα (Θέσεις) Κόστους Λογαριασμός 96: Μικτά Αναλυτικά Αποτελέσματα Λογαριασμός 97: Διαφορές Ενσωματώσεως και Καταλογισμού 2. Ο Ασφαλιστικός Οργανισμός δεν είναι υποχρεωμένος να τηρήσει όλους τους παραπάνω πρωτοβάθμιους ή δευτεροβάθμιους λογαριασμούς. Όταν όμως αποφασίσει να εφαρμόσει το σύστημα της συλλειτουργίας Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής και να ακολουθήσει διαδικασίες που παρακολουθούνται από τους λογαριασμούς του συστήματος αυτού, είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει τον αντίστοιχο ή τους αντίστοιχους λογαριασμούς. Έτσι, όταν ο Ασφαλιστικός Οργανισμός αγοράζει και διακινεί αποθέματα οφείλει να παρακολουθεί την διακίνησή τους στην ΟΜΑΔΑ 2 και να τηρεί για τον σκοπό αυτό τους προβλεπόμενους από το σχέδιο δευτεροβάθμιους λογαριασμούς (21.90, 22.90, 23.90, 24.00, 25.90, 26.90 και 28.90). Επίσης, αν ο Ασφαλιστικός Οργανισμός εφαρμόζει το σύστημα της ταυτόχρονης καταχώρησης των οργανικών εξόδων στους λογαριασμούς της ΟΜΑΔΑΣ 6 και στους λογαριασμούς των κέντρων κόστους, τα έμμεσα έξοδα τα οποία δεν μπορεί να τα κατανείμει στο λειτουργικό κόστος κατά την στιγμή της λογιστικοποίησής τους είναι υποχρεωμένος να τα καταχωρήσει προσωρινά στους οικείους υπολογαριασμούς ανακατάταξης του πρωτοβάθμιου 91. 3. Οι πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί της Αναλυτικής Λογιστικής είναι δυνατόν να ενημερώνονται συγκεντρωτικά με οποιονδήποτε τρόπο όπως π.χ. από αριθμητικά στοιχεία αναλυτικών καταστάσεων, από ισοζύγια αναλυτικών λογαριασμών κλπ. με την προϋπόθεση ότι η ενημέρωση αυτή γίνεται το αργότερο στο τέλος κάθε μήνα. 4. Τα αποθέματα παρακολουθούνται εξ ολοκλήρου στην ΟΜΑΔΑ 2 όπου τηρούνται και οι μερίδες αποθήκης που αποτελούν το αναλυτικό καθολικό του οικείου πρωτοβαθμίου. Οι μερίδες αποθήκης τηρούνται στο κόστος και ενημερώνονται κατά την εισαγωγή και εξαγωγή ποσοτικά και κατ’ αξία. 5. Κάθε Ασφαλιστικός Οργανισμός, ανεξάρτητα από το σύστημα Αναλυτικής Λογιστικής που εφαρμόζει, είναι υποχρεωμένος να διαρθρώνει τους υπολογαριασμούς του 92 κατά τρόπο που να εξασφαλίζονται πληροφορίες για την διαμόρφωση του κόστους των βασικών λειτουργιών με την τήρηση των ακόλουθων δευτεροβάθμιων λογαριασμών: 92.00: Έξοδα Λειτουργίας Ασφαλιστικών Κλάδων 92.01: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 92.04: Έξοδα Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας Η συγκέντρωση του κόστους της χρηματοοικονομικής λειτουργίας στον λογαριασμό 92.04 είναι δυνητική. Ο Ασφαλιστικός Οργανισμός έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει στον λογαριασμό 92.04 είτε ολόκληρο το κόστος της χρηματοοικονομικής λειτουργίας με την προϋπόθεση του διαχωρισμού των χρεωστικών τόκων και λοιπών συναφών εξόδων από το λοιπό κόστος της λειτουργίας αυτής, είτε μόνο τους χρεωστικούς τόκους και τα συναφή έξοδα οπότε το λοιπό κόστος της λειτουργίας αυτής συγκεντρώνεται στον λογαριασμό 92.01 μαζί με το κόστος της διοικητικής λειτουργίας. 6. Το κόστος των ενδιάμεσων και τελικών φορέων (προϊόντων ή υπηρεσιών) στο σύστημα της συλλειτουργίας, παρακολουθείται αναλυτικά κατ’είδος με τον λογαριασμό 23.90 - σε αντιστοιχία με τις μερίδες αποθήκευσης προκειμένου για τα αποθέματα - και αναλύεται για κάθε φορέα στα βασικά του στοιχεία που είναι (1) τα άμεσα υλικά, (2) τα άμεσα εργατικά και (3) τα γενικά βιομηχανικά έξοδα ή (4) τα άμεσα υλικά και (5) τα έξοδα παραγωγής με δυνατότητα ανάλυσής τους σε στοιχεία κατ’είδος (έξοδα κατ’είδος αντίστοιχα των λογαριασμών της ΟΜΑΔΑΣ 6). 7. Ο περαιτέρω βαθμός αναλύσεως των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής στο σύστημα της συλλειτουργίας, καθορίζεται από τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού. 2.2.912 Λογαριασμός «Κόστος Διακινήσεων» των αποθεμάτων 21.90, 22.90, 23.90, 24.90, 25.90, 26.90, 28.90 1. Ο λογαριασμός «Κόστος Διακινήσεων» που ανοίγεται ως δευτεροβάθμιος μέσα σε κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό αποθεμάτων της ΟΜΑΔΑΣ 2 χρησιμοποιείται, στο σύστημα της συλλειτουργίας, για την παρακολούθηση των διακινήσεων των αποθεμάτων, εφ’όσον αυτές οι διακινήσεις δεν είναι αρχική ή τελική απογραφή ή αγορές. Τέτοιες διακινήσεις που παρακολουθούνται με τους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς 21.90, 22.90, 23.90, 24.90, 25.90, 26.90 και 28.90 είναι: πωλήσεις (στο κόστος), οι αναλώσεις, οι διακινήσεις μεταξύ αποθηκών ή υποκαταστημάτων, οι κλοπές, οι απώλειες, οι διαφορές απογραφών, οι καταστροφές, οι αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος, το κόστος παραγωγής και το κόστος των παραχθέντων ετοίμων και ημιτελών προϊόντων, των υποπροϊόντων και υπολειμμάτων, οι μεταφορές από έναν λογαριασμό αποθέματος σε άλλο λογαριασμό κ.λπ. 2. Στο σύστημα της συλλειτουργίας της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής οι λογαριασμοί των αποθεμάτων από τον πρώτο έως τον τελευταίο βαθμό - που είναι οι μερίδες αποθηκεύσεως - τηρούνται στην ΟΜΑΔΑ 2. Οι αναλυτικοί λογαριασμοί αποθηκών συμφωνούν κατά χρέωση και πίστωση στη διάρκεια της χρήσεως με τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό στον οποίο ανήκουν και με τους τρεις δευτεροβάθμιους στους οποίους αναλύεται κάθε πρωτοβάθμιος. Οι τρεις αυτοί δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί είναι οι εξής: 00 Απογραφή 01 Αγορές 90 Κόστος Διακινήσεων Προκειμένου π.χ. για τον λογαριασμό 24 «Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες -Υλικά Συσκευασίας» οι κωδικοί των τριών δευτεροβαθμίων θα είναι: 24.00 «Απογραφή», 24.01 «Αγορές» και 24.90 «Κόστος Διακινήσεων». 3. Στο τέλος της χρήσεως και πριν από τις ημερολογιακές εγγραφές που γίνονται για την κατάρτιση του λογαριασμού 80.00 «Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως» όλοι οι λογαριασμοί της Αναλυτικής Λογιστικής που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.911 (περίπτ. 1) εξισώνονται μεταξύ τους. Μετά την εξίσωση αυτή οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί της ΟΜΑΔΑΣ 2 εμφανίζουν υπόλοιπα ίσα με την αρχική απογραφή και τις αγορές. Το υπόλοιπο αυτό συμφωνεί με το άθροισμα των υπολοίπων των δύο δευτεροβάθμιων λογαριασμών 00 «Απογραφή» και 01 «Αγορές». 4. Στο τέλος της χρήσεως και μετά τις ημερολογιακές εγγραφές κατάρτισης του λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως 80.00 το υπόλοιπο κάθε πρωτοβάθμιου λογαριασμού της ΟΜΑΔΑΣ 2 συμφωνεί με το υπόλοιπο του δευτεροβάθμιου λογαριασμού 00 «Απογραφή» και με το άθροισμα των υπολοίπων των λογαριασμών των αποθηκών οι οποίοι ανήκουν στον συγκεκριμένο πρωτοβάθμιο. 2.2.913 Λογαριασμοί «Οργανικά Έξοδα κατ’είδος ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ» 60.90, 61.90, 62.90, 63.90, 64.90, 65.90, 66.90, 67.90 και 68.90. 1. Οι ανωτέρω δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί 60.90 - 68.90 πιστώνονται κατά τη διάρκεια της χρήσεως όταν γίνεται η κατανομή (ο μερισμός) των οργανικών εξόδων κατ’είδος στις λειτουργίες με χρέωση των λογαριασμών των κέντρων κόστους (πρωτοβάθμιος 92 και οι αναλυτικοί του) ή του λογαριασμού 91 και των αναλυτικών του. Η χρεοπίστωση αυτή γίνεται κατά το χρόνο λογιστικοποίησης της δαπάνης οπωσδήποτε όμως στο τέλος κάθε μήνα αναλυτικά ή συγκεντρωτικά για όλες τις πραγματοποιημένες δαπάνες του μηνός. 2. Στο τέλος της χρήσεως κάθε δευτεροβάθμιος λογαριασμός 60.90, 61.90...68.90, κ.λπ. εμφανίζει με το πιστωτικό του υπόλοιπο το σύνολο της δαπάνης που παρακολουθείται από τον πρωτοβάθμιο στον οποίο ανήκει. Η δαπάνη αυτή είναι καταχωρημένη στη χρέωση όλων των άλλων δευτεροβαθμίων λογαριασμών οι οποίοι δέχονται κατά τη διάρκεια της χρήσεως μόνο χρεώσεις. Πριν από την εγγραφή μεταφοράς των οργανικών εξόδων κατ’είδος στον λογαριασμό Γενικής Εκμεταλλεύσεως (80.00) οι λογαριασμοί 60.90, 61.90, ... 68.90 κ.λπ. εξισώνονται μαζί με τους λοιπούς λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής. Μετά από αυτή την εγγραφή κάθε πρωτοβάθμιος λογαριασμός της ΟΜΑΔΑΣ 6 εμφανίζει με το υπόλοιπό του το ολικό ποσό της οικείας δαπάνης κατ’είδος που πραγματοποιήθηκε στην χρήση. Το εν λόγω υπόλοιπο συμφωνεί με το άθροισμα των υπολοίπων των αναλυτικών λογαριασμών του συγκεκριμένου πρωτοβάθμιου. 3. Με την ημερολογιακή εγγραφή καταρτίσεως του λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης (80.00) κάθε πρωτοβάθμιος λογαριασμός της ΟΜΑΔΑΣ 6, μαζί με τους αναλυτικούς του πιστώνεται - οπότε και εξισώνεται - με χρέωση του λογαριασμού 80.00. 2.2.914 Λογαριασμοί «Οργανικά Έσοδα κατ’είδος ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ» 70.90, 71.90, 72.90, 73.90, 74.90, 75.90 76.90 και 78.90. 1. Οι ανωτέρω δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί των πρωτοβαθμίων της ΟΜΑΔΑΣ 7 χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν τον προσδιορισμό των μικτών αναλυτικών αποτελεσμάτων εκμεταλλεύσεως του Ασφαλιστικού Οργανισμού. Τα μικτά αναλυτικά αποτελέσματα προσδιορίζονται με λογιστικές εγγραφές στο τέλος κάθε μήνα. Ο Ασφαλιστικός Οργανισμός έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί για τον προσδιορισμό των μικτών αναλυτικών αποτελεσμάτων ή των κλαδικών μικτών αναλυτικών αποτελεσμάτων, εναλλακτικά είτε μόνο τους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς 70.90 - 78.90 και τους αναλυτικούς λογαριασμούς των πρωτοβαθμίων της ΟΜΑΔΑΣ 7 που λειτουργούν ως λογαριασμοί εκμεταλλεύσεως ή ως λογαριασμοί κέντρων κέρδους, πέραν του δευτεροβάθμιου, είτε τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 96 και τους αναλυτικούς του. 2. Όταν χρησιμοποιείται ο λογαριασμός 96 και οι αναλυτικοί του για τον προσδιορισμό των μικτών αναλυτικών αποτελεσμάτων οι λογαριασμοί 70.90 - 78.90 λειτουργούν ως εξής: (α) Χρεώνονται με τα οργανικά έσοδα κατ’είδος τα οποία έχουν καταχωρηθεί την ίδια στιγμή ή προηγούμενα στην πίστωση των πρωτοβάθμιων λογαριασμών 70-78 και των αναλυτικών τους, Η χρέωση αυτή γίνεται κατά την μεταφορά των οργανικών εσόδων κατ’είδος στην πίστωση του λογαριασμού 96 και των αναλυτικών του. (β) Πιστώνονται στο τέλος της χρήσεως με σκοπό την εξίσωσή τους με χρέωση των αναφερόμενων στην παράγρ. 2.2.911 περ. 1 λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής που εμφανίζουν αντίθετο υπόλοιπο. Η ημερολογιακή αυτή εγγραφή γίνεται πριν από τις ημερολογιακές εγγραφές κατάρτισης του λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως (80.00). 3. Όταν τα μικτά αναλυτικά αποτελέσματα προσδιορίζονται στα πλαίσια των υπολογαριασμών των πρωτοβαθμίων της ΟΜΑΔΑΣ 7, οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί 70.90, 71.90, 72.90, 73.90, 74.90, 75.90, 76.90 και 78.90 λειτουργούν ως εξής: (α) Χρεώνονται με το κόστος πραγματοποιήσεως (παραγωγής) του εσόδου με πίστωση του λογαριασμού 92.00 «Έξοδα Λειτουργίας Ασφαλιστικών Κλάδων» ή του λογαριασμού 23.90 “κόστος παραγωγής” προκειμένου για αποθέματα. Η εγγραφή αυτή γίνεται το αργότερο στο τέλος κάθε μήνα. (β) Χρεώνονται επίσης, στο τέλος κάθε μήνα το αργότερο, με το μικτό αποτέλεσμα (κέρδος) με πίστωση του λογαριασμού 86.90 «Βραχύχρονα Αναλυτικά Αποτελέσματα». (γ) Πιστώνονται στο τέλος κάθε μήνα με τη μικτή ζημία με χρέωση του λογαριασμού 86.90 «Βραχύχρονα Αναλυτικά Αποτελέσματα» και (δ) Πιστώνονται στο τέλος της χρήσης με το χρεωστικό τους υπόλοιπο κατά την εγγραφή εξίσωσης των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής με χρέωση των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής της παραγρ. 2.2.911 περ. 1 που εμφανίζουν πιστωτικό υπόλοιπο. Το μικτό αποτέλεσμα προσδιορίζεται αναλυτικά στο επίπεδο των λογαριασμών τρίτου, τέταρτου, κλπ, βαθμού ανάλυσης οι οποίοι λειτουργούν ως λογαριασμοί εκμεταλλεύσεως ή ως λογαριασμοί κέντρων κέρδους. Η λειτουργία των λογαριασμών αυτών, οι οποίοι αποτελούν το αναλυτικό καθολικό κάθε πρωτοβάθμιου λογαριασμού της ΟΜΑΔΑΣ 7, γίνεται ως εξής: • ΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ με το έσοδο όταν αυτό λογιστικοποιείται και καταχωρείται στους οικείους πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους λογαριασμούς της ΟΜΑΔΑΣ 7. • ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ με το κόστος παραγωγής του εσόδου με παράλληλη χρέωση του οικείου πρωτοβάθμιου λογαριασμού της ΟΜΑΔΑΣ 7 και του οικείου δευτεροβάθμιου λογαριασμού της Αναλυτικής Λογιστικής π.χ. για τον πρωτοβάθμιο 70 θα χρεωθεί ο δευτεροβάθμιος 70.90 με ΠΙΣΤΩΣΗ του δευτεροβάθμιου 92.00 «Έξοδα Λειτουργίας Ασφαλιστικών Κλάδων» • ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ή ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ με το προκύπτον αναλυτικό μηνιαίο αποτέλεσμα κατά τη μεταφορά του στον λογαριασμό 86.90 «Βραχύχρονα Αναλυτικά Αποτελέσματα» με ΧΡΕΩΣΗ ή ΠΙΣΤΩΣΗ του λογαριασμού αυτού και των αναλυτικών του ανάλογα αν το μικτό αποτέλεσμα είναι θετικό ή αρνητικό. 2.2.915 Λογαριασμοί 81.90 «Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσματα ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ», 82.90 “Έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων μερισμένα”, 83.90 “ Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους ΜΕΡΙΣΜΕΝΕΣ”, 84.90 “Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ” και 82.90 «Έξοδα και Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ» 1. Οι ανωτέρω δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον προσδιορισμό των βραχύχρονων (μηνιαίων) αναλυτικών αποτελεσμάτων. Δεν υπάρχει συνεπώς κανένας λόγος ενεργοποίησής τους όταν ο Ασφαλιστικός Οργανισμός δεν προσδιορίζει βραχύχρονα αναλυτικά αποτελέσματα. 2. Οι λογαριασμοί 81.90, 82.90, 83.90 και 84.90 λειτουργούν κατά τη διάρκεια της χρήσεως ως εξής: (α) ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ κατά τη μεταφορά των έκτακτων και ανόργανων θετικών αποτελεσμάτων (κερδών) και των εσόδων προηγούμενων χρήσεων, από τους λογαριασμούς 81, 82 και 84, στο λογαριασμό 86.90 «Βραχύχρονα αναλυτικά αποτελέσματα» με ΠΙΣΤΩΣΗ του λογαριασμού αυτού. (β) ΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ κατά τη μεταφορά των εκτάκτων και ανόργανων αρνητικών αποτελεσμάτων (ζημία) και των εξόδων προηγούμενων χρήσεων, από τους λογαριασμούς 81, 82 και 83, στο λογαριασμό 86.90 με ΧΡΕΩΣΗ του λογαριασμού αυτού. (γ) Οι χρεοπιστώσεις των λογαριασμών 81.90, 82.90, 83.90, 84.90 και 86.90 και των αναλυτικών τους, γίνονται κατά τη διάρκεια ή στο τέλος κάθε μήνα. (δ) Οι λογαριασμοί 81.90, 82.90, 83.90, 84.90 και 86.90 ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ή ΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ στο τέλος της χρήσεως και πριν από τις εγγραφές κατάρτισης του λογαριασμού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (86) με σκοπό την εξίσωσή τους με ΧΡΕΩΣΗ ή ΠΙΣΤΩΣΗ των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής που εμφανίζουν αντίθετα υπόλοιπα. 2.2.916 Λογαριασμός 86.90 «βραχύχρονα αποτελέσματα». 1. Ο λογαριασμός 86.90 και οι αναλυτικοί του χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της χρήσεως για το λογιστικό προσδιορισμό στο τέλος κάθε μήνα, των αναλυτικών αποτελεσμάτων του Ασφαλιστικού Οργανισμού. Η διάρθρωση του λογαριασμού 86.90 μπορεί να είναι όμοια με την διάρθρωση του λογαριασμού 86 που καταρτίζεται στο τέλος της χρήσεως. 2. Ο λογαριασμός 86.90 και οι αναλυτικοί του, λειτουργεί ως εξής: (Α) ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ: (Αα): με το τυχόν αρνητικό μικτό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης, που προκύπτει στο τέλος του μήνα, με ΠΙΣΤΩΣΗ των λογαριασμών 96 ή 70.90, 71.90, 72.90, 73.90, 74.90, 75.90, 76.90 και 78.90. (Αβ): με τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και με τα έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας στο τέλος κάθε μήνα, με ΠΙΣΤΩΣΗ των λογαριασμών 92.01 και 92.04. (Αγ): με τα αρνητικά έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα (ζημίες), τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων και τις προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους, με ΠΙΣΤΩΣΗ των λογαριασμών 81.90, 82.90 και 83.90. (Αδ): με το πιστωτικό του υπόλοιπο , στο τέλος της χρήσεως, με την εγγραφή εξίσωσης των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής με ΠΙΣΤΩΣΗ των λογαριασμών που εμφανίζουν χρεωστικό υπόλοιπο. (Β) ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ: (Βα): Με το θετικό μικτό αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως κάθε μήνα με ΧΡΕΩΣΗ των λογαριασμών 96 ή 70.90, 71.90, 72.90, 73.90, 74.90, 75.90, 76.90, και 78.90. (Ββ): με τα θετικά έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα (κέρδη), τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων και τα έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων, με ΧΡΕΩΣΗ των λογαριασμών 81.90, 82.90 και 84.90. (Βγ): με το τυχόν χρεωστικό του υπόλοιπο, στο τέλος της χρήσεως, με την εγγραφή εξίσωσης των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής με ΧΡΕΩΣΗ των λογαριασμών που εμφανίζουν πιστωτικό υπόλοιπο. 2.2.917 Λογαριασμός «Ανακατάταξη εξόδων και εσόδων» 1. Ο λογαριασμός 91 με τους αναλυτικούς του λειτουργεί σαν διάμεσος μεταξύ των λοιπών λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής. Ο λογαριασμός 91 εξυπηρετεί τους ακόλουθους, ενδεικτικά αναφερόμενους, σκοπούς: (α) την κατάταξη των εξόδων κατά τρόπο διάφορο από εκείνο της Γενικής Λογιστικής και από εκείνο της κατάταξής τους μέσα στους λογαριασμούς του λειτουργικού κόστους και του κόστους των ενδιάμεσων και τελικών φορέων. (β) την κατάταξη των εσόδων ή ορισμένων από αυτά με τρόπο διάφορο από εκείνα που κατατάσσονται στους οικείους υπολογαριασμούς της ΟΜΑΔΑΣ 7 της Γενικής Λογιστικής και από εκείνο που κατατάσσονται στους οικείους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 96 της Αναλυτικής Λογιστικής. (γ) την παροχή αποτελεσματικής διευκόλυνσης κατά την μεταφορά και καταχώρηση των εξόδων κατ’είδος στο λειτουργικό κόστος ή το κόστος των φορέων όταν τα κονδύλια εξόδων που μεταφέρονται δεν έχουν άμεση σχέση με ορισμένο κέντρο ή φορέα του κόστους και για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατός ο μερισμός τους στα κέντρα ή στους φορείς κόστους κατά τη στιγμή της καταχωρήσεως. Στις περιπτώσεις αυτές χρεώνεται ο λογαριασμός 91.05 «Οργανικά έξοδα κατ’είδος προς μερισμό» με πίστωση του οικείου λογαριασμού της Αναλυτικής Λογιστικής που είναι ενταγμένοι στους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς της ΟΜΑΔΑΣ 6. Στο τέλος του μήνα το αργότερο τα κονδύλια που είναι καταχωρημένα στον λογαριασμό 91.05 μερίζονται στα κέντρα ή τους φορείς κόστους και ο λογαριασμός 91.05 πιστώνεται (και εξισώνεται) με χρέωση του λογαριασμού 92 και των αναλυτικών του ή του λογαριασμού 23.90 και των αναλυτικών του. 2. Ο λειτουργία του λογαριασμού 91. (α) Ο λογαριασμός 91 και οι αναλυτικοί του ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ με ΠΙΣΤΩΣΗ των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής που βρίσκονται μέσα στους πρωτοβάθμιους των ΟΜΑΔΩΝ 2 και 6 της Γενικής Λογιστικής καθώς και με ΠΙΣΤΩΣΗ των λογαριασμών Αναλυτικής λογιστικής που είναι ενταγμένοι στους πρωτοβάθμιους της ΟΜΑΔΑΣ 7 της Γενικής Λογιστικής ή του λογαριασμού 96 της Αναλυτικής λογιστικής. (β) Ο λογαριασμός 91 και οι αναλυτικοί του ΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ με ΧΡΕΩΣΗ των λογαριασμών των κέντρων ή των φορέων κόστους 92 και 23.90 ή των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής που είναι ενταγμένοι στους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς της ΟΜΑΔΑΣ 7 της Γενικής Λογιστικής. (γ) Ο πρωτοβάθμιος λογαριασμός 91 στο τέλος κάθε μήνα είναι εξισωμένος. 2.2.918 Λογαριασμός 92 «Κέντρα (θέσεις) κόστους». 1. Στο λογαριασμό 92 παρακολουθείται το λειτουργικό κόστος του Ασφαλιστικού Οργανισμού. Στους υπολογαριασμούς του καταχωρούνται, κατά προορισμό, τα κατ’ είδος έξοδα. 2. Ο λογαριασμός 92 υποδιαιρείται σε τρεις υποχρεωτικούς δευτεροβάθμιους (92.00, 92.01 και 92.04), στους οποίους συγκεντρώνεται και παρακολουθείται το λειτουργικό κόστος των βασικών λειτουργιών του Ασφαλιστικού Οργανισμού, όπως αυτές αναφέρονται στο εδ. 5 της παραγρ. 2.2.911. Η παραπέρα υποδιαίρεση αφήνεται στην δικαιοδοσία κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού και εξαρτάται από τις ανάγκες του. 2.2.919 Λογαριασμός 96 «Μικτά Αναλυτικά και Κλαδικά Αποτελέσματα». 1. Ο λογαριασμός 96 χρησιμοποιείται εναλλακτικά αντί των υπό- λογαριασμών τρίτου και επόμενου βαθμού ανάλυσης των πρωτοβαθμίων της ΟΜΑΔΑΣ 7 «Οργανικά Έσοδα κατ’ είδος» για τον προσδιορισμό των μικτών αναλυτικών και κλαδικών αποτελεσμάτων. Η ανάπτυξη του λογαριασμού 96, όταν αυτός χρησιμοποιείται, γίνεται με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες λειτουργίας κάθε ασφαλιστικού οργανισμού. 2. Ο λογαριασμός 96 και οι αναλυτικοί του λειτουργούν ως εξής: (Α) ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ: (Αα): με το κόστος πραγματοποιήσεως (παραγωγής) των οργανικών εσόδων κατ’ είδος, κατά προϊόν ή υπηρεσία, κατά κλάδο, κατά υπεύθυνο ή κατά οποιονδήποτε συνδυασμό επιθυμεί ο ασφαλιστικός οργανισμός με ΠΙΣΤΩΣΗ του λογαριασμού 92.00 «Έξοδα λειτουργίας Ασφαλιστικών Κλάδων» ή των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής της ΟΜΑΔΑΣ 2. (Αβ): με το θετικό μικτό αναλυτικό ή κλαδικό αποτέλεσμα με ΠΙΣΤΩΣΗ του λογαριασμού 86.90 «Βραχύχρονα Αναλυτικά Αποτελέσματα». (Β) ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ:(Βα): με το οργανικό έσοδο κατ’ είδος ή κατά κλάδο με χρέωση των δευτεροβάθμιων λογαριασμών 70.90, 71.90, 72.90, 73.90, 74.90, 75.90 , 76.90 και 78.90. (Ββ): με το αρνητικό μικτό αναλυτικό ή κλαδικό αποτέλεσμα με χρέωση του λογαριασμού 86.90. 2.2.920 Λογαριασμός 97 «Διαφορές Ενσωματώσεως και καταλογισμού». Στους υπολογαριασμούς του 97 παρακολουθούνται οι διαφορές που δημιουργούνται κατά το λογισμό στο κόστος και στα έσοδα, ή κατά τον καταλογισμό στους τελικούς φορείς, εξόδων κατ’ είδος ή των οργανικών εσόδων. Το χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού 97, μεταφέρεται στο τέλος του μήνα στο λογαριασμό 86.90. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.3 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 2.3.1.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1. Η δραχμική αξία των ειδών που αγοράζονται από το εξωτερικό, ανεξάρτητα από τον τρόπο διακανονισμού της συναλλαγματικής τους αξίας (π.χ. έναντι φορτωτικών εγγράφων, με άνοιγμα ανέκκλητης πιστώσεως) υπολογίζεται με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος (συναλλάγματος) της ημέρας διακανονισμού της αξίας. Η ημέρα αυτή συμπίπτει με την ημερομηνία της σχετικής εκκαθαρίσεως της Τράπεζας που μεσολαβεί για την εισαγωγή και σε περίπτωση προεμβάσματος για το όλο ή μέρος της αξίας, με την ημερομηνία του προεμβάσματος. Ειδικά για εισαγωγές αγαθών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που η παραλαβή τους προηγείται του τραπεζικού διακανονισμού της αξίας τους, η δραχμική τους αξία υπολογίζεται με βάση την επίσημη τρέχουσα τιμή πωλήσεως του ξένου νομίσματος την ημέρα της παραλαβής των αγαθών, οι δε συναλλαγματικές διαφορές που θα προκύψουν κατά το μεταγενέστερο τραπεζικό διακανονισμό, μεταφέρονται στους οικείους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 81 “Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα”. 2. Η δραχμική αξία των ειδών που πωλούνται ή υπηρεσιών που παρέχονται στο εξωτερικό, ανεξάρτητα από τον τρόπο διακανονισμού της αξίας τους, υπολογίζεται με βάση την επίσημη τιμή (τιμή αγοράς της Τράπεζας της Ελλάδος) του ξένου νομίσματος (συναλλάγματος) της ημέρας εκδόσεως του παραστατικού. Ενδεχόμενη διαφορά μεταξύ της αξίας αυτής και της δραχμικής αξίας που προκύπτει με βάση την τιμή του ξένου νομίσματος κατά την ημέρα διακανονισμού ή, σε περίπτωση προεμβάσματος για το όλο ή μέρος της αξίας, κατά την ημέρα του προεμβάσματος, καταχωρείται στη χρέωση του λογαριασμού 81.00.04, όταν είναι χρεωστική, ή στην πίστωση του λογαριασμού 81.01.04, όταν είναι πιστωτική. Η πιο πάνω δραχμική αξία των πωλήσεων υπολογίζεται και λογιστικοποιείται ακόμη και εάν δεν πρόκειται να δραχμοποιηθεί το συνάλλαγμα που αποτελεί το αντίτιμο της πώλησης, αλλά να διατεθεί με τη μορφή που αποκτήθηκε για πληρωμές του οργανισμού στο εξωτερικό. 2.3.2 Β. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Οι λογαριασμοί των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, καθώς και τα τυχόν διαθέσιμα σε ξένο νόμισμα, κατά το κλείσιμο του ισολογισμού, αποτιμούνται με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος της ημέρας κλεισίματος του ισολογισμού, η οποία προκύπτει από σχετικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό αποτελούν οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα, που προέρχονται από προεμβάσματα, οι οποίες αποτιμούνται στη δραχμική τους αξία την οποία έγινε ο οριστικός διακανονισμός τους. 2. Οι απαιτήσεις αποτιμούνται στην τιμή αγοράς του ξένου νομίσματος την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού. 3. Οι υποχρεώσεις, αποτιμούνται στην τιμή πωλήσεως του ξένου νομίσματος την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού. 4. Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων των περιπτώσεων 12 και 18 της παρ. 2.2.110, για τις συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα της παραπάνω περίπτωσης 1, ισχύουν τα ακόλουθα: α. Όταν προέρχονται από βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις και είναι χρεωστικές καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού 81.00.04 «συναλλαγματικές διαφορές», ενώ αν είναι πιστωτικές καταχωρούνται στην πίστωση του λογαριασμού 81.01.04 «συναλλαγματικές διαφορές». β. Όταν προέρχονται από μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις παρακολουθούνται σε κατηγορίες κατά ξένο νόμισμα, ως εξής: - Καταχωρούνται σε ιδιαίτερους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 44.14κατά ξένο νόμισμα . - Στο τέλος κάθε χρήσεως, τα χρεωστικά υπόλοιπα των παραπάνω ειδικών υπολογαριασμών κατά ξένο νόμισμα, μεταφέρονται στη χρέωση του λογαριασμού 81.00.04, από δε τα πιστωτικά υπόλοιπα των υπολογαριασμών αυτών μεταφέρεται στην πίστωση του λογαριασμού 81.01.04 το μέρος εκείνο που αντιστοιχεί στις απαιτήσεις και στις υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα που εισπράχθηκαν ή πληρώθηκαν μέσα στη χρήση. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την είσπραξη ή πληρωμή των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των παραπάνω περιπτώσεων 1-3 καταχωρούνται απευθείας, οι χρεωστικές στη χρέωση του λογαριασμού 81.00.04 και οι πιστωτικές στην πίστωση του λογαριασμού 81.01.04. Οι συναλλαγματικές διαφορές, που προκύπτουν κατά την αποτίμηση τυχόν διαθεσίμων σε ξένο νόμισμα, καταχωρούνται απευθείας, οι χρεωστικές στη χρέωση του λογαριασμού 81.00.04 και οι πιστωτικές στην πίστωση του λογαριασμού 81.01.04. 5. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από δάνεια και πιστώσεις που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση κτήσεως πάγιων στοιχείων, παρακολουθούνται στο λογαριασμό 16.15, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις περιπτώσεις 12 και 18 της παρ. 2.2.110. 2.3.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 2.3.300 Ακινητοποιήσεις στο εξωτερικό Οι ακινητοποιήσεις του Οργανισμού που βρίσκονται στο εξωτερικό απεικονίζονται στους λογαριασμούς με τη δραχμική αξία κτήσεως κατά την ημέρα της δημιουργίας τους. Με βάση την αξία αυτή υπολογίζονται οι αποσβέσεις. Το αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία), που τυχόν προκύπτει από τις διακυμάνσεις της τιμής των ξένων νομισμάτων, διαπιστώνεται οριστικά και καταχωρείται στους οικείους υπολογαριασμούς των 81.02 και 81.03 μόνο κατά την εκποίηση των ακινητοποιήσεων αυτών. 2.3.301 Χρεόγραφα και άλλοι τίτλοι συμμετοχών και τοποθετήσεων σε ξένο νόμισμα. α. Τα κάθε φύσεως χρεόγραφα και τίτλοι σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε δραχμές με την τιμή του ξένου νομίσματος της ημέρας κτήσεως τους (αγοράς). β. Η δραχμική αποτίμηση των χρεογράφων και γενικά των τίτλων σε ξένο νόμισμα γίνεται μαζί με τα χρεόγραφα και τους άλλους τίτλους σε δραχμές σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περιπτ. 5 της παρ. 2.2.111. γ. Η δραχμική τρέχουσα αξία των χρεογράφων και γενικά των τίτλων σε ξένο νόμισμα προσδιορίζεται με πολλαπλασιασμό της τρέχουσας αξίας τους σε ξένο νόμισμα με την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος (τιμή αγοράς της Τράπεζας Ελλάδος) κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. Η τρέχουσα αξία σε ξένο νόμισμα των χρεογράφων και γενικά των τίτλων αυτών προσδιορίζεται με βάση τη μέση χρηματιστηριακή τιμή τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσεως. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. 1 ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ Οι λογαριασμοί του Σχεδίου Λογαριασμών της ενότητας «Λογαριασμοί Τάξεως» ορίζονται ως εξής: 3.1. 10 ΔΕΚΑΤΗ ΟΜΑΔΑ: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ Α: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 00 Προϋπολογισμένα έξοδα-Πραγματοποιημένα έξοδα 01 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 02 Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 03 Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 04 Ένσημα και διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών χρεωστικοί 05 Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 06 Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 07 Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 08 Ένσημα και διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών πιστωτικοί 09 Προϋπολογισμένα έσοδα - Πραγματοποιημένα έσοδα. Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ 00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ - ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 00.10 Προϋπολογισμένα έξοδα 0001 Τακτικό αποθεματικό 0002 Έκτακτο αποθεματικό 0003 Ειδικό αποθεματικό 0211 Βασικός μισθός τακτικών (μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία) (Λογ. 60.00.00, 60.03.00, 60.06.00.) 0212 Βασικός μισθός εκτάκτων (Λογ. 60.01.01, 60.04.01, 60.07.01). 0219 Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων, υπηρετών και εργατών. (Λογ. 60.02.02, 60.08.02.) 0221 Επίδομα χρόνου υπηρεσίας (χρονοεπίδομα) (Λογ. 60.00.03, 60.01.03, 60.02.03, 60.03.03, 60.04.03, 60.06.03, 60.07.03, 60.08.03.) 0222 Επίδομα σπουδών (Λογ. 60.00.04, 60.01.04, 60.02.04, 60.03.04, 60.04.04, 60.06.04, 60.07.04, 60.08.04.) 0223 Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών (Λογ. 60.00.05, 60.01.05, 60.02.05, 60.03.05, 60.04.05, 60.06.05, 60.07.05, 60.08.05.) 0224 Επίδομα οικογενειακών βαρών (γάμου) (Λογ. 60.00.06, 60.02.06, 60.03.06, 60.04.06, 60.06.06, 60.07.06.) 0225 Επίδομα οικογενειακών βαρών (τέκνων) (Λογ. 60.00.07, 60.02.07, 60.03.07, 60.04.07, 60.06.07, 60.07.07.) 0226 Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου (Λογ. 60.00.08, 60.02.08, 60.03.08, 60.04.08, 60.06.08, 60.07.08.) 0227 Προσωπική διαφορά παρ. 3 άρθρου 24 Ν.1505/84 (Λογ. 60.00.09, 60.02.09, 60.03.09, 60.06.09.) 0228 Προσωρινό επίδομα έτους 1978 (Λογ. 60.00.10, 60.02.10, 60.03.10, 60.04.10, 60.06.10, 60.07.10.) 0229 Προσωρινό προσωπικό επίδομα (Λογ. 60.00.11, 60.02.11, 60.03.11, 60.04.11, 60.06.11, 60.07.11, 60.08.11.) 0231 Διορθωτικό ποσό αποδοχών τακτικών (Λογ. 60.00.12, 60.03.12, 60.06.12.) 0232 Α.Τ.Α. αποδοχών τακτικών (Λογ. 60.00.13, 60.03.13, 60.06.13.) 0233 Κοινωνικό επίδομα για οικογενειακά βάρη εκτάκτων (Λογ. 60.01.14, 60.04.14, 60.07.14, 60.08.14.) 0234 Προσαύξηση μισθού για πολυετή υπηρεσία (Λογ. 60.00.15, 60.02.15, 60.03.15, 60.04.15, 60.06.15, 60.07.15, 60.08.15.) 0235 Επίδομα για ευδόκιμη παραμονή στον ίδιο βαθμό (Λογ. 60.00.16, 60.02.16, 60.03.16, 60.04.16, 60.06.16, 60.07.16.) 0236 Διορθωτικό ποσό αποδοχών εκτάκτων (Λογ. 60.01.17, 60.03.17, 60.04.17, 60.07.17, 60.08.17.) 0237 Α.Τ.Α. αποδοχών εκτάκτων (Λογ. 60.01.18, 60.04.18, 60.07.18, 60.08.18.) 0238 Επίδομα θέσεως (αρ. 12 Ν. 1586/86) (Λογ. 60.00.19, 60.02.19, 60.03.19, 60.04.19, 60.06.19, 60.07.19, 60.08.19.) 0239 Λοιπά γενικά τακτικά επιδόματα (Λογ. 60.00.20, 60.01.20, 60.02.20, 60.03.20, 60.04.20, 60.06.20, 60.07.20, 60.08.20.) 0241 Ειδικό επίδομα φιλοξενίας και παράστασης (Λογ. 60.00.21, 60.01.21, 60.02.21, 60.03.21, 60.04.21, 60.06.21, 60.07.21, 60.08.21.) 0242 Επίδομα για ειδικότητες προβλεπόμενες από Διεθνείς Οργανισμούς που συστήθηκαν με διεθνείς Συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα (Λογ. 60.00.22, 60.01.22, 60.02.22, 60.03.22, 60.04.22, 60.06.22, 60.07.22, 60.08.22.) 0243 Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή (Λογ. 60.00.23, 60.01.23, 60.02.23, 60.03.23, 60.04.23, 60.06.23, 60.07.23, 60.08.23.) 0244 Επίδομα φιλοπονίας ή βράβευση υπαλλήλων για απόδοση (Λογ. 60.00.24, 60.01.24, 60.02.24, 60.03.24, 60.04.24, 60.06.24, 60.07.24, 60.08.24.) 0245 Έξοδα παράστασης (Λογ. 60.00.25, 60.01.25, 60.02.25, 60.03.25, 60.04.25, 60.06.25, 60.07.25, 60.08.25.) 0247 Επίδομα υψηλού βαθμού ευθύνης και ασφαλείας (Λογ. 60.00.27, 60.01.27, 60.02.27, 60.03.27, 60.04.27, 60.06.27, 60.08.27.) 0251 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (Λογ. 60.00.29, 60.01.29, 60.02.29, 60.03.29, 60.04.29, 60.06.29, 60.07.29, 60.08.29.) 0252 Επίδομα διαχειριστικών λαθών (Λογ. 60.00.30, 60.01.30, 60.02.30, 60.03.30, 60.04.30, 60.06.30, 60.07.30, 60.08.30.) 0253 Επίδομα παραμονής στην υπηρεσία του άρθρου 27 του Ν. 2085/92 (Λογ. 60.00.33.) 0254 Αμοιβή για εργασία πέραν από τα συνήθη καθήκοντα (Λογ. 60.00.31, 60.01.31, 60.02.31, 60.03.31, 60.04.31, 60.06.31.) 0255 Επίδομα ειδικών συνθηκών (Λογ. 60.00.32, 60.01.32, 60.02.32, 60.03.32, 60.04.32, 60.06.32, 60.07.32, 60.08.32.) 0257 Ειδικό νοσοκομειακό επίδομα Ν. 123/75 (Λογ. 60.03.33, 60.04.33, 60.06.33, 60.07.33, 60.08.33.) 0258 Επίδομα παγίων οδοιπορικών εξόδων (Λογ. 60.00.34, 60.01.34, 60.02.34, 60.03.34, 60.04.34, 60.06.34, 60.07.34, 60.08.34.) 0259 Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα μηχανογράφησης, ειδικές αποζημιώσεις δαπανών, κίνητρα και σε προβληματικές περιοχές (Λογ. 60.00.35, 60.01.35, 60.02.35, 60.03.35, 60.04.35, 60.06.35, 60.07.35, 60.08.35.) 0261 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Λογ. 60.00.36, 60.01.36, 60.02.36, 60.03.36, 60.04.36, 60.06.36, 60.07.36, 60.08.36.) 0262 Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως (Λογ. 60.00.37, 60.01.37, 60.02.37, 60.03.37, 60.04.37, 60.06.37, 60.07.37, 60.08.37.) 0263 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Λογ. 60.00.38, 60.01.38, 60.02.38, 60.03.38, 60.04.38, 60.06.38, 60.07.38, 60.08.38.) 0264 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή Επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) (Λογ. 60.00.39, 60.01.39, 60.02.39, 60.03.39, 60.04.39, 60.06.39, 60.07.39, 60.08.39) 0265 Αποζημίωση για συμμετοχή σε επιτροπές κωδικοποίησης (περιλαμβάνονται και οι ιδιώτες) (Λογ. 60.00.40, 60.01.40, 60.02.40, 60.03.40, 60.04.40, 60.06.40, 60.07.40, 60.08.40, 61.98.01). 0268 Αποζημίωση μελών, γραμματέων, εποπτών και λοιπού βοηθητικού προσωπικού εξεταστικών επιτροπών καθώς και επιτροπών επιλογής κατάλληλου προσωπικού για διορισμό σε θέσεις Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.Δ. 4548/66 άρθρο 23) (Λογ. 60.00.41, 60.01.41, 60.03.41, 60.04.41, 60.06.41, 60.07.41, 60.08.41, 61.98.02.). 0269 Λοιπές πρόσθετες παροχές (Λογ. 60.00.42, 60.01.42, 60.02.42, 60.03.42, 60.04.42, 60.06.42, 60.07.42, 60.08.42.) 0271 Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κλπ.) (Λογ. 60.01.43, 60.02.43, 60.04.43, 60.07.43, 60.08.43.) 0274 Αμοιβές ωρομίσθιου προσωπικού (Λογ. 60.01.44, 60.02.44, 60.04.44, 60.07.44, 60.08.44.) 0281 Αποζημίωση για εργατικά ατυχήματα (Λογ. 60.00.45, 60.01.45, 60.02.45, 60.03.45, 60.06.45, 60.07.45, 60.08.45.) 0282 Αποζημίωση για έξοδα χρήσεως αυτοκινήτου (Λογ. 60.00.46, 60.01.46, 60.02.46, 60.03.46, 60.04.46, 60.06.46, 60.07.46, 60.08.46, 61.98.03.) 0283 Αποζημίωση οργάνων εποπτείας και ελέγχου (Λογ. 0284 Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης (Λογ. 61.98.04.) 0285 Αποζημίωση για υπερεργασία προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (περιλαμβάνεται και το εργατοτεχνικό προσωπικό) (Λογ. 60.01.49, 60.02.49, 60.03.49, 60.04.49, 60.06.49, 60.07.49, 60.08.49.) 0287 Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε (Λογ. 60.00.50, 60.01.50, 60.02.50, 60.03.50, 60.04.50, 60.06.50, 60.07.50, 60.08.50.) 0289 Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (Λογ. 60.00.51, 60.01.51, 60.02.51, 60.03.51, 60.04.51, 60.06.51, 60.07.51, 60.08.51.) 0411 Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Λογ. 61.00.00.) 0412 Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Λογ. 61.00.01.) 0413 Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Λογ. 61.00.02.) 0414 Αμοιβές εκπαιδευτικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Λογ. 61.00.03.) 0417 Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. (Λογ. 61.00.04.) 0419 Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελματιών (Λογ. 61.00.05.) 0422 Αμοιβές πωλητών ενσήμων (Λογ. 61.98.05.) 0425 Αμοιβές πραγματογνωμόνων (Λογ. 61.00.06.) 0426 Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών (Λογ. 61.03.00.) 0429 Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Λογ. 61.00.07.) 0431 Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών (Λογ. 64.10.00, 65.01.02.) 0433 Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για τη μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων (Λογ. 61.03.01.) 0439 Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Λογ. 61.98.06.) 0512 Έξοδα νοσηλείας υπαλλήλων (Λογ. 60.50.00.) 0515 Έξοδα νοσηλείας οικογενειών υπαλλήλων (Λογ. 61.50.01.) 0519 Λοιπές περιπτώσεις παροχής εξόδων νοσηλείας (Λογ. 61.50.03.) 0521 Εισφορές στο ΙΚΑ (εκτός απ’ την περίπτωση του κωδ. αριθ. 0523) (Λογ. 60.20.00, 60.21.00, 60.22.00, 60.23.00, 60.24.00, 60.26.00, 60.27.00, 60.28.00.) 0522 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (εκτός απ’ την περίπτωση του κωδ. αριθ.0524) (Λογ. 60.20.01, 60.21.01, 60.22.01, 60.23.01, 60.24.01, 60.26.01, 60.27.01, 60.28.01.) 0523 Εισφορές στο ΙΚΑ προσωπικού, που αμείβεται σε βάρος κωδ. αριθ. 0271,0272, 0273. (Λογ. 60.20.02, 60.21.02, 60.22.02, 60.23.02, 60.24.02, 60.27.02, 60.28.02.) 0524 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού, που αμείβεται σε βάρος των κωδ. αριθ. 0271, 0272, 0273 (Λογ. 60.20.03, 60.2103, 60.22.03, 60.23.03, 60.24.03, 60.26.03, 60.27.03, 60.28.03.) 0529 Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση (Λογ. 60.20.04, 60.21.04, 60.22.04, 60.23.04, 60.24.04, 60.26.04, 60.27.04, 60.28.04, 60.29.04.) 0531 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Λογ. 60.50.04.) 0532 Δαπάνες λειτουργίας ειδικών σχολών και σεμιναρίων (Λογ. 60.50.05.) 0539 Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης (Λογ. 60.50.08.) 0542 Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων (Λογ. 60.50.09, 67.02.00.) 0544 Έξοδα κηδείας μελών οικογενειών υπαλλήλων και συνταξιούχων (Λογ. 60.50.10, 67.02.00.) 0611 Συντάξεις λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο (Λογ. 67.00.00.) 0612 Συντάξεις λόγω αναπηρίας από εργατικό ατύχημα (Λογ. 67.00.01.) 0613 Συντάξεις λόγω αναπηρίας από πολεμικό ατύχημα (Λογ. 67.00.02.) 0614 Συντάξεις λόγω αναπηρίας από φυματίωση (Λογ. 67.00.03.) 0615 Συντάξεις λόγω γήρατος (Λογ. 67.00.04.) 0616 Συντάξεις λόγω καταργήσεως θέσης ή καταγγελίας σύμβασης εργασίας (Λογ. 67.00.05.) 0617 Συντάξεις λόγω παραίτησης (Λογ. 67.00.06.) 0618 Συντάξεις δικαιούχων λόγω θανάτου ασφαλισμένων ή συνταξιούχων (Λογ. 67.00.07.) 0619 Συμμετοχή σε συντάξεις καταβαλλόμενες από άλλους ασφαλιστικούς φορείς. (Λογ. 67.00.08.) 0621 Μηνιαία τακτικά βοηθήματα (Λογ. 67.01.00.) 0622 Μηνιαία μερίσματα (Λογ. 67.01.01.) 0629 Λοιπές συντάξεις επικουρικής ασφάλισης (Λογ. 67.01.02.) 0631 Βοηθήματα εφ’ άπαξ (Λογ. 67.02.01.) 0632 Οικογενειακά βοηθήματα ή παροχές Γάμου (προικοδοτήσεις, βοηθήματα παιδιών, συζύγου κλπ.) (Λογ. 67.02.02.) 0633 Βοηθήματα λόγω θανάτου (Λογ. 67.02.03.) 0634 Βοηθήματα κηδείας (Λογ. 67.02.04.) 0635 Βοηθήματα εφ’ άπαξ αεροθεραπείας (Λογ. 67.02.05.) 0636 Βοηθήματα γιορτών (Λογ. 67.02.06.) 0637 Βοηθήματα άδειας (Λογ. 67.02.07.) 0638 Αποζημιώσεις απολυομένων (Λογ. 67.02.08.) 0639 Λοιπές παροχές πρόνοιας (Λογ. 67.02.09.) 0641 Μεταβιβαζόμενα δικαιώματα ασφαλισμένων σε άλλο Ν.Π.Δ.Δ. λόγω αλλαγής ασφαλιστικού φορέα. (Λογ. 67.03.00.) 0642 Επιστροφές καταβολών λόγω διακοπής της ασφάλισης (Λογ. 67.03.01.) 0644 Συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης (Λογ. 67.03.05.) 0649 Λοιπές περιπτώσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων και επιστροφής καταβολών (Λογ. 67.03.06.) 0671 Ιατρική περίθαλψη (Λογ. 67.04.00, 67.04.01.) 0672 Φαρμακευτική περίθαλψη (Λογ. 67.05.00, 67.05.01.) 0673 Νοσοκομειακή περίθαλψη (Λογ. 67.06.00, 67.06.01, 67.06.02, 67.06.03.) 0674 Πρόσθετη περίθαλψη (Λογ. 67.07.00, 67.07.01.) 0675 Οδοντιατρική περίθαλψη (Λογ. 67.08.00.) 0676 Προληπτική Δράση (Λογ. 67.09.00.) 0679 Λοιπές παροχές ασθένειας σε είδος (Λογ. 67.10.00.) 0681 Επιδόματα ασθενείας (Λογ. 67.11.00.) 0682 Επιδόματα ατυχήματος (Λογ. 67.11.01.) 0683 Επιδόματα φυματίωσης (Λογ. 67.11.02.) 0684 Βοηθήματα φυματίωσης (Λογ. 67.11.03.) 0685 Επιδόματα μητρότητας (Λογ. 67.11.04.) 0687 Έξοδα μετακινουμένων ασθενών (Λογ. 67.11.05.) 0689 Λοιπές παροχές ασθενείας σε χρήμα (Λογ. 67.11.06.) 0711 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων (Λογ. 64.01.00.) 0712 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας. (Λογ. 64.01.01.) 0713 Οδοιπορικά έξοδα για μετάθεση ή απόσπαση εντός της χώρας, υπαλλήλων (Λογ. 64.01.02.) 0714 Οδοιπορικά έξοδα για τη μετακίνηση εντός της χώρας υπαλλήλων για εκπαίδευση (Λογ. 64.01.03.) 0717 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων μέχρι 30 χιλιόμετρα (Λογ. 64.01.04.) 0719 Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων (Λογ. 64.01.05.) 0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων (Λογ. 64.01.06.) 0723 Ημερήσια αποζημίωση για μετάθεση ή απόσπαση εντός της χώρας υπαλλήλων (περιλαμβάνονται και τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης) (Λογ. 64.01.07.) 0724 Ημερήσια αποζημίωση για τη μετακίνηση εντός της χώρας υπαλλήλων για εκπαίδευση (Λογ. 64.01.08.) 0729 Ημερήσια αποζημίωση για λοιπές μετακινήσεις υπαλλήλων (Λογ. 64.01.09.) 0731 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από την ημεδαπή στην αλλοδαπή ή και αντίστροφα (Λογ. 64.01.10.) 0732 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από την ημεδαπή στην αλλοδαπή ή και αντίστροφα (Λογ. 64.01.11.) 0733 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων που είναι τοποθετημένοι σε ελληνικές υπηρεσίες στην αλλοδαπή (Λογ. 64.01.12.) 0734 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων, που είναι τοποθετημένοι σε ελληνικές υπηρεσίες στην αλλοδαπή (Λογ. 64.01.13.) 0735 Οδοιπορικά έξοδα για μετάθεση στην αλλοδαπή υπαλλήλων (Λογ. 64.01.14.) 0736 Ημερήσια αποζημίωση για μετάθεση στην αλλοδαπή υπαλλήλων (περιλαμβάνονται και τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης) (Λογ. 64.01.15.) 0737 Οδοιπορικά έξοδα για την αποστολή στην αλλοδαπή υπαλλήλων για εκπαίδευση (Λογ. 64.01.16.) 0738 Ημερήσια αποζημίωση για την αποστολή στην αλλοδαπή υπαλλήλων για εκπαίδευση (Λογ. 64.01.17.) 0739 Λοιπές πληρωμές για μετακινήσεις υπαλλήλων εκτός της χώρας (Λογ. 64.01.18.) 0771 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα (Λογ. 64.01.19.) 0772 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα (Λογ. 64.01.20.) 0773 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα (Λογ. 64.01.21.) 0779 Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στην ημεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα (Λογ. 64.01.22.) 0811 Μισθώματα γαιών (Λογ. 62.04.00.) 0813 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων (Λογ. 62.04.01, 64.98.00.) 0815 Μισθώματα μεταφορικών μέσων (Λογ. 62.04.03.) 0817 Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Λογ. 62.04.02.) 0819 Λοιπά μισθώματα (Λογ. 62.04.04.) 0822 Μεταφορές πάσης φύσεως ασθενών (και έξοδα συνοδών) (Λογ. 67.12.00.) 0823 Μεταφορές λοιπών προσώπων (Λογ. 67.12.01.) 0824 Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίων) και φορτοεκφορτωτικά (Λογ. 64.00.00.) 0828 Μεταφορά μαθητών και φοιτητών (Λογ. 64.00.01.) 0829 Λοιπές μεταφορές (Λογ. 64.00.02.) 0831 Ταχυδρομικά τέλη (Λογ. 62.03.00.) 0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού (Λογ. 62.03.01.) 0833 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εξωτερικού (Λογ. 62.03.02.) 0834 Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ. (Λογ. 62.03.03, 14.08.) 0839 Λοιπές επικοινωνίες (Λογ. 62.03.04.) 0841 Ύδρευση και άρδευση (Λογ. 62.02.00.) 0842 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Λογ. 62.00.00.) 0843 Πλυντικά (Λογ. 62.08.00.) 0844 Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων (Λογ. 62.98.00.) 0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (Λογ. 64.98.01.) 0849 Λοιπές δαπάνες (Λογ. 62.98.01.) 0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις (Λογ. 64.09.00.) 0853 Εκθέσεις στην ημεδαπή (Λογ. 64.03.00.) 0854 Εκθέσεις στην αλλοδαπή (Λογ. 64.03.01.) 0855 Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα) (Λογ. 64.03.02.) 0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις (Λογ. 64.02.00.) 0857 Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια (Λογ. 64.02.01.) 0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Λογ. 64.02.02.) 0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (Λογ. 62.07.00.) 0868 Συντήρηση και επισκευή τουριστικών εγκαταστάσεων (Λογ. 62.07.01.) 0869 Συντήρηση και επισκευή ναών, μουσείων, μνημείων, βιβλιοθηκών και αρχαιολογικών χώρων (Λογ. 62.07.02.) 0871 Συντήρηση και επισκευή αποθηκών (Λογ. 62.07.03.) 0879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) (Λογ. 62.07.04.) 0881 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς (Λογ. 62.07.05.) 0884 Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων (Λογ. 62.07.06.) 0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (Λογ. 62.07.07.) 0888 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών (Λογ. 62.07.08.) 0889 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Λογ. 62.07.09.) 0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις (συγγράμματα- συλλογή-νομοθεσία ) (Λογ. 64.07.00.) 0892 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κλπ. (Λογ. 62.05.00, 64.10.01.) 0893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Λογ. 64.98.02.) 0894 Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά) (Λογ. 64.98.03.) 0896 Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κλπ. (Λογ. 64.98.04.) 0899 Λοιπές δαπάνες (Λογ. 64.98.05.) 0911 Φόροι (Λογ. 63.00.00, 63.00.01, 63.98.00.) 0912 Τέλη (Λογ. 63.03.00, 63.04.00, 63.04.01, 63.04.02, 63.98.01.) 0913 ΦΠΑ για συμψηφισμό (Λογ. 63.98.02.) 0925 Ποσοστά εισπρακτόρων γενικά (Λογ. 61.98.07.) 0929 Λοιπές δαπάνες ελέγχου, βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ. ή τρίτων (Λογ. 61.02.00.) 1129 Προμήθεια σκευών μαγειρείων και εστίασης που δεν κατονομάζονται ειδικά (Λογ. 25.05.00.) 1139 Προμήθεια κλινοστρωμνών και ειδών κατασκήνωσης που δεν κατονομάζονται ειδικά (Λογ. 25.01.01, 25.01.02.) 1229 Προμήθεια μέσων επιστημονικών εργασιών που δεν κατονομάζονται ειδικά (Λογ. 14.09.05.) 1249 Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά (Λογ. 14.09.06.) 1259 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων (Λογ. 14.09.08, 64.07.01.) 1261 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά (Λογ. 25.08.00, 25.08.01.) 1271 Προμήθεια ειδών αθλητισμού (Λογ. 25.05.10.) 1272 Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας γενικά (Λογ. 25.05.11.) 1292 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων (Λογ. 25.05.03.) 1293 Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης (Λογ. 25.08.02.) 1311 Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Λογ. 25.09.00.) 1312 Προμήθεια Φαρμακευτικού υλικού (Λογ. 25.09.01.) 1313 Προμήθεια ορθοπεδικών, προσθετικών και λοιπών υλικών αναπήρων (Λογ. 25.09.02.) 1329 Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας (Λογ. 25.09.03.) 1351 Προμήθεια απολυμαντικού υλικού (Λογ. 25.09.04.) 1352 Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες (Λογ. 25.05.04.) 1359 Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού (Λογ. 25.05.05.) 1381 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Λογ. 25.08.09.) 1413 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά (Λογ. 25.06.00.) 1423 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αποθηκών (Λογ. 25.06.01.) 1429 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (Λογ. 25.06.02.) 1431 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (Λογ. 26.02.) 1435 Προμήθεια ελαστικών (Λογ. 26.00.) 1436 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων (Λογ. 25.07.00.) 1438 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής επίπλων και σκευών (Λογ. 25.07.01.) 1439 Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Λογ. 25.07.02.) 1441 Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κλπ. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης. (Λογ. 26.01.) 1511 Προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού (Λογ. 25.10.00.) 1519 Προμήθεια λοιπών ειδών διατροφής (Λογ. 25.10.01.) 1522 Προμήθεια στολών φυλάκων (Λογ. 25.10.02.) 1526 Προμήθεια στολών νοσοκόμων (Λογ. 25.10.02.) 1527 Προμήθεια στολών κλητήρων (Λογ. 25.10.02.) 1528 Προμήθεια στολών λοιπού προσωπικού (Λογ. 25.10.02.) 1529 Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων (Λογ. 25.10.02.) 1531 Προμήθεια υποδημάτων (Λογ. 25.10.03.) 1532 Προμήθεια υλικών υπόδησης (Λογ. 25.10.04.) 1549 Προμήθεια υλικών εξάρτησης (Λογ. 25.10.01.) 1611 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών (Λογ. 25.02.00, 25.02.01, 25.03.00, 25.04.00.) 1612 Προμήθεια στερεών καυσίμων (Λογ. 25.01.00.) 1613 Προμήθεια υγραερίων-φωταερίων (Λογ. 25.04.03.) 1614 Προμήθεια αερίων ψύξης (Λογ. 25.04.02.) 1719 Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων (Λογ. 25.08.03.) 1729 Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων (Λογ. 25.08.04.) 1731 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού (Λογ. 25.08.05.) 1741 Προμήθεια φιλμς (Λογ. 25.05.08.) 1743 Προμήθεια ταινιοθηκών, σιδηρών θηκών και λοιπών υλικών (Λογ. 25.05.08.) 1749 Προμήθεια λοιπού κινηματογραφικού υλικού (Λογ. 25.05.08.) 1779 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά (Λογ. 25.05.07.) 1831 Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης (Λογ. 25.05.06.) 1841 Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας (Λογ. 25.00.00.) 1899 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά (Λογ. 25.05.12.) 2261 Επιχορηγήσεις για επιστημονικές μελέτες και έρευνες (Λογ. 64.06.00.) 2262 Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Λογ. 64.06.01, 16.17.01.) 2263 Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για αύξηση της αποδοτικότητας του Ν.Π.Δ.Δ. (Λογ. 64.06.02, 16.17.02.) 2312 Επιχορηγήσεις για εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. (Λογ. 64.06.03.) 2339 Επιχορηγήσεις και συνδρομές για εκπαιδευτικούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά (Λογ. 64.06.12.) 2359 Λοιπές επιχορηγήσεις και συνδρομές για κοινωνική πρόνοια (Λογ. 64.06.04.) 2522 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Κοινωνικές Οργανώσεις (Λογ. 64.06.05.) 2619 Λοιπές χορηγίες για υγειονομική περίθαλψη (Λογ. 64.06.07.) 2632 Χορηγίες για τη λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων (Λογ. 64.06.07, 60.50.11.) 2633 Χορηγίες για δώρα στις γιορτές Χριστουγέννων και Πάσχα σε παιδιά υπαλλήλων και εργατών (Λογ. 60.50.12.) 2639 Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας (Λογ. 64.06.09.) 2641 Χορηγίες για εθνικούς και θρησκευτικούς σκοπούς (Λογ. 64.06.10.) 2653 Βραβεία χρηματικά, για συγγραφή πραγματειών (Λογ. 64.06.11.) 2681 Υποτροφίες-Μετεκπαίδευση υπαλλήλων στην ημεδαπή (Λογ. 60.50.13.) 2682 Υποτροφίες-Μετεκπαίδευση υπαλλήλων στην αλλοδαπή (Λογ. 64.06.14.) 3192 Εγγυήσεις, παρακαταθήκες, δαπάνες για λογαριασμό τρίτων αποδιδόμενες (Λογ. 81.00.02.) 3193 Επιστροφές χρημάτων επιχορηγήσεων που δεν απορροφήθηκαν (Στη χρέωση των αντίστοιχων λογαριασμών των επιχορηγήσεων - εσόδων.) 3199 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Αχρεωστήτως εισπραχθέντα ποσά, στη χρέωση των αντίστοιχων λογαριασμών εσόδων.) 3311 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι’ αυτό (Λογ. 53.20.) 3319 Απόδοση σε λοιπά Μετοχικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν για αυτά 3321 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν για αυτό 3329 Απόδοση στο Ταμείο Εργοληπτών Δημοσίων έργων των εισπράξεων που έγιναν για αυτό 3332 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για το ΚΥΤ 3333 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για τον Κλάδο Πρόνοιας ΤΕΑΥΡΤ 3339 Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας των εισπράξεων που έγιναν για αυτά 3341 Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν για αυτό 3342 Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν για αυτό 3343 Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν για αυτό. 3344 Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων που έγιναν για αυτό 3346 Απόδοση στην Εργατική Εστία των εισπράξεων που έγιναν για αυτή 3347 Απόδοση στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν 3348 Απόδοση στο ΕΜΠ των εισπράξεων που έγιναν για αυτό 3349 Απόδοση στο ΤΑΠΟΤΕ των εισπράξεων που έγιναν για αυτό 3352 Απόδοση στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν 3353 Απόδοση στο ΤΑΚΕ των εισπράξεων που έγιναν για αυτό 3354 Απόδοση στο ΤΕΑΥ Ραδιοφωνίας Τουρισμού των εισπράξεων που έγιναν γι’ αυτό 3355 Απόδοση στο ΤΣΑ των εισπράξεων που έγιναν για αυτό 3356 Απόδοση στο ΤΕΕ των εισπράξεων που έγιναν για αυτό 3357 Απόδοση στο ΤΕΑ Ηλεκτροτεχνικών Ελλάδος των εισπράξεων που έγιναν για αυτό 3358 Απόδοση στο ΤΕΑΕ Δομικών Ξυλουργικών εργασιών των εισπράξεων που έγιναν για αυτό 3359 Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν για αυτά 3362 Απόδοση στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων αρμοδιότητας Υπουργείου Συγκοινωνιών των εισπράξεων που έγιναν για αυτό 3363 Απόδοση στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Παιδείας των εισπράξεων που έγιναν για αυτό 3364 Απόδοση στο Ταμείο Αρωγής και Υγείας Οικονομικών Υπαλλήλων των εισπράξεων που έγιναν για αυτό 3365 Απόδοση στο Ταμείο Αρωγής και Υγείας Υπουργείου Εμπορίου των εισπράξεων που έγιναν για αυτό 3366 Απόδοση στο Ταμείο Αρωγής και Υγείας Υπαλλήλων Υπουργείου Γεωργίας των εισπράξεων που έγιναν για αυτό 3367 Απόδοση στο Ταμείο Αρωγής και Υγείας Υπαλλήλων Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών των εισπράξεων που έγινα για αυτό 3368 Απόδοση στο Ταμείο Αρωγής και Υγείας Υπαλλήλων Υπουργείου Δημοσίων Έργων των εισπράξεων που έγιναν για αυτό 3369 Απόδοση στο Ταμείο Αρωγής και Υγείας Υπαλλήλων αρμοδιότητας Υπουργείου Εξωτερικών και Προεδρίας Κυβερνήσεως των εισπράξεων που έγιναν για αυτό 3379 Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν για αυτά 3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου 3392 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Αποκεντρωμένων Δημόσιων Υπηρεσιών 3393 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3395 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ. (Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, Σωματείων κλπ.) 3396 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ των Ειδικών Λογαριασμών 3397 Απόδοση στο Δημόσιο του ΦΠΑ (Λογ.) 6111 Τόκοι δανείων εσωτερικού (Λογ. 65.01.00.) 6112 Τόκοι δανείων εξωτερικού (Λογ. 65.01.01.) 6119 Τόκοι από λοιπά χρέη (Λογ. 65.01.03.) 6121 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (Λογ. 52.00.) 6122 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού (Λογ. 52.01.) 6129 Χρεολύσια από λοιπά χρέη (Λογ. 52.02.) 6211 Χορήγηση δανείων σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Λογ. 31.01.00.) 6212 Χορήγηση δανείων σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Λογ. 31.01.01.) 6213 Χορήγηση δανείων σε φυσικά πρόσωπα (Λογ. 31.01.02.) 6214 Χορήγηση δανείων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Λογ. 31.01.03.) 7111 Προμήθεια επίπλων (Λογ. 14.00, 31.01.00, 31.01.01, 31.01.02, 31.01.03.) 7112 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων (Λογ. 14.01.00.) 7121 Προμήθεια γραφομηχανών και πολυγράφων (Λογ. 14.02.00.) 7122 Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών (Λογ. 14.02.01.) 7123 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και βοηθητικών μηχανών (Λογ. 14.03.) 7124 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων (Λογ. 14.09.00.) 7125 Προμήθεια κινηματογραφικών μηχανών και εξαρτημάτων τους (Λογ. 14.09.01.) 7126 Προμήθεια μαγνητοφώνων και εξαρτημάτων τους (Λογ. 14.09.02.) 7127 Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου (Λογ. 14.09.03.) 7129 Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου (Λογ. 14.09.04.) 7131 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων (Λογ. 14.05.) 9721 Επισκευή και συντήρηση ξενοδοχείων και ξενώνων και κάθε είδους εγκαταστάσεων σε αυτά. (Λογ. 15.01.03.) 9723 Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεων σε αυτά. (Λογ. 15.01.04.) 9725 Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες υπηρεσίες ή ΝΠΔΔ. (Λογ. 15.01.05.) 9726 Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που μισθώνονται για στέγαση Δημοσίων υπηρεσιών ή ΝΠΔΔ. (Λογ. 15.01.06.) 9729 Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεων σε αυτά. (Λογ. 15.01.07.) 9731 Ανέγερση ξενοδοχείων και ξενώνων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Λογ. 14.05, 15.01.01.) 9733 Ανέγερση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Λογ. 15.01.00.) 9739 Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Λογ. 15.01.02.) 9741 Προμήθεια κινητήριων μηχανών μηχανημάτων και μηχανικών συσκευών μη ηλεκτρικών (πλην μηχανών γραφείου) (Λογ. 12.00.00.) 9742 Προμήθεια μηχανών γραφείου (δακτυλογραφήσεων, φωτοτυπιών, αριθμομηχανές, πολυγραφήσεων κλπ.) (Λογ. 14.02.00.) 9743 Προμήθεια ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών (πλην τηλεπικοινωνιακών, ηλεκτροακουστικών και συσκευών ψύξης και κλιματισμού). (Λογ. 12.00.01.) 9744 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και οργάνων (Λογ. 14.08.) 9745 Προμήθεια οργάνων ακρίβειας, μέτρησης ελέγχου κλπ. (Λογ. 12.05.) 9746 Προμήθεια Ψυγείων , Ψυκτικών μηχανημάτων κλιματισμού κλπ. (Λογ. 14.01.00.) 9747 Προμήθεια επίπλων και σκευών (Λογ. 14.00.) 9749 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά (Λογ. 12.06.) 9751 Προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων (Λογ. 13.02.) 9752 Προμήθεια αυτοκινήτων (Λογ. 13.00, 13.01.) 9753 Προμήθεια μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων (Λογ. 13.07.) 9754 Προμήθεια πλωτών μέσων (Λογ. 13.04.) 9756 Προμήθεια εναέριων μέσων (Λογ. 13.05.) 9759 Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων (Λογ. 13.09.) 9761 Επιστημονικές μελέτες και έρευνες (Λογ. 16.17.00.) 9762 Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Λογ. 16.17.01.) 9763 Μελέτες και έρευνες για αύξηση της αποδοτικότητας του Ν.Π.Δ.Δ., για εφαρμογή οργάνωση και απλούστευση διαδικασιών. (Λογ. 16.17.02.) 9769 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (Λογ. 16.17.03.) 9831 Αγορά ξενοδοχείων και ξενώνων (Λογ. 11.00.00.) 9833 Αγορά κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών (Λογ. 11.00.01.) 9839 Αγορά λοιπών ακινήτων (Λογ. 11.00.02.) 9841 Αγορά οικοπέδων (Λογ. 10.00.) 9842 Αγορά αγρών (Λογ. 10.04.) 9851 Αγορά χρεογράφων (Λογ. 34.05, 34.07, 34.18.) 9852 Αγορά μετοχών (Λογ. 34.00, 34.10, 34.11.) 9859 Αγορά λοιπών αξιών (Λογ. 34.09.) 00.12 Προϋπολογισμένο Πλεόνασμα (Χωρίς ανάλυση τρίτου βαθμού) 00.14 Πραγματοποιημένα έξοδα (Σύμφωνα με την ανάλυση των προϋπολογισμένων εξόδων) 00.16 Πραγματοποιημένο Πλεόνασμα (Χωρίς ανάλυση τρίτου βαθμού) 01 ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 01.00 Χρεόγραφα τρίτων 01.01 Αξίες τρίτων .... .... 01.99 Άλλα περιουσιακά στοιχεία τρίτων 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 02.00 Ενέχυρα τρίτων για εξασφάλιση απαιτήσεων 02.01 Υποθήκες και προσημειώσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων 02.03 Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων 02.04 Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως συμβάσεων .... 02.09 Άλλες εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση απαιτήσεων 02.10 Παραχωρημένα ενέχυρα για εξασφάλιση υποχρεώσεων 02.11 Παραχωρημένες υποθήκες και προσημειώσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων 02.13 Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων 02.14 Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως συμβάσεων .... 02.19 Άλλες εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση υποχρεώσεων ...... ...... 03 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 03.00 Απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας 04 ΕΝΣΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 04.00 Αποθήκη ενσήμων Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 04.10 Ένσημα στην κεντρική υπηρεσία Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 04.20 Ένσημα σε Τράπεζες Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 04.40 Ένσημα σε υποκαταστήματα Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 04.60 Ένσημα σε τρίτους Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 04.80 Μαθηματικά χρέη ασφαλισμένων Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 05 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 05.00 Δικαιούχοι χρεογράφων για φύλαξη 05.01 Δικαιούχοι αξιών για είσπραξη .... 05.99 Δικαιούχοι άλλων περιουσιακών στοιχείων 06. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 06.00 Δικαιούχοι ενεχύρων για εξασφάλιση απαιτήσεων 06.01 Παραχωρητές υποθηκών και προσημειώσεων για εξασφάλιση απαιτήσεων ..... 06.03 Παραχωρητές εγγυητικών επιστολών για εξασφάλιση απαιτήσεων 06.04 Παραχωρητές εγγυητικών επιστολών καλής εκτελέσεως συμβάσεων .... 06.09 Παραχωρητές άλλων εγγυήσεων για εξασφάλιση απαιτήσεων 06.10 Παραχωρήσεις ενεχύρων για εξασφάλιση υποχρεώσεων 06.11 Παραχωρήσεις υποθηκών και προσημειώσεων για εξασφάλιση υποχρεώσεων 06.13 Κομιστές εγγυητικών επιστολών για εξασφάλιση υποχρεώσεων 06.14 Κομιστές εγγυητικών επιστολών για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως συμβάσεων ..... 06.19 Παραχωρήσεις άλλων εγγυήσεων για εξασφάλιση υποχρεώσεων 07 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 07.00 Υποχρεώσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας 08 ΕΝΣΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 08.00 Εκδοθέντα ένσημα Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 08.10 Πωληθέντα ένσημα Κεντρικής Υπηρεσίας Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 08.20 Πωληθέντα ένσημα Τραπεζών Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 08.40 Πωληθέντα ένσημα Υποκαταστημάτων Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 08.60 Πωληθέντα ένσημα τρίτων Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού 08.80 Δικαιούχοι μαθηματικών χρεών ασφαλισμένων 09 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ - ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 09.10 Προϋπολογισμένα έσοδα 0119 Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες και λειτουργίας (Λογ. 74.00.03.) 0121 Επιχορηγήσεις για την κάλυψη δαπανών υγειονομικής περίθαλψης γενικά (Λογ. 74.01.00.) 0122 Επιχορηγήσεις για την κάλυψη δαπανών παροχών συντάξεων, βοηθημάτων και μερισμάτων (Λογ. 74.01.01.) 0129 Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης (Λογ. 74.01.02.) 0211 Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς (Λογ. 74.05.00.) 0212 Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς (Λογ. 74.05.01.) 0221 Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς Ι.Δ. ή Ιδρύματα (Λογ. 74.06.00.) 0222 Εισφορές από ΝΠΙΔ, οργανισμούς Ι.Δ. ή ιδρύματα (Λογ. 74.06.01.) 0311 Επιχορηγήσεις ξένων κρατών (Λογ. 74.07.00.) 0312 Επιχορηγήσεις οργανισμών της αλλοδαπής (Λογ. 74.07.01.) 1192 Έσοδα από κρατήσεις σε δαπάνες, ή έσοδα Δημοσίου ή άλλων Ν.Π.Δ.Δ. (Λογ. 72.00.00.) 1199 Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατονομάζονται ειδικά (Λογ. 72.00.01.) 1211 Έσοδο Εισπραττόμενο με κινητά ένσημα (Λογ. 72.01.00.) 1212 Έσοδο από ποσοστό στο Χαρτόσημο (Λογ. 72.01.01.) 1223 Έσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων (Λογ. 72.01.01.) 2111 Τακτικές εισφορές εργοδότη (Λογ. 70.00.00, 70.00.01, 70.00.02, 70.00.03.) 2112 Εισφορές σε πρόσθετες αποζημιώσεις (Λογ. 70.00.04, 70.00.05, 70.00.06, 70.00.07.) 2113 Εισφορές αναγνώρισης προϋπηρεσίας (Λογ. 70.00.08, 70.00.09, 70.00.11.) 2114 Εισφορές στο πρώτο μισθό (Λογ. 70.00.12, 70.00.13, 70.00.14, 70.00.15.) 2115 Εισφορές σε αυξήσεις και προαγωγές (Λογ. 70.00.16, 70.00.17, 70.00.18, 70.00.19.) 2116 Εισφορές σε αναγνωρίσεις γάμου (Λογ. 70.00.20, 70.00.21, 70.00.22, 70.00.23.) 2117 Πάγιες εισφορές (Λογ. 70.00.24, 70.00.25, 70.00.26, 70.00.27.) 2119 Λοιπές εισφορές εργοδότη (Λογ. 70.00.28, 70.00.29, 70.00.30, 70.00.31.) 2121 Τακτικές καταβολές ασφαλισμένων (Λογ. 70.01.00, 70.01.01, 70.01.02, 70.01.03.) 2122 Καταβολές για εφ’άπαξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία (Λογ. 70.03.) 2123 Καταβολές σε πρόσθετες αποζημιώσεις (Λογ. 70.01.04, 70.01.05, 70.01.06, 70.01.07.) 2124 Καταβολές αναγνώρισης προϋπηρεσίας (Λογ. 70.01.08, 70.01.09, 70.01.11.) 2125 Καταβολές στον πρώτο μισθό (Λογ. 70.01.12, 70.01.13, 70.01.14, 70.01.15.) 2126 Καταβολές σε μισθολογικές αυξήσεις και προαγωγές (Λογ. 70.01.16, 70.01.17, 70.01.18, 70.01.19.) 2127 Καταβολές αναγνώρισης γάμου (Λογ. 70.01.20, 70.01.21, 70.01.22, 70.01.23.) 2129 Πάγιες εισφορές (Λογ. 70.01.24, 70.01.25, 70.01.26, 70.01.27.) 2131 Καταβολές σε συντάξεις, βοηθήματα ή επιδόματα (Λογ. 70.01.32, 70.01.33.) 2139 Λοιπές καταβολές ασφαλισμένων (Λογ. 70.01.28, 70.01.29, 70.01.30, 70.01.31.) 2141 Συμμετοχή του Κράτους στην Κοινωνική Ασφάλιση (Λογ. 70.02.00, 70.02.01.) 3131 Νοσηλεία σε φάρμακα (Λογ. 71.00.00.) 3132 Νοσηλεία σε διατροφή (Λογ. 71.00.01.) 3133 Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη (Λογ. 71.00.03.) 3139 Λοιπά έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές της κοινωνικής ασφάλισης (Λογ. 71.00.03.) 3341 Έσοδα από εκποίηση κτισμάτων με εγκαταστάσεις ή μη (Λογ. 81.03.00.) 3342 Έσοδα από εκποίηση γηπέδων με εγκαταστάσεις ή μη (Λογ. 81.03.01.) 3349 Έσοδα από εκποίηση λοιπής ακίνητης περιουσίας (Λογ. 81.03.02.) 3351 Έσοδα από πώληση ή κλήρωση ομολογιών στο άρτιο (Λογ. 80.03.03.) 3352 Έσοδα από πώληση μετοχών (Λογ. 76.04.01.) 3359 Έσοδα από εκποίηση κλπ. λοιπών κινητών αξιών (Λογ. 76.04.01.) 3392 Έσοδα από πώληση χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών (Λογ. 81.03.03.) 3399 Έσοδα από πώληση λοιπών αγαθών που δεν κατονομάζονται ειδικά. (Λογ. 81.03.04.) 3411 Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων (Λογ. 75.03.01.) 3412 Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά (Λογ. 75.03.02.) 3413 Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων γενικά χώρων (Λογ. 75.03.04, 75.04.00.) 3414 Έσοδα από εκμίσθωση Τουριστικών καταστημάτων και κάθε είδους τουριστικών εγκαταστάσεων και χώρων (Λογ. 75.03.03.) 3415 Έσοδα από εκμίσθωση μηχανικών εγκαταστάσεων (Λογ. 75.04.00.) 3419 Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας 3421 Έσοδα από εκμίσθωση μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων κλπ. (Λογ. 75.05.00.) 3429 Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής κινητής περιουσίας (Λογ. 75.04.02.) 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Λογ. 76.03.00.) 3513 Τόκοι από δάνεια (Λογ. 76.03.03.) 3514 Τόκοι από χρεόγραφα (Συναλλαγματικές κλπ.) (Λογ. 76.01.04.) 3519 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων (Λογ. 76.03.99.) 3521 Τοκομερίδια (Λογ. 76.01.01, 76.01.02.) 3522 Κέρδη από κλήρωση ομολογιών (Λογ. 81.03.07.) 3523 Μερίσματα (Λογ. 76.01.00, 76.01.03.) 3529 Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες 3531 Προμήθειες από εγγυητικές επιστολές (Λογ. 75.02.) 3532 Τόκοι σε προμήθειες από εγγυητικές επιστολές (Λογ. 76.03.99.) 3911 Έσοδα από Ναούς που ανήκουν σε Ν.Π.Δ.Δ. (Λογ. 75.06.00.) 3919 Έσοδα από τη λοιπή επιχειρηματική δράση του Ν.Π.Δ.Δ. (Λογ. 75.06.01.) 4124 Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής τελών και δικαιωμάτων (Λογ. 73.00.00.) 4122 Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας (Λογ. 73.00.01.) 4129 Λοιπές προσαυξήσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (Λογ. 73.00.02.) 4215 Πρόστιμα και χρηματικές ποινές λόγω εκπρόθεσμης καταβολής (Λογ. 73.01.00.) 5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 5219 Έσοδα υπέρ λοιπών Μετοχικών Ταμείων 5221 Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ 5229 Έσοδα υπέρ Ταμείου Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 5232 Έσοδα υπέρ Κ.Υ.Τ. 5233 Έσοδα υπέρ ΤΕΑΥΡΤ 5239 Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας (ΤΠΔΥ) 5241 Έσοδα υπέρ ΙΚΑ 5242 Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ 5243 Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 5244 Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών 5246 Έσοδα υπέρ Εργατικής Εστίας 5247 Έσοδα υπέρ Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας 5248 Έσοδα υπέρ ΕΜΠ 5249 Έσοδα υπέρ ΤΑΠΟΤΕ 5252 Έσοδα υπέρ του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 5253 Έσοδα υπέρ ΤΑΚΕ 5254 Έσοδα υπέρ ΤΕΑΥΡΤ 5255 Έσοδα υπέρ ΤΣΑ 5256 Έσοδα υπέρ ΤΕΕ 5257 Έσοδα υπέρ ΤΕΑ Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας 5258 Έσοδα υπέρ ΤΕΑΕ Δομικών και Ξυλουργικών Εργασιών 5259 Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών 5262 Έσοδα υπέρ Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων αρμοδιότητας Υπουργείου Συγκοινωνιών 5263 Έσοδα υπέρ Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας 5264 Έσοδα υπέρ Ταμείου Αρωγής και Υγείας Οικονομικών Υπαλλήλων 5265 Έσοδα υπέρ Ταμείου Αρωγής και Υγείας Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορίου 5266 Έσοδα υπέρ Ταμείου Αρωγής και Υγείας Υπαλλήλων Υπουργείου Γεωργίας 5267 Έσοδα υπέρ Ταμείου Αρωγής και Υγείας Υπαλλήλων Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών 5268 Έσοδα υπέρ Ταμείου Αρωγής και Υγείας Υπαλλήλων Υπουργείου Δημοσίων Έργων 5269 Έσοδα υπέρ Ταμείου Αρωγής και Υγείας Υπαλλήλων αρμοδιότητας Υπουργείου Εξωτερικών και Προεδρίας 5279 Έσοδα υπέρ λοιπών υπέρ Ταμείων Αρωγής 5291 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου 5292 Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημόσιων Υπηρεσιών 5293 Έσοδα υπέρ ΟΤΑ 5295 Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ.(οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, Σωματείων κλπ.) 5296 Έσοδα υπέρ Ειδικών Λογαριασμών (ΛΑΦΚΑ) 5297 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου από Φ.Π.Α. 5311 Κρατήσεις στις αποδοχές των υπαλλήλων για υγειονομική περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους (Λογ. 70.01.34.) 5312 Κρατήσεις στις συντάξεις για την υγειονομική περίθαλψη των συνταξιούχων και των μελών των οικογενειών τους (Λογ. 70.01.35.) 5521 Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται ( Πίστωση των αντίστοιχων λογαριασμών που είχαν χρεωθεί τα έξοδα με την πραγματοποίησή τους) 5641 Έσοδα από συμμετοχή άλλων Ν.Π. σε δαπάνες συνταξιοδότησης (Λογ. 37.) 5642 Έσοδα από μεταβίβαση δικαιωμάτων ασφαλισμένων εν ενεργεία, λόγω αλλαγής Ασφαλιστικού Φορέα (Λογ. 70.00.32, 70.00.33, 70.00.34, 70.01.36, 70.01.37, 70.01.38.) 7111 Χρεολύσια δανείων που χορηγήθηκαν (Λογ. 31.01.) 09.12 Προϋπολογισμένο έλλειμμα (Χωρίς ανάλυση) 09.14 Πραγματοποιημένα έσοδα (Σύμφωνα με τα προϋπολογισμένα έσοδα) 09.16 Πραγματοποιημένο έλλειμμα (Χωρίς ανάλυση) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΣ 3.2.10 ΟΜΑΔΑ 10η (0): ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 3.2.100 Περιεχόμενο και λειτουργία 1. Στην ομάδα 10 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί τάξεως με τους οποίους παρέχονται σημαντικές πληροφορίες και χρήσιμα στοιχεία. 2. Οι λογαριασμοί τάξεως είναι λογαριασμοί ειδικής κατηγορίας, στους οποίους απεικονίζονται και παρακολουθούνται χρήσιμες πληροφορίες καθώς και γεγονότα που δημιουργούν νομικές δεσμεύσεις, χωρίς να επιφέρουν άμεση ποσοτική μεταβολή στα περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού, η οποία όμως (ποσοτική μεταβολή) είναι δυνατό να επέλθει στο μέλλον. 3. Οι λογαριασμοί τάξεως λειτουργούν πάντοτε αμοιβαία, κατά ζεύγη λογαριασμών, σε αυτόνομο λογιστικό κύκλωμα της ομάδας 10, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα συλλειτουργίας τους με τους λογαριασμούς ουσίας της γενικής λογιστικής (λογ. ομάδων 1-8) και της αναλυτικής λογιστικής (λογ. ομάδας 9). 4. Με τους λογαριασμούς τάξεως παρακολουθούνται ιδίως: - Ο προϋπολογισμός του οργανισμού και η εκτέλεσή του. - Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία. - Εγγυήσεις που λαμβάνονται από τον Οργανισμό για εξασφάλιση απαιτήσεών του. - Εγγυήσεις που παραχωρούνται από τον Οργανισμό για εξασφάλιση υποχρεώσεών του. - Αμφοτεροβαρείς και άλλης φύσεως συμβάσεις, κατά το ανεκτέλεστο μέρος τους. - Η διαχείριση των ενσήμων του Οργανισμού, με τη διάθεση των οποίων εισπράττονται ασφαλιστικές εισφορές του. - Διάφορες πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία. 3.2.101 Λογαριασμός 00 «Προϋπολογισμένα έξοδα-πραγματοποιημένα έξοδα». 1. Στο λογαριασμό 00, ο οποίος συλλειτουργεί μόνο με το λογαριασμό 09 «προϋπολογισμένα έσοδα-πραγματοποιημένα έσοδα», παρακολουθούνται ο προϋπολογισμός του Ασφαλιστικού Οργανισμού και η υλοποίησή του, με ανάλυση λογαριασμών τελευταίας βαθμίδας, την αντίστοιχη του Δημοσίου Λογιστικού. Οι λογαριασμοί 00 και 09 και οι υπολογαριασμοί τους, λειτουργούν σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες και σε συνδυασμό με όσα καθορίζονται στις παραγρ. 1.1.105 και 1.1.107. 2. Ο λογαριασμός 00.10 «προϋπολογισμένα έξοδα» χρεώνεται στην αρχή της χρήσεως με τα προϋπολογισμένα έξοδα σε πίστωση του λογαριασμού 09.10 «προϋπολογισμένα έσοδα». Η τυχόν θετική ή αρνητική διαφορά μεταξύ προϋπολογισμένων εξόδων και εσόδων, καταχωρείται αντίστοιχα στο προϋπολογισμένο πλεόνασμα ή προϋπολογισμένο έλλειμμα. Στη διάρκεια της χρήσεως χρεώνεται ακόμη με τις εγκεκριμένες συμπληρωματικές πιστώσεις, με πίστωση των αποθεματικών του προϋπολογισμού. Επίσης στη διάρκεια της χρήσης, πιστώνεται με την πραγματοποίηση των εξόδων του προϋπολογισμού μετά την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων, ή εντολών πληρωμής, ή Σ.Δ., με χρέωση του λογαριασμού 00.14 «πραγματοποιημένα έξοδα». Στην περίπτωση που δεν εγκριθεί το σχετικό ένταλμα ή εντολή πληρωμής από τον πάρεδρο ή με οποιονδήποτε τρόπο ακυρωθεί και δεν υλοποιηθεί το οποιοδήποτε παραστατικό, γίνεται η αντίστροφη ακυρωτική εγγραφή. Η χρέωση των υπολογαριασμών του 09.10 «Εσοδα προϋπολογισμένα» γίνεται με πίστωση των υπολογαριασμών του 09.14 «Έσοδα πραγματοποιημένα». 3.2.102 Λογαριασμός 01 «Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία». α. Στο λογαριασμό 01, ο οποίος συλλειτουργεί μόνο με το λογαριασμό 05 «δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων, παρακολουθούνται τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία τρίτων, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του Οργανισμού για διάφορους λόγους. β. Ο λογαριασμός 01 χρεώνεται με την αξία των περιουσιακών στοιχείων τρίτων (πραγματική ή προϋπολογιστική) ή με λογιστικό ισότιμο, κατά την παραλαβή των περιουσιακών αυτών στοιχείων, με πίστωση του λογαριασμού 05, πιστώνεται δε όταν τα περιουσιακά στοιχεία επιστρέφονται στο δικαιούχο ή κατά οποιοδήποτε τρόπο παύσουν να βρίσκονται στην κατοχή του Οργανισμού, με χρέωση του λογαριασμού 05. Η πίστωση του λογαριασμού 01 γίνεται με την αυτή αξία ή με το αυτό λογιστικό ισότιμο με το οποίο είχε χρεωθεί (ακύρωση εγγραφής χρεώσεως). 3.2.103. Λογαριασμός 02 «Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών 1. Στο λογαριασμό 02, ο οποίος συλλειτουργεί μόνο με το λογαριασμό 06 «πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών», παρακολουθούνται οι εγγυήσεις και οι εμπράγματες ασφάλειες που παραχωρούνται από τρίτους στον Οργανισμό για εξασφάλιση απαιτήσεων του και καλής εκτελέσεως, από τρίτους, συμβάσεων που συνάπτονται με αυτούς (λογ. 02.00 -02.09). Στον ίδιο λογαριασμό παρακολουθούνται ακόμα και οι εγγυήσεις και οι εμπράγματες ασφάλειες που ο Οργανισμός παραχωρεί σε πιστωτές του για εξασφάλιση υποχρεώσεών του και καλής εκτελέσεως από αυτόν συμβάσεων που συνάπτονται με τρίτους (λογ. 02.10 - 02.19). 2. Ο λογαριασμός 02 χρεώνεται με την αξία των εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών που παραχωρούνται ή λαμβάνονται με πίστωση του λογαριασμού 06, και πιστώνεται όταν οι εγγυήσεις και οι εμπράγματες ασφάλειες παύσουν να υπάρχουν ή επιστραφούν στον Οργανισμό λόγω μη πληρωμής τους. Στις περιπτώσεις που ανακύπτουν δυσχέρειες προσδιορισμού της αξίας των παραπάνω κατηγοριών (π.χ. εγγυήσεων), ο Οργανισμός έχει τη δυνατότητα να διενεργεί τις σχετικές λογιστικές εγγραφές με λογιστικό ισότιμο. 3.2.104. Λογαριασμός 03 «Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις» 1. Στο λογαριασμό 03, ο οποίος συλλειτουργεί μόνο με το λογαριασμό 07 «υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις», παρακολουθούνται, σύμφωνα με τις ανάγκες του Οργανισμού, οι αμφοτεροβαρείς συμβάσεις που αυτός έχει υπογράψει με τρίτους, κατά το μέρος που δεν έχουν εκτελεστεί. 2. Ο λογαριασμός 03 αναπτύσσεται σε δευτεροβάθμιους, τριτοβάθμιους και αναλυτικότερους λογαριασμούς σύμφωνα με τις ανάγκες του Οργανισμού. 3. Ο λογαριασμός 03 χρεώνεται με την αξία (πραγματική ή προϋπολογιστική ) του ανεκτέλεστου μέρους κάθε αμφοτεροβαρούς συμβάσεως, με πίστωση του λογαριασμού 07 πιστώνεται δε όταν οι συμβάσεις αυτές παύσουν να έχουν ισχύ ή εκτελεστούν κατά μέρος, με χρέωση του λογαριασμού 07. Είναι δυνατή η διενέργεια εγγραφών της περιπτώσεως αυτής με λογιστικό ισότιμο. 3.2.105 Λογαριασμός 04 “Ένσημα και διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών χρεωστικοί” 1. Στο λογαριασμό 04, ο οποίος συλλειτουργεί μόνο με το λογαριασμό 08 “Ένσημα και διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών πιστωτικοί”, παρακολουθούνται τα ένσημα που διατίθενται για την είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών του οργανισμού καθώς και διάφορες πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Οργανισμού. Στον ίδιο λογαριασμό και σε κατάλληλους υπολογαριασμούς είναι δυνατή η παρακολούθηση των μαθηματικών χρεών του ασφαλιστικού οργανισμού, δηλ. η παρούσα αξία των μελλοντικών παροχών προς τους ασφαλισμένους του ασφαλιστικού οργανισμού για συντάξεις και λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις. 2. Ο λογαριασμός 04 αναπτύσσεται και σε άλλους δευτεροβάθμιους, τριτοβάθμιους και αναλυτικότερους λογαριασμούς σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Οργανισμού 3. Προκειμένου ειδικά για την παρακολούθηση πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων, οι σχετικοί υπολογαριασμοί του 04 χρεώνονται με οποιαδήποτε αξία που ο οργανισμός κρίνει ότι απεικονίζει τις πληροφορίες ή τα στατιστικά στοιχεία που επιθυμεί να παρακολουθεί (π.χ. λογιστικό ισότιμο, προϋπολογιστικές αξίες ή ποσότητες), με πίστωση του λογαριασμού 08, και πιστώνεται όταν παύσει να υπάρχει το ενδιαφέρον παρακολουθήσεως των πληροφοριών ή στατιστικών στοιχείων που επιλέγονται για παρακολούθηση, με χρέωση του λογαριασμού 08. 4. Στους λογαριασμούς 04.00, 04.10, 04.20, 04.40, και 04.60 παρακολουθούνται τα ένσημα που κατέχει ο ασφαλιστικός οργανισμός στο χαρτοφυλάκιο του, καθώς και εκείνα που παραχωρεί σε τρίτους για διάθεση. Με την παραλαβή των ενσήμων από το τυπογραφείο, θα χρεώνεται ο λογαριασμός 04.00, με αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού 08.00. Όλες οι λογιστικές εγγραφές στους πιο πάνω λογαριασμούς γίνονται, υποχρεωτικά, με την ονομαστική αξία των ενσήμων, η οποία υποχρεωτικά είναι ίδια με την τιμή πωλήσεώς τους. Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις και εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, που τους διαπιστώνει με αιτιολογημένη απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Οργανισμού, επιτρέπεται η τιμή πωλήσεως να είναι διαφορετική από της ονομαστικής αξίας, οπότε οι λογιστικές εγγραφές γίνονται με την τιμή πωλήσεως. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι προμήθειες που καταβάλλονται σε τρίτους, ως αμοιβή τους για τις διενεργούμενες από αυτούς πωλήσεις ενσήμων, καταχωρούνται στο λογαριασμό 61.98.05 “αμοιβές πωλητών ενσήμων”. Στους λογαριασμούς 04.00, 04.10, 04.20, 04.40 και 04.60, θα εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της χρήσης, το συνολικό υπόλοιπο των ενσήμων που βρίσκονται σε κυκλοφορία. Στον 04.00 ειδικά, θα εμφανίζεται το αδιάθετο υπόλοιπο της Κεντρικής Αποθήκης. Οι λογαριασμοί της τελευταίας βαθμίδας των λογαριασμών 04.00, 04.10, 04.20, 04.40 και 04.60, τηρούνται κατά είδος ενσήμων και την ονομαστική τους αξία. Ειδικά ο λογαριασμός που αφορά τα υποκαταστήματα, αναπτύσσεται κατά υποκατάστημα, ώστε να προκύπτει το ακριβές υπόλοιπο του καθενός. Στο λογαριασμό 08.00 θα εμφανίζεται το υπόλοιπο του αποθέματος στην αρχή της χρήσης, πλέον των παραλαβών που έγιναν στη χρήση. Με το κλείσιμο του Ισολογισμού, θα γίνονται τακτοποιήσεις, όπως αναπτύσσεται πιο κάτω και το υπόλοιπο του 08.00, θα εμφανίζει το απόθεμα τέλους χρήσης. Στους λογαριασμούς 08.10, 08.20, 08.40 και 08.60 θα εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της χρήσης οι λογισμένες πωλήσεις ενσήμων. Με το κλείσιμο του ισολογισμού τα υπόλοιπα των λογαριασμών 08.10, 08.20, 08.40 και 08.60 θα μεταφέρονται στο λογαριασμό 08.00 και έτσι το υπόλοιπο αυτού του λογαριασμού στον ισολογισμό, θα ισούται με το άθροισμα των υπολοίπων των λογαριασμών 04.00, 04.10, 04.20, 04.40 και 04.60, δηλ. με το αδιάθετο απόθεμα ενσήμων στο τέλος χρήσης. 5. Στο λογαριασμό 04.80 παρακολουθούνται τα μαθηματικά χρέη των ασφαλιστικών οργανισμών. Ο τρόπος υπολογισμού η χρησιμότητα της παρακολούθησης και ο χρόνος καταχώρησης περιγράφονται στην παρ. 2.2.401 περιπτ. 4. 3.2.106 Λογαριασμός 05 «Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων» Για το λογαριασμό 05, ο οποίος συλλειτουργεί μόνο με το λογαριασμό 01, ισχύουν όσα καθορίζονται στην παρ. 3.2.102. 3.2.107 Λογαριασμός 06 «Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών» Για το λογαριασμό 06, ο οποίος συλλειτουργεί μόνο με το λογαριασμό 02, ισχύουν όσα καθορίζονται στην παρ. 3.2.103. 3.2.108 Λογαριασμός 07 «Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις» Για το λογαριασμό 07, ο οποίος συλλειτουργεί μόνο με το λογαριασμό 03, ισχύουν όσα καθορίζονται στην παρ. 3.2.104. 3.2.109 Λογαριασμός 08 “Ένσημα και διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών πιστωτικοί” Για το λογαριασμό 08, ο οποίος συλλειτουργεί μόνο με το λογαριασμό 04, ισχύουν όσα καθορίζονται στην παρ. 3.2.105. 3.2.110 Λογαριασμών 09 «Προϋπολογισμένα έσοδα-πραγματοποιημένα έσοδα». Για το λογαριασμό 09, ο οποίος συλλειτουργεί μόνο με το λογαριασμό 00, ισχύουν όσα καθορίζονται στην παρ. 3.2.101. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι οικονομικές καταστάσεις είναι πίνακες στους οποίους εμφανίζονται τα στοιχεία του ισολογισμού και ορισμένων άλλων λογαριασμών του Οργανισμού κεφαλαιώδους σημασίας. Σε προσάρτημα των οικονομικών αυτών καταστάσεων εμφανίζονται επεξηγηματικές και άλλες σημαντικές πληροφορίες, που έχουν σκοπό να διευκολύνουν τους ενδιαφερόμενους στην αναγκαία πλήρη ενημέρωσή τους. Οι οικονομικές καταστάσεις που περιγράφονται στο κεφάλαιο αυτό, είναι οι εξής : - Η κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσεως. - Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. - Ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων. - Η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως. - Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως. 4.1.1 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 4.1.100 Γενικά 1. Η κατάσταση του ισολογισμού καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσεως, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.103. 2. Η κατάσταση του ισολογισμού καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του Οργανισμού, και δημοσιεύεται μαζί με την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά. 3. Στην κατάσταση του ισολογισμού περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τουλάχιστο τα στοιχεία του υποδείγματος της παρ. 4.1.103, εφόσον τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στον Οργανισμό. Επιτρέπεται μεγαλύτερη ανάλυση των κονδυλίων στα οποία αντιστοιχούν αραβικοί αριθμοί. Η σύμπτυξη κονδυλίων στα οποία αντιστοιχούν αραβικοί αριθμοί επιτρέπεται, εφόσον είναι ασήμαντα και στο προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως γίνεται ανάλυση των συμπτυγμένων κονδυλίων. 4. Όλα τα στοιχεία της καταστάσεως του ισολογισμού απεικονίζονται, σε δύο στήλες, στις αξίες που εμφανίζονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς: (1) κατά το τέλος της χρήσεως στην οποία αναφέρεται ο ισολογισμός και (2) κατά το τέλος της προηγούμενης χρήσεως. 5. Τα αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού ( Α, Β-Ι και Β-ΙΙ ) απεικονίζονται στην αξία κτήσεώς τους (ή αναπροσαρμογής). Για τα ίδια στοιχεία απεικονίζονται οι συνολικές αποσβέσεις μέχρι τέλους της χρήσεως στην οποία αναφέρεται ο ισολογισμός και η αναπόσβεστη αξία καθενός από αυτά και κατά κατηγορίες αυτών, όπως φαίνεται από το υπόδειγμα της παρ. 4.1.103. 6. Στην κατάσταση του ισολογισμού που καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών των οικονομικών μονάδων, για κάθε κονδύλι στο οποίο αντιστοιχεί αραβικός αριθμός γίνεται συσχέτιση με τον ή τους, κωδικούς αριθμούς των αντίστοιχων λογαριασμών του σχεδίου λογαριασμών, όπως φαίνεται στο υπόδειγμα της παρ. 4.1.103.Κατά τη δημοσίευση της καταστάσεως αυτής, οι κωδικοί αριθμοί συσχετίσεως είναι δυνατό να παραλείπονται. 4.1.101 Ενεργητικό 1. Α. Έξοδα εγκαταστάσεως. Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-4) έξοδα τα οποία είναι αποσβεστέα σε περισσότερες από μία χρήσεις. Τα έξοδα αυτά απεικονίζονται στους λογαριασμούς 16.10 (κατηγορία 1). 16.15 (κατηγορία 2), 16.18 (κατηγορία 3), 16.13 - 16.14, 16.16 - 16.17 και 16.19 (κατηγορία 4). 2. Β(Ι). Ασώματες ακινητοποιήσεις. Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-3) άϋλα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αποκτούνται από τον Ασφαλιστικό Οργανισμό, με σκοπό να χρησιμοποιούνται παραγωγικά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους. Τα άϋλα αυτά πάγια στοιχεία, καθώς και οι τυχόν προκαταβολές για την απόκτησή τους, απεικονίζονται στους λογαριασμούς 16.12 (κατηγορία 1), 16.98 (κατηγορία 2) και 16.05 (κατηγορία 3). 3. Β(ΙΙ). Ενσώματες ακινητοποιήσεις. Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-7) οι ενσώματες ακινητοποιήσεις του Οργανισμού και οι τυχόν προκαταβολές για την απόκτησή τους. Οι ακινητοποιήσεις αυτές απεικονίζονται στους λογαριασμούς 10.00 και 10.10 (κατηγορία 1), 10.04, 10.06, 10.14 και 10.16 (κατηγορία 2), 11 (κατηγορία 3), 12 (κατηγορία 4), 13 (κατηγορία 5), 14 (κατηγορία 6) και 15, 32.00, καθώς και 50.08 -χρεωστικά υπόλοιπα- (κατηγορία 7). Τυχόν προβλέψεις για απαξιώσεις και υποτιμήσεις των ενσώματων παγίων (λογ. 44.90), εμφανίζονται αφαιρετικά από τα σύνολα των στοιχείων του ενεργητικού αυτής της κατηγορίας. 4. Β (ΙΙΙ). Τίτλοι πάγιας επένδυσης και μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις. Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-2) οι κάθε είδους τίτλοι πάγιας επένδυσης του Οργανισμού και οι κάθε είδους μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, δηλαδή οι απαιτήσεις που είναι εισπρακτέες μετά τη λήξη του επόμενου του ισολογισμού έτους. Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης και οι απαιτήσεις της παραγράφου αυτής, απεικονίζονται στους λογαριασμούς 18.00 εκτός του λογαριασμού 18.00.98 (κατηγορία 1), και 18.11, 18.13 και 18.14 (κατηγορία 2). Τυχόν οφειλόμενες δόσεις συμμετοχών (λογ. 53.06) εμφανίζονται αφαιρετικά από το άθροισμα των κονδυλίων την κατηγορίας 1 (λογ. 18.00). Αφαιρετικά από το πιο πάνω άθροισμα, εμφανίζονται και οι προβλέψεις αποτίμησης της αξίας των τίτλων, που παρακολουθούνται στο λογαριασμό 18.00.98. 5. Γ (Ι). Αποθέματα. Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-4) τα αποθέματα του Οργανισμού και οι τυχόν προκαταβολές για την απόκτησή τους. Τα κονδύλια των κατηγοριών αυτών απεικονίζονται στους λογαριασμούς 21 και 22 (κατηγορία Ι), 23 (κατηγορία 2), 24, 25, 26 και 28 (κατηγορία 3) και 32.01, 32.02, 32.03 καθώς και 50 - χρεωστικά υπόλοιπα - πλην του 50.08 (κατηγορία 4). 6. Γ (ΙΙ). Απαιτήσεις. Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1- 7) οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις του Οργανισμού, εκείνες δηλαδή που είναι απαιτητές μέσα στο επόμενο του ισολογισμού έτος. Τα κονδύλια των κατηγοριών αυτών απεικονίζονται στους λογαριασμούς 30 -χρεωστικά υπόλοιπα- πλην 30.97 και 30.98 (κατηγορία 1), 31 -χρεωστικά υπόλοιπα-πλην 31.97 και 31.98 (κατηγορία 2), 37 και 57 -χρεωστικά υπόλοιπα-(κατηγορία 3), 32.04 και 33.17 (κατηγορία 4), 30.97, 30.98, 31.97, 31.98, 33.97 και 33.98 (κατηγορία 5), 33.00, 33.13 και 33.95 (κατηγορία 6) και 35 (κατηγορία 7). Τυχόν προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες (λογ. 44.11) εμφανίζονται αφαιρετικά από το κονδύλι της κατηγορίας 5. 7. Γ (ΙΙΙ). Χρεόγραφα. Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-3) τα χρεόγραφα του λογαριασμού 34. Τα κονδύλια των κατηγοριών αυτών απεικονίζονται στους λογαριασμούς 34.00, 34.10 και 34.11 (κατηγορία 1), 34.05 και 34.15 (κατηγορία 2) και υπόλοιποι λογαριασμοί του 34 (κατηγορία 3). Τυχόν οφειλόμενες δόσεις από αγορά χρεογράφων (λογ. 53.07) εμφανίζονται αφαιρετικά από το άθροισμα των κονδυλίων των κατηγοριών 1-3. Αφαιρετικά από το πιο πάνω άθροισμα, εμφανίζονται και οι μη δουλευμένοι τόκοι χρεογράφων, καθώς και οι προβλέψεις για υποτίμηση της αξίας των χρεογράφων, που παρακολουθούνται στους λογαριασμούς 34.99 και 34.98. 8. Γ (ΙV). Διαθέσιμα. Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-3) τα χρηματικά διαθέσιμα του λογαριασμού 38. Τα κονδύλια των κατηγοριών αυτών απεικονίζονται στους λογαριασμούς 38.00 (κατηγορία 1), 38.02 (κατηγορία 2) και 38.03, 38.04, 38.05, 38.06 (κατηγορία 3). 9. Δ. Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού. Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-2) οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού. Τα κονδύλια των κατηγοριών αυτών απεικονίζονται στους λογαριασμούς 36.00 (κατηγορία 1) και 36.01 (κατηγορία 2). 10. Λογαριασμοί τάξεως χρεωστικοί. Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-5) οι λογαριασμοί τάξεως του ενεργητικού (χρεωστικοί). Τα κονδύλια των κατηγοριών αυτών απεικονίζονται στους λογαριασμούς 00 (κατηγορία 1), 01 (κατηγορία 2), 02 (κατηγορία 3), 03 (κατηγορία 4) και 04 (κατηγορία 5). 4.1.102 Παθητικό 1. Α(Ι). Κεφάλαιο. Περιλαμβάνεται το κεφάλαιο (πλεόνασμα) του Οργανισμού. Το κεφάλαιο συντίθεται από τα υπόλοιπα των λογαριασμών 40.00 40.01, 40.02, 40.03, 40.04, και 40.05 Ο Οργανισμός εμφανίζει συνολικά το κεφάλαιο (Λ.40) στον ισολογισμό, με την προϋπόθεση ότι η πιο πάνω ανάπτυξή του κατά δευτεροβάθμιο λογαριασμό θα γίνεται στο προσάρτημα. 2. Α(ΙΙ). Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων. Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-3) οι διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας στοιχείων του ενεργητικού και οι επιχορηγήσεις για τη χρηματοδότηση επενδύσεων του πάγιου ενεργητικού κατά το μέρος που τα αντίστοιχα στοιχεία δεν έχουν αποσβεστεί. Τα κονδύλια των κατηγοριών αυτών, απεικονίζονται στους λογαριασμούς 41.06 (κατηγορία 1), 41.07 (κατηγορία 2) και 41.10 (κατηγορία 3). 3. Α(ΙΙΙ). Αποθεματικά κεφάλαια. Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-6) τα αποθεματικά κεφάλαια του Οργανισμού. Τα κονδύλια των κατηγοριών αυτών απεικονίζονται στους λογαριασμούς 41.02 (κατηγορία 1), 41.03 (κατηγορία 2), 41.04 (κατηγορία 3), 41.05 (κατηγορία 4), 41.08 (κατηγορία 5) και 41.12 (κατηγορία 6). 4. Α(ΙV). Αποτελέσματα εις νέο. Περιλαμβάνεται το υπόλοιπο του λογαριασμού 42.00 «υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέο» ή, κατά περίπτωση, το υπόλοιπο του λογαριασμού 42.01 «Έλλειμμα χρήσεως εις νέο». Τυχόν ελλείμματα προηγούμενης ή προηγούμενων χρήσεων (λογ. 42.02) εμφανίζονται χωριστά. 5. Β. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα. Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-2) οι προβλέψεις που γίνονται για την κάλυψη εξόδων και ζημιών από κινδύνους. Τα κονδύλια των κατηγοριών αυτών, απεικονίζονται στους λογαριασμούς 44.00 (κατηγορία 1) και 44.09, 44.12, 44.13 και 44.98 (κατηγορία 2). 6. Γ(Ι). Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-3) οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Οργανισμού, δηλαδή οι υποχρεώσεις εκείνες οι οποίες λήγουν μετά τη λήξη της επόμενης του ισολογισμού χρήσεως. Τα κονδύλια των κατηγοριών αυτών απεικονίζονται στους λογαριασμούς 45.10, 45.11 και 45.12 (κατηγορία 1), 45.13 (κατηγορία 2), και στους υπόλοιπους υπολογαριασμούς του 45 (κατηγορία 3). 7. Γ(ΙΙ). Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-7), οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Οργανισμού, δηλ. οι υποχρεώσεις εκείνες που λήγουν μέσα στην επόμενη του ισολογισμού χρήση. Τα κονδύλια των κατηγοριών αυτών απεικονίζονται στους λογαριασμούς 50 -πιστωτικά (κατηγορία 1), 57 και 37 -πιστωτικά υπόλοιπα- (κατηγορία 2), 52 (κατηγορία 3), 54 (κατηγορία 4), 55 (κατηγορία 5), 53.17, 53.18 (κατηγορία 6),) και στους υπόλοιπους υπολογαριασμούς του 53 πλέον τα πιστωτικά υπόλοιπα των λογαριασμών 30 και 31. (κατηγορία 7). 8. Δ. Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού. Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-2) οι μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού. Τα κονδύλια των κατηγοριών αυτών απεικονίζονται στους λογαριασμούς 56.00 (κατηγορία 1) και 56.01 (κατηγορία 2). 9. Λογαριασμοί τάξεως πιστωτικοί. Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-5), οι λογαριασμοί τάξεως του παθητικού (πιστωτικοί). Τα κονδύλια των κατηγοριών αυτών απεικονίζονται στους λογαριασμούς 09 (κατηγορία 1), 05 (κατηγορία 2), 06 (κατηγορία 3), 07 (κατηγορία 4 ) και 08 (κατηγορία 5). 4.1.103 Υπόδειγμα ισολογισμού τέλους χρήσεως. Ακολουθεί υπόδειγμα ισολογισμού τέλους χρήσεως, στο οποίο απεικονίζονται οι αντίστοιχοι σε κάθε κατηγορία λογαριασμοί από τους οποίους λαμβάνονται τα επιμέρους κονδύλια για την κατάρτισή του. 4.1.2 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 4.1.200 Γενικά. 1. Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσεως, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.202. 2. Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του Οργανισμού και δημοσιεύεται στο τέλος κάθε χρήσεως, εφόσον η δημοσίευση προβλέπεται από σχετικές διατάξεις. 3. Στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τουλάχιστον τα στοιχεία του υποδείγματος της παρ. 4.1.202, εφόσον τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στον οργανισμό. Επιτρέπεται μεγαλύτερη ανάλυση των κονδυλίων στα οποία αντιστοιχούν αραβικοί αριθμοί. Η σύμπτυξη κονδυλίων στα οποία αντιστοιχούν αραβικοί αριθμοί επιτρέπεται, εφόσον είναι ασήμαντα και στο προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως γίνεται ανάλυση των συμπτυγμένων κονδυλίων. 4. Όλα τα στοιχεία της καταστάσεως του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως απεικονίζονται σε δύο στήλες, στις αξίες που εμφανίζονται στους οικείους υπολογαριασμούς των λογαριασμών 80 και 86 (1) κατά το τέλος της χρήσεως στην οποία αναφέρονται τα αποτελέσματα και (2) κατά το τέλος της προηγούμενης χρήσεως. 5. Στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως που καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών των Οργανισμών, για κάθε κονδύλι γίνεται συσχέτιση με τον ή τους κωδικούς αριθμούς των αντίστοιχων λογαριασμών του σχεδίου λογαριασμών, όπως φαίνεται στο υπόδειγμα της παρ. 4.1.202. Κατά τη δημοσίευση της καταστάσεως αυτής οι κωδικοί αριθμοί συσχετίσεως είναι δυνατό να παραλείπονται. 4.1.201 Κατηγορίες κονδυλίων. 1. Στην κατηγορία “έσοδα κύριας δραστηριότητας”, περιλαμβάνονται τα ακαθάριστα έσοδα, τα οποία απεικονίζονται στους λογαριασμούς 70, 71, 72 και 73. 2. Στην κατηγορία «μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως» περιλαμβάνονται τα μικτά αποτελέσματα της εκμεταλλεύσεως, τα οποία προσδιορίζονται μετά από το διαχωρισμό, από τα καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως, των μη προσδιοριστικών τους εξόδων (λογ. 80.02) και εσόδων (λογ. 80.03). Τα μικτά αυτά αποτελέσματα απεικονίζονται στον υπολογαριασμό 86.00.00 του λογαριασμού 86. 3. Στην κατηγορία «Κόστος κύριας δραστηριότητας « περιλαμβάνεται η διαφορά μεταξύ των κονδυλίων «έσοδα κύριας δραστηριότητας « και «μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως». 4. Στην κατηγορία «άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως» περιλαμβάνονται τα έσοδα εκμεταλλεύσεως του υπολογαριασμού 86.00.01. Τα έσοδα αυτά συγκεντρώνονται στους λογαριασμούς 74 και 75. 5. Στη κατηγορία «έξοδα διοικητικής λειτουργίας» περιλαμβάνονται τα χρεωστικά υπόλοιπα του υπολογαριασμού 86.00.02. Τα έξοδα της κατηγορίας αυτής, συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 92.01 της ομάδας 9 της αναλυτικής λογιστικής. Τα έξοδα αυτά, όταν δε λειτουργεί λογιστικό σύστημα αναλυτικής λογιστικής, προσδιορίζονται εξωλογιστικά με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής. 6. Στην κατηγορία «έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης» περιλαμβάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.01.00. Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής, συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 76.00. 7. Στην κατηγορία «έσοδα χρεογράφων» περιλαμβάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.01.01. Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 76.01. 8. Στην κατηγορία «κέρδη πωλήσεως τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων» περιλαμβάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.01.02. Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 76.04. 9. Στην κατηγορία «πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα» περιλαμβάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.01.03. Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στους λογαριασμούς 76.02 έως 76.98, πλην του 76.04. 10. Στην κατηγορία «έξοδα και ζημίες τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων» περιλαμβάνεται το χρεωστικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.01.08. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στους λογαριασμούς 64.10 και 64.12. 11. Στην κατηγορία «χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα» περιλαμβάνεται το χρεωστικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.01.09. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στους υπολογαριασμούς του 65. 12. Τα ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως, τα οποία προκύπτουν από το άθροισμα των αποτελεσμάτων εκμεταλλεύσεως από εργασίες και των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, απεικονίζονται στους λογαριασμούς 86.00 και 86.01 αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα αυτά της εκμεταλλεύσεως απεικονίζονται και στο λογαριασμό 80 «γενική εκμετάλλευση» πριν από τη μεταφορά τους στο λογαριασμό 86. 13. Στην κατηγορία «έκτακτα και ανόργανα έσοδα» περιλαμβάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.02.00. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 81.01. 14. Στην κατηγορία «έκτακτα κέρδη» περιλαμβάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.02.01. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 81.03. 15. Στην κατηγορία «έσοδα προηγούμενων χρήσεων» περιλαμβάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.02.02. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 82.01. 16. Στην κατηγορία «έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» περιλαμβάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.02.03. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 84. 17. Στην κατηγορία «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» περιλαμβάνεται το χρεωστικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.02.07. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 81.00. 18. Στην κατηγορία «έκτακτες ζημιές» περιλαμβάνεται το χρεωστικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.02.08. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 81.02. 19. Στην κατηγορία «έξοδα προηγούμενων χρήσεων» περιλαμβάνεται το χρεωστικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.02.09. τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 82.00. 20. Στην κατηγορία «προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους» περιλαμβάνεται το χρεωστικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.02.10. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 83. 21. Από το αλγεβρικό άθροισμα των ολικών αποτελεσμάτων εκμεταλλεύσεως και των έκτακτων αποτελεσμάτων των λογαριασμών της ομάδας 8 προκύπτουν τα συνολικά αποτελέσματα του Οργανισμού. 22. Στην κατηγορία «σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων» περιλαμβάνονται οι αποσβέσεις που ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος, οι οποίες αποτελούν και το σύνολο των αποσβέσεων του Οργανισμού. Οι αποσβέσεις που ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 66 και μεταφέρονται στο λογαριασμό 80 «γενική εκμετάλλευση». 23. Τα καθαρά αποτελέσματα του Οργανισμού απεικονίζονται στον λογαριασμό 86.99. 4.1.202. Υπόδειγμα καταστάσεως λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. Ακολουθεί υπόδειγμα καταστάσεως λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, στο οποίο απεικονίζονται οι αντίστοιχοι σε κάθε κατηγορία λογαριασμοί στους οποίους συγκεντρώνονται τα κονδύλια της. 4.1.3. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 4.1.300 Γενικά. 1. Ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων καταρτίζεται υποχρεωτικά στην περίπτωση που γίνεται διάθεση αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.302. 2. Ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του Οργανισμού και δημοσιεύεται στο τέλος κάθε χρήσεως, εφόσον η δημοσίευση προβλέπεται από σχετικές διατάξεις. 3. Στον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τουλάχιστο τα στοιχεία του υποδείγματος της παρ. 4.1.302 εφόσον τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στον Ασφαλιστικό Οργανισμό. 4. Όλα τα στοιχεία του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων απεικονίζονται σε δύο στήλες, οι οποίες αντιστοιχούν στη χρήση του ισολογισμού και στην προηγούμενη αυτής χρήση. 5. Στον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων που καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του Οργανισμού, για κάθε κονδύλι γίνεται συσχέτιση με τον ή τους κωδικούς αριθμούς των αντίστοιχων λογαριασμών του σχεδίου λογαριασμών, όπως φαίνεται στο υπόδειγμα της παρ. 4.1.302. Κατά τη δημοσίευση του πίνακα αυτού οι κωδικοί αριθμοί συσχετίσεως είναι δυνατό να παραλείπονται. 4.1.301. Κατηγορίες κονδυλίων 1. Στην κατηγορία «καθαρά αποτελέσματα χρήσεως» περιλαμβάνονται τα καθαρά αποτελέσματα του λογαριασμού 88.00 «πλεόνασμα χρήσεως» ή του λογαριασμού 88.01 «έλλειμμα χρήσεως», τα οποία μεταφέρονται στους λογαριασμούς αυτούς από το λογαριασμό 86.99. 2. Στην κατηγορία «υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων» περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών 42.00 «υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο» ή 42.01 «υπόλοιπο ελλείμματος εις νέο» και το όλο ή μέρος του υπολοίπου του λογαριασμού 42.02 «υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων», τα οποία μεταφέρονται από τους λογαριασμούς αυτούς στους λογαριασμούς 88.02, 88.03 και 88.04 αντίστοιχα. 3. Στην κατηγορία «αποθεματικά προς διάθεση» περιλαμβάνονται τα αποθεματικά ή μέρος τους των υπολογαριασμών του 41, για τα οποία αποφασίζεται η διάθεσή τους, κατ’άλλο τρόπο και για το λόγο αυτό μεταφέρονται στο λογαριασμό 88.07. 4. Από το αλγεβρικό άθροισμα των παραπάνω 1-3 κατηγοριών αφαιρείται ο φόρος εισοδήματος του λογαριασμού 88.08 και αν το απομένον υπόλοιπο είναι πλεόνασμα, διαθέτεται σύμφωνα με την απόφαση που λαμβάνεται από το αρμόδιο Όργανο. 4.1.302. Υπόδειγμα πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων. Ακολουθεί υπόδειγμα πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, στο οποίο απεικονίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί, από τους οποίους λαμβάνονται τα σχετικά κονδύλια για την κατάρτιση του πίνακα αυτού, καθώς και οι σχετικοί λογαριασμοί στους οποίους μεταφέρονται τα διάφορα κονδύλια της διαθέσεως. 4.1.4. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ. 4.1.400 Γενικά. 1. Η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσεως, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.402. 2. Η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών αμέσως μετά την καταχώρηση του ισολογισμού, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων. 3. Στην κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τουλάχιστο τα στοιχεία του υποδείγματος της παρ. 4.1.402, εφόσον τα στοιχεία υπάρχουν στον Οργανισμό. 4. Ολα τα στοιχεία της καταστάσεως του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως απεικονίζονται σε δύο στήλες, οι οποίες αντιστοιχούν: (1) στη χρήση του ισολογισμού και (2) στην προηγούμενη αυτού χρήση. 5. Στην κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως που καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών των οικονομικών μονάδων, για κάθε κονδύλι πρέπει να γίνει συσχέτιση με τον ή τους κωδικούς αριθμούς των αντίστοιχων λογαριασμών του σχεδίου λογαριασμών, όπως φαίνεται στο υπόδειγμα της παρ. 4.1.402. 6. Ο Οργανισμός εκτός του λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης προαιρετικά, μπορεί να συντάσσει Λογαριασμούς επιμέρους εκμεταλλεύσεων κατά κύρια ή παρεπόμενη δραστηριότητα με βάση τη σχετική ανάπτυξη των λογαριασμών 80.98 και 80.99 και κατά κλάδο εκμετάλλευσης ή και άλλο τρόπο, με βάση την ανάπτυξη της αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως. 4.1.401 Κατηγορίες κονδυλίων 1. Στην κατηγορία «αποθέματα ενάρξεως χρήσεως» περιλαμβάνονται, κατά πρωτοβάθμιο λογαριασμό ή αναλυτικότερα κατά κατηγορίες δευτεροβάθμιων λογαριασμών, τα αποθέματα τέλους της προηγούμενης του ισολογισμού χρήσεως (αρχικά αποθέματα). 2. Στην κατηγορία «αγορές χρήσεως» περιλαμβάνονται, κατά πρωτοβάθμιο λογαριασμό ή αναλυτικότερα, οι αγορές αποθεμάτων της χρήσεως του ισολογισμού. 3. Στην κατηγορία «αποθέματα τέλους χρήσεως» περιλαμβάνονται, κατά πρωτοβάθμιο λογαριασμό ή αναλυτικότερα, τα αποθέματα τέλους της χρήσεως του ισολογισμού (τελικά αποθέματα). 4. Στην κατηγορία «οργανικά έξοδα» περιλαμβάνονται, κατά πρωτοβάθμιο λογαριασμό ή αναλυτικότερα, τα οργανικά έξοδα κατ’είδος των λογαριασμών της ομάδας 6. 5. Το άθροισμα των αγορών χρήσεως, της διαφοράς (+ ή -) των αρχικών και τελικών αποθεμάτων, και των οργανικών εξόδων, απεικονίζει το συνολικό κόστος εσόδων του Οργανισμού για τη χρήση του ισολογισμού. Η διαφορά του συνολικού κόστους εσόδων και του κόστους ιδιοπαραγωγής και βελτιώσεως πάγιων στοιχείων απεικονίζει το κόστος εσόδων εκμεταλλεύσεως και λοιπών δραστηριοτήτων του Οργανισμού. 6. Στην κατηγορία «έσοδα από ασφάλιση» περιλαμβάνονται, κατά πρωτοβάθμιο λογαριασμό ή αναλυτικότερα, τα πάσης φύσεως έσοδα από το κύριο αντικείμενο του Οργανισμού, που είναι η προσφορά ασφάλισης. 7. Στην κατηγορία «λοιπά οργανικά έσοδα» περιλαμβάνονται τα λοιπά οργανικά έσοδα του Οργανισμού, είτε αυτά προέρχονται από την εκμετάλλευση των κύριων δραστηριοτήτων του, είτε προέρχονται από παρεπόμενες δραστηριότητες. 8. Από τη συσχέτιση των συνολικών εσόδων του λογαριασμού της γενικής εκμεταλλεύσεως με το κόστος των εσόδων αυτών της παραπάνω περίπτ.5, προκύπτουν τα καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) της εκμεταλλεύσεως, τα οποία ταυτίζονται με εκείνα των λογαριασμών 86.00 και 86.01, όπως καθορίζεται στην παράγρ. 4.1.201 αριθ. 12. 4.1.402 Υπόδειγμα καταστάσεως λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως. Ακολουθεί υπόδειγμα καταστάσεως του λογαριασμού της γενικής εκμεταλλεύσεως, στο οποίο απεικονίζονται οι αντίστοιχοι σε κάθε κατηγορία λογαριασμοί στους οποίους συγκεντρώνονται τα κονδύλια του. 4.1.5. ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 4.1.500 Γενικά 1. Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως είναι απαραίτητο συμπλήρωμα των οικονομικών αυτών καταστάσεων, με το οποίο δίνονται διάφορες πρόσθετες ή επεξηγηματικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές έχουν σκοπό να διευκολύνουν όλους τους παράγοντες, προς τους οποίους απευθύνονται οι οικονομικές καταστάσεις, στο να κατανοούν το περιεχόμενο τους και να προσδιορίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση και το ακριβές αποτέλεσμα (πλεόνασμα ή έλλειμμα) του Οργανισμού. 2. Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως περιέρχεται σε γνώση των τρίτων - δημοσιεύεται ή υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά. 4.1.501 Περιεχόμενο του προσαρτήματος Στο προσάρτημα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες: 1. Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν: (1) για την αποτίμηση των διάφορων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων, (2) για τον υπολογισμό των διορθώσεων αξιών στοιχείων ενεργητικού (αποσβέσεις), και (3) για τον υπολογισμό των αναπροσαρμοσμένων αξιών στοιχείων ενεργητικού, σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά επιτρέπουν την αναπροσαρμογή. Οι τρόποι του κεφαλαίου 2.3 «πράξεις σε συνάλλαγμα και άλλα συναφή θέματα» που εφαρμόστηκαν για τη μετατροπή σε δραχμές των πράξεων σε συνάλλαγμα και για την αποτίμηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των λογαριασμών που είναι εκφρασμένοι σε ξένο νόμισμα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις που καθορίζουν τις γενικές αρχές αποτιμήσεως, καθώς και από τις διατάξεις του κεφαλαίου 2.3, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται με πλήρη αιτιολόγηση των λόγων που τις υπέβαλαν και του μεγέθους των συνεπειών που είχαν στη διαμόρφωση των απαιτήσεων - υποχρεώσεων, και γενικά, της περιουσιακής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως του Οργανισμού. 2. Σε περίπτωση που, με βάση ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως από τις γενικά νομοθετημένες, αναφέρεται η μέθοδος που εφαρμόστηκε και τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων για τα οποία οι αξίες διαμορφώθηκαν με τη μέθοδο αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές από την εφαρμογή της διαφορετικής μεθόδου αποτιμήσεως από τις γενικά νομοθετημένες καταχωρούνται στους λογαριασμούς «διαφορών αναπροσαρμογής» του παθητικού (λογ. 41.06-41.07) Στην παραπάνω περίπτωση, στο προσάρτημα καταχωρείται ένας πίνακας που δείχνει τις μεταβολές των λογαριασμών «διαφορές αναπροσαρμογής» που έγιναν μέσα στη χρήση. 3. Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων και οι διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. 4. Οι διαφορές από την αποτίμηση των αποθεμάτων και των λοιπών ομοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού (διαφορές τιμής κτήσεως και τιμής αγοράς), συνολικά κατά κατηγορίες των περιουσιακών αυτών στοιχείων. 5. Οι συναλλαγματικές διαφορές από απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και ο λογιστικός χειρισμός τους, δηλαδή εάν μεταφέρθηκαν ή καταχωρήθηκαν στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως ή σε οποιοδήποτε λογαριασμό του ισολογισμού και η μελλοντική τακτοποίησή τους. 6. Πίνακας των κατεχόμενων τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων, με την αρχική αξία κτήσεώς τους και την αξία αποτιμήσεώς τους στο τέλος της χρήσεως. 7. Οι υποχρεώσεις του Οργανισμού για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεως τους είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, κατά κατηγορία λογαριασμών και πιστωτή, και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται με εμπράγματες ασφάλειες, με αναφορά της φύσεως και της μορφής τους. 8. Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό του Οργανισμού, εφόσον η παράθεσή τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της οικονομικής του καταστάσεως, τυχόν τέτοιες υποχρεώσεις για μελλοντικές συντάξεις, (μαθηματικά χρέη), αποζημιώσεις απολύσεως προσωπικού καθώς και τυχόν υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά. 9. Ο μέσος αριθμός του προσωπικού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια χρήσεως, αναλυμένος κατά κατηγορίες, και οι αμοιβές -έξοδα προσωπικού με ανάλυση σε μισθούς - ημερομίσθια και κοινωνικές επιβαρύνσεις, με χωριστή αναφορά αυτών που είναι σχετικές με συντάξεις. 10. Η έκταση στην οποία ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων χρήσεως επηρεάστηκε από αποτίμηση που έγινε κατά παρέκκλιση από τις νομοθετημένες αρχές αποτιμήσεως, είτε στη χρήση του ισολογισμού, είτε σε προηγούμενη χρήση. 11. Τα ποσά των αμοιβών που καταλογίσθηκαν στη χρήση για τα μέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους, καθώς και οι δημιουργημένες υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην μέλη των παραπάνω οργάνων. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία. 12. Τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων που τυχόν δόθηκαν σε μέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως και οφείλονται στον Οργανισμό κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, με αναφορά του ετήσιου επιτοκίου των πιστώσεων αυτών και των ουσιωδών όρων τους, καθώς και οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με τη μορφή οποιασδήποτε εγγυήσεως. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία. 13. Οι κάθε μορφής εγγυήσεις του Οργανισμού, οι οποίες δεν εμφανίζονται στο παθητικό του ισολογισμού, κατά κατηγορίες. Σε περίπτωση που οι εγγυήσεις εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως, γίνεται ανάλυση των λογαριασμών αυτών. Οι εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκες - προσημειώσεις) αναφέρονται χωριστά. Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος συνδεμένων επιχειρήσεων. 14. Επεξηγηματικές πληροφορίες, μαζί με διευκρινίσεις αναφορικά με τη φύση τους και την επίδρασή τους στον υπολογισμό του αποτελέσματος για τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έκτακτα και ανόργανα έξοδα, καθώς και για τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων τα οποία εμφανίζονται στη χρήση του ισολογισμού, όταν επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα του Οργανισμού. Επίσης, αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών 36.01 «έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και 56.01 «έξοδα χρήσεως πληρωτέα», αν τα ποσά αυτά είναι σημαντικά. 15. Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους οικονομικών δεσμεύσεων από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβάσεις ή από την ισχύουσα νομοθεσία επιβαλλόμενες πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως του ισολογισμού, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής θέσεως του Οργανισμού. Τυχόν υποχρεώσεις για καταβολές ειδικών μηνιαίων παροχών, όπως π.χ. μηνιαίων βοηθημάτων, καθώς και οι οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά. 16. Ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού Α(1) «έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως» και Β(Ι)(1) «έξοδα ερευνών και αναπτύξεως». Σε περίπτωση που η απόσβεση των εξόδων αυτών δε γίνεται σύμφωνα με το γενικό κανόνα της πενταετίας, αλλά σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, αναφέρονται οι περιπτώσεις αυτές και οι ειδικές διατάξεις στο προσάρτημα. 17. Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε μία χρήση, από την αρχή κατά την οποία δεν επιτρέπεται η μεταβολή από χρήση σε χρήση της καθορισμένης δομής του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, η οποία είναι δυνατό να γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, αναφέρονται η παρέκκλιση και οι λόγοι που την επέβαλαν, με πλήρη αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της παρεκκλίσεως αυτής. 18. Αναλύσεις των συμπτυγμένων στοιχείων των κατηγοριών εκείνων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Όταν ο Οργανισμός κάνει τέτοιες συμπτύξεις, είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις. 19. Επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές με τη συγκρισιμότητα των κονδυλίων της χρήσεως του ισολογισμού και των κονδυλίων της προηγούμενης χρήσεως, όταν τα κονδύλια που απεικονίζονται στον ισολογισμό και στα αποτελέσματα χρήσεως, για διάφορους λόγους, δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούμενης χρήσεως. Επίσης, σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις, όταν γίνεται ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων λογαριασμών της προηγούμενης χρήσεως για να γίνουν αυτά συγκρίσιμα με τα ποσά της κλειόμενης χρήσεως. 20. Επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές με τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των διάφορων κατηγοριών των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του ισολογισμού. 21. Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού «λοιπές προβλέψεις» όταν είναι αξιόλογες. 22. Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφορήσεως και της παρουσιάσεως μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής καταστάσεως (θέσεως) και των αποτελεσμάτων του Οργανισμού. 23. Ο αριθμός των ασφαλισμένων (άμεσοι - έμμεσοι), ο αριθμός των συνταξιούχων κατά κλάδο και κατά κατηγορία, καθώς και οι μεταβολές τους την τελευταία πενταετία. 24. Οι εισφορές ασφαλισμένων, εργοδοτών, κρατική εισφορά, επιχορηγήσεις, κοινωνικοί πόροι κατά κλάδο και ποσοστό. 25. Παροχές προς τους συνταξιούχους και ασφαλισμένους κατά κλάδο και κατηγορία. 26. Οι επενδύσεις σε ακίνητα, χρεόγραφα, δάνεια κλπ, τα καθαρά έσοδα από τις επενδύσεις αυτές και η απόδοση τους. 27. Οι επιχορηγήσεις σε άλλους Οργανισμούς (ΤΕΑΠΟΚΑ, ΤΕΑΥΕΕΟ, ΛΒΚΑ κλπ.) Άρθρο 2 Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1.Οι διατάξεις του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 1 αυτού του Προεδρικού Διατάγματος, υπερισχύουν των διατάξεων του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980, για όσα θέματα ρυθμίζονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο. 2.Για τα θέματα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που δεν ρυθμίζονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο του άρθρου 1 του παρόντος Π.Δ., εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980. Άρθρο 3 Υποχρεωτική εφαρμογή 1.Το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο του άρθρου 1 του παρόντος Π.Δ. όπως συμπληρώνεται με το προηγούμενο άρθρο 2, εφαρμόζεται από όλους του Οργανισμούς κυρίας και επικουρικής Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων και των ταμείων ή λογαριασμών Προνοίας, Αλληλοβοηθείας, Υγείας κ.λ.π. ως εξής: 1)Προαιρετικά από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 2)Υποχρεωτικά από της 1ης Ιανουαρίου 1998. 2.Σε περίπτωση μη εφαρμογής ή πλημμελούς εφαρμογής από τους υποχρέους της προηγούμενης παραγράφου του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου που θεσπίζεται με το παρόν Διάταγμα, επιβάλλονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 384/1992 (ΦΕΚ 210Α) χρηματικά πρόστιμα. Σε περίπτωση υποτροπής, είναι δυνατό να επιβληθεί και ποινή μείωσης της Κρατικής επιχορήγησης. Τα ανωτέρω επιβάλλονται με απόφαση της από το Νόμο αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής (Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και μετά αιτιολογημένη γνωμοδότηση του από το Νόμο αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου. Τα εν λόγω χρηματικά πρόστιμα βεβαιώνονται υπέρ του Λογαριασμού Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Προεδρικού αυτού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των παραγράφων 2α και 4 του άρθρου 49 του Ν. 1041/1980 (ΦΕΚ 75Α), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 1819/1988 (ΦΕΚ 256Α).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165Α).
  • Τη διάταξη του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985.
  • Την από 18.4.1996 (πρακτικό Νο 7/18.4.1996) γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής των άρθρων 1 και 2 του Ν. 1819/1988.
  • Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού από την εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος.
  • Την υπ αριθμ. 13/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, έπειτα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1980/1041 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1041 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1819 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1819 1988
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις. 2007/3556 2007
Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις. 2008/3655 2008
Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη 2010/3871 2010
Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 2013/4144 2013
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 2014/4270 2014
Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 2015/4337 2015
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις. 2016/4387 2016
Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 80/1997 (ΦΕΚ 68Α­), «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης». 1998/401 1998
Οργανισμός του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας (ΤΕΑΗΕ). 2003/327 2003